Дипломна робота Управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями. 5

1.1. Теоретично-методологічні засади організації міжнародних кредитно-розрахункових операцій підприємства. 5

1.2. Система регулювання міжнародних кредитно-розрахункових операцій в Україні26

1.3. Кредитний ризик банку під час здійснення міжнародних кредитно-розрахункових операцій. 40

 

Розділ 2. Аналіз управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями в Райффайзенбанк Україна. 48

2.1. Організаційно-економічна характеристика  Райффайзенбанку Україна  48

2.2. Аналіз здійснення міжнародних кредитно-розрахункових операцій Райффайзенбанк Україна. 58

2.3. Ефективність здійснення міжнародних кредитно-розрахункових операцій в Райффайзенбанк Україна. 73

 

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями  Райффайзенбанку Україна. 89

3.1. Визначення стратегічних напрямів розвитку міжнародних кредитно-розрахункових операцій Райффайзенбанку Україна. 89

3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності міжнародних кредитно-розрахункових операцій Райффайзенбанку Україна. 114

 

Висновки та пропозиції123

 

Список використаних джерел. 130

 

Додатки. 134

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток. Банківський прибуток є одним з найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. Він формується у результаті здійснення кредитних та інших видів діяльності банків.

Управління активами та пасивами комерційного банку повинно: сприяти отриманню прибутку або створенню умов для його отримання в майбутньому; регулювати значення процентних ставок за депозитними та позиковими операціями та встановлювати їх на рівні, що забезпечує рентабельність банківських операцій та еластичність до витрат; забезпечувати взаємозв’язок  між депозитними операціями та операціями з видачі позик за строками та сумами; підтримувати ліквідність балансу; мінімізувати процентний ризик.

На сучасному етапі важливе місце в розвитку банківської діяльності України займає удосконалення міжнародних кредитно-розрахункових операцій, форм кредитування, формування ефективної кредитної системи.

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції  з надання кредитів.

Саме тому тема дипломної роботи “Управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями” є досить актуальною.

Теоретичні питання управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями розглянуті в законах України, постановах НБУ, наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Проте питання міжнародних кредитно-розрахункових операцій в умовах ринкової економіки вимагають подальших досліджень. На особливу увагу заслуговує впровадження нових кредитних продуктів, що надаються на здійснення експортно-імпортних операцій, з врахуванням зарубіжної практики банківських і небанківських кредитно-фінансових установ.

Метою даної роботи є розробка шляхів підвищення ефективності управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями.

Для досягнення цієї мети нами були поставлені такі задачі:

— розгляду теоретично-методологічних заходів організації міжнародних кредитно-розрахункових операцій підприємства,

— розгляду системи регулювання міжнародних кредитно-розрахункових операцій в Україні,

— дослідження механізму управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями Райффайзенбанку,

— пошуку заходів щодо збільшення ефективності управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями.

Об’єкт дослідження – організаційно-економічний механізму функціонування суб’єктів банківського сектору.

Предметом дослідження є механізм управління кредитно-розрахунковими операціями Райффайзенбанку Україна.

Дослідження у магістерській роботі виконано на основі Райффайзенбанку. Райффайзенбанк Україна є дочірнім банком Raiffeisen International Bank-Holding AG. Райффайзенбанк Україна надає увесь послуг, що доступні клієнтам на українському ринку.

 

 


Розділ 1. Теоретичні основи управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями

1.1. Теоретично-методологічні засади організації міжнародних кредитно-розрахункових операцій підприємства

 

Логічним завершенням будь-якої міжнародної еконо­мічної операції є здійснення розрахунків і платежів.

Міжнародні розрахунки — регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов»язаннями, які пов»язані з економічними, полі­тичними і культурними відносинами між суб»єктами господарю­вання і громадянами різних країн [55, c. 41].

Надання кредиту наражає банк на ризик його неповер­нення. Банкіри намагаються уникнути ризику більше, ніж інші кредитори, тому що вони позичають не власні гроші, а гроші своїх кредиторів, тобто вкладників та ін­ших сторін, які забезпечили банк своїми коштами. Банк сам повинен визначати, чи відповідає цей кредит його кредитному портфелю; чи сприятиме він диверсифі­кації та відповідно зниженню портфельного ризику банку; чи збільшить кредит сконцентрованість портфеля на одній галузі промисловості або на одних строках платежів і та­ким чином збільшить ризик портфеля.


Розділ 2. Аналіз управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями в Райффайзенбанк Україна

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика  Райффайзенбанку Україна

 

Райффайзенбанк Україна є дочірнім банком Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International). Raiffeisen International, що 100% належить Райффайзен Центральбанку (РЦБ), є холдинговою компанією дочірніх банків РЦБ в Центральній та Східній Європі. РЦБ є центральною установою Австрійської Банківської Групи Райффайзен, найпотужнішої банківської групи в країні. РЦБ вважає країни Центральної та Східної Європи своїми внутрішніми ринками та здійснює свою діяльність, через Raiffeisen International, в 16 країнах регіону, де має 15 дочірніх банків з майже 800 філіями. Місія Райффайзенбанку – встановлення довготривалих відносин з клієнтом та надання повного спектру фінансових послуг найвищої якості. Головна мета – 100% задоволення клієнтів банку. Райффайзенбанк Україна надає банківські послуги, що включають кредитні та депозитні операції приватним особам, юридичним особам та банкам, а також послуги з розрахунково-касового обслуговування своїх клієнтів:

Дохід від надання кредитів у 2005 році підвищився на 196423 тис. грн. проти попереднього 2004 року. Це обумовлено насамперед збільшенням масштабів кре­дитної діяльності. Як свідчать розрахункові показники, ефективність кредитних операцій дещо покращилася. Так, дохід­ність кредитних вкладень зросла із 6,8% до 11%, тобто на 4,2%. Це пов»язано передусім зі збільшенням середньої процентної ставки за наданими кредитами. Тенденція збільшення ефективності кредитних операцій підтверджується і динамікою решти показників. Так, рентабельність кредитних операцій (від­ношення доходу до витрат) зросла на 0,47. Тобто, якщо в ба­зисному періоді на кожну гривню витрат на залучення кредитних ресурсів було отримано 1 грн 78 коп. доходу, то у звітному періоді — 2 грн 26 коп. доходу. Водночас кредитні операції були і залишаються основними, що формують дохід банку в цілому. Більше того, їх частка в зага­льних доходах зросла з 64 до 81 %, тобто на 17 %. Це свідчить про загальну тенденцію зниження рентабельності інших банківських операцій.

 


Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями  Райффайзенбанку Україна

3.1. Визначення стратегічних напрямів розвитку міжнародних кредитно-розрахункових операцій Райффайзенбанку Україна

На удосконалення кредитної політики  “Райффайзенбанк Україна” впливають заходи, що повинні проводитися в банку для забезпечення зростання доходів та зниження витрат, що повинно збільшити прибуток банку.

На зростання доходів банку  “Райффайзенбанк Україна” впливає :

— підвищення рівня доходності кредитних операцій на кредитування фізичних осіб (процентні доходи);

— збільшення частки «працюючих» активів, тобто тих, що приносять доходи, у загальній сумі активів. До активів, здатних приносити доход, належать: короткострокові позички; довгострокові кредити; кредити іншим банкам; цін­ні папери, паї, акції; заборгованість по факторингу; кошти, перераховані під­приємствам для участі в їх господарській діяльності;

— зростання непроцентних доходів за рахунок диверсифікації послуг банку.

….

При цьому в 2006 році послуга  буде ефективною. При цьому Райффайзенбанку Україна планує в 2006 році видати кредитів в сумі 5000 тис. грн. При цьому отриманий додатковий прибуток складе 74 тис. грн.

В 2006 за рахунок впровадження нової послуги збільшить процентні доходи за кредитами на експортно-імпортні операції на 1000 тис. грн. При цьому процентні витрати за депозитами фізичних осіб зростуть на 900 тис. грн. При цьому чистий процентний дохід за коштами фізичних осіб зросте на 100 тис. грн..

 


Висновки та пропозиції

 

За результатами виконаної роботи можна зробити висновки та пропозиції.

До міжнародних розрахунків належать розрахунки із зовнішньої торгівлі товарами і послугами, за некомерційними операціями, кредитами і рухом капіталу між країна­ми, в тому числі розрахунки з будівництва об»єктів за кор­доном і надання допомоги.

Міжнародні розрахунки передбачають умови і порядок здійснення платежів, вироблені практикою та закріплені міжнародними документами і звичаями, а також щоденну практичну діяльність банків із здійснення розрахунків. Розрахунки здійснюються переважно безготівковим спо­собом через записи на банківські рахунки. Провідну роль у міжнародних розрахунках відіграють великі банки.

Міжнародний кредит виник за феодалізму як специфіч­ний різновид лихварського кредиту і використовувався пе­реважно для фінансування війн, хрестових походів та утри­мання королівських дворів Європи. Стрімкий розвиток одержав за капіталізму, що пов»язано з інтернаціоналізаці­єю виробництва, розвитком світового господарства.

Міжнародний кредит — це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов»язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків. Кредиторами і позичальниками виступають приватні підприємства (банки, фірми), державні установи, уряди, міжнародні та регіональні валютно-кредитні і фінансові організації. Об»єктивною основою розвитку міжнародного кредиту стали вихід виробництва за національні межі, посилення інтернаціоналізації господарських зв»язків. Інтенсифікація світогосподарських зв»язків, поглиблення міжнародного поділу праці обумовили збільшення обсягів, подовження і диференціацію термінів міжнародного кредиту.

Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях: при перетворенні грошового капіталу у виробничий у результаті експорту устаткування, сировини, палива; у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене виробництво; при реалізації товарів на світових ринках.

Джерелами міжнародного кредиту є: тимчасово вивільнена в підприємств у процесі кругообороту частина капіталу в грошовій формі; грошові нагромадження держави й особистого сектора, що мобілізуються банками. Міжнародний кредит відрізняється від внутрішнього міждержавною міграцією й укрупненням цих традиційних джерел за рахунок їх залучення з ряду країн. Надання кредиту наражає банк на ризик його неповер­нення. Банкіри намагаються уникнути ризику більше, ніж інші кредитори, тому що вони позичають не власні гроші, а гроші своїх кредиторів, тобто вкладників та ін­ших сторін, які забезпечили банк своїми коштами. Існу­вання банку повністю залежить від його здатності залуча­ти ці кошти на відновлювальній основі.

Банк сам повинен визначати, чи відповідає цей кредит його кредитному портфелю; чи сприятиме він диверсифі­кації та відповідно зниженню портфельного ризику банку; чи збільшить кредит сконцентрованість портфеля на одній галузі промисловості або на одних строках платежів і та­ким чином збільшить ризик портфеля. Важливо також з»ясувати, чи має банк достатній рівень компетентності, щоб оцінити кредитну заяву. Згідно зі світовим досвідом кредитування банк не повинен давати позичку підприємс­твам в тих галузях промисловості, в яких співробітникам банку, що займаються кредитуванням, не вистачає необ­хідних технічних знань або знань ринку.

Райффайзенбанк Україна є дочірнім банком Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International). Райффайзенбанк Україна надає банківські послуги, що включають кредитні та депозитні операції приватним особам, юридичним особам та банкам, а також послуги з розрахунково-касового обслуговування своїх клієнтів.

Процентні доходи Райффайзенбанку Україна становлять в 2005 році 313772 тис. грн., що на 196423  тис. грн. більше ніж в 2004 році. Процентні витрати банку в 2005 році становлять 139011 тис. грн., що на 73255 тис. грн. більше ніж в 2004 році. Прибуток до оподаткування визначається як різниця між доходами та витратами.  За рахунок того, що доходи зросли в більшій мірі ніж витрати, в  2005 чистий прибуток  зріс порівняно з минулим роком на 26932 тис. грн., та склав 68935 тис. грн.

В 2005 році активи банку зросли на 1548388 тис. грн. (51,97%), власний капітал банку зріс на 233376 тис. грн.(106,25%).

З огляду на те, що кредитна діяльність  “Райффайзенбанк Україна” займає значне місце у формуванні прибутку, банк постійно приділяє їй першочергову увагу, визначаючи пріоритети діяльності. Підхід  “Райффайзенбанк Україна” до кредитної політики орієнтований на досягнення найбільшої ефективності з одночасною підтримкою рівня ризику. Це досягається за рахунок ретельного вивчення фінансового стану позичальника, глибокого знання ринку і прогнозування тенденцій його розвитку.

В 2005 році кредитний портфель Райффайзенбанку Україна містить велику масу стандартних кредитів, кредитів під контролем та субстандартних кредитів вага яких становить відповідно 15,62%, 36,96%, 32,67%. Меншу частку складають сумнівні кредити 8,22% та безнадійні кредити 6,54%.

Але порівняно з 2004 роком структура кредитного портфелю покращилася. Збільшилася частка субстандартних кредитів на 12,45%, та зменшилася частка сумнівних та безнадійних кредитів відповідно на 5,6% та 7,2%.

Структура кредит­ного портфеля Райффайзенбанку Україна за кредитами, що надані на експортно-імпортні операції, дещо погіршилася. Так, питома вага ризикованих та високоризикованих кредитів збільшилась на 5,3 процентного пункту (з 19,7% у 2004 р. до 25% у 2005 р.). При цьому значно зросла частка сумнівних кредитів (на 5,2 процентного пункту, або на 5280 тис. грн). Частка безнадійних кредитів зросла на 0,9 процентного пункту, або на 290 тис. грн. Це свідчить про те, що в банку проводиться досить високоризикована кредитна політика.

Банк визначається нераціональ­ною структурою кредитних вкладень, що надані на експортно-імпортні операції, основна їх частка була вкладена в торговельно-посередницьку діяльність — 47,5 %. Це зумовлено великим попитом на кредитні ресурси саме в цій галу­зі. Заінтересованість банку вкладати саме в цю галузь обумовлена високою оборотністю цих позик.

Проте порівняно з попереднім періодом диверсифікація кре­дитних вкладень дещо поліпшилась. З»явилися вкладення в транспортну галузь (24,4 %), збільшилася частка кредитних вкла­день у сільське господарство та промисловість.

Найбільш поширеним видом забезпечення кредитів Райффайзенбанку Україна, що надані на експортно-імпортні операції, є застава товарно-матеріальних цінностей. У ба­зисному періоді їх частка становила 38,2 %, а у звітному — 36,7 %. Високою є частка таких видів забезпечення, як нерухомість (19,1 %) та застава транспортних засобів (20,9 %). Приблизно така сама тен­денція була й у звітному періоді. Частка кредитів без забезпечення була незначною (6,1 % у базисному періоді та 5,7 % — у звітному) і надавалися клієнтам даного банку на виплату заробітної плати.

В 2005 році рентабельність капіталу зменшилася з 21,06% до 20,5% та знаходиться в межах допустимих норм. В 2005 році рентабельність активів зменшилася з 1,87% до 1,84% та знаходиться в межах допустимих норм.

Як показують розрахунки, ліквідність установи банку, що аналізу­ється, протягом періоду підвищилась. Усі нормативи ліквідності бан­ком дотримуються і значно перевищують установлені значення.

Однак таку ситуацію не можна вважати цілком позитивною. Значне перевищення банком нормативних значень коефіцієнтів ліквідності свідчить про те, що банк працює дуже обережно, а то­му занадто багато своїх коштів вкладає у високоліквідні активи, які зазвичай є менш дохідними, ніж активи з більшим строком вкладення коштів. Отже, банк з погляду отримання доходу не­ефективно використовує запозичені на ринку фінансові ресурси.

Дохід від надання кредитів у 2005 році підвищився на 196423 тис. грн. проти попереднього 2004 року. Це обумовлено насамперед збільшенням масштабів кре­дитної діяльності. Як свідчать розрахункові показники, ефективність кредитних операцій дещо покращилася. Так, дохід­ність кредитних вкладень зросла із 6,8% до 11%, тобто на 4,2%. Це пов»язано передусім зі збільшенням середньої процентної ставки за наданими кредитами. Тенденція збільшення ефективності кредитних операцій підтверджується і динамікою решти показників. Так, рентабельність кредитних операцій (від­ношення доходу до витрат) зросла на 0,47. Тобто, якщо в ба­зисному періоді на кожну гривню витрат на залучення кредитних ресурсів було отримано 1 грн 78 коп. доходу, то у звітному періоді — 2 грн 26 коп. доходу.

Водночас кредитні операції були і залишаються основними, що формують дохід банку в цілому. Більше того, їх частка в зага­льних доходах зросла з 64 до 81 %, тобто на 17 %. Це свідчить про загальну тенденцію зниження рентабельності інших банківських операцій.

На удосконалення кредитної політики  “Райффайзенбанк Україна” впливають заходи, що повинні проводитися в банку для забезпечення зростання доходів та зниження витрат, що повинно збільшити прибуток банку.

Структура асортименту кредитів в “Райффайзенбанк Україна” повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів:

— наявності платоспроможного попиту на кредити;

— кон’юнктури споживчого ринку кредитування.

Найважливішим принципом формування асортименту кредитів в  “Райффайзенбанк Україна”є забезпечення його відповідності характеру попиту, пропонованого обраними для обслуговування контингентами позичальників. Раціональнапобудова асортименту кредитів   “Райффайзенбанк Україна”  передбачає комплексне задоволення попиту позичальників у рамках обраного сегменту споживчого ринку.

До способів управління процентним ризиком в  “Райффайзенбанк Україна” можна віднести:

— передбачення в договорі періодичного перегляду ставки по кредиту в залежності від зміни ринкової ставки;

— встановлення узгодження активів і пасивів по термінах і сумам їхнього погашення, а також способам установлення процентних ставок;

— класифікацію активу і пасиву в залежності від їхньої чутливості до зміни рівня процентних ставок;

— визначення розміру розриву (Гепа) між активами і пасивами, чуттєвими до змін рівня процентних ставок.

Кредитна політика  “Райффайзенбанк Україна” повинна мати маркетингову орієнтацію. При маркетинговій орієнтації  “Райффайзенбанк Україна” у керівництва на першому плані повинні бути враховані потреби позичальників.

Банківська практика Райффайзенбанку Україна свідчить, що складності з поверненням кредитів частіше всього обумовлені впливом процесів, які розвиваються протягом ви­значеного періоду часу. Тому досвідчений кредитний працівник Райффайзенбанку Україна має ще на ранній стадії виявити у позичальника ознаки фінансових труднощів, що зароджуються, і вжити заходів щодо їх поперед­ження і захисту банківських інтересів.

Кредитний працівник Райффайзенбанку Україна повинен прагнути того, щоб ужити таких заходів якомога раніше, пе­ред тим, як ситуація вийде з-під контролю і втрати стануть неминучими.

Найбільш оптимальним кредитний портфель Райффайзенбанку Українабуде коли всі кредити будуть стандартними. Але це залежить від фінансового стану позичальників. На даний час досить мало клієнтів класу А (фінансова діяльність добра, є можливість надівати кредити) та Б (фінансова діяльність добра з тенденцією до погіршення). Банку приходиться надавати кредити клієнтам класу В (фінансова діяльність задовільна і потребує більш детального контролю).

Співвідношення між прибутковістю активів і ціною пасивів Райффайзенбанку Українає найважливішим показником, що відображаєефективність його діяльності.

Аналіз відповідності структури активів та пасивів в Райффайзенбанку Україна потрібно проводити за термінами погашення та за видами кредитів і депозитів.

Кредити і депозити групують по терміновості виходячи з терміну кредиту (депозиту), зазначеного в договорі (чи в останній додатковій угоді до даного договору). Вклади до запитання включають у розрахунок ставок і обсягу внесків і депозитів фізичних осіб на термін до 1 місяця. Обсяг кредитів (депозитів) враховується по обороті за весь звітний місяць.

Складання таких звітів у банківській практиці Райффайзенбанку Україна дозволить вирішувати проблему відповідності структури активів і пасивів з різними термінами погашення.

Для підвищення ефективності впровадження нового банківського продукту потрібно проводити рекламні акції з залучення клієнтів до отримання кредитів.  Рекламу потрібно здійснювати не тільки в відділеннях банку Райффайзенбанку Україна, а й пресі, на телебаченні та інших засобах.  Витрати на рекламування нового продукту складуть 5,33 тис. грн.. При цьому в 2006 році послуга  буде ефективною. При цьому Райффайзенбанку Україна планує в 2006 році видати кредитів в сумі 5000 тис. грн. При цьому отриманий додатковий прибуток складе 74 тис. грн. В 2006 за рахунок впровадження нової послуги збільшить процентні доходи за кредитами на експортно-імпортні операції на 1000 тис. грн. При цьому процентні витрати за депозитами фізичних осіб зростуть на 900 тис. грн. При цьому чистий процентний дохід за коштами фізичних осіб зросте на 100 тис. грн..


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2004 року № 436-IV, діє з 1 січня 2005 року.
 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 5. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2004. — 478 с.
 6. Батракова Л. Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие. — М.: Логос, 2002.-152 с.
 7. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 2002. — 344 с.
 8. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: По­сібник. — К.: Академія, 2001. — 3 20 с.
 9. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. по­сібник. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005.-324 с.
 10. Волохов B.I. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків // Фінанси України — 2004 р. № 4 С. 115-124.
 11. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 12. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кре­дитних зобов»язань у діяльності банків. — К.: Істина, 2001.-256 с.
 13. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с.
 14. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
 15. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
 16. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. — 2002. — № 9. — С. 149.
 17. Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційних банків.—Черкаси: Брама—ІСУЕП, 2000. — 184с.
 18. Дмитренко М.Г., Потлатюк B.C. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник (у схемах і коментарях).- Кондор, 2005.— 296с.
 19. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
 20. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 21. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 22. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. — 2002. — № 3. — С. 34.
 23. Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові за­соби повернення. — К.: Знання, 2001. — 150 с.
 24. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.
 25. Мороз А.М. Банківські операції: Підручник/ Мороз A.M., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002.- 476с.
 26. Облік та аудиту комерційних банках/А. М.Герасимович,Т.В. Кривов»яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. — 512с.
 27. Олексієнко М.Д. та ін. Кредит і кредитні право­відносини: економічна природа і практика зако­нодавчого регулювання. — К., 1996.
 28. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк.— 3-тє видання — К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2004.- 500с.
 29. Примостка Л.О. Фінансовий менеджменту бан­ку: Підручник.— 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2005.- 468с.
 30. Руденко Л. В. Бухгалтерський облік кредитних операцій бан­ків: Текст лекцій для студентів вищих навчальних закладів. — К.: НМЦ «Укоопосвіта», 1998. — 58 с.
 31. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – С. 193
 32. Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 2004. — 236 с.
 33. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 272 с.
 34. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002. — 289 с.
 35. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. — 2002. — № 4. — С. 39.

 

 1. http://www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.
 2. http://www.rbua.com Офіційний сайт Райффайзенбанк Україна.


Додатки

 

Додаток А

Баланс Райффайзенбанк Україна                  (тис. грн.)

Активи

 

2005

 

2004

 

Грошові кошти то залишки на рахунках в НБУ 737626 75522
Заборгованість банків 250232 517784
Інвестиційні цінні попери 138209 16637
Кредити клієнтам 3349024 2324276
Поточні податкові активи 970 111
Основні засоби 46075 39695
Нематеріальні активи 2212 1057
Інші активи 3593 4471
Усього активи 4527941 2979553
     
Зобов»язання    
Заборгованість перед банками 1201945 1090849
Заборгованість перед клієнтами 1899833 684528
Податкові зобов»язання 28243 15989
Інші зобов»язання 3600 3403
Передоплачені внески до акціонерного капіталу _ 164441
Запозичення 941301 800700
Усього зобов»язання 4074922 2759910
     
Власний капітал    
Акціонерний капітал 330614 166173
Емісійні різниці 2370 2370
Нерозподілений прибуток 120045 51100
Усього власний капітал 453019 219643
Усього зобов»язання та власний капітал 4527941 2979553

 


Додаток Б

Звіт про фінансові результати Райффайзенбанк Україна                  (тис. грн.)

  2005 2004
Процентний дохід 313772 117349
Витрати на виплату процентів (139011) (65756)
Чистий процентний дохід 174761 51593
     
(Нарахування) вивільнення резерву на покриття збитків від зменшення корисності процентних активів (58793)

 

3242

 

Чистий процентний дохід після резерву на зменшення корисності процентних активів 115968

 

54835

 

     
Винагороди та комісії отримані 52579 27605
Винагороди та комісії сплачені (12005) (10335)
Винагороди та комісії, чистий дохід 40574 17270
Результат від операцій з іноземними валютами:    
— торговельний дохід, чистий результат 17796 35032
— дохід від курсових різниць, чистий результат 1856 2842
Інші доходи 1564 526
Інші непроцентні доходи 21216 38400
     
Заробітна плата та інші виплати (34143) (22655)
Інші операційні та адміністративні витрати (40398) (23803)
Знос і амортизація (10651) (6997)
(Нарахування) вивільнення резерву на покриття інших збитків (422)

 

26

 

Інші непроцентні витрати (85614) (53429)
     
Прибуток до оподаткування 92144 57076
     
Оподаткування (23209) (15073)
Чистий прибуток 68935 42004
Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.