Курсова робота Управління грошовими потоками комерційного банку

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками

банку………………………………………………………………………………………………… 5

1.1. Класифікація грошових потоків банку………………………………………. 5

1.2. Мета і складові системи управління грошовими потоками банку11

 

Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками АППБ “Аваль”     17

2.1. Аналіз руху грошових потоків банку……………………………………….. 17

2.2. Аналіз ефективності управління грошовими потоками АППБ “Аваль”20

 

Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління грошовими потоками АППБ “Аваль”……………………………………………………………………………………………………….. 27

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 45

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 48


Вступ

 

 

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток. Банківський прибуток є одним з найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. Він формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків. Він є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банку, базою підвищення добробуту банківських працівників. Важливим фактором фінансової стійкості банку є вірне управління його ризиками, одним з яких є ризик, пов’язаний із змінами процентних ставок за активними та пасивними операціями. Процентна політика комерційного банку, пов’язана з комерціалізацією його діяльності, повинна: сприяти отриманню прибутку або створенню умов для його отримання в майбутньому; регулювати значення процентних ставок за депозитними та позиковими операціями та встановлювати їх на рівні, що забезпечує рентабельність банківських операцій та еластичність до витрат; забезпечувати взаємозв’язок  між депозитними операціями та операціями з видачі позик за строками та сумами; підтримувати ліквідність балансу; мінімізувати процентний ризик. В даний час важлива увага в банках приділяється теоретичним та методологічним основам управління грошовими потоками. Саме тому тема курсової роботи “Управління грошовими потоками комерційного банку” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка управління грошовими потоками на АППБ “Аваль”.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

узагальнення теорії управління грошовими потоками в комерційному банку;

проведення аналізу грошових потоків в АППБ “Аваль”;

проведення аналізу впливу грошових потоків на результати діяльності базового банку;

виявлення шляхів вдосконалення управління грошовими потоками  на АППБ “Аваль”.

Предметом дипломної роботи є фінансові результати діяльності та грошові потоки базового банку.

Об»єктом дослідження є  АППБ “Аваль”.


Розділ 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками банку

 

1.1. Класифікація грошових потоків банку

 

Вивчаючи грошові потоки, з одного боку, банк ставить на меті залучити якомога більше коштів клієнтів і тим самим поповнити ресурсну базу (пасиви банку), з іншого раціонально використати наявні кредитні ресурси для здійснення активних операцій у різних ефективних формах, не допускаючи їх відтоку з банку.

Грошові потоки вивчаються з метою:

підвищення якості обслуговування та розвитку взаємовідносин з пріоритетними клієнтами;

здійснення кредитної підтримки підприємств із одночасним забезпеченням максимальної концентрації грошових коштів на рахунках банку, мінімізації їх відтоку до інших комерційних банків;

супроводу кредитних коштів та контролю за їх цільовим використанням;

збільшення ресурсної бази за рахунок залучення на обслуговування дочірніх структур,  партнерів та посередників клієнтів банку (як шляхом відкриття поточних рахунків в установах банку, так і спрямування через відкриті рахунки основних грошових потоків);

використання інформації про рух коштів клієнтів для прийняття рішень щодо оцінки ризиків;

При управлінні ризиком ліквідності банк враховував та дотримував такі обмеження:

залишок на коррахунку банку в Національному банку, розрахований згідно нормативу обов’язкового резервування, — розглядався як абсолютний мінімум для підтримки ліквідності банку;

дотримання нормативів ліквідності, встановлених  Національним банком;

дотримання додаткових показників, встановлених  Укрексімбанком.

Управління ризиком ліквідності базувалося на таких принципах :

переваги пріоритету ліквідності перед прибутковістю;

зважений підхід до формування та підтримання на належному рівні ліквідних засобів банку, уникнення як їх надлишку, так і дефіциту;

планування та прогнозування дій банку в разі виникнення незбалансованої ліквідності, критичних  і кризових ситуацій;

урахування взаємозв’язку ризику ліквідності з іншими ризиками діяльності банку.

 


Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління грошовими потоками АППБ “Аваль”

 

Основною метою управління грошовими потоками АППБ “Аваль” є забезпечення фінансової рівноваги банку в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрат коштів і їхньої синхронізації в часі.

Процес управління грошовими потоками банку послідовно охоплює наступні основні етапи (рис. 3.1):

Етапи управління грошовими потоками банку

   
1 Забезпеченняповногоідостовірногооблікугрошовихпотоків банку іформуваннянеобхідноїзвітності
     
2 Аналіз грошових потоків банку в попередньому періоді
     
3

Оптимізація грошових потоків банку

     
4 Планування грошових потоків банку в розрізі різних їхніх видів
     
5 Забезпечення ефективного контролю грошових потоків банку

 

Рис. 3.1. Основні етапи управління грошовими потоками банку

— робить запити установам банку з різних питань;

— проводить аналіз звітності установ банку;

— вивчає та узагальнює досвід установ банку.


Висновки

 

Вивчаючи грошові потоки, з одного боку, банк ставить на меті залучити якомога більше коштів клієнтів і тим самим поповнити ресурсну базу (пасиви банку), з іншого раціонально використати наявні кредитні ресурси для здійснення активних операцій у різних ефективних формах, не допускаючи їх відтоку з банку.

Операційна діяльність— це основна діяльність банку, а також інша діяльність, яка не є інвестиційною та фінансовою.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з при­дбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а та­кож короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які приво­дять до зміни величини і складу власного та позикового капіталу.

Грошові потоки клієнта в банку вивчаються виходячи з реальних платежів та надходжень коштів на його рахунки (реальних грошових потоків).

В 2003 році порівняно з 2002 роком чистий приплив грошових коштів від операційної діяльності зріс на 176761 тис. грн. Чистий приплив грошових коштів від операційної діяльності в 2002 році склав 11285 тис. грн., а в 2003 році відповідно 188046 тис. грн.  В 2002 році чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності АППБ “Аваль” склав 106444 тис. грн., а в 2003 році 75913 тис. грн..

Сектор управління грошовими потоками забезпечує організацію всіх аспектів роботи з грошовими потоками клієнтів, координує роботу підрозділів та установ банку з питань вивчення, аналізу та управління грошовими потоками, розробляє та надає Управлінню автоматизованої обробки інформації банку технічні завдання для розробки програмних продуктів по вивченню грошових потоків із забезпеченням можливості формування.

Для управління грошовими потоками необхідно досконало вивчити взаєморозрахунки між суб»єктами господарської діяльності в регіоні.

Крім того, необхідно знати всі основні діючі в регіоні підприємства, в тому числі клієнтів інших комерційних банків, асортимент продукції, яка випускається ними, форму власності, власників тощо.

Джерелом інформації можуть бути:

— розрахункові банківські документи, де вказано призначення платежу;

— інформація щодо дебіторської та кредиторської заборгованості позичальників та інших клієнтів, які на добровільних засадах готові її надати;

— періодичні видання економічного спрямування, зокрема «Відомості приватизації», «Бізнес», «Інвестиційна газета», «Вісник Національного банку України», «Галицькі контракти», періодика галузевого спрямування, як то журнали «Нафта і газ», «Енерго бізнес», «Енергетична політика України» тощо; неофіційна інформація.

Управління грошовими потоками сприяє підвищенню ефективності роботи банку та досягненню цілей, які щорічно визначає кожна установа банку:

—    максимальна концентрація грошових коштів на рахунках клієнтів;

— додаткове залучення  відносно не дорогих кредитних ресурсів для здійснення прибуткових активних операцій;

— збільшення   обсягів   активних   операцій   за   рахунок   розширення   їх   форм   та раціонального використання кредитних ресурсів;

— збільшення кількості клієнтів банку з відповідним збільшенням ресурсної бази;

— збільшення готівкових надходжень для забезпечення касового обслуговування клієнтів;

— залучення до обслуговування престижних клієнтів, які зміцнюють фінансову могутність банку і підвищують його імідж на ринку банківських послуг тощо.

Управління грошовими потоками може здійснюватись:

—    через особливі умови при здійсненні кредитної підтримки клієнта; через визначення виробничих блоків та здійснення їх комплексного обслуговування;

— шляхом залучення структурних підрозділів та дочірніх підприємств корпоративних клієнтів;

— через укладання угод про співробітництво та застосування індивідуальних тарифів на банківські послуги тощо.

У роботі по управлінню грошовими потоками мають бути задіяні всі служби установи банку. Координувати дії мають відповідальні з питань аналізу, вивчення та управління грошовими потоками і керуючий установою банку безпосередньо.

Підвищенню результативності роботи по управлінню грошовими потоками сприяє інформованість щодо процесів приватизації підприємств регіону, зміни власників, впливу органів влади на вибір підприємствами банків для обслуговування тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: Постанова Правління НБУ від 17.06.2004 N 280.
 3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 20.08.2003 № 35.
 4. Інструкція про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 12.11. 2002 р. №431
 5. Інструкція про порядок складання річного фінансового звіту банків України: Затв. постановою правління НБУ від 03.12.2003 № 518.
 6. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні»: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.
 7. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 15.09.2004 N 435.
 8. План рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280.
 9. Положення про порядок формування та використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості: Затв. постановою Правління НБУ від 13.12.2002 № 505.9.   Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 .
 10. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами: Затв. постановою Правління НБУ від 30.12.1999 р. № 629.
 11. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: Затв. постановою Правління НБУ від 08.08.2001 № 334.
 12. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Затв. постановою Правління НБУ від 30.12, 98 №566.
 13. Положення про порядок визначення та формування обов»язкових резервів для банків України: Постанова Правління НБУ від 21.04.2004 N 172.
 14. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій: Затв. постановою Правління НБУ від 24.12.2003 № 584.
 15. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255.
 16. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України: Затв. постановою Правління НБУ від 19.03.2003 № 124.
 17. Аналіз     банківської    діяльності:     Підручник    /    А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко,     І.М.     Парасій-Вергуненко    та     ін.;     За     ред.  А.М.Герасимовича. -.К.: КНЕУ.2003.- 599с.
 18. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 19. Банківські операції. Підручник: .- 2-ге вид. випр. і доп. /А.М.Мороз, М.І.Савлук,   М.Ф.Пуховкина  та   ін.;   За   ред.  д-ра   екон.   наук,   про. A.M.Мороза.- К.: КНЕУ,2002.- 476
 20. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 21. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 464 с.
 22. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 1998. — 576 с.
 23. Банковское дело: Учебник . — 2 — е   изд., перераб.   и доп. /Под ред. О.И.Лаврушина. — М.: Финансы и статистика,2000.- 672 с.
 24. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
 25. Бланк И.А. Управление денежными потоками. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 26. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 27. Грачова Р. Аналіз грошових потоків // Галицькі контракти. – 1999. — №4.
 28. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 29. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С 252-282.
 30. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 31. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – К.: Алеута, 2003. – 500 с.
 32. Примастка Л.0. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 33. Примастка Л.0. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
 34. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2 –ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004.- 468с.
 35. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 36. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – С 645-649.
 37. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 38. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 39. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.
 40. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 41. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.


Додатки

Додаток А

 

Звіт про фінансові результати

(в тисячах гривень)

Найменування статті Примітка 2003 р. 2002 р.
       
Процентний дохід 2 292 755 231 557
Процентні витрати 2 (131 565) (118 907)
Чистий процентний дохід   161 189 112 650
       
Комісійний дохід   106 842 95 563
Комісійні витрати   (10 154) (6 610)
Чистий комісійний дохід   96 688 88 953
       
Дивідендний дохід 3 975
Чистий торговельний дохід 4 21 506 8 506
Прибуток/(збиток) від інвестиційних цінних паперів   18 1
Інший операційний дохід   3 817 3 917
Операційний дохід   284 194 214 027
 Загальноадміністративні витрати 5 (68 067) (59 558)
 Витрати на персонал 6 (94 238) (41 812)
Прибуток від операцій   121 889 112 658
Витрати на безнадійні та сумнівні борги 7 (100 697) (96 353)
Прибуток до оподаткування   21 192 16 306
Податок на прибуток 8 (8 008) (7 383)
Прибуток після оподаткування   13 184 8 923
Непередбачені доходи 9 11 391
Чистий прибуток банку   13 196 9 314
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. 10 117,22 86,24
Скоригований чистий прибуток

на одну акцію, грн.

 

10

 

117.22

 

86,24

 

Голова Правління

 

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер

 

Додаток Б

Баланс

(в тисячах гривень)

 

  Примітки 2003 р. 2002 р.
Активи      
Грошові кошти та залишки в НБУ   196 991 238 840
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 11 155 653 63 358
Кошти в інших банках 12 385 624 260 201
Цінні папери на продаж 13 11 286 0
Кредити та заборгованість клієнтів 14 1 702 775 1 316 537
Інвестиційні цінні папери 15 12 962 1 233
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ  

16

 

916

 

916

Основні засоби та нематеріальні активи 17 378 171 216 318
 Нараховані доходи до отримання 18 26 934 4 765
Інші активи 19 263 516 457 563
Усього активів   3 134 827 2 559 731
       
Зобов’язання      
Кошти банків   605 481 639 244
Кошти клієнтів 20 2 101 701 1 619 863
Інші депозити 21 650 664
Нараховані витрати до сплати 23 3 304 4 604
Інші зобов’язання 24 9 458 5 261
Усього зобов’язань   2 720 595 2 269 637
       
Власний капітал      
Статутний капітал 25 196 000 108 000
Капіталізовані дивіденди  
Акції, що викуплені в акціонерів  
Емісійні різниці  
Резерви   89 924 85 006
Результат переоцінки   114 534 3 600
Нерозподілений прибуток   13 775 93 488
У тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів    

579

 

570

Усього власного капіталу   414 232 290 094
       
Усього пасивів   3 134 827 2 559 731

 

Голова Правління

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер

 

Додаток В

Звіт про власний капітал за 2003 рік АППБ «Аваль»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований,

сплачений

Резерви Результати переоцінки Нерозподілений прибуток Капіталі­зовані дивіденди Капітал та резервні фонди, усього Попередній рік
Залишок на 1 січня 2003 року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094 280 780
Скоригований залишок на початок року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094 280 780
Переоцінка основних засобів     110 942     110 942
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об»єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття     (9) 9  
Капіталізовані дивіденди за минулий рік          
Чистий прибуток       13 196   13 196 9 314
Розподіл у резервні фонди   4 918   (4 918)  
Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутків минулих років *  

88 000

     

(88 000)

     

Реєстрація акцій нового випуску (на суму внесків)        
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2003 року 196 000 89 924 114 533 13 775 414 232 290 094

 

Голова Правління

Начальник Управління обліку і  звітності – головний бухгалтер

 

Звіт про власний капітал за 2002 рік АППБ «Аваль»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований,

сплачений

Резерви Результати переоцінки Нерозподілений прибуток Капіталі­зовані дивіденди Капітал та резервні фонди, усього

 

Залишок на 1 січня 2002 року 108 000 52 331 4 171 116 278 280 780
Скоригований залишок на початок року 108 000 52 331 4 171 116 278 280 780
Переоцінка основних засобів          
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залішкової вартості об»єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття     (571) 571  
Чистий прибуток       9 314   9 314
Розподіл у загальні резерви банку          
Розподіл у резервні фонди   32 675   (32 675)  
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2002 року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094

 

Голова Правління

 

Начальник Управління обліку ізвітності – головний бухгалтер

 

 

Додаток Г

Звіт про рух грошових коштів АППБ «Аваль»

(непрямий метод)

(в тисячах гривень)

  2003 р. 2002 р.
Операційна діяльність    
Чистий прибуток поточного року 13 196 9 314
Нараховані витрати (1 300) (414)
Нараховані доходи (26 777) 3 161
Амортизація основних засобів 18 701 15 039
Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 100 697 94 820
Торговельний результат (8 505)
Нарахований та відстрочений податок  270 (266)
Прибуток (збиток) від продажу інвестицій (1)
Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії
Амортизація дисконту і премії цінних паперів (4 419)
Інший рух коштів, які не є грошовими 2 102
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 106 889 108 729
     
Зменшення (збільшення) коштів, розміщених в інших банках, кредитів та передплат іншим банкам  

30 077

 

(21 791)

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (491 150) (343 262)
Зменшення (збільшення) інших активів 193 278 487
(Зменшення) збільшення коштів інших банків (33 763) (133 751)
(Зменшення) збільшення поточних та депозитних рахунків 481 824 231 976
(Зменшення) збільшення інших зобов’язань 4 592 228 956
Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж  

(103 701)

 

5 564

Чисте (зменшення) збільшення активів та зобов’язань від операційної діяльності  

81 157

 

(97 444)

     
Чистий (відплив) приплив грошових коштів від операційної діяльності  

188 046

 

11 285

     
Інвестиційна діяльність    
Реалізація (придбання) інвестиційних паперів (6 298) (57 130)
Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії
Зменшення (збільшення) вкладень в дочірні установи 4 869
Надходження від реалізації основних засобів 190
Збільшення основних засобів та нематеріальних активів (69 805) (54 183)
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від інвестиційної діяльності  

(75 913)

 

(106 444)

     
Фінансова діяльність    
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу (1 500)
Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань
Збільшення (зменшення) акціонерного капіталу
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду
     
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності  

 

(1 500)

     
Чисте (зменшення) збільшення в грошах та їх еквівалентів 112 133 (96 659)
     
Грошові кошти та грошові еквіваленти на початок року 440 447 537 106
     
Грошові кошти та грошові еквіваленти на кінець року 552 580 440 447

 

 

Голова Правління

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.