Дипломна робота Облік, аналіз та аудит кредитів банку

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування здійснення обліку, аналізу та аудиту кредитів банку……………………………………………………………………………….. 5

1.1. Сутність та значення кредитних операцій…………………………… 5

1.2. Огляд нормативно-правової бази……………………………………… 10

1.3. Види кредитів……………………………………………………………………. 12

1.4. Кредитна система України………………………………………………… 18

 

Розділ 2. Облік кредитів банку……………………………………………………….. 23

2.1. Характеристика базового підприємства…………………………….. 23

2.2. Перелік первинних документів на отримання кредитів……… 27

2.3. Фінансовий облік кредитних операцій……………………………… 33

2.4. Синтетичний та аналітичний облік кредитних операцій……. 36

 

Розділ 3. Економічний аналіз кредитних операцій…………………………. 49

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу кредитних операцій  49

3.2. Аналіз кредитного портфелю Ощадного банку…………………. 55

3.3. Аналіз впливу кредитних операцій на формування прибутку Ощадного банку……………………………………………………………………………….. 58

 

Розділ 4. Аудит кредитних операцій  в Ощадному банку………………… 63

4.1. Організація аудиту кредитних операцій…………………………….. 63

4.2. Практичний аудит кредитних операцій в

Ощадному банку………………………………………………………………………. 79

 

Розділ 5. Вдосконалення комп’ютерного середовища обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій………………………………………………………………………… 86

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 91

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 95

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 98

Вступ

 

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції  з надання кредитів.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій.

Значну частину серед операцій комерційного банку займають кредитні операції, саме тому тема дипломної роботи “Облік, аналіз та аудит кредитів банку” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної дипломної роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою дипломної роботи є розгляд та оцінка системи обліку, аналізу та аудиту кредитів банку в сучасних умовах господарювання.

Завданнями дипломної роботи є:

— розкриття сутності та значення кредитних операцій;

— зробити огляд нормативно-правової бази з обліку, аналізу та аудиту кредитів банку;

— розглянути класифікацію кредитів;

— розглянути кредитну систему України;

— привести характеристику базового підприємства;

— розглянути перелік первинних документів на отримання кредитів;

— розглянути фінансовий облік кредитних операцій;

— розглянути синтетичний та аналітичний облік кредитних операцій;

— розробити організаційно-інформаційну модель аналізу кредитних операцій;

— провести аналіз кредитного портфелю Ощадного банку;

— проаналізувати вплив кредитних операцій на формування прибутку Ощадного банку;

— розглянути організація аудиту кредитних операцій;

— провести практичний аудит кредитних операцій  в Ощадному банку;

— вдосконалити комп’ютерне середовище обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є записи бухгалтерського обліку базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – Солом’янське відділення ВАТ «Державного ощадного банку України». Солом’янське відділення Ощадного банку знаходиться за адресою м. Київ,   вул. Олексіївська,  13.


Розділ 1. Теоретичне обґрунтування здійснення обліку, аналізу та аудиту кредитів банку

 

1.1. Сутність та значення кредитних операцій

 

Слово “кредит” походить від латинського “сreditum”, що означає “позика”, “борг”. Деякі лінгвісти пов»язують його із “credos”, тобто “вірю”. Отже, категорія кредиту так чи інакше розглядається економічною наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій, що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою ціни за користування. Таким чином, можна говорити, що кредитним відносинам притаманні такі базові ознаки:


Рис. 1.2. Динаміка кредитування в реальний сектор


Розділ 2. Облік кредитів банку

 

2.1. Характеристика базового підприємства

 

 

ВАТ «Державний ощадний банк України» — зареєстрована як самостійна банківська установа в Національному банку України — 31 грудня 1991 року.

ВАТ «Державний ощадний банк України » — один з найбільших банків нашої країни. Мережа його підрозділів включає 25 регіональних керувань, 427 відділень і 6314 філій, охоплюючи всі куточки країни. Центральний апарат банку знаходиться в м. Києві за адресою: 01023, вул. Госпітальна, 12.

Ощадбанк — надійний універсальний банк, орієнтований на інтереси клієнтів усіх форм власності і повний спектр якісних інноваційних, що надає, банківських послуг по всіх сегментах фінансового ринку. Обсяг послуг, пропонований «Ощадбанком» своїм клієнтам, співрозмірний з показниками найбільших європейських банків.

При обліку кредиту за рахунком Плану рахунків вра­ховують насамперед цільове спрямування кредиту, що має пере­вагу над формою кредиту. Ощадний банк створює резерви для відшкодування мо­жливих втрат за основним боргом (без процентів і комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валю­тах за винятком бюджетних кредитів, а також кредитів між уста­новами в системі одного комерційного банку.

 

Розділ 3. Економічний аналіз кредитних операцій

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу кредитних операцій

 

 

Економічний аналіз в Ощадному банку розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності банку.

 1. Вплив комп»ютерного середовища на оцінку ризиків.

Згідно з вимогами Національних нормативів № 6, 12, 32 аудитор повинен оцінити власний ризик і ризик невідповідності внутрішньої системи контролю і управління. Ризики у комп»ютерному середо­вищі відрізняються тим, що: ризик може виникнути через неточ­ності у розробці й експлуатації програм, операцій захисту комп»ю­терного середовища в результаті несанкціонованого втручання про­грам. Потенціал помилок і недоліків, властивих комп»ютерному се­редовищу, значно вищий, ніж при ручному веденні бухгалтерського обліку. Також підвищується ризик тривалого невиявлення поми­лок. Система контролю у комп»ютерному середовищі залежить від точно закладеного у програму алгоритму, що суттєво впливає на ефек­тивність самої системи контролю. Розмір ризику може збільшува­тись через помилки або шахрайство як у програмних модулях, так і в базах даних. Взагалі потенціал помилок і недоліків, властивих комп»ютерним системам, значно вищий, ніж системам ручної оброб­ки інформації.

3. Оптимальне виконання процедур контролю і максимальне зни­ження ймовірності виникнення неправильних висновків і рекомен­дацій за визначеними чинниками та рівня ризику комп»ютерного середовища.


Висновки та пропозиції

 

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Банківський кредит — будь-яке зобов»язання банку надати певну суму грошей,  будь-яка гарантія,  будь-яке  зобов»язання  придбати право  вимоги боргу,  будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано  в  обмін  на  зобов»язання  боржника  щодо  повернення заборгованої суми,  а також на зобов»язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку, аналізу і аудиту кредитів банку.

Банківський кредит – форма кредитних відносин, за якої одним з суб»єктів кредитних відносин виступає спеціалізована фінансово-кредитна установа – банк; кредит надається у грошовій формі на певний строк, з умовою сплати визначенного відсотку, забезпеченості та цільового використання.

Банківський кредит виступає однією з провідних форм кредитування як суб»єктів господарювання, так і населення.

Під формою кредитування також розуміють вид банківського рахунка, який відкривається клієнтові при кредитуванні, де відображається рух кредитної заборгованості, що здійснюється за певними правилами, відповідно до нормативно-правової бази банку.

Кредитна система це комплекс валютно-фінансових установ, активно використовуваних державою з метою регулювання економіки. Основу кредитної системи України складає банківська система. У ринковій економіці України банківська система дворівнева. Верхній рівень займає Національний банк України.

Ощадбанк — надійний універсальний банк, орієнтований на інтереси клієнтів усіх форм власності і повний спектр якісних інноваційних, що надає, банківських послуг по всіх сегментах фінансового ринку. Обсяг послуг, пропонований «Ощадбанком» своїм клієнтам, співрозмірний з показниками найбільших європейських банків.

Підставою для   бухгалтерського   обліку   операцій  Ощадного банку  є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій.

Для оформлення кредиту позичальник – юридична особа  повинен подати Ощадному банку перелік первинних документів:

— клопотання на одержання кредиту та картку позичальника;

— повний пакет документів відповідно до вимог банку, включаючи документи стосовно забезпечення кредиту. Склад пакета документів, що подає позичальник, залежить від характеру кредитної операції і в кожному конкретному випадку визначається кредитним експертом;

— в разі необхідності додаткову інформацію для оцінки платоспроможності.

Бухгалтерський (фінансовий) облік кредитів забезпечує своєчасне та   повне відображення банківських кредитних операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов»язань, результати фінансової  діяльності  та  їх зміни.  На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність. Зміни у фінансовому обліку не впливають на податковий облік.

Кредитування є найважливішим напрямком здійснюваних банком активних операцій. Кредитний портфель становить, зде­більшого, від третини до половини всіх активів банку.

Інформація, що  міститься  у  прийнятих  до  обліку первинних документах,  систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах  синтетичного  та  аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов»язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Детальна  інформація  про  кожного  контрагента  та кожну операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на  аналітичних  рахунках.

При обліку кредиту за рахунком Плану рахунків вра­ховують насамперед цільове спрямування кредиту, що має пере­вагу над формою кредиту. Ощадний банк створює резерви для відшкодування мо­жливих втрат за основним боргом (без процентів і комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валю­тах за винятком бюджетних кредитів, а також кредитів між уста­новами в системі одного комерційного банку.

Для економічного аналізу операцій з кредитування в Ощадному банку застосовується широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу. В міжнародних аудиторських стандартах аналіз або аналітичні процедури визначають як оцінку бухгалтерської, так і іншої економічної інформації, шляхом вивчення взаємозв’язків між показниками.

В 2001 році кредитний портфель Ощадного банку містить велику масу стандартних кредитів, кредитів під контролем та субстандартних кредитів вага яких становить відповідно 15,62%, 36,96%, 32,67%. Меншу частку складають сумнівні кредити 8,22% та безнадійні кредити 6,54%. Але порівняно з 2000 роком структура кредитного портфелю покращилася. Збільшилася частка субстандартних кредитів на 12,45%, та зменшилася частка сумнівних та безнадійних кредитів відповідно на 5,6% та 7,2%.

За рахунок покращення структури кредитного портфеля в 2001 році вдалося зменшити суму резерву на 116481,22 — 108971,6 = 7509,62 тис. грн.

При проведенні кредитної політики Ощадбанк виходить із необхідності поєднання інтересів банку, його акціонерів, вкладників і позичальників із загальнодержавними інтересами.

Доходи Ощадного банку становлять в 2001 році 8801,151 тис. грн., що на 105,9471 тис. грн. (1,22%)  більше ніж в 2000 році. Найбільша частина доходів припадає на процентнi доходи за кредитами клієнтів 76,71%. Витрати банку в 2001 році становлять 7350,452 тис. грн., що на 272,712 тис. грн. (3,85%) більше ніж в 2000 році. В 2001 році найбільша частина витрат припадає на  іншi небанкiвськi операцiйнi витрати та процентні витрати відповідно 64,72% та 35,28%. Комісійні витрати складають 4,92%  від загальної кількості витрат.

Чистий прибуток в 2001 році зменшився на 166,764 тис. грн. і склав 89,69% від рівня 2000 року, незважаючи на те що процентні доходи за кредитами зросли на 292,904 тис. грн. (4,54%). Це сталося за рахунок отримання більших доходів ніж в 2000 році на 105,946 тис. грн. (1,22%) та збільшення  витрат на 272 тис. грн. (3,85%).

Основними принципами організаційної підготовки аудиту кредитних операцій в Ощадному банку є вибір об»єкта та організаційно-методична підготовка.

Організаційно-методична підготовка до проведення аудиту повинна, перш за все, починатися із планування. План повинен базуватися на тематиці пере­вірки, її обсягах та періоді, впродовж якого вона буде проводитися.

План комплексної перевірки підрозділу з кредитування юридичних осіб включає в себе: перевірку організації роботи кредитного відділу; аудит порядку оформлення та надання кредитів; перевірка супроводження кредитів; аудит обліку кредитних операцій; перевірка організаційних засад контролю за проблемними кредитами; перевірка зберігання кредитних справ; аналіз кредитного портфеля; перевірка правильності визнання і списання безнадійної заборгованості за кредитами.

Висновки ревізії оформляються письмово, надаються для ознайомлення керівнику підрозділу, що перевіряється, та керівництву банківської установи.

Розв»язання задач обліку кредитних операцій Ощадного банку автоматизованим способом забезпечує мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­яє підвищенню точності й достовірності облікових даних.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 3. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 4. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 5. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Зако­нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вин. 10. — С. ЗО.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 8. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. —С. 15—36.
 9. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за позиками комерційних банків: затверджено постановою Правління НБУ 29.09.97 за № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
 11. Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.
 12. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, спи­сання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
 13. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 14. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 15. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 16. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 17. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 18. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 19. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 20. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 21. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 22. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 23. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 24. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 25. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 26. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 27. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 28. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 29. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 30. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 31. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 32. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 33. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 34. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 35. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 36. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 37. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.


Додатки

Додаток 1

Рахунки обліку кредитів юридичних та фізичних осіб в Ощадбанку

20 Кредити, які надані суб»єктам господарської діяльності

204 Кредити суб»єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2040 А Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльнос­ті за внутрішніми торговельними операціями

2045 А Довгострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2046 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб»єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2047 А Прострочена заборгованість за кредитами суб»єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2048 А Нараховані доходи за кредитами суб»єктам господарської дія­льності за внутрішніми торговельними операціями

2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

205 Кредити суб»єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2050 А Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльнос­ті за експортно-імпортними операціями

2055 А Довгострокові кредити суб»єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2056 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб»єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2057 А Прострочена заборгованість за кредитами суб»єктам госпо­дарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2058 А Нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської дія­льності за експортно-імпортними операціями

2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб»єктам господарської діяльності

2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності

2062 А Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які нада­ні суб’єктам господарської діяльності

2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2066 А Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2067 А Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в поточ­ну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб»єктам господарської діяльності

2070 А Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності

2071 А Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, облад­нання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності

2073 А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності

2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності

2075 А Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності

2076 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну дія­льність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну дія­льність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб»єктам господарської діяльності

2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарсь­кої діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарсь­кої діяльності за експортно-імпортними операціями

2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, видани­ми суб’єктам господарської діяльності

22 Кредити, які надані фізичним особам

220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам

2200 А Рахунки за овердрафтом фізичних осіб

2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам

2202 А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточ­ні потреби

2206 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби

2207 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізич­ним особам на поточні потреби

2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби

2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фі­зичним особам на поточні потреби

221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

2210 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі

2211 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі

2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі

2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі

2216 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну дія­льність, які надані фізичним особам

2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну дія­льність, які надані фізичним особам

2218 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які . надані фізичним особам

2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну  діяльність, які надані фізичним особам

229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам

2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

2297 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяль­ність, які надані фізичним особам

2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, видани­ми фізичним особам

Додаток 2

Методика оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи

Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється на підставі офіційної звітності позичальника (бухгалтерський баланс підприємства, звіт про фінансові результати діяльності та ін.).

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника здійснюється аналіз його фінансово- господарської діяльності, а саме:

— обсяг реалізації;

— прибутки та збитки;

— рентабельність;

— коефіцієнти ліквідності;

— грошові потоки ;

— склад дебіторсько-кредиторської заборгованості;

— ефективність управління позичальника;

— ринкова позиція позичальника і його залежність від циклічних та структурних змін в економіці;

— історія погашення кредитної заборгованості в минулому.

Оцінка фінансового стану позичальника  банку має виконуватися в три етапи:

— 1-й етап — попередня оцінка позичальника;

— 2-й етап — аналіз фінансового стану позичальника;

— 3 -й етап — аналіз забезпеченості кредитних зобов’язань.

Попередня оцінка позичальника (коефіцієнт ділової активності Кда) полягає в визначенню ринкової позиції позичальника, його ділової активності і здійснюється шляхом розрахунку загальної суми балів по результатах початкового анкетування позичальника.

Анкетування позичальника рекомендується проводити за допомогою заповнення спеціальної анкети: форми “Аналіз ділової активності позичальника”.

Кожна характеристика в цій формі оцінюється певною сумою балів. Для полегшення роботи з ними створюється відповідна електронна таблиця.

Для вибору потрібної характеристики достатньо у від­по­від­них позиціях електронної таблиці проставити одиниці. Загальна сума балів обчислюється автоматично.

Таблиця 1

Аналіз ділової активності позичальника

             
 Виберіть відповідні характеристики поставивши справа 1 або 0 в колонках 1/0  ( 0 не обов»язково)
                           А. Організація сектора      
Бали 2 1/0 1 1/0 0.5 1/0
 1. Вплив лідерів в секторі
позитивний 1  немає 0 негативний  
   B. Контролювання ринку                     
 Бали 2 1/0 1 1/0  0.5 1/0
 b1. Статус ринку  розширяє нові ринки,  великий експорт 0 стабільний 1 скорочується, малий експорт 0
 b2. Здібність збільшити пропозицію висока 0  середня 1 низька 0
 b3. Конкуренція низька 0  середня 1 висока 0
 b4. Організація  ринку сильні позиції, висококласна продукція, поширена сфера 0 встановлений ринок, продукція достатньої якості 1 невідомий ринок, низького класу  продукція, мала сфера 0
 b5. Індивідуалізація продукції висока 0  середня 1 низька 0
   C. Контролювання цін і скидок      
 Бали 2 1/0 1 1/0  0.5 1/0
 c1. Залежність від постачальників і клієнтів низька 1  середня 0  висока 0
 c2. Соціальні обмеження  слабкі 1 середні 0  сильні 0
 c3. Особливі ціни  низькі 1 середні 0 високі 0
 c4. Залежність попиту від  цін попит більше, коли ціни  нижчі 0  немає 0  попит менше,  коли ціни  вищі 1
 c5. Коливання цін низьке 1  середнє 0  високе 0
 c6. Відповідність цін низькому  рівню виробництва низька 0  середня 1  висока 0
   D. Технологічні обмеження                    
 Бали 2 1/0 1 1/0  0.5 1/0
 d1. Інвестиційний період  короткий 1 середній 0  довгий 0
 d2. Знос обладнання довгий період 0 середній період 1 короткий період 0
 d3. Вартість досліджень  висока 0 середня 1 низька 0
 d4. Потрібні інвестиції  великі 0  середні 1  малі 0
 d5. Потрібний  рівень якості високий 0  середній 1 низький 0
 d6. Чутливість  до оточення низька 1 середня 0  висока 0
14   10   0,5
Загальна оцінка           24,5
             

 

В цій таблиці приведений конкретний приклад оцінки ділової активності позичальника. Кда = 24,5

Метою аналізу  фінансового стану позичальника є визначення платоспроможності і кредитоспроможності позичальника.

Фінансовий аналіз кредитоспроможності клієнта виконується за допомогою системи коефіцієнтів.

Система фінансових коефіцієнтів кредитоспрможності клієнта включає три групи показників:

коефіцієнти структури капіталу (Км, Ка)

коефіцієнти ліквідності (Кзл, Кал,);

коефіцієнти оборотності балансу (Коб).

Вихідною інформацією для виконання розрахунків є “Баланс підприємства” (форма N1) і “Звіт про фінансові результати” (форма N2).

Таблиця 2

Система показників,  що використовуються в аналізі

фінансово-господарській діяльності

    Інформаційне забезпечення
Найменування показника Теоретичне значення коефіцієнта Звітна форма  

Номери рядків (рд.), граф (гр.)

 

1   3 4
Оцінка структури   капіталу
       
Км. Коеф. маневреності Не менше 0,5 №1 рд.490 -рд.070

—————-

рд.490

Ка. Коеф. автономності Не більше 1,0 №1 рд.530+рд.750

—————————

рд.490

Оцінка ліквідності    
       
Кзл. Коеф. загальної ліквідності Не менше 2,0 №1 рд.150-рд.120+рд.320

—————————

рд.530-рд.520+рд.750

Кал. Коефіц. Абсолютної ліквідності Не менше 0,2 №1 рд.260+рд.270+рд.280+рд.290+рд.250

———————————————-

рд.750

Коб. Коефіцієнт оборотності балансу не менше 0,2 №1

№2

ф.2 рд.010

————-

ф.1 рд.760

 

Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км) показує ступінь мобільності використання власних коштів. Коефіцієнт автономності (Ка) характеризує співвідношення залучених і власних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) характеризує наскільки обсяг поточних зобов’язань за кредитами і розрахунками можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів., чи здатний позичальник взагалі розрахуватися по своїх боргових зобов’язаннях. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) характеризує наскільки короткострокові зобов’язання можуть бути негайно погашена швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами.

Коефіцієнт оборотності балансу (Коб) характеризує здатність позичальника забезпечувати виконання боргових зобов’язань та відновлення  власного капіталу.

Враховуючи, що надання кредитів позичальникам навіть тим, які мають стійкий фінансовий стан, пов’язане з певним ризиком неповернення позики, банк повинен мати додаткові гарантії забезпечення кредиту. Основними видами забезпечення, які враховуються при формуванні страхових резервів є:

— гарантії Уряду України;

— гарантії банків, зареєстрованих як юридичні особи у країнах, віднесених до категорії А;

— грошові вклади і депозити позичальника, які розміщені у банку, що дає позику;

— застава майна та майнових прав позичальника.

Вартість майна та майнових прав позичальника,  оформлених під заставу, визначається за реальною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності реалізації  майна у разі невиконання позичальником своїх зобов’язань .

При цьому слід врахувати, що у розрахунок розміру резерву вартість заставленого майна береться у розмірі не більше 50 відсотків балансової вартості майна (за винятком застави державних цінних паперів, які оцінюються за реальною вартістю).

Коефіцієнт  забезпечення кредиту (Кз)  визначається як співвідношення вартості  заставленого майна , фінансових зобов’язань поручителя чи гаранта до суми боргових зобов’язань по кредиту та процентах

 

Вартість застави (сума гарантії чи поручительства)

Кз = ——————————————-

Сума кредиту, включаючи проценти

 

Теоретичне значення Кз повинне бути не менше 1,0

Таблиця 3

Рейтингова шкала для оцінки коефіцієнтів

Рейтинг (оцінка)

Коефіцієнт

3 2 1
     1 2 3 4
Кда >25 від 10 до 25 <10
Км >0,5  0,5 <0,5
Ка <1,0  1,0 >1,0
Кзл >2,0  2,0 <2,0
Кал >0,2 0,2 <0,2
Коб >0.2 0,2 <0,2
Кз >1,4 від 1,1 до 1,4  1,0 і менше

 

Керуючись цією таблицею визначається кількість балів для фактичного значення коефіцієнтів.

Для цього знаходимо фактичне  значення того чи іншого коефіцієнта в таблиці. Якщо його значення знаходиться в колонці 2, то цей коефіцієнт оцінюється в 3 бали, в третій колонці — 2 бали, в четвертій — 1.

Наприклад, фактичне значення Кда становить 24,5, що оцінюється в двабали.

Всі значення коефіцієнтів виводяться в окрему таблицю.

Таблиця 4

Оцінка коефіцієнтів позичальника

Коефіцієнт Фактичне значення

коефіцієнта

Оцінка

коефіцієнта

Кда 24,5 2
Км 0,6 3
Ка 1,0 2
Кзл 2,1 3
Кал 0,1 1
Коб 0,2 2
Кз 1.5 3
Всього 16

 

За результатами підрахунків фактичних значень коефіцієнтів визначається клас позичальника по шкалі.

Таблиця 5

Рейтингова шкала для оцінки позичальника.

Кількість балів Клас
18 і більше А
від 14 до 17 Б
від 11 до 13 В
від 8 до 10 Г
Менше 7 Д

 

У даному випадку позичальник відноситься до класу Б

 

Додаток 3

Кредитний портфель Ощадбанку за 2000–2001 роки

Показник 2000 р. 2001 р.
Депозити та кредити в інших банках 40784,14 46934,27
Кредити та фінансовий лізинг клієнтам 469692,15 516468,8
Всього кредитного портфеля 5104476,3 563403
  Сформовано спеціального резерву
  Сформовано загального резерву 1609,49 1759,71
Нетто: всього кредитного портфеля 508866,8 561643,3
       
Класифікація кредитного портфеля
2% Стандартні кредити 80474,47 87985,49
5% Кредит під контролем 124714,1 208207,4
20% Субстандартні кредити 194768,1 184063,5
50% Сумнівні кредити 78455,4 46315,6
100% Безнадійні (збиткові) кредити 30454,7 36831,07
Всього кредитного портфеля 508866,8 563403
Оцінна сума резерву    
  Загального 1609,49 1759,71
  Спеціального 114871,73 107211,9
Розшифрування інших активів
Усього   48952,4 47112,2
Несплачений статутний фонд 38565 36150
Нагромаджені доходи 8695,204 8801,151
Витрати майбутніх періодів 654 723
у тому числі такі, що мають бути списані протягом наступного року 654 723
аванси працівникам на витрати з відрядження 254,1 542,25
дебітори за господарськими операціями банку 784,1 895,797

 

 

Додаток 4

Звіт про прибутки та збитки Ощадного банку

Стаття 2000 рік 2001 рік
Доходи 8695,204 8801,151
1. Процентні доходи 8695,204 8801,151
Процентні доходи за коштами, розміщеними в НБУ
Процентні доходи за коштами, розміщеними в банківському секторі 1715,48 1506,298

 

Процентні доходи за кредитами клієнтів 6458,47 6751,374
Проценти доходи за ЦП 521,254 543,4791
Інші процентні доходи
2. Комісійні доходи
Комісійні доходи за операціями з банками
Комісійні доходи за операціями з клієнтами
Інші комісійні доходи
3. Прибуток (збиток) від торговельних операцій
Прибуток (збиток) від торгівлі ЦП на продаж

 

 

Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою
4. Інші банківські операційні доходи
Дивідендний дохід
Штрафи, що отримані за банківськими операціями
5. Інші небанківські операційні доходи
Доходи від продажу основних засобів
Штрафи, що отримані за господарськими операціями
6. Зменшення резервів за заборгованістю
7. Непередбачені доходи
 
Витрати 7077,74 7350,452
1 . Процентні витрати 2283,54 2593,401
Процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ 347,8 390,42

 

Процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків 547,4 491,50
Процентні витрати за коштами клієнтів банку 874,14 988,49
Процентні витрати за цінними паперами власного боргу 257,1 361,5
Інші процентні витрати 257,1 361,5
2. Комісійні витрати
Комісійні витрати за операціями з банками
Комісійні витрати зо операціями з клієнтами
Інші комісійні витрати
3. Інші банківські операційні витрати
Штрафи, що сплачені за банківськими операціями
4. Інші небанківські операційні витрати 4794,2 4757,051
Витрати на утримання персоналу 3547,1 3311,051
Сплата податків, крім податку на прибуток    
Витрати на утримання основних засобів
Інші експлуатаційні витрати 1247,1 1446
5. Інші небанківські операційні витрати
6. Відрахування в резерви
7. Непередбачені витрати
8. Прибуток (збиток) до сплати податку 1617,464 1450,7
9. Податок на прибуток 485,239 435,246
10. Чистий прибуток (збиток) 1132,225 1015,526

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

4 комментария на «Дипломна робота Облік, аналіз та аудит кредитів банку»

 1. Ольга говорит:

  добрый день! каким образом можно приобрести подобную работу?

 2. Олена говорит:

  Скажите пожалуйста как приобрести даную дипломную роботу?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.