Дипломна робота Аналіз та контроль безготівкових розрахунків комерційного банку

Розділ 3. Аналіз та контроль безготівкових розрахунків комерційного банку  3

3.1. Методика проведення аналізу безготівкових розрахунків комерційного банку  3

3.2. Загальний та факторний аналіз безготівкових розрахунків комерційного банку АКБ “Укрсоцбанк”. 12

3.3. Контроль за здійсненням безготівкових операцій в комерційному банку  30

3.4. Фінансова звітність по безготівкових розрахунках в комерційному банку  42

Додатки. 48

Розділ 3. Аналіз та контроль безготівкових розрахунків комерційного банку

 

3.1. Методика проведення аналізу безготівкових розрахунків комерційного банку

 

В основі організації і проведення економічного аналізу безготівкових розрахунків в АКБ “Укрсоцбанк” лежить загальна методика практичної (професійної) аналітичної роботи, зміст якої ґрунтується на теорії економічного аналізу. Однак сутність банку і специфіка його діяльності як об»єкта дослідження обумовлюють особливості методики економічного аналізу, що проводиться в комерційному банку.

Аналіз безготівкових розрахунків в АКБ “Укрсоцбанк” розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи банку, його підрозділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності банку.

Для економічного аналізу безготівкових розрахунків в АКБ “Укрсоцбанк” застосовується широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу. В міжнародних аудиторських стандартах аналіз або аналітичні процедури визначають як оцінку бухгалтерської, так і іншої економічної інформації, шляхом вивчення взаємозв’язків між показниками. Використання економічного аналізу в ході аудиторської перевірки дозволяє: визначити ступінь ділової активності клієнта; дати оцінку фінансово-господарським перспективам його функціонування в майбутньому; скоротити деталізоване тестування на основній стадії аудиту; виявити зони навмисних помилок в звітності клієнта.

Результати аналізу прибутку, відображені в табл. 3.12, показують, що прибуток від розміщення коштів за період, що аналізується, зменшився на 496,8 тис. грн. Це відбу­лося, головним чином, через значне збільшення витрат, що спричинило зменшення прибутку на 1263,06 тис. грн. та через зменшення суми розміщених коштів прибуток зменшився на 21,9 тис. грн. Однак зміна рівня процентної ставки сприяло збільшенню прибутку на 788,1 тис. грн., і тому загальна сума прибутку зменшилася на  496,8 тис. грн.

Масова частка процентних доходів банку в загальній масі доходів в 2001 році складала 48,44%, а в 2001 році 68,13%. Найбільше процентних доходів АКБ “Укрсоцбанк” отримав від надання кредитів суб»єктам господарської діяльності 1019,5 тис. грн. (43,68%) та 1734,7 тис. грн. (64,27%) відповідно в 2001 та 2002 роках. Банк збільшив процентні доходи не за рахунок розширення послуг по розміщенню коштів (сума коштів зменшилася на 1990,08 тис. грн. і в зв»язку з цим сума доходу зменшилася на 79,2 тис. грн.), а за рахунок підвищення процентної ставки на 3 про­центні пункти, що дало змогу збільшити доход на 787,68 тис. грн.


3.3. Контроль за здійсненням безготівкових операцій в комерційному банку

 

У посиленні ролі економічних методів управління народним господар­ством важливе місце займають безготівкові розрахунки, які складають біль­шу половину грошового обороту країни. Ефективна організація безготівко­вих розрахунків пов»язана з прискоренням обороту обігових коштів.

Прискорення обігу визначається факторами, які мають відношення як до виробництва, постачання, збуту, так і до організації безготівкових розра­хунків. Тому важливе значення має швидке і правильне оформлення пла­тіжних документів, удосконалення системи безготівкових розрахунків, до­тримання платіжної дисципліни (Закон України «Про банки і банків­ську діяльність»).

Організація безготівкових розрахунків повинна сприяти нормальному обігу коштів, забезпечувати безперервний хід реалізації продукції. Чіткій перевірці (контролю) повинні підлягати безготівкові розрахунки і особливо законність їх здійснення.

Рекомендованими   формами  управлінської  звітності
можуть бути:

— звіт про зміни в балансі;

— аналіз змін статей балансу;

— звіт про зміни доходів та витрат;

— аналіз змін доходів та витрат;

— зведений фінансовий звіт;

— звіт про зміни капіталу;

— аналіз процентної дохідності та збитковості;

— звіт про позабалансові ризики;

— звіт  про активи,  придбані для подальшого продажу (в якому
передбачена вартість їх придбання та поточна оцінка можливої  ціни
реалізації);

— звіт  про  зміни  вартості  портфеля  інвестиційних  цінних
паперів;

— звіт  про  забалансові   зобов»язання   (у   географічному,
галузевому або іншому розрізі);

— звіт про прострочені кредити та інші активи (векселі тощо),
розмір  відповідних  резервів  та пояснень стосовно їх розрахунку.
(Кредити  та  інші  активи  мають  бути  оцінені  без   понижуючих
коефіцієнтів,  передбачених нормативними документами Національного
банку);

— звіт   про   платоспроможність  (достатність  капіталу)  та
ліквідність.

Ведення податкового  обліку  дає  змогу  складати   податкову
звітність.  Порядок  ведення  податкового  обліку банки визначають
самостійно.  Цей порядок має бути  відокремлений  від  фінансового
обліку та передбачати можливість внесення змін у будь-які операції
визначені Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та   іншими   законодавчими  актами з питаньоподаткування, не порушуючи методику фінансового обліку.

При обліку  валових  доходів та валових витрат доцільно вести
податковий облік,  використовуючи VIII клас «Управлінський  облік»
Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  або  окрему підсистему з
відкриттям рахунків у  розрізі  статей  податкової  декларації  та
додатків до неї.

Порядок складання   декларації   про   прибуток   банківської
установи   та   інших   форм   звітності  з  питань  оподаткування
встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Додатки

 

Додаток А

Баланс АКБ «Укрсоцбанк»

 

Номер рахунків і груп Балансові рахунки

 

Актив

Залишок на 1.01.02 р.

 

Залишок на 1.01.03 р.

 

1001

 

Банкноти і монети в касі банку

 

1303,04 1606,10
1002

 

Банкноти і монети в касі безбалансових установ банку 28,51 1,64
1003

 

Банкноти і монети в обмінних пунктах

 

135,30 143,65
Разом по гр. 100 Банкноти і монети

 

1466,86 1751,40
1011

 

Дорожні чеки в касі

 

134,01 8,14
1017

 

Дорожні чеки в дорозі

 

5,93 7,06
Разом по гр. 101 Дорожні чеки

 

139,94 15,19
Разом по розд.10 Готівка

 

1606,80 1766,59
1420

 

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції 1662,58 1320,62
1426

 

Неамортизований дисконт по боргових ЦП

 

-242,64 -219,54
Разом по гр. 142 Боргові ЦП, що рефінансуються НБУ в портфелі банку на інвестиції 1419,94 1101,08
Разом по розд. 14 Казначейські та інші ЦП, рефінансовані НБУ

 

1419,94 1101,08
1500

 

Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках 667,48 282,47
Разом по гр. 150 Кошти до запитання в інших банках

 

667,48 282,47
2000 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафом 24,5 28,7
Разом по гр. 200 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафом 24,5 28,7
2010 Кошти, які надано суб’єктам господарської діяльності  за операціями репо 113,2 147,1
Разом по гр. 201 Кошти, які надано суб’єктам господарської діяльності  за операціями репо 113,2 147,1
2020 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за облікованими векселями 63,8 72,4
Разом по гр. 202 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за облікованими векселями 63,8 72,4
2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями 237,1 271,9
Разом по гр. 203 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями 237,1 271,9
2050

 

Короткострокові кредити по експортно-імпортних операціях 775,40 1986,80
Разом по гр. 205 Кредити суб»єктів господарської діяльності по експортно-імпортних операціях 775,40 1986,22
2062

 

Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, видані суб»єктам господарської діяльності 4732,20 57,60
2066

 

Пролонгована заборгованість по інших кредитах у поточну діяльність 1935,96 1883,26
2067

 

Прострочена заборгованість по інших кредитах у поточну діяльність суб»єктів господарської діяльності 69,54 1373,46
Разом по гр. 206 Інші кредити в поточну діяльність

 

6737,7 3314,32
2070

 

Короткострокові кредити на будівництво й освоєння землі суб»єктами господарювання 752,00 1469,52
2073

 

Довгострокові кредити на будівництво й освоєння землі суб»єктами господарської діяльності 1188,35 1206,07
2074

 

Довгострокові кредити на купівлю будинків, споруд, землі 14458,69 12572,64
2076

 

Пролонгована заборгованість по кредитах в інвестиційну діяльність 1104,80 1123,80
2077

 

Прострочена заборгованість по кредитах в інвестиційну діяльність 907,26 1561,20
Разом по гр. 207 Кредити в інвестиційну діяльність

 

18411,09 17933,24
Разом порозд.20 Кредити, видані суб»єктам господарської діяльності 26362,79 23754,46
2205

 

Довгострокові кредити, видані фізичним особам 134,02 126,72
2207

 

Прострочена заборгованість по кредитах фізичних осіб 2,92 2,28
2209

 

Прострочені нараховані доходи від кредитів фізичних осіб 0,10 0,04
Разом по гр. 220 Кредити на поточні потреби фізичних осіб

 

137,04 129,04
2214

 

Довгострокові кредити на купівлю будинків і споруд фізичним особам 100,74 115,20
2219

 

Прострочені нараховані доходи від кредитів у інвестиційну діяльність фізичних осіб   0,07
Разом по гр. 221 Кредити в інвестиційну діяльність фізичним особам 100,74 115,27
Разом по розд. 22 Кредити, видані фізичним особам

 

237,79 244,31
2400

 

Резерви на заборгованість по кредитах, виданих клієнтам -792,71 -851,70
Разом по гр. 240 Резерви під заборгованість по кредитах, виданих клієнтам -792,71 -851,70
Разом по розд. 24 Резерви під заборгованість по кредитах, виданих клієнтам -792,71 -851,70
2809

 

Інша дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами банку 318,63 315,86
Разом по гр. 280 Дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами 318,63 315,86
Разом по розд. 28 Дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами 318,63 315,86
3103

 

Акції та інші ЦП із нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж 7,20 7,20
Разом по гр. 310 Акції та інші ЦП із нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж 7,20 7,20
Разом по розд. 31 Акції та інші ЦП у портфелі банку на продаж

 

7,20 7,20
3400

 

Господарські матеріали на складі

 

457,04 426,44
3402

 

Господарські матеріали у підзвітних осіб

 

6,60 8,97
Разом по гр. 340 Господарські матеріали

 

463,64 435,41
Разом по розд. 34 Товарно-матеріальні цінності

 

463,64 435,41
3500

 

Затрати майбутніх періодів

 

205,46 112,81
Разом по гр. 350 Затрати майбутніх періодів

 

205,46 112,81
3510

 

Дебіторська заборгованість по придбаних господарських матеріалах і МШП 18,03 11,19
3511

 

Дебіторська заборгованість по придбаних нематеріальних активах та основних засобах 96,16 64,21
3519

 

Інша дебіторська заборгованість по господарській діяльності банку 163,68 190,73
Разом по гр. 351 Дебіторська заборгованість по господарській діяльності банку 277,88 266,13
3520

 

Дебіторська заборгованість по податках і обов»язкових платежах 14,95 42,35
Разом по гр. 352 Розрахунки по податках і обов»язкових платежах 14,95 42,35
3542

 

Дебіторська заборгованість по компенсаційних сертифікатах 0,46 0,46
Разом по гр. 354 Дебіторська заборгованість по операціях банку з фінансовими інструментами 0,46 0,46
3550

 

Аванси працівникам банку на витрати для відрядження   5,50
3552

 

Нестача та інші нарахування на працівників банку 34,11 26,25
3559

 

Інша дебіторська заборгованість працівникам банку 8,22 15,25
Разом по гр. 355 Дебіторська заборгованість по розрахунках із працівниками банку 42,34 47,00
3570

 

Нараховані доходи від розрахунково-касового обслуговування 20,84 25,72
3578

 

Інші нараховані доходи

 

2,52 3,72
3579

 

Прострочені інші нараховані доходи

 

  1,01
Разом по гр. 357 Інші нараховані доходи

 

23,36 30,44
Разом по розд. 35 Інші активи банку

 

564,44 499,18
3800

 

Позиція банку по іноземній валюті

 

21,60 350,54
3801

 

Еквівалент позиції банку по іноземній валюті

 

-21,60 -350,54
Разом по гр. 380 Позиція банку по іноземній валюті

 

   
3810

 

Балансовий рахунок за результатами переоцінки позабалансових позицій по іноземній валюті й банківських металах 0,00 0,13
Разом по гр. 381 Балансовий рахунок за результатами переоцінки позабалансових інструментів   0,13
Разом по розд. 38 Позиція банку по іноземній валюті й банківських металах і рахунки, що балансують 0,00 0,13
3900

 

Рахунки, відкриті у банках на території України 5793,15 2277,73
3902

 

Розрахунки по коштах, наданих банкам на території України 4833,86 5677,01
3904

 

Нараховані доходи від коштів, наданих банкам на території України 11,25 13,02
Разом по гр. 390

 

Розрахунок між філіями й іншими підвідомчими установами банку на території України 10638,26 7967,76
Разом по розд. 39 Розрахунки між філіями й іншими підвідомчими установами банку 10638,26 7967,76
4109

 

Вкладення в асоційовані компанії

 

1,44 1,44
Разом по гр. 410 Вкладення в асоційовані компанії

 

1,44 1,44
Разом по розд. 41 Вкладення в асоційовані компанії

 

1,44 1,44
4300

 

Нематеріальні активи

 

644,00 170,34
4309

 

Знос нематеріальних активів

 

-39,37 -62,05
Разом по гр. 430 Нематеріальні активи

 

604,63 108,29
4310

 

Капітальні вкладення по нематеріальних активах, що не введені в експлуатацію   74,26
Разом по гр.431 Капітальні вкладення в нематеріальні активи

 

  74,26
Разом по розд. 43 Нематеріальні активи

 

604,63 182,55
4400

 

Операційні основні засоби

 

29764,89 30000,33
4409

 

Знос операційних основних засобів

 

-1638,09 -2074,13
Разом по гр. 440 Операційні основні засоби

 

28126,80 27926,19
4430

 

Капітальні вкладення в незавершене будівництво і в основні засоби, що не введені в експлуатацію 893,61 1151,45
4438

 

Завершені капітальні вкладення в операційні засоби, прийняті в оперативний лізинг 45,91 45,91
Разом по гр. 443 Капітальні вкладення в операційні основні засоби 939,51 1197,36
Разом по розд. 44 Операційні основні засоби

 

29066,31 29152,35
 

 

Активи — разом

 

71165,09 64830,23
 

 

Позабалансовий рахунок

 

0,00 0,00
9020

 

Гарантії, надані клієнтам

 

x 101,00
 

 

Разом

 

71165,09 64931,23

 

 

 

Номер рахунків і груп Балансові рахунки

 

Пасив

Залишок на 1.01.02 р. Залишок на 1.01.03 р.
Зобов»язання
1919

 

Інша кредиторська заборгованість по операціях із банками   19,11
Разом по гр. 191 Кредиторська заборгованість по операціях із банками   19,11
Разом по розд. 19 Кредиторська заборгованість по операціях із банками   19,11
2523

 

Бюджетні рахунки клієнтів цільового характеру, що утримуються з Держбюджету України 1,87 2,74
2528

 

Нараховані видатки по коштах клієнтів банку, що утримуються з Держбюджету України   4,67
Разом по гр. 252 Бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету України 1,87 7,40
2530

 

Інші кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету 424,44 172,79
Разом по гр. 253 Інші кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету 424,44 172,79
2541

 

Кошти обласних бюджетів

 

13,59 243,16
2544

 

Кошти обласних бюджетів цільового призначення 0,12 0,12
Разом по гр. 254 Кошти місцевих бюджетів і бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів 13,71 243,27
2552

 

Кошти в розрахунках клієнтів, що утримуються з обласних бюджетів 0,16 0,19
2553

 

Інші кошти клієнтів, що утримуються з обласних бюджетів 134,80 40,62
Разом по гр. 255 Інші кошти клієнтів, що утримуються з місцевих Бюджетів 134,96 40,81
2562

 

Регіональні позабюджетні фонди

 

  0,01
Разом по гр. 256 Кошти позабюджетних фондів

 

  0,01
Разом по розд. 25 Кошти бюджету і позабюджетних фондів України 574,98 464,28
2600

 

Поточні рахунки суб»єктів господарської діяльності

 

9115,24 5679,24
2602

 

Кошти в розрахунках суб»єктів господарської діяльності 4,38 3,56
2603

 

Розподільчі рахунки суб»єктів господарської діяльності 50,67 2,81
2604

 

Цільові кошти до запитання суб»єктів господарської діяльності 320,05 16,30
Разом по гр. 260 Кошти до запитання суб»єктів господарської діяльності 9490,35 5701,91
2610

 

Короткострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 171,32 460,17
2615

 

Довгострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 100,80 100,80
Разом по гр. 261 Строкові кошти суб»єктів господарської діяльності 272,12 560,97
2620

 

Поточні рахунки фізичних осіб

 

1527,61 2358,50
2625

 

Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками 76,56 82,30
2628

 

Нараховані видатки по коштах до запитання фізичних осіб 1,04 1,24
Разом по гр. 262 Кошти до запитання фізичних осіб

 

1605,21 2442,04
2630

 

Короткострокові депозити фізичних осіб

 

2719,21 2957,37
2635

 

Довгострокові депозити фізичних осіб

 

2700,10 3479,36
2638

 

Нараховані видатки за коштами до запитання фізичних осіб 22,12 27,06
Разом по гр. 263 Строкові кошти фізичних осіб

 

5441,43 6463,79
Разом по розд. 26 Кошти клієнтів банку

 

16809,11 15168,69
2900

 

Кредиторська заборгованість по операціях купівлі і продажу іноземної валюти 109,32 10,80
2901

 

Кредиторська заборгованість по розрахунках з іноземними банками для клієнтів   0,56
2903

 

Кредиторська заборгованість клієнтів по недіючих рахунках 185,63 173,16
2908

 

Кредиторська заборгованість по інших операціях колишнього СРСР   0,00
2909

 

Інша кредиторська заборгованість по операціях із клієнтами 599,17 337,91
Разом по гр. 290 Кредиторська заборгованість по операціях із клієнтами банку 894,12 522,43
Разом по розд. 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки по операціях із клієнтами 894,12 522,43
3600

 

Доходи майбутніх періодів

 

12,84 1,67
Разом по гр. 360 Доходи майбутніх періодів

 

12,84 1,67
3610

 

Кредиторська заборгованість по придбанню господарських  матеріалів і МШП 1,32 1,32
3615

 

Кредиторська заборгованість по фінансовому лізингу 501,13 515,23
3619 Інша кредиторська заборгованість по господарській діяльності банку 14,07 0,63
Разом по гр. 361 Кредиторська заборгованість по господарській діяльності банку 516,53 517,19
3620

 

Кредиторська заборгованість по податках та інших обов»язкових платежах 25,42 11,88
Разом по гр. 362 Розрахунки по податках та інших обов»язкових платежах 25,42 11,88
3630

 

Внески по незареєстрованому статутному фонду   268,92
Разом по гр. 363 Розрахунки з акціонерами

 

  268,92
3652

 

Нарахування на зарплату працівникам банку

 

0,35 0,36
3659

 

Інші нарахування працівникам банку

 

2,64 2,88
Разом по гр. 365 Кредиторська заборгованість по розрахунках із працівниками банку 2,98 3,24
3670

 

Нараховані затрати за розрахунково-касове обслуговування 0,76 10,90
Разом по гр. 367 Інші нараховані затрати

 

9,40 10,90
3699

 

Резерви на покриття інших ризиків і витрат

 

36,60 40,10
Разом по гр. 369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат 36,60 40,10
Разом по розд. 36 Інші пасиви банку

 

603,78 853,91
3720

 

Кредитні суми до з»ясування

 

0,73 2,23
Разом по гр. 372 Кредитні суми до з»ясування

 

0,73 2,23
Разом по розд. 37 Клірингові рахунки, суми до з»ясування і транзитні рахунки 0,73 2,23
3800

 

Позиція банку по іноземних валютах і банківських металах 810,17 659,46
3801

 

Еквівалент позиції банку по іноземних валютах -810,17 -659,46
Разом по гр. 380 Позиція банку по іноземній валюті і банківських металах    
Разом по розд. 38 Позиція банку по іноземній валюті, банківських металах і балансових рахунках    
3901

 

Рахунки, відкриті для установ банків, розміщених в Україні 3806,08 3179,58
3903

 

Рахунки коштів, отриманих від установ банків, розміщених в Україні 19021,32 15245,88
Разом по гр. 390 Розрахунки між філіями банку, розміщених в Україні 22827,40 18425,46
Разом по розд. 39 Розрахунки між філіями банку

 

22827,40 18425,46
 

 

Зобов»язання — разом

 

41713,00 35457,51
Капітал

 

5000

 

Оплачений зареєстрований статутний капітал банку 3312,00 3312,00
Разом по гр. 500 Зареєстрований статутний капітал банку

 

3312,00 3312,00
5020

 

Загальні резерви

 

1152,00 1152,00
5021

 

Резервні фонди

 

576,00 576,00
Разом по гр. 502 Загальні резерви банку

 

1728,00 1728,00
5030

 

Прибутки минулих років

 

24412,09 24332,67
Разом по гр. 503 Результати минулих років

 

24412,09 24332,67
Разом по розд. 50 Статутний капітал та інші фонди банку

 

29452,09 29372,67
 

 

Капітал — разом

 

29452,09 29372,67
 

 

Пасиви — разом (зобов»язання + капітал)

 

71165,09 64830,23

 


Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки АКБ “Укрсоцбанк”, тис. грн.

Символ

 

Стаття доходів

 

За рік
2001 2002
6

 

Доходи

 

2333,9 2698,9
60

 

1. ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ

 

1130,5 1838,7
600

 

Процентні доходи від коштів, розміщених у НБУ    
601

 

Процентні доходи від коштів, розміщених в інших банках 14,1 9,1
602

 

Процентні доходи від кредитів суб»єктам господарської діяльності 1019,5 1734,7
603

 

Процентні доходи від кредитів органам загального державного управління    
604

 

Процентні доходи від кредитів фізичним особам 97,0 94,9
605

 

Процентні доходи від цінних паперів

 

   
609

 

Інші процентні доходи

 

   
61

 

2. КОМІСІЙНІ ДОХОДИ

 

1188,2 557,6
610

 

Комісійні доходи від операцій із банками

 

50,9 21,5
611

 

Комісійні доходи від операцій із клієнтами

 

1137,3 536,1
62

 

3. РЕЗУЛЬТАТ ВІД ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 11,6 299,8
63

 

4. ІНШІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 3,1 1,2
630

 

Дивідендний доход

 

   
639

 

Інші банківські операційні доходи

 

   
6397

 

Штрафи, пені, отримані по банківських операціях    
64

 

5. ІНШІ НЕБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 0,4 1,6
649 Інші небанківські операційні доходи

 

  1,2
6497

 

Штрафи, пені, отримані по господарських операціях 0,4 0,4
67 6. ЗМЕНШЕННЯ РЕЗЕРВІВ    
670

 

Зменшення резервів по заборгованості

 

   
68

 

7. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ДОХОДИ

 

   
7

 

Витрати

 

1766,7 2692,1
70

 

1. ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ

 

300,8 934,0
700

 

Процентні витрати по коштах, отриманих від НБУ   34,8
701

 

Процентні витрати по коштах, отриманих від інших банків 1,8 26,4
702

 

Процентні витрати по коштах до запитання суб»єктів господарської діяльності 296,6 850,6
703

 

Процентні витрати по коштах бюджету й позабюджетних фондів України    
704

 

Процентні витрати по коштах фізичних осіб

 

   
705

 

Процентні витрати по цінних паперах власного боргу 2,4 22,1
709

 

Інші процентні витрати

 

   
71

 

2. КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ

 

208,5 68,5
710

 

Комісійні витрати

 

208,5 68,5
73

 

3. ІНШІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 184,4 42,8
739

 

Інші банківські операційні витрати

 

   
7397

 

Штрафи, пені, сплачені по банківських операціях 184,4 42,8
74

 

4. ІНШІ НЕБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 1073,1 1600,7
740

 

Витрати на утримання персоналу

 

598,7 729,0
7400

 

Основна і додаткова заробітна плата

 

   
7401

 

Внески на державне соціальне страхування

 

   
7402

 

Інші обов»язкові нарахування на заробітну плату    
7402А Із них: Фонд Чорнобиля    
7402В

 

Державний фонд сприяння зайнятості

 

   
7403

 

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати    
741

 

Сплата податків та інших обов»язкових платежів, крім податку на прибуток 246,6 337,1
7410

 

Податок на додану вартість

 

   
7411

 

Податок на землю

 

   
7419

 

Сплата інших податків та обов»язкових платежів, крім податку на прибуток    
742

 

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів 139,6 370,0
7420

 

Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів    
742

 

Витрати на утримання орендованих основних засобів і нематеріальних активів    
742

 

Орендні платежі

 

   
7423 Амортизація    
743

 

Інші експлуатаційні та господарські витрати

 

86,5 162,6
744

 

Витрати на телекомунікації

 

0,0 0,0
745

 

Супутні небанківські операційні витрати

 

0,0 0,0
749

 

Інші небанківські операційні витрати

 

1,8 2,1
7497

 

Штрафи, пені, сплачені по банківських операціях

 

1,8 2,1
77

 

5. ВІДРАХУВАННЯ В РЕЗЕРВИ

 

  46,1
770

 

Відрахування в резерви

 

  46,1
78

 

6. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ВИТРАТИ

 

   
 

 

7. ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ДО СПЛАТИ ПОДАТКУ 567,2 7,4
79 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 170,2 2,0
  9. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) 397,0 5,4

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.