Курсова робота Безготівкові розрахунки чеками та їх облік

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Характеристика форм безготівкових розрахунків. 5

 

2. Теоретичні засади розрахунків чеками. 11

 

3. Облік розрахунків за чеками в КБ “Форум”. 19

 

4. Порядок оформлення чекової книжки в КБ “Форум”. 30

 

5. Організація і методика автоматизації обліку операцій з чеками в акціонерному комерційному банку “Форум”. 34

 

Висновки. 38

 

Список використаних джерел. 40

 

Додатки. 43

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають розрахункові операції.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій.

Велика роль відводиться обліку, аналізу та аудиту розрахунків в справі визначення і використання доходів та витрат банку по розрахункових операціях, підвищення ефективності виробництва. Він сприяє економному використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації труда, нової техніки і технології виробництва, попередженню зайвих витрат і т. д.

Значну частину серед операцій комерційного банку займають безготівкові розрахункові операції, в тому числі операції з чеками, саме тому тема роботи “Безготівкові розрахунки чеками та їх облік” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Завданнями курсової роботи є розкриття характеристики бухгалтерського обліку; економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з теми дослідження; розгляд організації обліку  розрахункових операцій чеками.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань обліку розрахункових операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Об’єкт дослідження — акціонерний комерційний банк «Форум». Це універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг. Банк зареєстрований НБУ 31.01.94 р. у формі акціонерного товариства відкритого типу. На сьогодні Банк має розширену ліцензію на проведення всіх банківських операцій. Банк має всі ліцензії і дозволи для роботи з цінними паперами. Реалізація стратегії розвитку АКБ «Форум» знайшла відображення в росту капіталу банку, статутного фонду. За останні три роки банк збільшив свій статутний фонд у 5,4 рази. З початку діяльності банку було проведено вісім емісій акцій. Дев»ята емісія дозволить збільшити статутний фонд  до 60 млн. грн.

Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, менеджерам, аналітичним працівникам, податківцям, робітникам фінансового контролю.

 

 

 

 

 

1. Характеристика форм безготівкових розрахунків

 

Безготівкові розрахунки в комерційних банках здійснюються за умови, що  оплата проводиться  без використання готівкових грошей. Плат­ник і одержувач коштів використовують поточні рахун­ки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.

Ця операція дуже зручна для клієнтів. Вони можуть здій­снювати платежі на великі відстані без ризику втрати.[1]

Механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообіг визначає Інструкція Національного банку України “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”.

 

[1]Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — C. 38

У разі втрати чекової книжки (розрахункового чека) чекодавець має подати до банку-емітента заяву із зазна­ченням номерів невикористаних чеків. Банк у реєстра­ційній картці робить у графі «Примітка» відмітку про номери загублених чеків. Кошти на суму невикористаного ліміту чекової книжки повертаються на рахунок клієнта на підставі його доручення не раніше як через 10 днів після отримання заяви про втрату чекової книжки.

Відповідальність за неправильне використання чеків, за збитки, що утворились у разі передачі чекової книжки або окремих чеків іншій особі, втрати або кра­діжки, а також через зловживання з боку осіб, уповноважених на підписання чеків, несе чекодавець, якому видана чекова книжка.

У разі порушення клієнтом порядку розрахунків чеками банк може позбавити його права користування цією формою розрахунків, якщо це передбачено умовами договору на розрахунково-касове обслуговування.


3. Облік розрахунків за чеками в КБ “Форум”

 

Розрахунки чеками в АКБ “Форум” застосовуються в разі платежів за фактич­но поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. В прак­тиці АКБ “Форум” чеки найчастіше використовують для розрахунків у межах одного міста, рідше — міжміських. Річ у тім, що кошти за цим видом розрахунків депонуються на окремому аналітичному ра­хунку «Розрахунки чеками» до балансових синтетичних рахунків № 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622. Отже, від моменту депону­вання до моменту платежу минає певний час, упродовж якого обігові кошти вилучаються з господарського обороту. Поряд з цим, система електронних платежів (СЕП) забезпечує дуже швидке проходження платежів за платіжними дорученнями, чим і по­яснюється їх масове використання в Україні.

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазна­чену в чеку суму коштів. Важливі функції у процесі розрахунків чеками належать банкам, а саме:

— банк-емітент видає клієнтові чекову книжку;

— банк чекодержателя приймає чек до виконання контролюю­чи його законність шляхом пересилання чека до банку-емітента на інкасо.

Для отримання чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву за підписами відповідальних працівників з відтис­ком печатки. Заява проходить такі стадії документообігу:

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення його особового рахунку в банку з урахуванням проведених початкових та зворо­тних платежів. Електронні документи, що подаються клієнтом до банку, мають відповідати формату платіжних документів СЕП НБУ із зазначенням електронних цифрових підписів відповідаль­них осіб платника.

Отримавши від банку виписку з рахунку, клієнт складає ре­єстр розрахункових документів, які відправлені до банку канала­ми зв»язку і прийняті банком до оплати. Такий самий реєстр щодо кожного клієнта складається в банку після друкування балансу операційного дня. Реєстр електронних платежів з повним переліком реквізитів розра­хункових документів підшивають у банку до документів дня як первинні документи, що надійшли від клієнта для оплати. Реєстр має обов»язково містити відомості про дату і час по­дання розрахункових документів власником рахунку до вико­нання.


Висновки

 

Безготівкові розрахунки в комерційних банках здійснюються за умови, що  оплата проводиться  без використання готівкових грошей. Плат­ник і одержувач коштів використовують поточні рахун­ки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмо­ве розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), який веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Чекові книжки є бланками суворої звітності і виго­товляються на спеціальному папері на Банкнотній фабри­ці Національного банку України за зразком, затверд­женим Національним банком України, та брошуруються по 10,20 та 25 аркушів.

Для здійснення розрахунків чеками між клієнтами різних банків банк чекодержателя зобов»язаний прийняти чеки з реєстром. У цьому разі кошти на рахунок чекодер­жателя зараховуються тільки після отримання їх із банку-емітента. Умови інкасування чеків мають бути зазначені в договорі на розрахунково-касове обслуговування.

Розрахунки чеками в АКБ “Форум” застосовуються в разі платежів за фактич­но поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. В прак­тиці АКБ “Форум” чеки найчастіше використовують для розрахунків у межах одного міста, рідше — міжміських. Річ у тім, що кошти за цим видом розрахунків депонуються на окремому аналітичному ра­хунку «Розрахунки чеками» до балансових синтетичних рахунків № 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622. Отже, від моменту депону­вання до моменту платежу минає певний час, упродовж якого обігові кошти вилучаються з господарського обороту. Поряд з цим, система електронних платежів (СЕП) забезпечує дуже швидке проходження платежів за платіжними дорученнями, чим і по­яснюється їх масове використання в Україні.

Для отримання чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву в одному примірнику, підписану особами, яким надане право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових опе­рацій, та засвідчену відбитком печатки.

Банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків у реєс­траційних картках, де зазначається номер рахунка, з якого здійснюва­тиметься оплата чеків, дата видачі книжки, номери чеків, строк дії книжки, для яких розрахунків видано книжку.

Розв»язання задач обліку безготівкових розрахунків з чеками в АКБ “Форум” автоматизованим способом забезпечує мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­яє підвищенню точності й достовірності облікових даних.

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення його особового рахунку в банку з урахуванням проведених початкових та зворо­тних платежів. Електронні документи, що подаються клієнтом до банку, мають відповідати формату платіжних документів СЕП НБУ із зазначенням електронних цифрових підписів відповідаль­них осіб платника.

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 3. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 4. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 за № 135.//Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №54. — С. 10-31.
 5. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 6. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 8. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 9. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 10. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.

 

 1. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
 2. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 464 с.
 3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 4. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Право. — 1999. — № 10. — С. 8.
 5. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 13.
 6. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі банку // Вісник НБУ. — 1999. — № 9. — С. 61.
 7. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 8. Гласюк В. Практичні аспекти визначення обсягу кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 15.
 9. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 10. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.
 11. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. — 402 с.
 12. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 149.
 13. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 9. — С. 23.
 14. Довгорук П. Методи оцінки кредитного ризику в банках // Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України. — 1996. — № 11—12. — С. 24.
 15. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2000. — № 5. — С. 20.
 16. Іванова Т, Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість // Вісник НБУ. — 1998. — № 12. — С. 40.
 17. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. — 2000. — .№ 3. — С. 34.
 18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 19. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. — 215 с.
 20. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 45.
 21. Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту // Банківська справа. — 1998. — № 2. — С. 24.
 22. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 23. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 1. — С. 22.
 24. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. — 2000. — № 4. — С. 31.
 25. Примастка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 26. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. — 1999. — № 5. — С. 37.
 27. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 28. Роуз 77.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995. — 743 с.
 29. Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. — 1997. — № 2. — С. 75.
 30. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 9.
 31. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.
 32. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 33. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.
 34. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. — 2000. — № 1. — С. 13.
 35. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. — 1998. — № 4. — С. 39.

 


Додатки

Додаток А

Баланс КБ “Форум” (в гривнях)
Показники на 01.01.03р. на 01.01.04р.
Активи    
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
     
Зобов’язання    
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнародних

фінансових організацій

41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
     
Капітал    
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
     
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки КБ “Форум” (тис. грн.)
Показники 2002 р 2003 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
Інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
Інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та    
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування    
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

Додаток Г

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.