Курсова робота Управління залишками коштів на рахунках клієнтів як інструмент підтримки ліквідності банку

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади управління залишками коштів  на рахунках клієнтів  5

1.1. Роль управління  залишками коштів на рахунках клієнтів. 5

1.2. Методи управління залученими коштами банку. 10

 

Розділ 2. Оцінка управління залишками коштів  на рахунках клієнтів як інструмент підтримки ліквідності банку. 24

2.1. Характеристика діяльності банку. 24

2.2. Аналіз залишків коштів  на рахунках клієнтів та вплив їх на ліквідність  30

2.3. Методи управління залишками коштів  на рахунках клієнтів. 34

 

Розділ 3. Методи управління залишками коштів  на рахунках клієнтів. 37

3.1. Досвід банків-лідерів щодо методів управління залученими коштами  37

3.2. Удосконалення управління залишками коштів  на рахунках клієнтів  44

 

Висновки. 64

 

Список використаних джерел. 67

 

Додатки. 69

Вступ

 

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток.

Банківська діяльність піддається ризику ліквідності — ризику недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов»язаннями у зв»язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат.

У зв»язку з цим банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов»язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів.

Актуальність   дослідження   обумовлюється   значенням   підтримки   ліквідності банку, роллю залучених коштів в формуванні пасивів банку і впливу руху за рахунками клієнтів на формування розриву ліквідності.

Саме тому тема курсової роботи “Управління залишками коштів на рахунках клієнтів як інструмент підтримки ліквідності банку” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є дослідження  теоретичних   і   практичних  основ управління залишками коштів на рахунках клієнтів.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— дослідження теоретичних засад управління залишками коштів клієнтів;

— оцінка   практики   управління  залишками   коштів   клієнтів     на   прикладі ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”;

— дослідження  практичного досвіду провідних банків України щодо управління залишками коштів клієнтів:

— розробка пропозицій щодо удосконалення управління залишками коштів клієнтів для ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”.

Предметом курсової роботи є залишки коштів на рахунках клієнтів базового банку.

Об»єктом дослідження є  ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”.

Матеріалами для дослідження:

є підручники    по   банківській справі,   банківському   менеджменту,    аналізу діяльності банку і маркетингу:

— статистичні матеріали Національного банку України;

— фактичні дані фінансової, статистичної, фінансової звітності банку;

— внутрішні документи банку з питань депозитної політики;

— внутрішні  положення  банку  з  ризик —  менеджменту  (щодо  управління ліквідністю).


Розділ 1. Теоретичні засади управління залишками коштів  на рахунках клієнтів

1.1. Роль управління  залишками коштів на рахунках клієнтів

 

Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов»язань, що визначаєть­ся збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов»язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Ліквідними активами є кошти в касі, які відкриті в Націо­нальному банку та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти.

Банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні. Це здійснюється з метою своєчасного виконання усіх прийнятих на себе зобов»язань з урахуванням їх обсягів, строковості та валюти платежу; забезпечення оптимального співвідношення між власними та залученими коштами тощо.

З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) (табл. 1.1).

В цілому ж головне завдання, що стоїть перед комерційним банком ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” при здійсненні ним пасивних операцій, може бути сфор­мульовано так: «Ресурсів в кожний конкретний момент часу повинно бути не просто в достатній кількості, а рівно стільки, скіль­ки необхідно для забезпечення активних операцій».


Розділ 3. Методи управління залишками коштів  на рахунках клієнтів

 

3.1. Досвід банків-лідерів щодо методів управління залученими коштами

 

Співвідношення між прибутковістю активів і ціною пасивів комерційного банку є найважливішим показником, що відображаєефективність його діяльності. Дослідження даного співвідношення пов’язано з деякими труднощами.

По-перше, доходність активів і витрати на виплату відсотків ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» не змінюються одночасно. Навіть за визначений період часу активи і пасиви переоцінюються з різними інтервалами.

По-друге, відповідність структури активів і пасивів зв»язано з проблемою ліквідності.

По-третє, схема повернення позичок звичайно не збігається з порядком виконання зобов»язань.

По-четверте, очікувані значення прибутковості активів і ціни пасивів залежать від рівня інфляції.

Аналіз відповідності структури активів та пасивів в ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” потрібно проводити за термінами погашення та за видами кредитів і депозитів.

Отже, для підвищення ефективності впровадження нового банківського продукту потрібно проводити рекламні акції з залучення клієнтів до отримання кредитів.  Рекламу потрібно здійснювати не тільки в відділеннях банку ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, а й пресі, на телебаченні та інших засобах.  Витрати на рекламування нового продукту складуть 5,33 тис. грн..

При цьому в 2004 році послуга  буде ефективною. При цьому ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” планує в 2004 році видати кредитів в сумі 5000 тис. грн. При цьому отриманий додатковий прибуток складе 74 тис. грн.

В 2004 за рахунок впровадження нової послуги збільшить процентні доходи за кредитами фізичних осіб на 1000 тис. грн. При цьому процентні витрати за депозитами фізичних осіб зростуть на 900 тис. грн. При цьому чистий процентний дохід за коштами фізичних осіб зросте на 100 тис. грн..

 


Висновки

 

Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов»язань, що визначаєть­ся збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов»язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).

Кошти на рахунках клієнтів є найбільш вагомою частиною ресурсів банку, яка в кілька разів перевищує його власні кошти. Фак­тично залучені кошти — це основне джерело формування ресурсів комерційного банку, які спрямовуються на проведення активних операцій. З розвитком ринкових відносин структура залучених ресурсів зазнала істотних змін, що обумовлено появою нових, не традиційних для старої банківської системи способів акумуляції тимчасово вільних коштів фізичних і юридичних осіб.

Ризиком ліквідності називається проблема недостатності на­явних і залучених коштів для того, щоб забезпечити повернення депозитів, видачу кредитів і т. ін. Банк, що зіткнувся з ризиком ліквідності, може бути змушений залучати кошти за поточною ставкою ринку, що може виявитися вище ставки пасиву, який пра­цював до того в банку, що призведе до зниження прибутку банку. Недолік ліквідності частіше обумовлюється несподіваним і знач­ним відтоком депозитів, що змушує банк запозичати кошти за вищою відсотковою ставкою, ніж ставки, за якими роблять подібні запозичення інші банки, що також негативно впливає на при­буток.

В  2003 ріці банком були вирішенні наступні пріоритетні завдання: підтримка на достатньому рівні платоспроможності та ліквідності; забезпечення гарантій надійної та стабільної роботи клієнтів; підтримка високої  репутації у вітчизняних та зарубіжних партнерів; збільшення ресурсної бази  банку у відповідності до зростання обсягів кредитування клієнтів; розширення  переліку послуг (продуктів). Прибуток ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” за 2003 рік складав 13,2 млн. грн., а прибуток до оподаткування – 21,2 млн. грн. Загальна сума доходів за звітний рік – 426,6 млн. грн., витрат – 413,4 млн. грн.. Рівень покриття витрат доходами становив 103,2%. В структурі доходів переважають процентні та комісійні доходи, їх питома вага — 69% та 25% відповідно, в структурі витрат найбільшу питому вагу становлять процентні витрати – 32%.

В 2003 році зросла вартість пасивів банку на 575096 тис. грн. (22,47%). Це відбулося за рахунок збільшення  зобов’язань на 450958 тис. грн. (19,87%) та власного капіталу банку на 124138 тис. грн. (42,79%).

Кошти клієнтів зросли на 481838 тис. грн. (29,7%), це сталося головним чином за рахунок збільшення коштів суб’єктів господарської діяльності на 172288 тис. грн. (16%) та збільшення коштів фізичних осіб на 327258 тис. грн. (71,2%). Це призвело до зменшення всіх показників ліквідності, так як зі збільшенням залишків на рахунках клієнтів ліквідність зменшується. Для того, щоб не допустити зменшення ліквідності нижче нормативних значень, зі збільшенням коштів на рахунках клієнтів потрібно збільшувати вартість ліквідних активів.

Управління залишками коштів на рахунках клієнтів та ліквідністю ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” базувалося на таких принципах :

переваги пріоритету ліквідності перед прибутковістю;

зважений підхід до формування та підтримання на належному рівні ліквідних засобів банку, уникнення як їх надлишку, так і дефіциту;

планування та прогнозування дій банку в разі виникнення незбалансованої ліквідності, критичних  і кризових ситуацій;

урахування взаємозв’язку ризику ліквідності з іншими ризиками діяльності банку.

Програма і план проведення економічного аналізу залишків на рахунках клієнтів ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” мають бути органічно пов»язані з маркетинговими дослідженнями, а їх результати повинні враховува­тися при підготовці управлінських рішень.

Управління ресурсами ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на мікрорівні уособлює діяльність пов’язану з залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначення величини та відповідної структури джерел ресурсів у тісному взаємозв»язку з їх розміщенням. Основним завданням управління ресурсами банку повинно стати найбільш ефективне їх використання, що реалізується через здійснення банками збалансованої пасивної та активної політики.

Проблема управління ресурсами, залученими комерційними банками, має дві взаємодоповнюючі сторони: кількісну та якісну.

Для забезпечення оптимального рівня ліквідності ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»  необхідно створювати резерви ліквідності. Резерв ліквідності поділяється на первинний і вторинний. Первинний резерв ліквідності — це головне джерело ліквідності банку. При цьому в балансових в ролі первинних резервів фігурують активи, що становлять кошти на рахунках обов’язкових резервів, кошти на коррахунках в інших банках, готівка і чеки в сейфі, а також інші платіжні документи в інкасації.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Положення про проценту політику Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 18.08.2004 N389.
 3. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2003 №516
 4. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій: Затв. Постановою Правління НБУ від 24.12.2003 № 584
 5. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 15.09.2004 N 435.
 6. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банну України: Затв. постановою Правління НБУ від 19.03.2003 № 124.
 7. Положення про порядок визначення та формування обов»язкових резервів для банків України: Постанова Правління НБУ від 21.04,2004 N172.
 8. Правила організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті; Затв. постановою Правління НБУ від 05.02.2001 № 44
 9. Інструкція про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 12.11. 2002 р. № 431.
 10. Інструкція про порядок складання річного фінансового звіту банків України: Затв постановою правління НБУ вщ 03.12.2003 № 518.
 11. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ вщ 28.08.2001 р. № 368,
 12. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 13. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 14. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 1998. — 576 с.
 15. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
 16. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 17. Васюренко О, Азаренкова Г. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків.// Банківська справа №1(49), 2003. – С. 24.
 18. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності коерційних банків і підприємств . Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Скарби»,  2001. — 336 с.
 19. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 20. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 21. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – К.: Алеута, 2003. – 500 с.
 22. Примостка Л.0. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 23. Примостка Л.0. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
 24. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 25. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 26. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 27. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.
 28. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 29. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.


Додатки

Додаток А

 

Звіт про фінансові результати

(в тисячах гривень)

Найменування статті Примітка 2003 р. 2002 р.
       
Процентний дохід 2 292 755 231 557
Процентні витрати 2 (131 565) (118 907)
Чистий процентний дохід   161 189 112 650
       
Комісійний дохід   106 842 95 563
Комісійні витрати   (10 154) (6 610)
Чистий комісійний дохід   96 688 88 953
       
Дивідендний дохід 3 975
Чистий торговельний дохід 4 21 506 8 506
Прибуток/(збиток) від інвестиційних цінних паперів   18 1
Інший операційний дохід   3 817 3 917
Операційний дохід   284 194 214 027
 Загальноадміністративні витрати 5 (68 067) (59 558)
 Витрати на персонал 6 (94 238) (41 812)
Прибуток від операцій   121 889 112 658
Витрати на безнадійні та сумнівні борги 7 (100 697) (96 353)
Прибуток до оподаткування   21 192 16 306
Податок на прибуток 8 (8 008) (7 383)
Прибуток після оподаткування   13 184 8 923
Непередбачені доходи 9 11 391
Чистий прибуток банку   13 196 9 314
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. 10 117,22 86,24
Скоригований чистий прибуток

на одну акцію, грн.

 

10

 

117.22

 

86,24

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер                                                      О.М.Алєксєєва

 

Додаток Б

Баланс

(в тисячах гривень)

 

  Примітки 2003 р. 2002 р.
Активи      
Грошові кошти та залишки в НБУ   196 991 238 840
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 11 155 653 63 358
Кошти в інших банках 12 385 624 260 201
Цінні папери на продаж 13 11 286 0
Кредити та заборгованість клієнтів 14 1 702 775 1 316 537
Інвестиційні цінні папери 15 12 962 1 233
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ  

16

 

916

 

916

Основні засоби та нематеріальні активи 17 378 171 216 318
 Нараховані доходи до отримання 18 26 934 4 765
Інші активи 19 263 516 457 563
Усього активів   3 134 827 2 559 731
       
Зобов’язання      
Кошти банків   605 481 639 244
Кошти клієнтів 20 2 101 701 1 619 863
Інші депозити 21 650 664
Нараховані витрати до сплати 23 3 304 4 604
Інші зобов’язання 24 9 458 5 261
Усього зобов’язань   2 720 595 2 269 637
       
Власний капітал      
Статутний капітал 25 196 000 108 000
Капіталізовані дивіденди  
Акції, що викуплені в акціонерів  
Емісійні різниці  
Резерви   89 924 85 006
Результат переоцінки   114 534 3 600
Нерозподілений прибуток   13 775 93 488
У тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів    

579

 

570

Усього власного капіталу   414 232 290 094
       
Усього пасивів   3 134 827 2 559 731

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер                                                      О.М.Алєксєєва

 

Додаток В

Звіт про власний капітал за 2003 рік ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований,

сплачений

Резерви Результати переоцінки Нерозподілений прибуток Капіталі­зовані дивіденди Капітал та резервні фонди, усього Попередній рік
Залишок на 1 січня 2003 року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094 280 780
Скоригований залишок на початок року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094 280 780
Переоцінка основних засобів     110 942     110 942
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об»єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття     (9) 9  
Капіталізовані дивіденди за минулий рік          
Чистий прибуток       13 196   13 196 9 314
Розподіл у резервні фонди   4 918   (4 918)  
Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутків минулих років *  

88 000

     

(88 000)

     

Реєстрація акцій нового випуску (на суму внесків)        
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2003 року 196 000 89 924 114 533 13 775 414 232 290 094

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

Начальник Управління обліку і  звітності – головний бухгалтер                                                           О.М.Алєксєєва

 

Звіт про власний капітал за 2002 рік ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований,

сплачений

Резерви Результати переоцінки Нерозподілений прибуток Капіталі­зовані дивіденди Капітал та резервні фонди, усього

 

Залишок на 1 січня 2002 року 108 000 52 331 4 171 116 278 280 780
Скоригований залишок на початок року 108 000 52 331 4 171 116 278 280 780
Переоцінка основних засобів          
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залішкової вартості об»єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття     (571) 571  
Чистий прибуток       9 314   9 314
Розподіл у загальні резерви банку          
Розподіл у резервні фонди   32 675   (32 675)  
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2002 року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку ізвітності – головний бухгалтер                                                 О.М.Алєксєєва

 

 

Додаток Г

Звіт про рух грошових коштів ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(непрямий метод)

(в тисячах гривень)

  2003 р. 2002 р.
Операційна діяльність    
Чистий прибуток поточного року 13 196 9 314
Нараховані витрати (1 300) (414)
Нараховані доходи (26 777) 3 161
Амортизація основних засобів 18 701 15 039
Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 100 697 94 820
Торговельний результат (8 505)
Нарахований та відстрочений податок  270 (266)
Прибуток (збиток) від продажу інвестицій (1)
Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії
Амортизація дисконту і премії цінних паперів (4 419)
Інший рух коштів, які не є грошовими 2 102
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 106 889 108 729
     
Зменшення (збільшення) коштів, розміщених в інших банках, кредитів та передплат іншим банкам  

30 077

 

(21 791)

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (491 150) (343 262)
Зменшення (збільшення) інших активів 193 278 487
(Зменшення) збільшення коштів інших банків (33 763) (133 751)
(Зменшення) збільшення поточних та депозитних рахунків 481 824 231 976
(Зменшення) збільшення інших зобов’язань 4 592 228 956
Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж  

(103 701)

 

5 564

Чисте (зменшення) збільшення активів та зобов’язань від операційної діяльності  

81 157

 

(97 444)

     
Чистий (відплив) приплив грошових коштів від операційної діяльності  

188 046

 

11 285

     
Інвестиційна діяльність    
Реалізація (придбання) інвестиційних паперів (6 298) (57 130)
Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії
Зменшення (збільшення) вкладень в дочірні установи 4 869
Надходження від реалізації основних засобів 190
Збільшення основних засобів та нематеріальних активів (69 805) (54 183)
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від інвестиційної діяльності  

(75 913)

 

(106 444)

     
Фінансова діяльність    
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу (1 500)
Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань
Збільшення (зменшення) акціонерного капіталу
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду
     
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності  

 

(1 500)

     
Чисте (зменшення) збільшення в грошах та їх еквівалентів 112 133 (96 659)
     
Грошові кошти та грошові еквіваленти на початок року 440 447 537 106
     
Грошові кошти та грошові еквіваленти на кінець року 552 580 440 447

 

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер                                                      О.М.Алексєєва

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.