Дипломна робота Здійснення розрахунково-касового обслуговування

Зміст

 

Розділ 1. Теоретичні засади здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів та банків,3

1.1. Суть та класифікація банківських операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків. 3

1.2. Нормативно-правова база здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків. 22

1.3. Система обліку, аудиту і контролю розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків в процесі управління банківською діяльністю.. 26

Розділ 2. Бухгалтерський облік розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків в АБ “Ажіо”. 35

2.1. Документообіг при розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів і банків  35

2.2. Облік касового обслуговування клієнтів і банків. 46

2.3. Облік операцій з безготівкових розрахунків. 54

2.4. Звітність по операціях з розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків  66

Розділ 3. Аналіз здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків в АБ “Ажіо”. 74

3.1. Методика аналізу розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків  74

3.2. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків в АБ “Ажіо”  80

3.3. Контроль в системі розрахунково-касового обслуговування клієнтів та банків  94

Список використаних джерел. 117

Додатки. 121

Розділ 1. Теоретичні засади здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів та банків,

 

1.1. Суть та класифікація банківських операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків

 

Комерційні банки України переважно універсальні, тобто виконують широке коло банківських операцій, охоплюють багато галузей економіки.

Основні види операцій та послуг кожний банк затверджує в статуті банку на основі наданих йому ліцензій НБУ. Традиційний набір операцій розглянемо на рис. 1.1.

Отже, АБ “Ажіо” здійснює своєчасне касове обслуговування клієнтів і банків, забезпечує тим самим збереження їх коштів, а також сприяє додержанню емісійно-касової дисципліни.


2.3. Облік операцій з безготівкових розрахунків

 

Оплата платіжного доручення в АБ “Ажіо” супроводжується списанням коштів із поточного рахунку платника. Якщо отримувач коштів є клієнтом того самого банку, що й платник, в обліку виконується таке проведення:

Д-т Рахунок платника

К-т Рахунок отримувача.

Наприклад,       Д-т             К-т             Сума

26001001      26002002     250-00

За умови обслуговування платника і отримувача різними бан­ками, в обліку проводиться запис:

Д-т Рахунок платника

К-т Кореспондентський рахунок банку в НБУ (№ 1200).

Наприклад,       Д-т             К-т             Сума

26001001     12003000     250-00

Порядок  складання  і  надання  звітності  однаковий для всіх банків.  Вимагати  надання  фінансової  звітності  за  формами, не затвердженими  у  встановленому  порядку, а також за невизначеними адресами, забороняється.

Форми фінансової звітності та інструкції щодо заповнення  цих форм,  періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються Правлінням   Національного   банку   України.   Форми   фінансової звітності,   які   надаються   органам   статистики,    попередньо погоджуються з Державним комітетом статистики України.


Розділ 3. Аналіз здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків в АБ “Ажіо”

 

3.1. Методика аналізу розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків

 

Економічний аналіз в АБ “Ажіо” розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності банку.

Для економічного аналізу операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів і банків в АБ “Ажіо” застосовується широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу. В міжнародних аудиторських стандартах аналіз або аналітичні процедури визначають як оцінку бухгалтерської, так і іншої економічної інформації, шляхом вивчення взаємозв’язків між показниками. Використання економічного аналізу в ході аудиторської перевірки дозволяє: визначити ступінь ділової активності клієнта; дати оцінку фінансово-господарським перспективам його функціонування в майбутньому; скоротити деталізоване тестування на основній стадії аудиту; виявити зони навмисних помилок в звітності клієнта.

Аналітичні процедури являються найбільш ефективними з точки зору затрат аудиторських процедур.

Аудитор                                                                                Петренко П. В.

Погоджено:

Керівник підприємства

04.04.2003 року.

За результатами перевірки було складено аудиторський висновок (додаток Ж).

Отже, в  подальшому керівництво банку має звернути увагу на аудиторський висновок, щоб не допустити помилок в майбутньому.

 

 

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72. Бібліотека “Фактора”. Касові операції. – Х.: Фактор, 2001. – С86.
 3. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69. Бібліотека “Фактора”. Касові операції. – Х.: Фактор, 2001. – С130.
 4. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постано­вою Правління НБУ від 12.03.01 р. № 69, зі змінами і доповнен­нями.// Вісник НБУ – 2001. – №7. – С21.
 5. Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.// Вісник НБУ – 2001. – №3. – С17.
 6. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 за № 22.//Додаток до журналу вісник НБУ.  — 2004. — Випуск 5. — С. 47-111.
 7. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, ЗатвердженоПостанова Правління Національного банку України                                      28.08.2001 № 368// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 17. — С. 15—29.
 10. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.

 

 1. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
 2. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 464 с.
 3. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 1998. — 576 с.
 4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
 5. Болгарія І. Обов»»язкові резервні вимоги для банків // Вісник НБУ. — 2000. — № 10. — С. 10.
 6. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 7. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Право. — 1999. — № 10. — С. 8.
 8. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 13.
 9. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі банку // Вісник НБУ. — 1999. — № 9. — С. 61.
 10. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 11. Гласюк В. Практичні аспекти визначення обсягу кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 15.
 12. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 13. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.
 14. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. — 402 с.
 15. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 55.
 16. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 149.
 17. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 9. — С. 23.
 18. Довгорук П. Методи оцінки кредитного ризику в банках // Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України. — 1996. — № 11—12. — С. 24.
 19. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2000. — № 5. — С. 20.
 20. Іванова Т, Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість // Вісник НБУ. — 1998. — № 12. — С. 40.
 21. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. — 2000. — .№ 3. — С. 34.
 22. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 23. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. — 215 с.
 24. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 45.
 25. Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту // Банківська справа. — 1998. — № 2. — С. 24.
 26. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Груздевич, М. Вознюк. – К.: Алеута, 2003. – 500 с.
 27. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 1. — С. 22.
 28. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. — 2000. — № 4. — С. 31.
 29. Примастка Л.0. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 30. Примастка Л.0. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 27.
 31. Примастка Л.0. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
 32. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. — 1999. — № 5. — С. 37.
 33. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 34. Роуз 77.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995. — 743 с.
 35. Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. — 1997. — № 2. — С. 75.
 36. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 9.
 37. Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки // Банківська справа. — 1999. — № 3. — С. 37.
 38. Сусіденко В. Теоретико-методологічні аспекти визначення ефективності кредитної діяльності // Вісник КДЕУ. — 1998. — № 2. — С. 28.
 39. Телешова Л. Вибір методу визначення відсоткових доходів від кредитів // Економіст. — 2000. — № 7—8. — С. 31.
 40. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.
 41. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 42. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.
 43. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. — 2000. — № 1. — С. 13.
 44. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. — 1998. — № 4. — С. 39.
 45. www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.

 


Додатки

Додаток А

Загальна схема документообігу під час внесення готівки до прибуткової каси

 

Додаток Б

Схема документообігу за операціями: видачі готівки видатковою касою

Продовження дод.  Б

 

Додаток В

Баланс АБ “Ажіо” (в гривнях)
Показники на 01.01.03р. на 01.01.04р.
Активи
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
 
Зобов’язання
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнароднихфінансових організацій 41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
 
Капітал
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Д

Звіт про прибутки та збитки АБ “Ажіо” (тис. грн.)
Показники 2002 р 2003 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
Інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
Інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

 

 

Додаток Е

АДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

перевірки організації та ведення роботи за операціями з готівковою іноземною валютою

Відділення АБ “Ажіо”

“22” квітня 2003 року                                                           м. Київ

Аудитором  Стромлюк І.О. (сертифікат аудитора № 002044 виданий рішенням Аудиторської палати України № 41 від 22 січня 1998 року) аудиторської фірми  “Аудит-Україна”, яка здійснює аудиторську діяльність на підставі ліцензії № 01740, виданої Аудиторською палатою України 20 січня 1998 року

проведена перевірка організації та ведення роботи за операціями з готівковою іноземною валютою

за період з 01.04.2002 р. по 31.03.2003 р.

Перевірка проводилась у присутності керуючого відділенням АБ “Ажіо” Костівна М.Ф., завідуючого касою Преса Т.А. та головного бухгалтера відділення АБ “Ажіо” Мисійко М.А.

Попередня перевірка відділу проводилась з «01» квітня 2001 р. по «31» березня 2002р. аудитором Івановим П. Р. аудиторської фірми  “Закон”.

Перевірка розпочата «15» квітня 2003 р. Перевірка закінчена «22» квітня 2003 р.

Даною перевіркою встановлено:

Діяльність банком здійснюється  на підставі Ліцензії №00254,  наданої НБУ 31 грудня 1991 року. В генеральній Ліцензії №00254 є наявність пункту дозволу на здійснення операцій з іноземною валютою.

Перевірка проведена на основі документів:

1. Актів (довідок) перевірок банку за операціями в іноземній валюті в т. ч. ДПА, НБУ.

2. Оборотно-сальдова відомість (щоденна, щомісячна) у міру необхідності, поточні рахунки на день проведення ревізії та доку­менти до них. Розшифровки дебіторської та кредиторської забор­гованості (як банку, так і клієнтів).

3. Матеріали з відкриття власних пунктів обміну валют. Агентські угоди та супровідні матеріали з відкриття агентами пунктів обмі­ну валют, звіти агентів, облік сплати агентами доходів. Звіти про обсяги купівлі та продажу валюти в обмінних пунктах, як влас­них, так і агентських. Акти перевірок власних обмінних пунктів та тих, що працюють на умовах агентських угод.

4. Нормативно-правова база з питань операцій з іноземною валютою.

5. Поточні рахунки клієнтів за операціями з іноземною валютою.

6. Документи дня за операціями з іноземною валютою.

7. Касові документи за операціями з іноземною валютою.

8. Книги реєстрації відкритих валютних рахунків.

9. Книги реєстрації форм МТ-100 та самі МТ-100.

10. Експортно-імпортні операції (книги реєстрації експортно-імпортних операцій клієнтів, справи клієнтів, в т. ч. контракти, реєстри митної служби, ВМД та інші супровідні документи).

11. Депозитні операції— книга реєстрації депозитних договорів, депозитні договори, відомості нарахованих процентів та інші супро­відні матеріали. Звіти по залучених депозитах в іноземній валюті.

12. Операції з чеками (дорожні, іменні, ордерні) — книги обліку.

13. Операції з платіжними картками (картки емісії банку та еквайрінг платіжних карток) — книги обліку та звіти.

14. Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України та знаходиться за її межами (щоквартально).

15. Облік квитанційних книжок форми 377 та 377-А, книга реєстрації номерів і серій квитанцій ф. 377-А.

16. Документи з обліку довідок, наданих клієнтам для відряджень за кордон.

17. Виправні ордери.

18. Документи на застосування до банку штрафних санкцій та щодо заходів з відшкодування цих санкцій.

19. Курси валют НБУ, ринкові курси валют (розпорядження).

Під час перевірки було перевірено законність відкриття обмінного пункту. Було перевірено наявність:

— детекторів валют;

— сертифікованого програмного забезпечення;

— сейфа;

— охоронної сигналізації.

Комп»»ютерна програма ведення операцій з готівковою іноземною валютою зареєстрована в податковій адміністрації Подільського району м. Києва 21.01.99 р.

Згідно з вимогами до забезпечення авансами обмінних пунктів Інструкції № 1 “3 організації емісійно-касової роботи в установах банків України”. Перевірено:

— правильність оформлення доставки цінностей інкасаторами в обмінні пункти;

— правильність оформлення щоденних супровідних відомостей;

— встановлення та контроль за лімітом каси обмінного пункту (відповідно до вимог Інструкції № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”).

Перевіркою перевірено організацію проведення відомчих ревізій. Періодичність перевірок — не рідше одного разу на місяць; оформлення перевірок — у Звітній довідці касового працівника та в спеціальній книзі.

Перевірено рентабельність функціонування кожно­го пункту обміну незалежно від загальних результатів господарської діяльності АБ “Ажіо”, а саме:

— облік витрат банку.

— облік фінансової діяльності тобто аналітичний облік доходів та видатків за пунктами обміну.

— бухгалтерський облік операцій з патентування.

Перевіряючи роботу обмінних пунктів, з»»ясовано що  як АБ “Ажіо” забезпечує обмінні пункти авансами валютних та інших цінностей, включаючи вихідні та святкові дні. Окрім цього, перевіркою встановлено, що забезпечена без­перебійна робота обмінних пунктів з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України в обліку їх роботи.

 

 

Аудитор                                                                       Керівник   відділення

__________ Стромлюк І.О.              АБ “Ажіо”  ______ Костівна М.Ф.

Головний бухгалтер відділення

АБ “Ажіо”  ______ Мисійко М.А.

Завідуючий касою відділення

АБ “Ажіо”______ Преса Т.А.

 

 

Додаток Ж

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

За результатами проведення аудиту АБ “Ажіо” згідно з договором  № 149 від 1 квітня  2003 року, аудитором  Петренком  П. В. (сертифікат аудитора № 002044 виданий рішенням Аудиторської палати України № 73 від 22 січня 1998 року), проведено аудиторську перевірку  АБ “Ажіо” за даними фінансового обліку і звітності за період  з “1” квітня  2002 року по “31” березня 2003 року.

Аудитором перевірено таку документацію: первинні  документи, відображення господарських операцій в податковому і бухгалтерському обліку, податкова і бухгалтерська звітність.

Аудитор керувався законодавством України у галузі господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, національними нормами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

Перевіркою встановлено, що деякі операції з обліку розрахункових операцій проведені з порушенням, що призвело до неправильного визначення прибутку банківської установи.

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища банку, що перевіряється. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище банку, що перевіряється, на “01” квітня 2003 року за результатами операцій за період з “01” квітня  2001 року по “31” березня 2002  року.

Аудитор                                                                      Підпис

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.