Курсова робота Організація та облік операцій з векселями

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Організація операцій з векселями. 5

 

2. Загальні принципи обліку векселів. 14

 

3. Облік операцій обліку векселів в АБ “Ажіо”. 16

 

4. Облік торговельних операцій з векселями в АБ “Ажіо”. 28

 

5. Облік розрахункових операцій з векселями. 37

 

Висновки. 44

 

Список використаних джерел. 46

 

Додатки. 49

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції з векселями.

Здійснюючи операції з векселями, банки набувають відповід­них прав та обов»язків за змістом вексельних зобов»язань. Банки можуть здійснювати такі операції з векселями:

1. Кредитні — операції, що супроводжують надання або залу­чення грошових коштів під забезпечення векселями;

2. Торговельні — операції з вкладення або залучення грошо­вих коштів під векселі, які поділяються також на:

— активні (купівля векселів);

— пасивні (продаж придбаних векселів).

3. Гарантійні — операції, коли банк гарантує оплату векселів у разі неплатоспроможності векселедавця; до гарантійних відно­сять операції з:

— авалювання векселів;

— видачі гарантій щодо забезпечення оплати векселів.

4. Розрахункові, які поділяються на дві досить великі групи:

— операції з оформлення векселями заборгованості (акцептація переказних векселів, виданих на банк кредитором банку; ви­дача простих векселів кредиторові банку; видача боржником банку простих векселів; видача банком на свого боржника пере­казних векселів);

— операції з використанням векселів у розрахунках (вексе­льний платіж банком кредитору; вексельний платіж банку бор­жником).

5. Комісійні та довірчі (інкасування векселів; оплата векселів, за котрими банк виступає як особливий платник (доміциліат);

зберігання оригіналів і копій векселів; купівля, продаж і облік ве­кселів з доручення клієнтів.

Вексельні операції, за винятком розрахункових, що виконую­ться відповідно до первинних документів (реєстрів, актів), банки здійснюють на підставі угод з клієнтами. Банки самостійно виби­рають пріоритети власної політики щодо операцій з векселями, а також визначають платників, з векселями яких вважають за мож­ливе працювати. Як правило, виконуючи вексельні операції, банк бере на себе кредитний, процентний, операційний ризики, а та­кож ризик ліквідності.

Саме тому тема роботи “Організація та облік операцій з векселями” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Завданнями курсової роботи є розкриття організації вексельних операцій; розгляд організації обліку  операцій з векселями.

Теоретичну основу дослідження питань обліку розрахункових операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Об’єкт дослідження — акціонерний банк «Ажіо».  АБ “Ажіо”  — надійний універсальний банк, орієнтований на інтереси клієнтів усіх форм власності і повний спектр якісних банківських послуг по всіх сегментах фінансового ринку. Обсяг послуг, пропонований АБ “Ажіо”  своїм клієнтам, співрозмірний з показниками найбільших європейських банків.

 

 

 

 


1. Організація операцій з векселями

 

Вексель — це цінний папір, який засвідчує без­умовне грошове зобов»язання векселедавця спла­тити після настання терміну певну суму грошей власникові векселя (векселедержателю). Іншими словами: вексель — це цінний папір, який є засобом оформлення кредиту, що надається в товарній формі продавцями покупцям шляхом відтермінування оплати за продані товари [2, c. 10].

Вексель допомагає прискорити реалізацію товарів і збільшує швидкість руху обігових коштів. Вексель — це вид кредитних грошей.

Векселі бувають двох видів:

— звичайний, простий (соло-вексель);

— переказний (тратта).

Простий вексель — це свідоцтво, що містить у собі письмове безумовне зобов»язання боржника сплатити визначену суму грошей своєму кредитору. Соло-вексель векселедавець може передати іншій особі з допомогою спеціального напису — індосаменту, передавального напису на векселі або на іншому цінному папері, що засвідчує перехід прав за цим документом до іншої особи.

Кошти, зараховані на спеціальний банківський рахунок, можуть бути використані для оплати векселів або повернені на вимогу довірителя на його поточний рахунок.


2. Загальні принципи обліку векселів

 

На балансових рахунках банки обліковують: векселі, що є їхньою власністю; прості векселі, видані банком; надані банком акцепти переказних векселів.

На позабалансових рахунках обліковуються: акцепти вида­них банком переказних векселів, що надані іншими особами; індосаменти, учинені банком, які не містять безоборотних за­стережень; авалі та гарантії, надані банком у забезпечення оплати векселів; зобов»язання з кредитування за вексельними операціями за умови, що дата валютування не збігається з да­тою угоди; векселі, що зберігаються у сховищі і є власністю банку; векселі, що їх надано (одержано) у заставу, придбано (продано) за операціями репо; векселі, що перебувають у банку на підставі договорів комісії, доручення, зберігання; векселі, надіслані або одержані на інкасо; векселі, прийняті банком на експертизу [22, c. 350].

….

На суму процентів, нарахованих у поточному році: К-т рахунка 6022 «Процентні доходи за рахунками суб»єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;

На суму тогорічних процентів:

К-т рахунка 6717 «Повернення раніше списаних процентів до­ходів минулих років» з одночасним списанням з позаба­лансових рахунків безнадійної заборгованості:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9611 «Борги клієнтів, які списані у збиток»

та суми нарахованих процентів:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок» ·.

К-т рахунка 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».

 


4. Облік торговельних операцій з векселями в АБ “Ажіо”

 

Купівля та продаж векселів здійснюються АБ “Ажіо” відповідно до умов договору, укладеного з продавцем (покупцем). Договором визначається: ціна купівлі (продажу) век­селів; строк та порядок здійснення розрахунків; умови переходу права власності на векселі, строк і порядок передавання векселів.

Д-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефі­нансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

і одночасно:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9020 «Гарантії, що надані клієнтам».


Висновки

 

Вексель допомагає прискорити реалізацію товарів і збільшує швидкість руху обігових коштів. Вексель — це вид кредитних грошей.

Простий вексель — це свідоцтво, що містить у собі письмове безумовне зобов»язання боржника сплатити визначену суму грошей своєму кредитору. Соло-вексель векселедавець може передати іншій особі з допомогою спеціального напису — індосаменту, передавального напису на векселі або на іншому цінному папері, що засвідчує перехід прав за цим документом до іншої особи.

Переказний вексель (тратта) — це документ, що містить письмову вказівку векселедержателя (трасанта) особі, на яку виставлений вексель, — платнику (трасату) сплатити визначену суму грошей пред»явнику векселя або особі, вказаній у векселі (ремітенту), через визначений термін або за вимогою. Переказний вексель (тратту) виписує і підписує кредитор (трасант). Вексель є наказом боржникові (трасату) про сплату у визначений термін певної суми третій особі. Вексель, у якому відсутній будь-який із вказаних реквізитів, не має сили.

На балансових рахунках банки обліковують: векселі, що є їхньою власністю; прості векселі, видані банком; надані банком акцепти переказних векселів.

На позабалансових рахунках обліковуються: акцепти вида­них банком переказних векселів, що надані іншими особами; індосаменти, учинені банком, які не містять безоборотних за­стережень; авалі та гарантії, надані банком у забезпечення оплати векселів; зобов»язання з кредитування за вексельними операціями за умови, що дата валютування не збігається з да­тою угоди; векселі, що зберігаються у сховищі і є власністю банку; векселі, що їх надано (одержано) у заставу, придбано (продано) за операціями репо; векселі, що перебувають у банку на підставі договорів комісії, доручення, зберігання; векселі, надіслані або одержані на інкасо; векселі, прийняті банком на експертизу.

Операції обліку (переобліку) векселів та на­дання (одержання) кредитів під заставу векселів в АБ “Ажіо” відносять до кредитних операцій.

Обліковування (облік) векселів є формою кредитування банком суб»єкта господарювання через придбання векселя до настання строку платежу за ним з відповідною знижкою (дис­контом) для одержання прибутку від погашення векселя в пов­ній сумі.

Облік векселів банк АБ “Ажіо” здійснює на підставі договору, укладено­го з векселедержателем.

Договір може укладатися як на певний строк (генеральна угода щодо обліку), так і на окремі векселі (разові договори про облік).

Купівля та продаж векселів здійснюються АБ “Ажіо” відповідно до умов договору, укладеного з продавцем (покупцем). Договором визначається: ціна купівлі (продажу) век­селів; строк та порядок здійснення розрахунків; умови переходу права власності на векселі, строк і порядок передавання векселів.

Під час виконання операції з продажу векселів у системі ра­хунків бухгалтерського обліку відображаються окремо три скла­дові частини цінного паперу: номінал, дисконт, премія.

До операцій оформлення векселями дебіторської заборговано­сті перед банком АБ “Ажіо” належать:

• видача банком переказних векселів на боржника банку і акцептація векселів боржником;

• видача боржником банку простих векселів на користь банку. Акцепт переказного векселя оформлюється як надпис на век­селі «Акцептовано», «Прийнято до платежу». Для акцепту достатньо і самого тільки підпису трасата на лицьовому боці векселя. Акцепт набуває чинності після передавання векселя або після по­відомлення про акцепт, зробленого трасатом у письмовій формі векселедержателю або одному з трасантів.

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. №2374-III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 5. — С. 10.
 3. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 за № 135.//Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №54. — С. 10-31.
 4. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 5. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 8. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 9. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.

 

 1. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
 2. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 464 с.
 3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 4. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Право. — 1999. — № 10. — С. 8.
 5. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 6. Гласюк В. Практичні аспекти визначення обсягу кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 15.
 7. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 8. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 149.
 9. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 9. — С. 23.
 10. Довгорук П. Методи оцінки кредитного ризику в банках // Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України. — 1996. — № 11—12. — С. 24.
 11. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2000. — № 5. — С. 20.
 12. Іванова Т, Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість // Вісник НБУ. — 1998. — № 12. — С. 40.
 13. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. — 635с.
 14. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. — 215 с.
 15. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 45.
 16. Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту // Банківська справа. — 1998. — № 2. — С. 24.
 17. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 18. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 1. — С. 22.
 19. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. — 2000. — № 4. — С. 31.
 20. Примастка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 21. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. — 1999. — № 5. — С. 37.
 22. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 23. Роуз 77.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995. — 743 с.
 24. Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. — 1997. — № 2. — С. 75.
 25. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 9.
 26. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.
 27. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 28. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.
 29. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. — 2000. — № 1. — С. 13.
 30. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. — 1998. — № 4. — С. 39.

 


Додатки

Додаток А

Баланс АБ “Ажіо” (в гривнях)
Показники на 01.01.03р. на 01.01.04р.
Активи    
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
     
Зобов’язання    
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнародних

фінансових організацій

41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
     
Капітал    
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
     
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки АБ “Ажіо” (тис. грн.)
Показники 2002 р 2003 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
Інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
Інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та    
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування    
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.