Дипломна робота Організація обліку, аналізу та аудиту операцій банку з готівковою іноземною валютою

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування здійснення обліку, аналізу та аудиту операцій банку з готівковою іноземною валютою………………………………………….. 6

1.1. Значення валюти……………………………………………………………….. 6

1.2. Огляд нормативно-правової бази……………………………………. 14

1.3. Класифікація валютних операцій…………………………………….. 16

 

Розділ 2. Облік готівкової іноземної валюти АКБ «Надра»…………… 24

2.1. Характеристика базового підприємства…………………………… 24

2.2. Фінансовий облік операцій з готівковою іноземною валютою     26

2.3. Синтетичний та аналітичний облік готівкових валютних операцій в АКБ “Надра”……………………………………………………………………………. 32

 

Розділ 3. Економічний аналіз операцій з готівковою іноземною валютою40

3.1. Значення, завдання та джерела інформації аналізу операцій з готівковою іноземною валютою………………………………………………………… 40

3.2. Аналіз наявності та руху готівкової валюти…………………….. 44

3.3. Аналіз ефективності використання готівкової валюти……. 48

 

Розділ 4. Аудит операцій  з готівковою іноземною валютою в

АКБ «Надра»………………………………………………………………………………….. 51

4.1. Організація аудиту операцій  з готівковою іноземною валютою  51

4.2. Практичний аудит операцій  з готівковою іноземною валютою в АКБ “Надра”……………………………………………………………………………. 62

 

Розділ 5. Вдосконалення комп’ютерного середовища обліку, аналізу та аудиту операцій з готівковою іноземною валютою…………………………………… 67

 

Висновки………………………………………………………………………………………… 73

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 78

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 81

Вступ

 

 

Cучасний стан розвитку економіки України потребує постійної уваги до банківської системи в цілому і комерційних банків зокрема, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для їх стабільного та ефективного функціонування. Ця потреба обумовлюється тим, що банківська система України є одним з основних чинників політики економічного зростання. Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції  готівковою іноземною валютою.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться обліку, аналізу та аудиту операцій комерційних банків з готівковою іноземною валютою. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій.

Бухгалтерський облік є функцією управління банком. У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності банку.

Одними із елементів системи управління операціями з готівковою іноземною валютою банку є економічний аналіз і аудит.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ, стосовно операцій з готівковою іноземною валютою в банку, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

В даний час значну частину серед операцій комерційного банку займають  операції з готівковою іноземною валютою, саме тому тема дипломної роботи “Організація обліку, аналізу та аудиту операцій банку з готівковою іноземною валютою” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної дипломної роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою дипломної роботи є розгляд та оцінка системи обліку, аналізу та аудиту операцій з готівковою іноземною валютою банку в сучасних умовах господарювання.

Завданнями дипломної роботи є:

— розкриття сутності та значення валюти та валютних операцій;

— зробити огляд нормативно-правової бази з обліку, аналізу та аудиту операцій з готівковою іноземною валютою;

— розглянути класифікацію валютних операцій;

— привести характеристику базового підприємства;

— розглянути фінансовий облік операцій з готівковою іноземною валютою;

— розглянути синтетичний та аналітичний облік операцій з готівковою іноземною валютою;

— розглянути значення, завдання, джерела інформації аналізу операцій з готівковою іноземною валютою;

— провести аналіз наявності та руху готівкової валюти;

— проаналізувати ефективність використання готівкової валюти;

— розглянути організація аудиту операцій з готівковою іноземною валютою;

— провести практичний аудит операцій з готівковою іноземною валютою на базовому підприємстві;

— вдосконалити комп’ютерне середовище обліку, аналізу та аудиту операцій з готівковою іноземною валютою на базовому підприємстві;

— за результатами роботи зробити висновки.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є записи бухгалтерського обліку базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – Відділення АКБ “Надра”. Відділення АКБ “Надра” знаходиться  адресою м. Київ,   вул. І. Кудрі,  32.


Розділ 1. Теоретичне обґрунтування здійснення обліку, аналізу та аудиту операцій банку з готівковою іноземною валютою

1.1. Значення валюти

 

 

Операції з іноземною валютою є відносно новою сферою дія­льності для комерційних банків. Постійне підвищення курсу «твердих» валют відносно національної валюти — гривні — при­звело до того, що іноземна валюта стала вигідним способом збе­рігання грошових заощаджень населення. З іншого боку, валютні операції варто віднести до основних форм участі комерційних банків у зовнішньоекономічній діяльності.

Збільшення обсягів експортно-імпортних операцій, поява на українському ринку підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних суб»єктів господарської діяльності, що реалізують то­вари та послуги за іноземну валюту, призвели до того, що в Україні поруч із національною валютою в обігу знаходяться валю­ти іноземні.

Інші валютні операції:

трастові;

консультаційно-інформаційні;

спільна діяльність;

страхові;

управління грошовими коштами та іншим майном;

угоди про переуступку права вимоги;

операції з монетарними металами:

купівля і продаж (у тому числі на певний термін);

прийняття на депозит;

відповідальне зберігання;

використання на умовах застави під наданий кредит моне­тарних металів або цінних паперів за номіналом, вираже­ним у монетарних металах.


Розділ 2. Облік готівкової іноземної валюти АКБ «Надра»

 

2.1. Характеристика базового підприємства

 

Банк «Надра» зареєстрований Національним банком України (реєстраційний номер № 205) в 1993 році.

В 1994 році НБУ зареєстрував банк «Надра» як відкрите акціонерне товариство з статутним фондом в розмірі 550 000 грн.

АКБ “Надра” має розгалужену мережу в м. Києві та по Україні. Центральний апарат банку знаходиться в м. Києві за адресою: вул. Артема, 15.

АКБ “Надра”  — надійний універсальний банк, орієнтований на інтереси клієнтів усіх форм власності і повний спектр якісних банківських послуг по всіх сегментах фінансового ринку. Обсяг послуг, пропонований АКБ “Надра”  своїм клієнтам, співрозмірний з показниками найбільших європейських банків.

оплата фізичною особою-резидентом товару іноземній фір­мі за імпортним контрактом (договором, інвойсом) для власного споживання;

перерахування власником рахунку коштів в іноземній валюті з цього рахунку при виїзді за кордон на постійне місце проживання;

перерахування нерезидентом прибутків, одержаних від здійснення інвестицій в Україні.

Банки, залучені до системи міжнародних переказів, пов»язані між собою за допомогою комунікаційних мереж, по яких розпо­рядження про перекази проходять через відповідні національні платіжні системи. АКБ “Надра” працює в мережах Western Union, MoneyGram.


Розділ 3. Економічний аналіз операцій з готівковою іноземною валютою

3.1. Значення, завдання та джерела інформації аналізу операцій з готівковою іноземною валютою

 

Аналіз в АКБ «Надра» розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи банку, його підрозділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності банку.

Для економічного аналізу операцій з готівковою іноземною валютою в АКБ “Надра” застосовується широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу. В міжнародних аудиторських стандартах аналіз або аналітичні процедури визначають як оцінку бухгалтерської, так і іншої економічної інформації, шляхом вивчення взаємозв’язків між показниками. Використання економічного аналізу в ході аудиторської перевірки дозволяє: визначити ступінь ділової активності клієнта; дати оцінку фінансово-господарським перспективам його функціонування в майбутньому; скоротити деталізоване тестування на основній стадії аудиту; виявити зони навмисних помилок в звітності клієнта.

Рис. 5.2.  Структурна схема алгоритму


Висновки

 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні теоретичні та практичні висновки :

Збільшення обсягів експортно-імпортних операцій, поява на українському ринку підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних суб»єктів господарської діяльності, що реалізують то­вари та послуги за іноземну валюту, призвели до того, що в Україні поруч із національною валютою в обігу знаходяться валю­ти іноземні.

Прийнятий у лютому 1993р. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» регламентує проведення валютних операцій на території України. Декретом визначені принципи здійснення валютних операцій в Україні, повноваження і функції органів валютного регулювання і валютного контролю, права й обов»язки юридичних і фізичних осіб при володінні, користуванні і розпорядженні валютними цінностями.

Основними інститутами, що здійснюють валютне регулювання в Україні, є Національний банк України і Кабінет Міністрів України.

Валютні операції можна класифікувати:

1) Конверсійні операції.

2) Кореспондентські відносини з іноземними банками.

3) Відкриття та ведення валютних рахунків.

4) Неторгові операції.

5) Операції із залучення та розміщення валютних коштів.

Валютні операції поділяються на активні і пасивні.

Бухгалтерський  (фінансовий)  облік операцій з готіковою іноземною валютою в АКБ “Надра” — це складова системи обліку,  що включає сукупність правил, методик та процедур обліку операцій з готівковою іноземною валютою для  виявлення,  вимірювання,  реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання  інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

АКБ “Надра” веде  бухгалтерський  облік  і  складає  фінансову звітність   у   валюті   України.   Операції  в  іноземній  валюті відображаються  в  бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті  України  з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, установленим   Національним  банком  України  на  дату  здійснення операції  або  складання звітності.

Зв»язок між операціями в іноземній та національній валюті в АКБ “Надра” здійснюється за допомогою рахунків:

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3801 АП (контррахунок) Еквівалент позиції банку щодо іно­земної валюти та банківських металів.

В АКБ “Надра” ведення синтетичного обліку забезпечується за допомогою рахунків II, III, IV порядків Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

Обмінні пункти АКБ “Надра” здійснюють операції купівлі та продажу іно­земної валюти для фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів України згідно з установленими нормами та правилами.

Обмін валюти здійснюється з обов»язковим оформленням квитанції суворої звітності за формою № 377 і 377-А.

Впродовж робочого дня АКБ “Надра” за­безпечує безперебійну роботу обмінних пунктів, підкріплює іноземною і національною валютами та здійснює операти­вний контроль за роботою обмінних пунктів.

Послідовність виконання зобов»язань за касовими валютними операціями  в АКБ “Надра” полягає у наступному:

1) клієнт звертається із заявою або з іншими документами, що дають право на отримання або здачу готівкової валюти;

2) операціоніст виписує касові документи, підписує їх у від­повідальних осіб, що мають право контрольного підпису. В касу передаються всі примірники прибуткових валютних ордерів; за видатковими документами контрольний талон видається клієнту, а видатковий ордер (без контрольного талону) передається касиру;

3) касир перевіряє наявність підписів посадових осіб банку і відповідність їх зразкам, підписує всі примірники прибуткових документів, приймає валюту (перший примірник ордера залишає в себе, другий — з печаткою каси — видає клієнту; інші примір­ники передаються в обліково-операційний відділ);

4) завідувач каси складає зведену довідку про касові обороти і звіряє її з даними обліку операціоніста.

Завдання аналізу обумовлюються змістом діяльності АКБ “Надра” і необхідністю управління ним, бо аналіз є однією з функцій управління і взаємодіє з іншими його функціями (плануванням, регулюванням, мотивацією і контро­лем).

В 2000 році готівкова валюта АКБ “Надра” складала 19,31 тис. грн. В 2001 році сума валюти зросла на 51 тис. грн. (264,11%). В 2000 році найбільшу частку складали російські рублі 53,08%, а в 2001 році інші види валют 42,01 тис. грн.

В 2000 році  наявність готівкової валюти в АКБ “Надра” складало 19,31 тис. грн. За видами валют готівкова валюта складалась з доларів США 5,28 тис. грн. (27,34%), російських рублів 10,25 тис. грн. (53,08%), євро 1,24 тис. грн. (6,42%) та інших валют в сумі 2,54 тис. грн. (13,15%).

В 2001 році наявність готівкової валюти в АКБ “Надра” за видами валют складала:  доларів США 11,28 тис. грн. (16,04%), російських рублів 15,25 тис. грн. (21,69%), євро 14,24 тис. грн. (20,25%) та інших валют в сумі 29,54 тис. грн. (42,01%).

На початок 2001 року наявність готівкової валюти в АКБ “Надра” складало 19,31 тис. грн. За видами валют готівкова валюта складалась з доларів США 5,28 тис. грн. (27,34%), російських рублів 10,25 тис. грн. (53,08%), євро 1,24 тис. грн. (6,42%) та інших валют в сумі 2,54 тис. грн. (13,15%).

На протязі 2001 року АКБ “Надра” було придбано готівкової валюти на суму 7483 тис. грн. та продано на суму 7432 тис. грн.

На кінець 2001 року наявність готівкової валюти в АКБ “Надра” складало 70,31 тис. грн. За видами валют готівкова валюта складалась з доларів США 11,28 тис. грн. (16,04%), російських рублів 15,25 тис. грн. (21,69%), євро 14,24 тис. грн. (20,25%) та інших валют в сумі 29,54 тис. грн. (42,01%).

На протязі 2001 року АКБ “Надра” було придбано готівкової валюти на суму  7483 тис. грн. В тому числі доларів США 2847 тис. грн., російських рублів 1475 тис. грн.,  євро 2314 тис. грн. та інших валют 847 тис. грн.

АКБ “Надра” на протязі 2001 року було реалізовано готівкової валюти на суму  7432 тис. грн. В тому числі доларів США 2841 тис. грн., російських рублів 1470 тис. грн.,  євро 2301 тис. грн. та інших валют 820 тис. грн.

Прибуток АКБ “Надра” від операцій з готівковою іноземною валютою в 2001 році зріс на 12,04 тис. грн. (23,53%). Це відбулося за рахунок збільшення витрат на 5,02 тис. грн. (5,96%) та збільшення доходів на 17,06 тис. грн. (12,6%).

Прибутковість АКБ “Надра” за операціями з готівковою іноземною валютою в 2001 році підвищилася порівняно з 2000 роком. Дохід на активи зріс на 0,036, а дохід на капітал зріс на 0,101.Отже, в 2001 році АКБ “Надра” ефективніше використовує операції з готівковою іноземною валютою ніж в 2000 році.

При здійсненні перевірки операцій з готівковою іноземною валютою, основним зав­данням особи, що здійснює перевірку, є можливість переконатися у тому, що АКБ “Надра” здійснює контроль за такими операціями на підставі чинного зако­нодавства України та нормативно-правових актів Національного банку Ук­раїни, а також використовуючи внутрішні положення та процедури, вста­новлені ліміти та системи здійснення операцій.

Головним аспектом будь-якої операції з іноземною валютою є здатність визначити те, чи достатні можливості має банк для повного та адекватного поводження із рівнем обсягу своїх валютних операцій та ступенем прийня­того ризику.

При перевірці проведення операцій через пункти обміну іноземних валют АКБ “Надра” аудитор перевіряє.

Законність відкриття обмінного пункту. В першу чергу необхідно перевірити наявність:

— детекторів валют;

— сертифікованого програмного забезпечення;

— сейфа;

— охоронної сигналізації.

Перевіряється також, чи зареєстрована комп»ютерна програма або ЕККА в податковій адміністрації.

Облік обмінних операцій проводиться відповідно до діючих нормативно-правових актів Національного банку України.

Розв»язання задач обліку операцій з готівковою іноземною валютою АКБ “Надра” автоматизованим способом забезпечує мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­яє підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Для удосконалення обліку операцій з готівковою іноземною валютою необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем.

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відомості Верховної Ради України. — 1993, — №17. — С. 184.
 3. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 4. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 5. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 8. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. —С. 15—36.
 9. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за позиками комерційних банків: затверджено постановою Правління НБУ 29.09.97 за № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
 11. Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.
 12. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, спи­сання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
 13. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 14. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 15. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 16. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 17. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 18. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 19. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 20. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 21. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 22. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 23. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 24. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 25. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 26. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 27. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 28. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 29. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 30. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 31. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 32. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 33. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 34. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 35. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. — 204с.
 36. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 37. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.


Додатки

Додаток 1

Баланс АКБ «Надра»

 

Номер рахунків і груп Балансові рахунки

 

Актив

Залишок на 1.01.01 р.

 

Залишок на 1.01.02 р.

 

1001

 

Банкноти і монети в касі банку

 

904,89

 

1115,35

 

1002

 

Банкноти і монети в касі безбалансових установ банку 19,80

 

1,14

 

1003

 

Банкноти і монети в обмінних пунктах

 

93,96

 

99,76

 

Разом по гр. 100 Банкноти і монети

 

1018,65

 

1216,25

 

1011

 

Дорожні чеки в касі

 

93,06

 

5,65

 

1017

 

Дорожні чеки в дорозі

 

4,12

 

4,90

 

Разом по гр. 101 Дорожні чеки

 

97,18

 

10,55

 

Разом по розд.10 Готівка

 

1115,83

 

1226,80

 

1420

 

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції 1 154,57

 

917,10

 

1426

 

Неамортизований дисконт по боргових ЦП

 

— 168,50

 

— 152,46

 

Разом по гр. 142 Боргові ЦП, що рефінансуються НБУ в портфелі банку на інвестиції 986,07

 

764,64

 

Разом по розд. 14 Казначейські та інші ЦП, рефінансовані НБУ

 

986,07

 

764,64

 

1500

 

Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках 463,53

 

196,16

 

Разом по гр. 150 Кошти до запитання в інших банках

 

463,53

 

196,16

 

2050

 

Короткострокові кредити по експортно-імпортних операціях 538,47

 

1 379,72

 

Разом по гр. 205 Кредити суб»єктів господарської діяльності по експортно-імпортних операціях 538,47

 

1 379,32

 

2062

 

Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, видані суб»єктам господарської діяльності 3286,25

 

40,00

 

2066

 

Пролонгована заборгованість по інших кредитах у поточну діяльність 1649,00

 

1669,00

 

2067

 

Прострочена заборгованість по інших кредитах у поточну діяльність суб»єктів господарської діяльності 48,29

 

953,79

 

Разом по гр. 206 Інші кредити в поточну діяльність

 

4983,54

 

2662,79

 

2070

 

Короткострокові кредити на будівництво й освоєння землі суб»єктами господарювання 522,22

 

1020,50

 

2073

 

Довгострокові кредити на будівництво й освоєння землі суб»єктами господарської діяльності 825,24

 

837.55

 

2074

 

Довгострокові кредити на купівлю будинків, споруд, землі 10040,76

 

8731,00

 

2076

 

Пролонгована заборгованість по кредитах в інвестиційну діяльність 767,22

 

780,42

 

2077

 

Прострочена заборгованість по кредитах в інвестиційну діяльність 630,04

 

1 084,17

 

Разом по гр. 207 Кредити в інвестиційну діяльність

 

12785,48

 

12453,64

 

Разом порозд.20 Кредити, видані суб»єктам господарської діяльності 18307,49

 

16496,15

 

2205

 

Довгострокові кредити, видані фізичним особам 93,07

 

88,00

 

2207

 

Прострочена заборгованість по кредитах фізичних осіб 2,03

 

1,58

 

2209

 

Прострочені нараховані доходи від кредитів фізичних осіб 0,07

 

0,03

 

Разом по гр. 220 Кредити на поточні потреби фізичних осіб

 

95,17

 

89,61

 

2214

 

Довгострокові кредити на купівлю будинків і споруд фізичним особам 69,96

 

80,00

 

2219

 

Прострочені нараховані доходи від кредитів у інвестиційну діяльність фізичних осіб

 

0,05

 

Разом по гр. 221 Кредити в інвестиційну діяльність фізичним особам 69,96

 

80,05

 

Разом по розд. 22 Кредити, видані фізичним особам

 

165,13

 

169,66

 

2400

 

Резерви на заборгованість по кредитах, виданих клієнтам — 550,49

 

— 591,46

 

Разом по гр. 240 Резерви під заборгованість по кредитах, виданих клієнтам — 550,49

 

-591,46

 

Разом по розд. 24 Резерви під заборгованість по кредитах, виданих клієнтам — 550,49

 

-591,46

 

2809

 

Інша дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами банку 221,27

 

219,35

 

Разом по гр. 280 Дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами 221,27

 

219,35

 

Разом по розд. 28 Дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами 221,27

 

219,35

 

3103

 

Акції та інші ЦП із нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж 5,00

 

5,00

 

Разом по гр. 310 Акції та інші ЦП із нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж 5,00

 

5,00

 

Разом по розд. 31 Акції та інші ЦП у портфелі банку на продаж

 

5,00

 

5,00

 

3400

 

Господарські матеріали на складі

 

317,39

 

296,14

 

3402

 

Господарські матеріали у підзвітних осіб

 

4,58

 

6,23

 

Разом по гр. 340 Господарські матеріали

 

321,97

 

302,37

 

Разом по розд. 34 Товарно-матеріальні цінності

 

321,97

 

302,37

 

3500

 

Затрати майбутніх періодів

 

142,68

 

78,34

 

Разом по гр. 350 Затрати майбутніх періодів

 

142,68

 

78,34

 

3510

 

Дебіторська заборгованість по придбаних господарських матеріалах і МШП 12,52

 

7,77

 

3511

 

Дебіторська заборгованість по придбаних нематеріальних активах та основних засобах 66,78

 

44,59

 

3519

 

Інша дебіторська заборгованість по господарській діяльності банку 113,67

 

132,45

 

Разом по гр. 351 Дебіторська заборгованість по господарській діяльності банку 192,97

 

184,81

 

3520

 

Дебіторська заборгованість по податках і обов»язкових платежах 10,38

 

29,41

 

Разом по гр. 352 Розрахунки по податках і обов»язкових платежах 10,38

 

29,41

 

3542

 

Дебіторська заборгованість по компенсаційних сертифікатах 0,32

 

0,32

 

Разом по гр. 354 Дебіторська заборгованість по операціях банку з фінансовими інструментами 0,32

 

0,32

 

3550

 

Аванси працівникам банку на витрати для відрядження _

 

3.82

 

3552

 

Нестача та інші нарахування на працівників банку 23,69

 

18,23

 

3559

 

Інша дебіторська заборгованість працівникам банку 5,71

 

10,59

 

Разом по гр. 355 Дебіторська заборгованість по розрахунках із працівниками банку 29,40

 

32,64

 

3570

 

Нараховані доходи від розрахунково-касового обслуговування 14,47

 

17,86

 

3578

 

Інші нараховані доходи

 

1,75

 

2,58

 

3579

 

Прострочені інші нараховані доходи

 

 

0,70

 

Разом по гр. 357 Інші нараховані доходи

 

16,22

 

21,14

 

Разом по розд. 35 Інші активи банку

 

391,97

 

346,65

 

3800

 

Позиція банку по іноземній валюті

 

15,00

 

243,43

 

3801

 

Еквівалент позиції банку по іноземній валюті

 

— 15,00

 

— 243,43

 

Разом по гр. 380 Позиція банку по іноземній валюті

 

 

 

3810

 

Балансовий рахунок за результатами переоцінки позабалансових позицій по іноземній валюті й банківських металах  

 

0,09

 

Разом по гр. 381 Балансовий рахунок за результатами переоцінки позабалансових інструментів

 

0,09

 

Разом по розд. 38 Позиція банку по іноземній валюті й банківських металах і рахунки, що балансують  

 

0,09

 

3900

 

Рахунки, відкриті у банках на території України 4023,02

 

1581,76

 

3902

 

Розрахунки по коштах, наданих банкам на території України 3356,85

 

3942,37

 

3904

 

Нараховані доходи від коштів, наданих банкам на території України 7,81

 

9,04

 

Разом по гр. 390

 

Розрахунок між філіями й іншими підвідомчими установами банку на території України 7387,68

 

5533,17

 

Разом по розд. 39 Розрахунки між філіями й іншими підвідомчими установами банку 7387,68

 

5533,17

 

4109

 

Вкладення в асоційовані компанії

 

1,00

 

1,00

 

Разом по гр. 410 Вкладення в асоційовані компанії

 

1,00

 

1,00

 

Разом по розд. 41 Вкладення в асоційовані компанії

 

1,00

 

1,00

 

4300

 

Нематеріальні активи

 

447,22

 

118,29

 

4309

 

Знос нематеріальних активів

 

— 27,34

 

— 43,09

 

Разом по гр. 430 Нематеріальні активи

 

419,88

 

75,20

 

4310

 

Капітальні вкладення по нематеріальних активах, що не введені в експлуатацію

 

51,57

 

Разом по гр.431 Капітальні вкладення в нематеріальні активи

 

51.57
Разом по розд. 43 Нематеріальні активи

 

419,88

 

126,77

 

4400

 

Операційні основні засоби

 

20670,06

 

20833,56

 

4409

 

Знос операційних основних засобів

 

— 1137,56

 

— 1440,37

 

Разом по гр. 440 Операційні основні засоби

 

19532,50

 

19393,19

 

4430

 

Капітальні вкладення в незавершене будівництво і в основні засоби, що не введені в експлуатацію 620,56

 

799,62

 

4438

 

Завершені капітальні вкладення в операційні засоби, прийняті в оперативний лізинг 31,88

 

31,88

 

Разом по гр. 443 Капітальні вкладення в операційні основні засоби 652,44

 

831,50

 

Разом по розд. 44 Операційні основні засоби

 

20184,94

 

20 244,69

 

 

 

Активи — разом

 

49420,20

 

45 020,99

 

 

 

Позабалансовий рахунок

 

 

 

 

 

9020

 

Гарантії, надані клієнтам

 

X

 

70,14

 

 

 

Разом

 

49420,20

 

45091,13

 

 

 

 

Номер рахунків і груп Балансові рахунки

 

Пасив

Залишок на 1.01.01 р. Залишок на 1.04.02 р.
Зобов»язання
1919

 

Інша кредиторська заборгованість по операціях із банками

 

13,27

 

Разом по гр. 191 Кредиторська заборгованість по операціях із банками

 

13,27

 

Разом по розд. 19 Кредиторська заборгованість по операціях із банками

 

13,27

 

2523

 

Бюджетні рахунки клієнтів цільового характеру, що утримуються з Держбюджету України 1,3

 

1,90

 

2528

 

Нараховані видатки по коштах клієнтів банку, що утримуються з Держбюджету України

 

3,24

 

Разом по гр. 252 Бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету України 1,3

 

5,14

 

2530

 

Інші кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету 294,75

 

119,99

 

Разом по гр. 253 Інші кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету 294,75

 

119,99

 

2541

 

Кошти обласних бюджетів

 

9,44

 

168,86

 

2544

 

Кошти обласних бюджетів цільового призначення 0,08

 

0,08

 

Разом по гр. 254 Кошти місцевих бюджетів і бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів 9,52

 

168,94

 

2552

 

Кошти в розрахунках клієнтів, що утримуються з обласних бюджетів 0,11

 

0,13

 

2553

 

Інші кошти клієнтів, що утримуються з обласних бюджетів 93,61

 

28,21

 

Разом по гр. 255 Інші кошти клієнтів, що утримуються з місцевих Бюджетів 93,72

 

28,34

 

2562

 

Регіональні позабюджетні фонди

 

 

0,008

 

Разом по гр. 256 Кошти позабюджетних фондів

 

 

0,008

 

Разом по розд. 25 Кошти бюджету і позабюджетних фондів України 399,29

 

322,42

 

2600

 

Поточні рахунки суб»єктів господарської діяльності

 

6330,03

 

3943,92

 

2602

 

Кошти в розрахунках суб»єктів господарської діяльності 3,04

 

2,47

 

2603

 

Розподільчі рахунки суб»єктів господарської діяльності 35,19

 

1,95

 

2604

 

Цільові кошти до запитання суб»єктів господарської діяльності 222,26

 

11,32

 

Разом по гр. 260 Кошти до запитання суб»єктів господарської діяльності 6590,52

 

3959,66

 

2610

 

Короткострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 118,97

 

319,56

 

2615

 

Довгострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 70,00

 

70,00

 

Разом по гр. 261 Строкові кошти суб»єктів господарської діяльності 188,97

 

389,56

 

2620

 

Поточні рахунки фізичних осіб

 

1 060,84

 

1 637,85

 

2625

 

Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками 53,17

 

57,15

 

2628

 

Нараховані видатки по коштах до запитання фізичних осіб 0,72

 

0,86

 

Разом по гр. 262 Кошти до запитання фізичних осіб

 

1114,73

 

1695,86

 

2630

 

Короткострокові депозити фізичних осіб

 

1888,34

 

2053,73

 

2635

 

Довгострокові депозити фізичних осіб

 

1875,07

 

2416,22

 

2638

 

Нараховані видатки за коштами до запитання фізичних осіб 15,36

 

18,79

 

Разом по гр. 263 Строкові кошти фізичних осіб

 

3778,77

 

4488,74

 

Разом по розд. 26 Кошти клієнтів банку

 

11672,99

 

10533,81

 

2900

 

Кредиторська заборгованість по операціях купівлі і продажу іноземної валюти 75,92

 

7,5

 

2901

 

Кредиторська заборгованість по розрахунках з іноземними банками для клієнтів

 

0,39

 

2903

 

Кредиторська заборгованість клієнтів по недіючих рахунках 128,91

 

120,25

 

2908

 

Кредиторська заборгованість по інших операціях колишнього СРСР

 

0,002

 

2909

 

Інша кредиторська заборгованість по операціях із клієнтами 416,09

 

234,66

 

Разом по гр. 290 Кредиторська заборгованість по операціях із клієнтами банку 620,92

 

362,80

 

Разом по розд. 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки по операціях із клієнтами 620,92

 

362,80

 

3600

 

Доходи майбутніх періодів

 

8,92

 

1,16

 

Разом по гр. 360 Доходи майбутніх періодів

 

8,92

 

1,16

 

3610

 

Кредиторська заборгованість по придбанню господарських  матеріалів і МШП 0,92

 

0.92

 

3615

 

Кредиторська заборгованість по фінансовому лізингу 348,01

 

357,80

 

3619 Інша кредиторська заборгованість по господарській діяльності банку 9.77 0,44
Разом по гр. 361 Кредиторська заборгованість по господарській діяльності банку 358,70

 

359,16

 

3620

 

Кредиторська заборгованість по податках та інших обов»язкових платежах 17,65

 

8,25

 

Разом по гр. 362 Розрахунки по податках та інших обов»язкових платежах 17,65

 

8,25

 

3630

 

Внески по незареєстрованому статутному фонду

 

186,75

 

Разом по гр. 363 Розрахунки з акціонерами

 

 

186,75

 

3652

 

Нарахування на зарплату працівникам банку

 

0,24

 

0,25

 

3659

 

Інші нарахування працівникам банку

 

1,83

 

2,00

 

Разом по гр. 365 Кредиторська заборгованість по розрахунках із працівниками банку 2,07

 

2,25

 

3670

 

Нараховані затрати за розрахунково-касове обслуговування 0,53

 

7,57

 

Разом по гр. 367 Інші нараховані затрати

 

6,53

 

7,57

 

3699

 

Резерви на покриття інших ризиків і витрат

 

25,42

 

27,85

 

Разом по гр. 369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат 25,42

 

27,85

 

Разом по розд. 36 Інші пасиви банку

 

419,29

 

592,99

 

3720

 

Кредитні суми до з»ясування

 

0,51

 

1,55

 

Разом по гр. 372 Кредитні суми до з»ясування

 

0,51

 

1,55

 

Разом по розд. 37 Клірингові рахунки, суми до з»ясування і транзитні рахунки 0,51

 

1,55

 

3800

 

Позиція банку по іноземних валютах і банківських металах 562,62

 

457,96

 

3801

 

Еквівалент позиції банку по іноземних валютах — 562,62

 

— 457,96

 

Разом по гр. 380 Позиція банку по іноземній валюті і банківських металах

 

 

Разом по розд. 38 Позиція банку по іноземній валюті, банківських металах і балансових рахунках

 

 

3901

 

Рахунки, відкриті для установ банків, розміщених в Україні 2643,11

 

2 208,04

 

3903

 

Рахунки коштів, отриманих від установ банків, розміщених в Україні 13209,25

 

10587,42

 

Разом по гр. 390 Розрахунки між філіями банку, розміщених в Україні 15852,36

 

12795,46

 

Разом по розд. 39 Розрахунки між філіями банку

 

15852,36

 

12795,46

 

 

 

Зобов»язання — разом

 

28967,36

 

24623,27

 

Капітал

 

5000

 

Оплачений зареєстрований статутний капітал банку 2300,00

 

2300,00

 

Разом по гр. 500 Зареєстрований статутний капітал банку

 

2300,00

 

2300,00

 

5020

 

Загальні резерви

 

800,00

 

800,00

 

5021

 

Резервні фонди

 

400,00

 

400,00

 

Разом по гр. 502 Загальні резерви банку

 

1200,00

 

1200,00

 

5030

 

Прибутки минулих років

 

16952,84

 

16897,69

 

Разом по гр. 503 Результати минулих років

 

16952,84

 

16897,69

 

Разом по розд. 50 Статутний капітал та інші фонди банку

 

20452,84

 

20397,69

 

 

 

Капітал — разом

 

20452,84

 

20397,69

 

 

 

Пасиви — разом (зобов»язання + капітал)

 

49420,20

 

45020,99

 

 


Додаток 2

Звіт про прибутки та збитки АКБ “Надра”, тис. грн.

Символ

 

Стаття доходів

 

За рік
2000 2001
6

 

Доходи

 

1620,74

 

1874,23

 

60

 

1. ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ

 

785,1 1276,87
600

 

Процентні доходи від коштів, розміщених у НБУ

 

 

601

 

Процентні доходи від коштів, розміщених в інших банках 9,78

 

6,33

 

602

 

Процентні доходи від кредитів суб»єктам господарської діяльності 707,97

 

1 204,62

 

603

 

Процентні доходи від кредитів органам загального державного управління

 

 

604

 

Процентні доходи від кредитів фізичним особам 67,35

 

65,92

 

605

 

Процентні доходи від цінних паперів

 

 

 

609

 

Інші процентні доходи

 

 

 

61

 

2. КОМІСІЙНІ ДОХОДИ

 

825,16

 

387,24

 

610

 

Комісійні доходи від операцій із банками

 

35,38

 

14,96

 

611

 

Комісійні доходи від операцій із клієнтами

 

789,78

 

372,28

 

62

 

3. РЕЗУЛЬТАТ ВІД ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 8,08

 

208,2

 

63

 

4. ІНШІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 2,15

 

0,83

 

630

 

Дивідендний доход

 

 

 

 

 

639

 

Інші банківські операційні доходи

 

 

 

 

 

6397

 

Штрафи, пені, отримані по банківських операціях  

 

 

 

64

 

5. ІНШІ НЕБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 0,25

 

1,09

 

649 Інші небанківські операційні доходи

 

 

 

0,84

 

6497

 

Штрафи, пені, отримані по господарських операціях 0,25

 

0,25

 

67 6. ЗМЕНШЕННЯ РЕЗЕРВІВ
670

 

Зменшення резервів по заборгованості

 

 

 

68

 

7. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ДОХОДИ

 

 

 

7

 

Витрати

 

1226,88

 

1869,50

 

70

 

1. ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ

 

208,88

 

648,59

 

700

 

Процентні витрати по коштах, отриманих від НБУ

 

24,17

 

701

 

Процентні витрати по коштах, отриманих від інших банків 1,25

 

18,36

 

702

 

Процентні витрати по коштах до запитання суб»єктів господарської діяльності 205,99

 

590,71

 

703

 

Процентні витрати по коштах бюджету й позабюджетних фондів України

 

 

704

 

Процентні витрати по коштах фізичних осіб

 

 

 

705

 

Процентні витрати по цінних паперах власного боргу 1,64

 

15,35

 

709

 

Інші процентні витрати

 

 

 

71

 

2. КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ

 

144,76

 

47,55

 

710

 

Комісійні витрати

 

144,76

 

47,55

 

73

 

3. ІНШІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 128,04

 

29,73

 

739

 

Інші банківські операційні витрати

 

 

 

7397

 

Штрафи, пені, сплачені по банківських операціях 128,04

 

29,73

 

74

 

4. ІНШІ НЕБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 745,20

 

1111,63

 

740

 

Витрати на утримання персоналу

 

415,75

 

506,25

 

7400

 

Основна і додаткова заробітна плата

 

 

 

 

 

7401

 

Внески на державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

7402

 

Інші обов»язкові нарахування на заробітну плату  

 

 

 

7402А Із них: Фонд Чорнобиля    
7402В

 

Державний фонд сприяння зайнятості

 

 

 

 

 

7403

 

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  

 

 

 

741

 

Сплата податків та інших обов»язкових платежів, крім податку на прибуток 171,22

 

234,11

 

7410

 

Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

7411

 

Податок на землю

 

 

 

 

 

7419

 

Сплата інших податків та обов»язкових платежів, крім податку на прибуток  

 

 

 

742

 

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів 96,92

 

256,95

 

7420

 

Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів  

 

 

 

742

 

Витрати на утримання орендованих основних засобів і нематеріальних активів  

 

 

 

742

 

Орендні платежі

 

 

 

 

 

7423 Амортизація    
743

 

Інші експлуатаційні та господарські витрати

 

60,09

 

112,89

 

744

 

Витрати на телекомунікації

 

 

 

 

 

745

 

Супутні небанківські операційні витрати

 

 

 

 

 

749

 

Інші небанківські операційні витрати

 

1,22

 

1,43

 

7497

 

Штрафи, пені, сплачені по банківських операціях

 

1,22

 

1,43

 

77

 

5. ВІДРАХУВАННЯ В РЕЗЕРВИ

 

 

32,0

 

770

 

Відрахування в резерви

 

 

32,0

 

78

 

6. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

7. ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ДО СПЛАТИ ПОДАТКУ 393,86

 

5,13

 

79 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 118,16

 

1,38

 

  9. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) 275,70 3,75

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.