Дипломна робота Система обліку, аналізу та внутрішнього контролю банківських переказів

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади здійснення обліку аналізу та контролю банківських переказів. 6

1.1. Економічна сутність, класифікація та перспектива розвитку банківських переказів в системі безготівкових розрахунків. 6

1.2. Облік, аналіз та контроль в системі управління банківськими переказами  12

1.3. Критичний огляд літературних джерел та нормативної бази по темі дослідження. 19

 

Розділ 2. Удосконалення обліку банківських переказів. 23

2.1. Дослідження обліково-операційної роботи банку щодо розрахункових операцій  23

2.2. Облік переказів в КФ ВАТ “Інпромбанк”. 31

2.3. Фінансовий та податковий облік доходів та витрат за переказними операціями клієнтів банку. 42

 

Розділ 3. Аналіз переказних операцій. 50

3.1. Інформаційне забезпечення та методика аналізу. 50

3.2. Загальний аналіз розрахункових операцій банку. 54

3.3. Аналіз ефективності банківських переказів. 58

 

Розділ 4. Внутрішній контроль переказних операцій. 63

4.1. Об»єкти, прийоми та методи внутрішнього контролю банківських переказів  63

4.2. Бухгалтерський контроль переказних операцій, його удосконалення  70

4.3. Розробка програм внутрішнього аудиту переказних операцій. 73

 

Висновки та пропозиції88

 

Список використаних джерел. 94

 

Додатки. 98

 

Вступ

 

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Значну частку серед  банківських послуг займають операції  з надання переказів.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться методиці та організації обліку, аналізу та аудиту переказних операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Важливе місце в банківській діяльності займають перекази. Після того як пошта втратила довіру до перерахування коштів, банки набули стійку позицію в наданні послу з перерахування  коштів.

Значну частину серед операцій комерційного банку займають переказні операції, саме тому тема дипломної роботи “Система обліку, аналізу та внутрішнього контролю банківських переказів” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної дипломної роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою дипломної роботи є розгляд та оцінка методики та організації обліку, аналізу та внутрішнього контролю переказів банків  в сучасних умовах господарювання.

Завданнями дипломної роботи є:

— розгляд теоретичних засади здійснення обліку аналізу та контролю банківських переказів;

— проведення огляду літературних джерел та нормативної бази по темі дослідження;

— визначення економічної сутності, класифікації та перспективи розвитку банківських переказів в системі безготівкових розрахунків;

— проведення дослідження обліково-операційної роботи банку щодо розрахункових операцій, зокрема банківських переказів;

— вивчення фінансового та податкового обліку доходів та витрат за переказними операціями клієнтів банку;

— обґрунтування методики аналізу переказних операцій за запропонованою методикою здійснення;

— визначення об»єктів, прийомів та методів внутрішнього контролю банківських переказів;

— процедури бухгалтерського контролю переказних операцій, його удосконалення;

— розробка програм внутрішнього аудиту переказних операцій;

— пропозиції щодо вдосконалення здійснення переказних операцій.

Інформаційну базу та теоретичну основу дослідження питань обліку, аналізу та аудиту переказних операцій комерційного банку склали закони України, нормативи НБУ та інших відомств, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є система обліку аналізу і контролю переказних операцій комерційного банку.

Об’єкт дослідження – КФ ВАТ “Інпромбанк”.

В сучасній літературі проблема обліку, аналізу та внутрішнього контролю банківських переказів висвітлена не  в повній мірі, тому робота має значну практичну цінність.

Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Робота викладена на 92 сторінках, містить список використаної літератури із  55  джерел,  13 таблиць,  5 рисунків,  3 додатків.

 

 


Розділ 1. Теоретичні засади здійснення обліку аналізу та контролю банківських переказів

 

1.1. Економічна сутність, класифікація та перспектива розвитку банківських переказів в системі безготівкових розрахунків

Механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообіг визначає Інструк­ція Національного банку України «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» [6, c .7].

Ця Інструкція дозволяє суб»єктам підприємницької діяльності вільно обирати форми розрахунків, попередньо закріпивши їх договорами. Але, у свою чергу, банки по­винні вивчати стан розрахунків і пропонувати клієнтам використовувати найбільш доцільні форми, враховуючи специфіку їх діяльності й організації взаємних відносин.

Організація безготівкових розрахунків повинна сприяти нормальному обігу коштів, забезпечувати безпе­рервний хід реалізації продукції.

Основою безготівкового обороту є те, що платежі здійснюються банками на доручення клієнта шляхом списання коштів з його рахунку і зарахування їх на раху­нок одержувача, вказаного клієнтом. Коли рахунки від­криті в різних банках, міжбанківські розрахунки прово­дяться з допомогою системи кореспондентських відносин. Отже, у платіжному обороті діють не тільки рахунки платника й одержувача коштів, а й рахунки банків, що їх обслуговують.

Отже, КФ ВАТ “Інпромбанк” пропонує будь-які види грошових переказів: з відкриттям та без відкриття рахунку, в національній та іноземній валюті, на користь фізичних та юридичних осіб, на території України та за кордон. Підставою для   бухгалтерського   обліку   операцій  КФ ВАТ “Інпромбанк”  є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій.


2.2. Облік переказів в КФ ВАТ “Інпромбанк”

 

Розглянемо рахунки, що використовуються в КФ ВАТ “Інпромбанк” при здійсненні переказів.

Таблиця 2.5

Перелік рахунків для операцій з коштами фізичних осіб

№ рахунку Назва рахунку

 

Характеристика рахунку

По відношенню до балансу За

структурою

 

1001

 

Банкноти та монети в касі банку

 

Балансовий

 

Активний

 

1002

 

Банкноти     та     монети     в     касі безбалансових установ банку Балансовий

 

Активний

 

1500

 

Кореспондентські      рахунки,      які відкрито в інших банках Балансовий

 

Активний

 

1819

 

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками Балансовий

 

Активний

 

1919

 

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками Балансовий

 

Пасивний
2600 Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності    
2620

 

Поточні рахунки фізичних осіб

 

Балансовий

 

Пасивний

 

2630

 

Корткострокові  депозити  фізичних осіб Балансовий

 

Пасивний

 

2909

 

Інша кредиторська заборгованість з операцій з клієнтами Балансовий

 

Пасивний

 

3622

 

Кредиторська      заборгованість      з податків та обов»язкових платежів, крім податку на прибуток Балансовий

 

Пасивний

 

3739

 

Транзитний      рахунок      з      інших розрахунків Балансовий

 

Пасивний

 

3800

 

Позиція     банку    щодо    іноземної валюти та банківських металів Балансовий

 

Активно-пасивний
3801

 

Еквівалент    позиції    банку    щодо іноземної   валюти   та   банківських металів Балансовий

 

Активно-пасивний

 

 

Продовження табл. 2.5

6110

 

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів Балансовий

 

Пасивний

 

6114

 

Комісійні доходи за операціями на валютному       ринку       та       ринку банківських металів для клієнтів Балансовий

 

Пасивний
6119

 

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами Балансовий

 

Пасивний

 

6204

 

Результат   від   торгівлі   іноземною валютою та банківськими металам Балансовий

 

Активно-пасивний
7040

 

Процентні  витрати  за коштами до запитання фізичних осіб Балансовий

 

Активний

 

7041

 

Процентні   витрати   за   строковими коштами, які отримано від фізичних осіб Балансовий

 

Активно-пасивний

 

7419

 

Сплата       інших       податків       та обов»язкових платежів, крім податку на прибуток Балансовий

 

Активний

 

 

При здійсненні переказу оплата в КФ ВАТ “Інпромбанк” супроводжується списанням коштів із поточного рахунку платника.

Як видно з табл. 3.9 в 2003 році ефективність за переказами в  КФ ВАТ “Інпромбанк” зросла порівняно з 2002 роком на 84,3 – 61,4 = 22,9 тис. грн. за рахунок збільшення доходів за переказними операціями.

Отже, в 2003 році порівняно з 2001 та 2002 роками ефективність здійснення переказних операцій в КФ ВАТ “Інпромбанк” зросла за рахунок збільшення обсягів та доходів переказних операцій.

 

 

Розділ 4. Внутрішній контроль переказних операцій

 

4.1. Об»єкти, прийоми та методи внутрішнього контролю банківських переказів

 

Стандарти внутрішнього контролю в КФ ВАТ “Інпромбанк” впроваджуються з метою регулювання роботи служби внутрішнього аудиту щодо виконання покладених на неї функціональних обов»язків. Стандарти є обов»язковими для безумовного дотримання їх комерційними банками, розташованими на території України.

Стандарти внутрішнього контролю впроваджуються в діяльність КФ ВАТ “Інпромбанк” з метою:

— вдосконалення практики проведення внутрішнього аудиту;

— забезпечення якісного аналізу й оцінки системи внутрішнього контролю;

9. Перевірка операцій з доміцильованими векселями. Банки можуть за дорученням векселедавця або трасата здійснювати пла­тежі за векселем у встановлений строк.

При перевірці вищенаведених напрямків найчастіше виявляються наступні порушення:

— розбіжності в термінах векселя й індосаменту в бік збільшення строку дії векселів;

— відсутність сплати державного мита;

— недотримання порядку зберігання векселів;

— відсутність журналу реєстрації векселів, що надійшли до банку або неналежне його ведення.

Слід зауважити, що для широкого використання векселів в розрахунках необхідні стабільність економічних відносин, висока довіра їх суб»єктів один до одного, високий рівень розвитку вексельного права. На жаль. в Україні всі ці умови лише формуються, що не лише стримує розвиток век­сельного обігу, але й веде до використання векселів для незаконних опера­цій. Тому контроль та аудит  вексельних операцій потребує особливої уваги.

 


Висновки та пропозиції

 

 

За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.

1. Переказ  грошей — рух певної суми грошей з метою її зарахування на  рахунок  отримувача  або  видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

При проведенні переказу ініціатори можуть застосовувати акредитивну, інкасову форми розрахунків, а також форму розрахунків    за   гарантійним   зобов»язанням,   за   чеками   з використанням документів на переказ. Переказ  грошей — рух певної суми грошей з метою її зарахування на  рахунок  отримувача  або  видачі йому у готівковій формі.  В  Україні  відповідно  до  Закону  України  «Про платіжні системи  та  переказ   грошей  в   Україні»  можуть створюватися системи міжбанківських розрахунків, що призначені для переказу грошей у межах України між  банківськими  установами  для виконання зобов»язань їх клієнтів, а також власних зобов»язань цих банківських установ.

Система обліку банківського переказу включає бухгалтерський  (фінансовий), управлінський  та  податковий  облік,  які  ґрунтуються  на єдиній інформаційній  базі,   відрізняючись   формою   та   періодичністю розрахунку даних.

Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та   повне  відображення  всіх  банківських  операцій  та  надання користувачам інформації про стан активів і зобов»язань, результати фінансової  діяльності  та  їх зміни.  На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність. Зміни у фінансовому обліку не впливають на податковий облік.

Управлінський  облік  ведеться  з  метою  забезпечення керівництва  банку  та  його  підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі  для  планування, оцінки, контролю й використання своїх ресурсів.

Управлінський облік ведеться   банком  для забезпечення внутрішніх   потреб   в   інформації,  виходячи  зі  специфіки  та особливостей діяльності і структури управління.  Банки  самостійно обирають  метод обліку затрат та калькулювання собівартості послуг (робіт), визначають зміст внутрішньої звітності, а також строки її подання на різні рівні управління.  При організації управлінського обліку   повинна   забезпечуватися   ідентичність   інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку.

Податковий облік ведеться з  метою  накопичення  даних про валові  доходи  та  валові  витрати  відповідно  до  чинного законодавства  і   використовується   для   складання   податкової звітності,   форма,   правила,   порядок  і  термін  подання  якої визначаються  Державною   податковою   адміністрацією.   Зміни   в податковому обліку не впливають на фінансовий облік.Підставою для   бухгалтерського   обліку   операцій  КФ ВАТ “Інпромбанк”  є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій. Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення операції,  а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення та   можуть   складатися   у  паперовій  формі  та/або  у  вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

MoneyGram — це достатньо розвинута система, яка поєднує технології переказів через кореспондентські рахунки між банками різних країн та сплату фізичним особам через поштові відділення в країні отримувача коштів. Підключення до цієї системи не потре­бує значних початкових вкладень (у спеціальне устаткування, під­ключення до комп»ютерної мережі, придбання спеціальних про­грамних продуктів). Крім того, American Express гарантує безкош­товне постачання бланків документів, робочих терміналів тощо на засадах власності на них American Express. Це значно знижує витрати на впровадження та обслуговування системи MoneyGram та сприяє зацікавленості в ній КФ ВАТ “Інпромбанк”. Однак сис­тема MoneyGram має цілий ряд суттєвих недоліків для КФ ВАТ “Інпромбанк”.

При здійсненні переказних операцій КФ ВАТ “Інпромбанк” в отримує комісійні доходи, що обліковуються на рахунку 6110 “Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів”.

2. Економічний аналіз в КФ ВАТ “Інпромбанк” розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності банку.

В 2003 році збільшилося розмір коштів, що використовувалися в розрахункових операціях з на 81,5 млн. грн. (18,58%). Розрахунки чеками збільшилися на 4,2 млн. грн. (17,14%). Розрахунки акредитивами  зросли з 113,2 млн. грн. в 2002 році до 147,1 млн. грн. тобто на 29,95%. Розрахунки векселями та платіжними дорученнями відбулося збільшення коштів відповідно на 8,6 млн. грн. (13,48%) та 34,8 млн. грн. (14,68%).

Переказні операції в 2003 році зросли на 17,9 млн. грн. (15,4%). Це відбулося за рахунок збільшення операцій за MoneyGram на 9,6 млн. грн. (29,5%) та Western Union на 8,3 млн. грн. (9,9%).Пропозиції. 1. Керівництву КФ ВАТ “Інпромбанк” слід звернути увагу на те, що правила здійснення банківських переказів в КФ ВАТ “Інпромбанк” мають встановлювати:- правову базу,  на  підставі  якої  платіжна  організація  має забезпечувати діяльність платіжної системи;- організаційну структуру системи міжбанківських розрахунків;- умови членства, порядок вступу та виходу із системи;- порядок урегулювання неплатоспроможності  та  інших  випадків нездатності виконання членами системи своїх зобов»язань;- порядок вирішення спорів;- управління ризиками в системі та систему страхування;  — перелік платіжних інструментів, що використовуються в  системі для ініціювання переказу грошей, їх форми та порядок застосування;- принцип виконання   документів   на   переказ  грошей  та  їх відкликання;- порядок завершення міжбанківського переказу;- порядок, технологію та регламент проведення розрахунків;- порядок проведення реконсиляції;- порядок використання  програмно-технічних   засобів,   систем захисту інформації та телекомунікаційних каналів зв»язку;- технологію формування,  порядок та строки зберігання  архівів електронних банківських документів і баз даних,  а також процедуру знищення  інформації  щодо  проведення  переказу  грошей,   строки зберігання якої закінчилися;- порядок резервування та відновлення функціонування системи  в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;- інші положення, визначені платіжною організацією.

2. Операційним працівникам бухгалтерії слід звернути увагу, що первинні документи як у паперовій  формі,  так  і  у  вигляді електронних   записів   (непаперовій   формі)  повинні  мати  такі обов»язкові реквізити:

— назву документа (форми);

—  дату  складання  документа;

— назву  підприємства  (банку),  від  імені  якого  складений документ;

— місце складання документа;

— назву отримувача коштів;

— зміст операції (підстави для її здійснення);

— суму операції (цифрами та  прописом).

3. Бухгалтерія має враховувати, що при здійсненні переказних операцій КФ ВАТ “Інпромбанк” в отримує комісійні доходи, що обліковуються на рахунку 6110 “Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів”.

4. Працівникам аналітичного відділу при здійсненні економічного аналізу переказних операцій в КФ ВАТ “Інпромбанк” потрібно застосовувати широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу.  При цьому об’єктами аналізу переказних операцій мають виступати операції з обліку переказів, функції управління проведенням розрахунків та внутрішні і зовнішні фактори. Суб’єктами аналізу переказних операцій будуть виступати бухгалтерська служба, зовнішні користувачі інформації, планова служба, фінансова служба та керівництво.

5. Головний бухгалтер КФ ВАТ “Інпромбанк”, його заступники, начальники відділів та   інші  працівники,  на  яких  покладено  обов»язки  подальшого контролю,   повинні   систематично   проводити   перевірки   стану обліково-операційної роботи.

6. Керівництву потрібно звернути увагу, що розрахункові операції КФ ВАТ “Інпромбанк” мають підлягаюти аудиту на предмет їх своєчасності та достовірності розрахунків з заробітної плати з робітниками, оплати поставленої продукції, виконаних робіт та послуг, інших боргових зобов’язань. Безготівкові розрахунки ділять на міжбанківські, обслуговуючі відносини між банками, та міжгосподарські – між клієнтами банку.

7. Службі внутрішнього аудиту потрібно врахувати, що чіткій перевірці (аудиту) в КФ ВАТ “Інпромбанк” повинні підлягати безготівкові розрахунки і особливо законність їх здійснення.

8. Служба внутрішнього аудиту КФ ВАТ “Інпромбанк” при виконанні функціональних обов»язків має керуватися такими стандартами:

керівництво службою внутрішнього аудиту.

незалежність.

професійна компетентність.

обсяг роботи.

планування і виконання аудиторської перевірки.

9. Служба внутрішнього аудиту КФ ВАТ “Інпромбанк” за результатами проведеної перевірки повинна складати аудиторський висновок, за результатами якого керівництво банку має визначити відповідальних працівників за усунення порушень та недоліків в роботі..

10. Відповідальним працівникам потрібно усунути недоліки стосовно операцій з переказами та в подальшому не допускати подібних порушень.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Закон  України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” 5 квітня 2001 року № 2346-III (зі змінами та доповненнями).// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 3. — С. 7.
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради. — 2003. — №25. — С. 13.
 4. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постано­вою Правління НБУ від 12.03.01 р. № 69, зі змінами і доповнен­нями.// Вісник НБУ – 2001. – №7. – С21.
 5. Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.// Вісник НБУ – 2001. – №3. – С17.
 6. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 за № 135.//Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №54. — С. 10-31.
 7. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 9. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній  валюті. Затверджено Постанова Правління Національного банку України
  № 110 від 17.03.2004 р.
 10. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 11. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
 12. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 464 с.
 13. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 1998. — 576 с.
 14. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
 15. Болгарія І. Обов»язкові резервні вимоги для банків // Вісник НБУ. — 2000. — № 10. — С. 10.
 16. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 17. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Право. — 1999. — № 10. — С. 8.
 18. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 13.
 19. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі банку // Вісник НБУ. — 1999. — № 9. — С. 61.
 20. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 21. Гласюк В. Практичні аспекти визначення обсягу кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 15.
 22. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 23. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.
 24. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. — 402 с.
 25. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 55.
 26. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 149.
 27. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 9. — С. 23.
 28. Довгорук П. Методи оцінки кредитного ризику в банках // Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України. — 1996. — № 11—12. — С. 24.
 29. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2000. — № 5. — С. 20.
 30. Іванова Т, Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість // Вісник НБУ. — 1998. — № 12. — С. 40.
 31. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. — 2000. — .№ 3. — С. 34.
 32. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 33. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. — 215 с.
 34. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 45.
 35. Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту // Банківська справа. — 1998. — № 2. — С. 24.
 36. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Груздевич, М. Вознюк. – К.: Алеута, 2003. – 500 с.
 37. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 1. — С. 22.
 38. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. — 2000. — № 4. — С. 31.
 39. Примастка Л.0. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 40. Примастка Л.0. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 27.
 41. Примастка Л.0. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
 42. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. — 1999. — № 5. — С. 37.
 43. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 44. Роуз С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995. — 743 с.
 45. Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. — 1997. — № 2. — С. 75.
 46. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 9.
 47. Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки // Банківська справа. — 1999. — № 3. — С. 37.
 48. Сусіденко В. Теоретико-методологічні аспекти визначення ефективності кредитної діяльності // Вісник КДЕУ. — 1998. — № 2. — С. 28.
 49. Телешова Л. Вибір методу визначення відсоткових доходів від кредитів // Економіст. — 2000. — № 7—8. — С. 31.
 50. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.
 51. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 52. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.
 53. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. — 2000. — № 1. — С. 13.
 54. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. — 1998. — № 4. — С. 39.
 55. www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.


Додатки

Додаток А

Огляд нормативно-правової бази з питань обліку, аналізу і контролю банківських переказів

Нормативний документ Ким і коли виданий Короткий зміст відносно теми роботи
1  Господарський кодекс України м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV, діє з 1 січня 2004 року   Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб»єктів господарювання різних форм власності
2 Інструкція про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах Затверджена Постановою Правління НБУ 12.11.2003 №492 Інструкція регламентує порядок відкриття та закриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті при здійсненні переказів
3 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 зі змінами та доп.) Визначає порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, що використовуються для бухгалтерського обліку банківських переказів
4 План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, Затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) зі змінами та доповненнями План рахунків бухгалтерського обліку – це систематизований перелік рахунків фінансового обліку, використовуваних для реєстрації операцій з банківських переказів

 

Продовження додатку А

5 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України Затверджено

Постанова Правління Національного банку України

30.12.98 № 566

Встановлює організаційні

засади  бухгалтерського  обліку  та фінансової звітності при здійсненні банківських переказів  в банках

6 Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
№ 110 від 17.03.2004 р.
Інструкція  визначає загальні вимоги щодо функціонування вУкраїні систем міжбанківських розрахунків та внутрішньобанківськихплатіжних   систем,  умови  і  порядок  виконання  міжбанківського переказу   грошей   через кореспондентські  рахунки банків-резидентів у національній валюті,а також порядок резервування та відновлення функціонування системи електронних міжбанківських переказів Національного банку
7 Закон  України

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні

 

5 квітня 2001 року         № 2346-III (зі змінами та доповненнями)

 

Закон  визначає  загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу

грошей  в  межах  України,  а  також  встановлює  відповідальність суб»єктів переказу

 

Продовження додатку А

8 Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
№ 114 від 20.03.98 р.
(реєст. № 548 від 27.05.98 р.
Визначає систему аудиторської діяльності в банках та регламентує порядок створення і організацію роботи служби внутрішнього аудиту в комерційних банках України при здійсненні внутрішнього аудиту банківських переказів
9 Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
№ 358 від  20.07.99 р.
Методичні вказівки визначають застосування стандартів внутрішнього аудиту, якими необхідно керуватися службі внутрішнього аудиту комерційного банку при проведенні систематичних аудиторських перевірок при здійсненні внутрішнього аудиту банківських переказів
10 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні” 16.07.1999 р. № 996-XIV Встановлює організаційні

засади  бухгалтерського  обліку  та фінансової звітності при здійсненні кредитування фізичних осіб в банках

11 Положення
про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних)
операцій з юридичними і фізичними особами, 
Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
від 03.12.2003 р. №516
Цим Положенням регулюється загальний порядок залучення банками України грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від фізичних осіб на вкладні (депозитні) рахунки

 

Продовження додатку А

12 Положення про організацію операційної діяльності в банках України затверджено
постановою Правління
Національного банку України
від 18 червня 2003 р. № 254
Метою цього Положення є встановлення основних вимог до організації операційної діяльності банків з коштами фізичних осіб та визначення операційних ризиків і вжиття заходів щодо управління ними

 

Додаток Б

 

Звіт про фінансові результати

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Примітка 2003 р. 2002 р.
       
Процентний дохід 2 292 755 231 557
Процентні витрати 2 (131 565) (118 907)
Чистий процентний дохід   161 189 112 650
       
Комісійний дохід   106 842 95 563
Комісійні витрати   (10 154) (6 610)
Чистий комісійний дохід   96 688 88 953
       
Дивідендний дохід 3 975
Чистий торговельний дохід 4 21 506 8 506
П/Прибуток/(ззбиток) від інвестиційних цінних паперів   18 1
Інший операційний дохід   3 817 3 917
Операційний дохід   284 194 214 027
 Загальноадміністративні витрати 5 (68 067) (59 558)
 Витрати на персонал 6 (94 238) (41 812)
Прибуток від операцій   121 889 112 658
Витрати на безнадійні та сумнівні борги 7 (100 697) (96 353)
Прибуток до оподаткування   21 192 16 306
Податок на прибуток 8 (8 008) (7 383)
Прибуток після оподаткування   13 184 8 923
Непередбачені доходи 9 11 391
Чистий прибуток банку   13 196 9 314
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. 10 117,22 86,24
Скоригований чистий прибуток

на одну акцію, грн.

 

10

 

117.22

 

86,24

 

 

Додаток В

Баланс

(в тисячах гривень)

 

  Примітки 2003 р. 2002 р.
Активи      
Грошові кошти та залишки в НБУ   196 991 238 840
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 11 155 653 63 358
Кошти в інших банках 12 385 624 260 201
Цінні папери на продаж 13 11 286 0
Кредити та заборгованість клієнтів 14 1 702 775 1 316 537
Інвестиційні цінні папери 15 12 962 1 233
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ  

16

 

916

 

916

Основні засоби та нематеріальні активи 17 378 171 216 318
 Нараховані доходи до отримання 18 26 934 4 765
Інші активи 19 263 516 457 563
Усього активів
  3 134 827 2 559 731
       
Зобов’язання
     
Кошти банків   605 481 639 244
Кошти клієнтів 20 2 101 701 1 619 863
Інші депозити 21 650 664
Нараховані витрати до сплати 23 3 304 4 604
Інші зобов’язання 24 9 458 5 261
Усього зобов’язань   2 720 595 2 269 637
       
Власний капітал      
Статутний капітал 25 196 000 108 000
Капіталізовані дивіденди  
Акції, що викуплені в акціонерів  
Емісійні різниці  
Резерви   89 924 85 006
Результат переоцінки   114 534 3 600
Нерозподілений прибуток   13 775 93 488
У тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів    

579

 

570

Усього власного капіталу   414 232 290 094
       
Усього пасивів   3 134 827 2 559 731

 
 

Додаток Г

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.