Дипломна робота Методика обліку, аналізу та аудиту в системі управління коштами фізичних осіб

Зміст

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи здійснення обліку, аналізу та аудиту в системі управління коштами фізичних осіб. 6

1.1. Економічна сутність коштів фізичних осіб та їх вплив на фінансовий стан банку  6

1.2. Місце та роль обліку, аналізу та аудиту в системі управління коштами фізичних осіб. 20

1.3. Аналіз нормативної бази операцій з коштами фізичних осіб. 28

 

Розділ 2. Облік коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України. 34

2.1. Документація та документообіг із коштами фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України. 34

2.2. Бухгалтерський облік коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України. 47

2.3. Звітність Державного експортно-імпортного банку України за операціями з коштами фізичних осіб. 61

 

Розділ  3.   Аналіз  та  аудит  коштів  фізичних  осіб  в  Державному  експортно-імпортному банку України. 64

3.1. Особливості аналізу коштів фізичних осіб в процесі розробки управлінських рішень в Державному експортно-імпортному банку України. 64

3.2. Методика проведення внутрішнього аудиту щодо коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку   України. 76

3.3.  Оцінка стану та системи внутрішнього  аудиту в Державному експортно-імпортному банку України. 82

 

Висновки та пропозиції95

 

Список використаних джерел. 99

 

Додатки. 105

 


Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають кошти фізичних осіб.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться методиці та організації обліку, аналізу та аудиту операцій з коштами фізичних осіб комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

В даний час досить значний резерв потенційних кредитних ресурсів, що мобілізуються банками, є на руках у фізичних осіб. Банкам у цьому зв»язку необхідно будувати свою політику залучення коштів від населення, використо­вуючи такі важелі заохочення: розширення видів депозитів та урізноманітнення умов їх використання; встановлення ставок депозитних процентів під впливом грошового ринку; диференціювання депозитних процентів залеж­но від виду, строку вкладу, періоду завчасного повідомлення про його вилучення; надання пільг власникам вкладів (наприклад видача кредиту, касово-розрахункове обслуго­вування).

Питання висвітлення питання обліку, аналізу та аудиту операцій з коштами фізичних осіб висвітлена не в повній мірі, саме тому тема дипломної роботи “Методика обліку, аналізу та аудиту в системі управління коштами фізичних осіб” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює значну роль та значення теми даної дипломної роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою дипломної роботи є розгляд та оцінка методики та організації обліку, аналізу та аудиту операцій з коштами фізичних осіб в сучасних умовах господарювання.

Завданнями дипломної роботи є:

— розкриття сутності та значення коштів фізичних осіб;

— зробити огляд нормативно-правової бази з обліку, аналізу та аудиту регулювання операцій з коштами фізичних осіб банку;

— розглянути методику обліку коштів фізичних осіб;

— провести аналіз коштів фізичних осіб в досліджуваному банку;

— розглянути методику проведення внутрішнього аудиту щодо коштів фізичних осіб.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є записи бухгалтерського обліку за операціями з коштами фізичних осіб базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, юридична адреса: 252150, м. Київ, вул. Горького, 127.

Державний  експортно-імпортний банк України засновано  3 січня 1992 року відповідно до Указу  Президента України. У 2000 році Банк перетворено у відкрите акціонерне товариство. Впродовж 2002 року Банком було збільшено статутний капітал до 196 мільйонів грн.

Випуск акцій на загальну суму 196 мільйонів гривень був зареєстрований в ДКЦПФР 13 грудня 2002 року, про що видане свідоцтво №602/1/02. Сто відсотків акцій закріплені у власності  держави.

Станом на 1 січня 2004 року Банк має 29 філій, 50 відділень (в т.ч. протягом звітного року відкрито 5 філій і 12 відділень), загальна кількість працюючих склала 2708 чоловік. Укрексімбанк є універсальною банківською установою, яка надає повний спектр банківських послуг для своїх клієнтів, обслуговує значну частину розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Банк входить до групи восьми найбільших банків України. За  розміром балансового капіталу, станом на 01.07.2002р., Укрексімбанк займав друге місце серед комерційних банків України.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку літератури.

В першому розділі розглянуто  теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту в системі управління коштами фізичних осіб.  В другому розділі розглянуто облік коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України. В третьому розділі розглянуто аналіз та аудит коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України.

 

 


Розділ 1. Теоретичні основи здійснення обліку, аналізу та аудиту в системі управління коштами фізичних осіб

 

1.1. Економічна сутність коштів фізичних осіб та їх вплив на фінансовий стан банку

 

За макроекономічною теорією дохід країни використовується на споживання та заощадження. Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що не витрачається на споживання [41, c. 254].

Відкладемо по горизонтальній осі використовуваний дохід, а по вертикальній — заощадження. Нанесемо на площину кожну комбінацію «дохід — за­ощадження» з таблиці 1.1. З»єднаємо точ­ки і отримаємо криву, яку називають функцією заощадження.

Отже, досить значний резерв потенційних кредитних ресурсів, що мобілізуються банками, є на руках у фізичних осіб. Банкам у цьому зв»язку необхідно будувати свою політику залучення коштів від населення, використо­вуючи такі важелі заохочення: розширення видів депозитів та урізноманітнення умов їх використання; встановлення ставок депозитних процентів під впливом грошового ринку; диференціювання депозитних процентів залеж­но від виду, строку вкладу, періоду завчасного повідомлення про його вилучення; надання пільг власникам вкладів (наприклад видача кредиту, касово-розрахункове обслуго­вування); упровадження обов»язкового страхування депо­зитів громадян у державних органах. Протягом  2000-2003 років значно зросли кошти фізичних осіб в банках України, що позитивно вплинуло на фінансовий їх стан. Кошти фізичних осіб в банку формуються головним чином за рахунок вкладів та депозитних рахунків. Кошти фізичних осіб складаються з коштів до запитання фізичних осіб та строкових коштів фізичних осіб. Кошти до запитання фізичних осіб обліковуються на рахунку 262 “Кошти до запитання фізичних осіб”. Строкові кошти фізичних осіб обліковуються на рахунку 263 “Строкові кошти фізичних осіб”. Вкладниками банків можуть бути громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства. Вклади громадян мають добровільний і цільовий характер, не обмежуються сумами і кількістю рахунків у банку.


1.2. Місце та роль обліку, аналізу та аудиту в системі управління коштами фізичних осіб

 

Система — множина закономірно пов»язаних один з одним елементів, що представляють собою цілісне утворення.

Під системою управління необхідно розуміти упорядковану сукупність взаємозалежних елементів, що знаходяться між собою в стійких відносинах, що забезпечують їх функціонування як єдиного цілого. Складовими системи управління є склад, співвідношення, розташування і взаємозв»язок окремих підсистем. До складу системи управління коштами фізичних осіб відносять облік, аналіз та аудит здійснення цих операцій.

Пасивні операції комерційного банку характеризують джерела коштів і природу зв»язків банку. Саме вони в зна­чній мірі визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активних операцій [37, с. 166].

Відповідно до цих даних кошти фізичних осіб зросли на 54536,2 тис. грн. порівняно з 2002 кварталом, в  тому числі за рахунок:

обсягу                                                    524125,1  –  508866,8 =  15258,3

структури                                               542512 —  524125,1    =    18386,9

зміни питомих ваг коштів                    563403 – 542512    =       20891

_______________________

Разом                       54536,2

Отже, в 2003 році сума коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України зросла порівняно з 2002 роком на  54536,19 тис. грн. (10,72%).  Порівняно з 2002 роком в 2003 році структура коштів фізичних осіб змінилася. Збільшилася частка термінових вкладів терміном до 3 міс. на 12,45%, та зменшилася частка термінових вкладів з 3 до 6 міс. та терміном з 6 до 12 міс.   відповідно на 5,6% та 7,2%.


3.2. Методика проведення внутрішнього аудиту щодо коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України

 

Основним завданням при проведенні внутрішнього аудиту щодо коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України є потреба з»ясувати:

— правомірність здійснення операцій із залучення коштів в націо­нальній та іноземних валютах у відповідності до наданих дозволів (ліцензій);

— залучення та розміщення депозитів у межах термінів і лімітів, що встановлені Правлінням банку;

— приймання та розміщення усіх депозитів за процентною ставкою, що застосовується у банку згідно з запровадженою ним політикою;

— дотримання операційних процедур;

— своєчасність та достовірність відображення в бухгалтерському обліку;

— ефективність залучення депозитних ресурсів та їх вартість (відсоткову ставку);

— організаційну роль та відповідальність спеціалістів банку.

Для оцінки організаційного аспекту діяльності в Державному експортно-імпортному банку України  з депозитами, працівник, що здійснює перевірку, повинен ознайомитись з внутрішньою нормативною базою з цього питання, а саме з:

— Положенням (або Порядком) про здійснення депозитних операцій фізичних осіб у національній та іноземній валюті;

— Положенням про структурний підрозділ, до компетенції якого належать зазначені операції, посадові обов»язки його працівників.

Отже, стандарти внутрішнього аудиту в Державному експортно-імпортному банку України впроваджуються з метою регулювання роботи служби внутрішнього аудиту щодо виконання покладених на неї функціональних обов»язків. Стандарти є обов»язковими для безумовного дотримання їх комерційними банками, розташованими на території України. Служба внутрішнього аудиту банку повинна бути вкомплектована професійно придатними, кваліфікованими кадрами, які в змозі виконувати, покладені на них функціональні обов»язки. Служба внутрішнього аудиту звітує перед Правлінням Державного експортно-імпортному банку не менше одного разу на рік, готує доповідну записку Раді банку та зборам акціонерів (учасникам) банку. В Державному експортно-імпортному банку України було проведено перевірку коштів фізичних осіб. За результатами перевірки було складено аудиторський висновок. Перевіркою встановлено, що деякі операції з обліку коштів фізичних осіб проведені з порушенням, що призвело до неправильного визначення прибутку банківської установи. Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища банку, що перевіряється. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. В подальшому при проведенні аудиту коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку програма перевірки має включати: дотримання порядку відкриття та обслуговування рахунків в національній валюті, дотримання порядку відкриття та обслуговування рахунків (по­точних та депозитних) в іноземній валюті, дотримання порядку оформлення договорів, дотримання вимог до здійснення операцій з ощадними серти­фікатами, достовірність бухгалтерського обліку депозитних операцій, перевірка дотримання правил бухгалтерського обліку, перевірка обліку процентів за депозитами, типові порушення.


Висновки та пропозиції

 

Досить значний резерв потенційних кредитних ресурсів, що мобілізуються банками, є на руках у фізичних осіб.

Державному експортно-імпортному банку України у цьому зв»язку необхідно будувати свою політику залучення коштів від населення, використо­вуючи такі важелі заохочення:

— розширення видів депозитів та урізноманітнення умов їх використання;

— встановлення ставок депозитних процентів під впливом грошового ринку;

— диференціювання депозитних процентів залеж­но від виду, строку вкладу, періоду завчасного повідомлення про його вилучення;

— надання пільг власникам вкладів (наприклад видача кредиту, касово-розрахункове обслуго­вування);

— упровадження обов»язкового страхування депо­зитів громадян у державних органах.

Для успішної діяльності банків у конкурен­тному середовищі потрібно постійно нарощувати обсяги активних операцій, оскільки тільки вони забезпечують отримання прибут­ку, а отже, і зростання капіталу банку. Водночас власних коштів банку замало для розширення кредитних вкладень, проведення операцій на фондовому фінансовому та валютних ринках. Май­же всю потребу в грошових ресурсах банки покривають за ра­хунок залучених коштів. Традиційно найбільша частка в струк­турі залучених коштів припадає на депозити. Операції із залучення банком коштів на депозит — це так звані пасивні де­позитні операції.

Бухгалтерський облік операцій з коштами фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України  здійснюється на основі  Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України.

Бухгалтерський облік коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України ґрунтується на загальновживаних у міжнародній практиці прин­ципах: безперервності діяльності; обережності; поділу звітних періодів; датування операції; окремого відображення активів і пасивів; переваги змісту над формою; оцінювання активів і паси­вів.

Для збільшення доходів за операціями фізичних осіб банк повинен застосовувати різні методи залучення депозитів за фіксованою або плаваючою процентною ставкою. При залученні депозитів за плаваючою процентною ставкою банк (згідно з умовами договору) може застосовувати середньозважену або процентну ставку, що діяла на дату нарахування. Нарахування процентів за середньозваженою процентною ставкою здійснюється з урахуванням про­центних ставок, що діяли протягом строку депозитного договору. Незалежно від методу накопичення процентів

Фінансовий облік депозитних операцій фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України  здійснюється на основі  Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України.

Фінансова (бухгалтерська) звітність Державного експортно-імпортного банку України — це система взаємопов»язаних   узагальнених  показників,  що  відображають фінансовий стан банку та результати  його  діяльності  за  звітний період. Метою складання  фінансової  звітності  є   надання   повної, правдивої  та  неупередженої  інформації  про  фінансовий  стан  і діяльність банку користувачам для прийняття економічних рішень.

Економічний аналіз коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань.

В 2002 році кошти фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України містять велику масу коштів до запитання, термінових до 3 міс. та термінових від 3 до  6 міс. вага яких становить відповідно 15,62%, 36,96%, 32,67%. Меншу частку термінові вклади терміном від 6 до 12 міс. 8,22% та терміном понад 12 міс. 6,54%. Порівняно з 2002 роком в 2003 році структура коштів фізичних осіб змінилася. Збільшилася частка термінових вкладів терміном до 3 міс. на 12,45%, та зменшилася частка термінових вкладів з 3 до 6 міс. та терміном з 6 до 12 міс. відповідно на 5,6% та 7,2%.

Сума коштів фізичних осіб в 2003 році зросла на 6376,37 тис. грн. В 2003 році основну частку склали термінові вклади до 3 міс. 36,96% та термінові вклади з 3 до 6 міс. 32,67%, порівняно з 2002 роком – 24,508% та 38,275 % відповідно.

Основним завданням при проведенні внутрішнього аудиту щодо коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку України є потреба з»ясувати:

— правомірність здійснення операцій із залучення коштів в націо­нальній та іноземних валютах у відповідності до наданих дозволів (ліцензій);

— залучення та розміщення депозитів у межах термінів і лімітів, що встановлені Правлінням банку;

— приймання та розміщення усіх депозитів за процентною ставкою, що застосовується у банку згідно з запровадженою ним політикою;

— дотримання операційних процедур;

— своєчасність та достовірність відображення в бухгалтерському обліку;

— ефективність залучення депозитних ресурсів та їх вартість (відсоткову ставку);

— організаційну роль та відповідальність спеціалістів банку.

Стандарти внутрішнього аудиту в Державному експортно-імпортному банку України впроваджуються з метою регулювання роботи служби внутрішнього аудиту щодо виконання покладених на неї функціональних обов»язків. Стандарти є обов»язковими для безумовного дотримання їх комерційними банками, розташованими на території України.

Служба внутрішнього аудиту банку повинна бути укомплектована професійно придатними, кваліфікованими кадрами, які в змозі виконувати, покладені на них функціональні обов»язки.

Служба внутрішнього аудиту звітує перед Правлінням Державного експортно-імпортному банку України не менше одного разу на рік, готує доповідну записку Раді банку та зборам акціонерів (учасникам) банку.

За результатами перевірки було складено аудиторський висновок. Перевіркою встановлено, що деякі операції з обліку коштів фізичних осіб проведені з порушенням, що призвело до неправильного визначення прибутку банківської установи.

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища банку, що перевіряється. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Для розширення обсягів залучення коштів фізичних осіб банку потрібно проводити ефективну депозитну політику.

В подальшому при проведенні аудиту коштів фізичних осіб в Державному експортно-імпортному банку програма перевірки має включати: дотримання порядку відкриття та обслуговування рахунків в національній валюті, дотримання порядку відкриття та обслуговування рахунків (по­точних та депозитних) в іноземній валюті, дотримання порядку оформлення договорів, дотримання вимог до здійснення операцій з ощадними серти­фікатами, достовірність бухгалтерського обліку депозитних операцій, перевірка дотримання правил бухгалтерського обліку, перевірка обліку процентів за депозитами, типові порушення.


Список використаних джерел

 

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України. Затверджений Постановою ВРУ №2121-ІІІ від 7.12.2000.// Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України. Затверджений Постановою ВРУ №2740-ІІІ від 20.09.2001.// Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 12. — С. 24.
 3.  Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради. — 2003. — №25. — С. 13.
 4. Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV, діє з 1 січня 2004 року.
 5. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постано­вою Правління НБУ від 12.03.01 р. № 69, зі змінами і доповнен­нями.// Вісник НБУ – 2001. – №7. – С21.
 6. Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.// Вісник НБУ – 2001. – №3. – С17.
 7. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 за № 135.//Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №54. — С. 10-31.
 8. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 10. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С.
 11. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Затверджено Постанова Правління Національного банку України
  № 114 від 20.03.98 р. (реєст. № 548 від 27.05.98 р.
 12. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Затверджено Постанова Правління Національного банку України № 358 від 20.07.99 р.
 13. Правила бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України. Затверджено Постанова Правління Національного банку України
  12.11.2003 №498.
 14. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. Затверджено Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. №516.
 15. Положення про організацію операційної діяльності в банках України. Затверджено постановою Правління  Національного банку України
  від 18 червня 2003 р. N 254.   
 16. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 17. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 18. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2003. — 478 с.
 19. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 20. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 21. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 464 с.
 22. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 1998. — 576 с.
 23. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
 24. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 25. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 26. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Право. — 1999. — № 10. — С. 8.
 27. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 28. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 29. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 30. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 31. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.
 32. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 33. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с.
 34. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
 35. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
 36. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 37. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 55.
 38. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 39. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
 40. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 41. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2000. — № 5. — С. 20.
 42. Іванова Т, Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість // Вісник НБУ. — 1998. — № 12. — С. 40.
 43. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2003 банківського року // Банківська справа. – 2004. — №1. – С. 38 — 47.
 44. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 45. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. — 2000. — .№ 3. — С. 34.
 46. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.
 47. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 48. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. — 215 с.
 49. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 50. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 45.
 51. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 52. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 53. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 54. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – К.: Алеута, 2003. – 500 с.
 55. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 56. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 57. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 58. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 1. — С. 22.
 59. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 60. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
 61. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 62. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 63. Спицын И.О. Маркетинг в банке. Тернополь: А.О. «Тарнекс», 1993. – 655 с.
 64. Телешова Л. Вибір методу визначення відсоткових доходів від кредитів // Економіст. — 2000. — № 7—8. — С. 31.
 65. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 66. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 67. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.
 68.  http://bank.gov.ua/Statist/VKLADY/vkl.htm
 69. www.uabanker.net
 70. www.aub.com.ua


Додатки

Додаток А

 

Звіт про фінансові результатиВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Примітка 2003 р. 2002 р.
       
Процентний дохід 2 292 755 231 557
Процентні витрати 2 (131 565) (118 907)
Чистий процентний дохід   161 189 112 650
       
Комісійний дохід   106 842 95 563
Комісійні витрати   (10 154) (6 610)
Чистий комісійний дохід   96 688 88 953
       
Дивідендний дохід 3 975
Чистий торговельний дохід 4 21 506 8 506
Прибуток/(збиток) від інвестиційних цінних паперів   18 1
Інший операційний дохід   3 817 3 917
Операційний дохід   284 194 214 027
 Загальноадміністративні витрати 5 (68 067) (59 558)
 Витрати на персонал 6 (94 238) (41 812)
Прибуток від операцій   121 889 112 658
Витрати на безнадійні та сумнівні борги 7 (100 697) (96 353)
Прибуток до оподаткування   21 192 16 306
Податок на прибуток 8 (8 008) (7 383)
Прибуток після оподаткування   13 184 8 923
Непередбачені доходи 9 11 391
Чистий прибуток банку   13 196 9 314
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. 10 117,22 86,24
Скоригований чистий прибуток

на одну акцію, грн.

 

10

 

117.22

 

86,24

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер                                                      О.М.Алєксєєва

 

Додаток Б

БалансВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(в тисячах гривень)

 

  Примітки 2003 р. 2002 р.
Активи      
Грошові кошти та залишки в НБУ   196 991 238 840
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 11 155 653 63 358
Кошти в інших банках 12 385 624 260 201
Цінні папери на продаж 13 11 286 0
Кредити та заборгованість клієнтів 14 1 702 775 1 316 537
Інвестиційні цінні папери 15 12 962 1 233
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ  

16

 

916

 

916

Основні засоби та нематеріальні активи 17 378 171 216 318
 Нараховані доходи до отримання 18 26 934 4 765
Інші активи 19 263 516 457 563
Усього активів
  3 134 827 2 559 731
       
Зобов’язання
     
Кошти банків   605 481 639 244
Кошти клієнтів 20 2 101 701 1 619 863
Інші депозити 21 650 664
Нараховані витрати до сплати 23 3 304 4 604
Інші зобов’язання 24 9 458 5 261
Усього зобов’язань   2 720 595 2 269 637
       
Власний капітал      
Статутний капітал 25 196 000 108 000
Капіталізовані дивіденди  
Акції, що викуплені в акціонерів  
Емісійні різниці  
Резерви   89 924 85 006
Результат переоцінки   114 534 3 600
Нерозподілений прибуток   13 775 93 488
У тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів    

579

 

570

Усього власного капіталу   414 232 290 094
       
Усього пасивів   3 134 827 2 559 731

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер                                                      О.М.Алєксєєва

 

Додаток В

Звіт про власний капітал за 2003 рік ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований,

сплачений

Резерви Результати переоцінки Нерозподілений прибуток Капіталі­зовані дивіденди Капітал та резервні фонди, усього Попередній рік
Залишок на 1 січня 2003 року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094 280 780
Скоригований залишок на початок року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094 280 780
Переоцінка основних засобів     110 942     110 942
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об»єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття     (9) 9  
Капіталізовані дивіденди за минулий рік          
Чистий прибуток       13 196   13 196 9 314
Розподіл у резервні фонди   4 918   (4 918)  
Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутків минулих років *  

88 000

     

(88 000)

     

Реєстрація акцій нового випуску (на суму внесків)        
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2003 року 196 000 89 924 114 533 13 775 414 232 290 094

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

Начальник Управління обліку і  звітності – головний бухгалтер                                                           О.М.Алєксєєва


Звіт про власний капітал за 2002 рік ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований,

сплачений

Резерви Результати переоцінки Нерозподілений прибуток Капіталі­зовані дивіденди Капітал та резервні фонди, усього

 

Залишок на 1 січня 2002 року 108 000 52 331 4 171 116 278 280 780
Скоригований залишок на початок року 108 000 52 331 4 171 116 278 280 780
Переоцінка основних засобів          
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залішкової вартості об»єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття     (571) 571  
Чистий прибуток       9 314   9 314
Розподіл у загальні резерви банку          
Розподіл у резервні фонди   32 675   (32 675)  
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2002 року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку ізвітності – головний бухгалтер                                                 О.М.Алєксєєва

 

 

Додаток Г

Звіт про рух грошових коштів ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(непрямий метод)

(в тисячах гривень)

 

  2003 р. 2002 р.
Операційна діяльність    
Чистий прибуток поточного року 13 196 9 314
Нараховані витрати (1 300) (414)
Нараховані доходи (26 777) 3 161
Амортизація основних засобів 18 701 15 039
Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 100 697 94 820
Торговельний результат (8 505)
Нарахований та відстрочений податок  270 (266)
Прибуток (збиток) від продажу інвестицій (1)
Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії
Амортизація дисконту і премії цінних паперів (4 419)
Інший рух коштів, які не є грошовими 2 102
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 106 889 108 729
     
Зменшення (збільшення) коштів, розміщених в інших банках, кредитів та передплат іншим банкам  

30 077

 

(21 791)

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (491 150) (343 262)
Зменшення (збільшення) інших активів 193 278 487
(Зменшення) збільшення коштів інших банків (33 763) (133 751)
(Зменшення) збільшення поточних та депозитних рахунків 481 824 231 976
(Зменшення) збільшення інших зобов’язань 4 592 228 956
Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж  

(103 701)

 

5 564

Чисте (зменшення) збільшення активів та зобов’язань від операційної діяльності  

81 157

 

(97 444)

     
Чистий (відплив) приплив грошових коштів від операційної діяльності  

188 046

 

11 285

     
Інвестиційна діяльність    
Реалізація (придбання) інвестиційних паперів (6 298) (57 130)
Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії
Зменшення (збільшення) вкладень в дочірні установи 4 869
Надходження від реалізації основних засобів 190
Збільшення основних засобів та нематеріальних активів (69 805) (54 183)
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від інвестиційної діяльності  

(75 913)

 

(106 444)

     
Фінансова діяльність    
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу (1 500)
Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань
Збільшення (зменшення) акціонерного капіталу
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду
     
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності  

 

(1 500)

     
Чисте (зменшення) збільшення в грошах та їх еквівалентів 112 133 (96 659)
     
Грошові кошти та грошові еквіваленти на початок року 440 447 537 106
     
Грошові кошти та грошові еквіваленти на кінець року 552 580 440 447

 

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер                                                      О.М.Алексєєва

 

Додаток Д

Загальний план проведення аудиту розрахункових операцій

№ п/п Перелік робіт, послуг, запланованих до виконання аудиторським підприємством Строк виконання роботи
1 Отримання попередньої інформації про клієнта:

— особливостей підприємства: організації, структури, номенкла­тури товарів;

— перспектив розвитку підприємства;

— обліково-аналітичного і контрольного процесу на підприємстві; — загального підходу до проведення аудиту, включаючи можливе використання внутрішнього контролю, проблемних напрямків аудиту;

— оцінки ступеня ризику;

— попереднього варіанта загального плану і програми аудиторської перевірки, визначених обсягів робіт, конкретних виконавців;

— встановлення планового рівня суттєвості

5 квітня
2 Підготовчо-узгоджувальна стадія, що  зосереджується на: — узгодженні із замовником плану перевірки, обсягу робіт, термінів її проведення, форми представлення результатів аудиту; — узгодженні рівня відповідальності аудиторського підприєм­ства і замовника, визначенні вартості аудиторських послуг;

— закріпленні досягнутих домовленостей між аудиторською фірмою і замовником шляхом підписання необхідних документів (договір, програма аудиту тощо); — підготовці необхідної нормативно-правової бази для перевірки

6 квітня
3 Аудит рахунків контрагентів банку 7-8 квітня
4 Аудит відображення записів на рахунках в обліку 9 квітня
5 Аудит нарахування відсотків 10 квітня
6 Аудит відображення відсотків в обліку 11 квітня
7 Аудит відображення коштів фізичних осіб в звітності 13 квітня
8 Підготування підсумкової аудиторської документації 14 квітня
9 На завершальній стадії:

— обговорюється додаткова документація, що передаєтеся банку;

— передається аудиторський висновок

14 квітня

 

 

Додаток Е

Робоча програма аудитора Петренко П. В. проведення аудиторської перевірки безготівкових операцій в Державному експортно-імпортному банку України за період з 01.04.2002 по 31.03.2003 р.

Об’єкт аудиту Обсяг роботи Час виконання
Початок Закінчення
1 Отримання попередньої інформації про клієнта Ознайомлення з Наказом про облікову політику 05.04.2003 05.04.2003
2 Підготовчо-узгоджувальна стадія проведення аудиту лізингу Узгодження із банкомплану перевірки, обсягу робіт, термінів її проведення. Підписання договору на проведення аудиту 06.04.2003 06.04.2003
3 Перевірка рахунків клієнтів Перевірка записів на рахунках клієнтів згідно з законодавчими документами 07.04.2003 09.04.2003
4 Перевірка нарахування відсотків Перевірка проведення безготівкових операцій згідно з законодавчими документами 10.04.2003 11.04.2003
4 Перевірка відповідності даних первинного, ана­літичного та син­тетичного обліку Зіставлення даних первин­них документів з даними, відображеними у регістрах аналітичного та синтетич­ного обліку

 

07.04.2003 12.04.2003
5 Перевірка відображення коштів фізичних у звітності

 

Перевірка даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності на рахунок відповідності 13.04.2003 13.04.2003
6 Систематизація та узагальнення результатів аудиторської перевірки Складання акту аудиторської перевірки 14.04.2003 14.04.2003

Аудитор                                                                                Петренко П. В.

Погоджено:

Керівник підприємства                                                         Сидорів В. П.

04.04.2003 року.

 

Додаток З

Перелік файлів та форм звітності Державного експортно-імпортного банку України операцій з коштами фізичних осіб

Файл Форма звітності
 

Номер

 

 

Назва

 

 

Періодичність

 

Схема

надання

(розріз)

 

 

Назва

 

 

 

Номер

 

 

Періодичність формування

 

01

 

 

 

Дані про залишки на рахунках

 

Д

 

 

 

 

КБ-РУ

РУ-ЦРП

(обласний)

додатково

філія-РУ

1 . Баланс банку

2. Довідка про залучені кошти та їх

залишки для визначення розміру

обов»язкових резервів

1Д-КБ

 

381

 

Щоденно
02

 

 

Дані про обороти

та залишки на

рахунках

?

 

 

КБ-РУ

РУ-ЦРП

(обласний)

додатково

філія-РУ

1 . Баланс банку

2. Оборотно-саль

довий баланс банку

 

1-КБ

10-КБ

 

 

Двічі на

місяць

03

 

 

 

 

 

 

Дані про обороти

сум та процентних ставок за

кредитами та депозитами

Д

 

 

 

 

 

 

КБ-РУ

РУ-ЦРП

(обласний)

 

 

 

 

Звіт про суми і

процентні ставки

за депозитами

 

350Д

 

 

 

 
05

 

 

 

Дані про обороти сум та процентних ставок за депозитами ?

 

 

 

КБ-РУ РУ-ЦРП

(обласний;

 

 

Звіт про суми і процентні ставки

за депозитами

 

 

350

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

Дані про залиш­ки коштів до запитання, залишки на кредитних і

депозитних ра­хунках

?

 

 

 

 

 

КБ-РУ РУ-ЦРП

(обласний)

 

1. Звіт про залишки

а депозитними зобов»язаннями (класифікація за галузями економіки)

2. Звіт про залишки

а депозитними зобов»язаннями (класифікація за секторами економіки)

3. Звіт про залишки за депозитними зобов»язаннями (класифікація за формами власності)

353

 

 

 

 

360

 

 

 

 

362

 

 

 

08

 

Дані про прибут­ки та збитки банків К

 

КБ-РУ РУ-ЦРП (обласний)

 

Звіт про прибутки та збитки банку

 

2-КБ

 

 

 

11

 

Дані про класифіковані активи за формами вла­сності К КБ-РУ РУ-ЦРП (обласний)

 

Звіт про класифі­ковані активи

 

302

 

 
14

 

Дані про залиш­ки коштів до за­питання, залиш­ки на кредитних і депозитних ра­хунках ? КБ-РУ РУ-ЦРП (обласний)

 

Звіт про залиш­ки за депозитними зобов»язаннями (класифікація за видами економіч­ної діяльності)

 

361  
15

 

Дані про кіль­кість клієнтів банку та кіль­кість відкритих рахунків клієнтів ?

 

КБ-РУ РУ-ЦРП (обласний)

 

Звіт про кількість клієнтів та особо­вих рахунків

 

752  
17

 

 

 

 

Дані про кредитний портфель та

залишки за депозитами

?

 

 

 

 

КБ-РУ

РУ-ЦРП

(обласний)

 

 

Звіт про залишки за депозитами

 

341  

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Дані про залишки за депозитними зобов»язаннями резидентів ?

 

 

 

КБ-РУ

РУ-ЦРП

(обласний)

 

Звіт про залишки

за депозитними

зобов»язаннями

клієнтів-резидентів

України (у розрізі

галузей економіки

та форм власності)

352Г

 

 

 

 
Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.