Курсова робота Відсоткова політика банку на ринку депозитних послуг

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Сутність та необхідність формування відсоткової політики банку на ринку депозитних послуг. 5

 

2. Характеристика чинників відсоткової політики банку на ринку депозитних послуг  11

 

3. Аналіз діяльності АКБ “Укрсоцбанк” на ринку депозитних послуг. 21

 

4. Аналіз ефективності відсоткової політики АКБ “Укрсоцбанк”. 25

 

5. Напрямки підвищення ефективності відсоткової політики  АКБ «Укрсоцбанк» на ринку депозитних послуг. 34

 

Висновки. 48

 

Список використаних джерел. 52

 

Додатки. 54

Вступ

 

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток.

Процентна політика комерційного банку, пов’язана з комерціалізацією його діяльності, повинна: сприяти отриманню прибутку або створенню умов для його отримання в майбутньому; регулювати значення процентних ставок за депозитними та позиковими операціями та встановлювати їх на рівні, що забезпечує рентабельність банківських операцій та еластичність до витрат; забезпечувати взаємозв’язок  між депозитними операціями та операціями з видачі позик за строками та сумами; підтримувати ліквідність балансу; мінімізувати процентний ризик. В даний час важлива увага в банках приділяється теоретичним та методологічним основам формування процентної політики.

В сучасній літературі питання управління відсоткової політики банку на ринку депозитних послуг не розкрито в повній мірі.

Саме тому тема курсової роботи “Відсоткова політика банку на ринку депозитних послуг” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є вивчення стану управління відсотковою політикою на ринку депозитних послуг АКБ “Укрсоцбанк”.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом вирішення наступних задач:

— дослідження сутності відсоткової політики банку та необхідності її формування;

— дослідження впливу чинників на відсоткову політику банку на ринку депозитних послуг;

— проведення аналізу ефективності відсоткової політики банку,

— пошуку шляхів удосконалення управління відсотковою політикою на ринку депозитних послуг для АКБ “Укрсоцбанк”.

Предметом курсової роботи є відсоткова політика базового банку.

Об»єктом дослідження є  АКБ “Укрсоцбанк”.

Акціонерний комерційний банк “Укрсоцбанк” — універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг. На сьогодні Банк має розширену ліцензію на проведення всіх банківських операцій. Банк має всі ліцензії і дозволи для роботи з цінними паперами. Реалізація стратегії розвитку АКБ «Укрсоцбанк» знайшла відображення в росту капіталу банку, статутного фонду.

Інформаційна база  дослідження: підручники    по   банківській справі,   банківському   менеджменту,    аналізу діяльності банку і маркетингу: статистичні матеріали Національного банку України; фактичні дані фінансової, статистичної, фінансової звітності банку; внутрішні документи банку з питань депозитної політики; внутрішні документи банку з питань процентної політики.

 

 


1. Сутність та необхідність формування відсоткової політики банку на ринку депозитних послуг

 

Банківська система в Україні — одна з найважливіших структур ринкової економіки. В даний час вона є децентралізованою дворівневою системою банків, що представлена Національним банком України і численними комерційними банками. Комерційні банки  маютьправо залучати кошти від юридичних і фізичних осіб і від свого імені розміщувати їх на умовах зворотності, платності і терміновості, а також здійснювати інші банківські операції. Таким чином, банківську діяльність можна розглядати з двох сторін [22, c. 64]:

— посередницька діяльність: одержання позик і кредитування;

— виконання виробничої функції: обслуговування клієнтів, обробка інформації, робота з ринковими структурами й ін.

Отже, в основі процентної політики комерційного банку лежить використання визначеної економічної категорії — відсотка. Співвідношення попиту та пропозиції на ринку  банківських  послуг впливає на процентні ставки,  якщо пропозиція перевищує попит — ставки знижуються, якщо попит перевищує пропозицію — ростуть. В останні роки відбувається вирівнювання попиту та пропозиції на депозитному ринку,  що  позначилося на рівні процентних ставок. На прибуток банку значною мірою впливають процентні доходи та процентні витрати банку, тобто процентна політика банку. Великий вплив на рівень прибутковості банку здійснює ризик процентних ставок. Зусилля по управлінню процентним ризиком змушують банк ставити конкретну задачу по витратах за депозитами у вигляді відсотків, вимірювати ступінь схильності ризику і виробляти власну стратегію.


3. Аналіз діяльності АКБ “Укрсоцбанк” на ринку депозитних послуг

 

Традиційною послугою АКБ “Укрсоцбанк” є залучення коштів фізичних та юридичних осіб. Здійснення депозитних операцій потребує значної уваги до процентної політики на ринку депозитних послуг.

Проведемо аналіз зміни пасивів АКБ “Укрсоцбанк” за рахунок коштів на рахунках клієнтів на основі балансу (додаток Б) за 2003-2004 роки.

Таблиця 2.1

При цьому в 2004 році послуга  буде ефективною. При цьому АКБ “Укрсоцбанк” планує в 2004 році видати кредитів в сумі 5000 тис. грн. При цьому отриманий додатковий прибуток складе 74 тис. грн.

В 2004 за рахунок впровадження нової послуги збільшить процентні доходи за кредитами фізичних осіб на 1000 тис. грн. При цьому процентні витрати за депозитами фізичних осіб зростуть на 900 тис. грн. При цьому чистий процентний дохід за коштами фізичних осіб зросте на 100 тис. грн..

При визначенні процентної політики АКБ “Укрсоцбанк” варто виходити з наступних положень:

— формувати систему процентних ставок, яка б у максимальному ступені стимулювала раціональне використання залучених депозитів;

— установлювати норму відсотка по депозиту з урахуванням темпів інфляції;

— орієнтуватися на встановлення НБУ офіційної ставки по наданих кредитах, а також максимальні межі ставок по депозитах;

— погоджувати офіційну ставку відсотка зринковою, тобто з попитом та пропозицією кредитних ресурсів;

— визначати розмір надбавки до офіційної ставки НБУ у залежності від загального фінансового стану позичальника самостійно;

— установлювати базові ставки до першокласних позичальників з додаванням маржі для різних категорій клієнтів;

— використовувати різні варіанти нарахування і стягнення відсотків з урахуванням ресурсної бази банку, терміну кредиту, фінансового положення клієнта і т.д.;

— розробити шкалу диференційованого відсотка;

— вивчати і прогнозувати процентний ризик;

— опиратися на положення про способи нарахування і стягнення відсотків, закріплені в законодавчому й інструктивному матеріалі.

Висновки

 

Процентна політика комерційного банку на ринку депозитних послугвключає:

— сприяння отримання прибутку або створенню умов для його отримання в майбутньому;

— регулювання значень процентних ставок за депозитними та позиковими операціями та встановлення їх на рівні, що забезпечує рентабельність банківських операцій і еластичність до витрат;

— забезпечення взаємозв’язку та узгодженості між депозитними операціями та операціями по видачі позик за строками та сумами;

—         підтримання ліквідності балансу;

—         мінімізування процентного ризику.

Процентна політика банку на ринку депозитних послугформується на основі співвідношення процентних ставок за депозитами та кредитами банку.

На рівень депозитної ставки впливають такі чинники, як по­пит і пропозиція грошових коштів на ринку, рівень ліквідності банку, структура та умови вкладу, правила обліку і оподаткуван­ня доходів тощо. Але в основу формування депозитних ставок покладено визначення базової ринкової ставки, яка показує той мінімальний рівень прибутковості, що задовольнить інвестора у разі вкладення власних коштів у конкретний банк.

На рівень базової депозитної ставки впливають основні чинники:

— реальні темпи економічного росту в країні;

— очікуваний рівень інфляції протягом періоду вкладання коштів;

— ризик не повернення коштів, що пов»язується з конкретною банківською установою.

На рівень процентних ставок істотний вплив робить також термін і розмір надання залучення ресурсів, ступінь надійності клієнта, ризику, вид банківської операції і т.д. Ступінь надійності клієнта, його платоспроможність також відбиваються на розмірі процентних ставок.На рівень процентних ставок впливає також ступінь ризику проекту: чим вона вище, тим вище встановлювана процентна ставка.

В 2004 році зросла вартість пасивів банку на 575096 тис. грн. (22,47%). Це відбулося за рахунок збільшення  зобов’язань на 450958 тис. грн. (19,87%) та власного капіталу банку на 124138 тис. грн. (42,79%).

Залучені кошти є найбільш вагомою частиною ресурсів АКБ “Укрсоцбанк”, яка в кілька разів перевищує його власні кошти. Фак­тично залучені кошти — це основне джерело формування ресурсів АКБ “Укрсоцбанк”, які спрямовуються на проведення активних операцій.

Кошти на рахунках клієнтів АКБ “Укрсоцбанк” займають значну частину в залучених коштах банку.

Сучасна банківська практика АКБ “Укрсоцбанк” характеризується великою роз­маїтістю вкладів депозитів і депозитних рахунків. Це пояснюється прагненням банків в умовах сегментованого висококонкурентного ринку найповніше задовольнити попит різних груп клієнтів на банківські послуги і залучити їх заощадження та вільні гро­шові капітали на банківські рахунки.

В 2004 році кошти клієнтів зросли на 481838 тис. грн. (29,7%), це сталося головним чином за рахунок збільшення коштів суб’єктів господарської діяльності на 172288 тис. грн. (16%) та збільшення коштів фізичних осіб на 327258 тис. грн. (71,2%).

Ефективність відсоткової політики АКБ “Укрсоцбанк” на ринку депозитних послуг визначається рівнем понесених процентних витрат за депозитами та відповідний рівень процентних доходів за наданими  кредитами.

Доходи АКБ “Укрсоцбанк” становлять в 2004 році 8801,151 тис. грн., що на 105,9471 тис. грн. (1,22%)  більше ніж в 2003 році. Найбільша частина доходів припадає на процентні доходи за кредитами клієнтів 76,71%.

Витрати банку в 2004 році становлять 7350,452 грн., що на 272,712 тис. грн. (3,85%) більше ніж в 2003 році. В 2004 році найбільша частина витрат припадає на  іншi небанкiвськi операцiйнi витрати та процентні витрати відповідно 64,72% та 35,28%. Комісійні витрати складають 4,92%  від загальної кількості витрат.

Прибуток до оподаткування визначається як різниця між доходами та витратами.  За рахунок того, що витрати зросли в більшій мірі ніж доходи, в  2004 прибуток знизився порівняно з минулим роком на 166,765 тис. грн., та склав 1450,7 тис. грн. Структура доходів банку змінилася незначно, зросла частка процентних доходів за кредитами клієнтів з 74,28% до 76,71% в 2004 році за рахунок збільшення числа наданих кредитів та збільшення середньої процентної ставки, та відповідно знизилися частки процентних доходів за коштами розміщеними в банківському секторі з 19,73% до 17,11% та процентних доходів за ЦП з 5,995% до 6,175%. Структура витрат перерозподілилася таким чином: зросла доля процентних витрат з 32,264% до 35,282% в 2003 році за рахунок збільшення кількості залучених депозитів та знизилася доля інших небанківських операційних витрат з 67,736% до 64,718%.

В 2003 році діяльність АКБ “Укрсоцбанк” по розміщенню коштів покращилася, бо чистий спред зріс з 10,25% до 10,93%. Велика величина чистого спреду вказує на недовикористання залучених ресурсів: або процентні ставки по пасивах низькі, або великі ставки по активах. Усе це в остаточному підсумку приводить до відтоку інвесторів або втратах ризикованих вкладень.

Банк має позитивну про­центну маржу, а отже отримує прибуток від діяльності по розміщенню коштів. В 2003 році рівень процентної чистої процентної маржі зріс з 4,4% до 5,14%. В подальшому в АКБ “Укрсоцбанк” потрібно проводити роботу з підвищення чистої процентної маржі з метою збільшення прибутковості банку.

При проведенні відсоткової політики на ринку депозитних коштів АКБ “Укрсоцбанк” варто враховувати рівень середньозважених відсоткових ставок в країні.

для підвищення ефективності впровадження нового банківського продукту потрібно проводити рекламні акції з залучення клієнтів до отримання кредитів.  Рекламу потрібно здійснювати не тільки в відділеннях банку АКБ “Укрсоцбанк”, а й пресі, на телебаченні та інших засобах.  Витрати на рекламування нового продукту складуть 5,33 тис. грн..

При цьому в 2004 році послуга  буде ефективною. При цьому АКБ “Укрсоцбанк” планує в 2004 році видати кредитів в сумі 5000 тис. грн. При цьому отриманий додатковий прибуток складе 74 тис. грн.

В 2004 за рахунок впровадження нової послуги збільшить процентні доходи за кредитами фізичних осіб на 1000 тис. грн. При цьому процентні витрати за депозитами фізичних осіб зростуть на 900 тис. грн. При цьому чистий процентний дохід за коштами фізичних осіб зросте на 100 тис. грн..

В подальшому при визначенні процентної політики АКБ “Укрсоцбанк” варто виходити з наступних положень: формувати систему процентних ставок, яка б у максимальному ступені стимулювала раціональне використання залучених депозитів; установлювати норму відсотка по депозиту з урахуванням темпів інфляції; орієнтуватися на встановлення НБУ офіційної ставки по наданих кредитах, а також максимальні межі ставок по депозитах; погоджувати офіційну ставку відсотка зринковою, тобто з попитом та пропозицією кредитних ресурсів; визначати розмір надбавки до офіційної ставки НБУ у залежності від загального фінансового стану позичальника самостійно; установлювати базові ставки до першокласних позичальників з додаванням маржі для різних категорій клієнтів; використовувати різні варіанти нарахування і стягнення відсотків з урахуванням ресурсної бази банку, терміну кредиту, фінансового положення клієнта і т.д.; розробити шкалу диференційованого відсотка; вивчати і прогнозувати процентний ризик; опиратися на положення про способи нарахування і стягнення відсотків, закріплені в законодавчому й інструктивному матеріалі.

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Положення про проценту політику Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 18.08.2004 N389.
 3. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2004 №516
 4. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій: Затв. Постановою Правління НБУ від 24.12.2004 № 584
 5. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 15.09.2004 N 435.
 6. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банну України: Затв. постановою Правління НБУ від 19.03.2004 № 124.
 7. Положення про порядок визначення та формування обов»язкових резервів для банків України: Постанова Правління НБУ від 21.04,2004 N172.
 8. Правила організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті; Затв. постановою Правління НБУ від 05.02.2001 № 44
 9. Інструкція про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 р. № 431.
 10. Інструкція про порядок складання річного фінансового звіту банків України: Затв постановою правління НБУ вщ 03.12.2004 № 518.
 11. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ вщ 28.08.2001 р. № 368,
 12. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 13. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 14. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 1998. — 576 с.
 15. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
 16. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 17. Васюренко О, Азаренкова Г. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків.// Банківська справа №1(49), 2004. – С. 24.
 18. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності коерційних банків і підприємств . Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Скарби»,  2001. — 336 с.
 19. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 20. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 21. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – К.: Алеута, 2004. – 500 с.
 22. Примостка Л.0. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 23. Примостка Л.0. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
 24. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 25. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 26. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 27. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.
 28. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 29. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.


Додатки

Додаток А

 

Звіт про фінансові результати

(в тисячах гривень)

Найменування статті Примітка 2004 р. 2003 р.
       
Процентний дохід 2 292 755 231 557
Процентні витрати 2 (131 565) (118 907)
Чистий процентний дохід   161 189 112 650
       
Комісійний дохід   106 842 95 563
Комісійні витрати   (10 154) (6 610)
Чистий комісійний дохід   96 688 88 953
       
Дивідендний дохід 3 975
Чистий торговельний дохід 4 21 506 8 506
Прибуток/(збиток) від інвестиційних цінних паперів   18 1
Інший операційний дохід   3 817 3 917
Операційний дохід   284 194 214 027
 Загальноадміністративні витрати 5 (68 067) (59 558)
 Витрати на персонал 6 (94 238) (41 812)
Прибуток від операцій   121 889 112 658
Витрати на безнадійні та сумнівні борги 7 (100 697) (96 353)
Прибуток до оподаткування   21 192 16 306
Податок на прибуток 8 (8 008) (7 383)
Прибуток після оподаткування   13 184 8 923
Непередбачені доходи 9 11 391
Чистий прибуток банку   13 196 9 314
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. 10 117,22 86,24
Скоригований чистий прибуток

на одну акцію, грн.

 

10

 

117.22

 

86,24

 

 

Додаток Б

Баланс

(в тисячах гривень)

 

  Примітки 2004 р. 2003 р.
Активи      
Грошові кошти та залишки в НБУ   196 991 238 840
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 11 155 653 63 358
Кошти в інших банках 12 385 624 260 201
Цінні папери на продаж 13 11 286 0
Кредити та заборгованість клієнтів 14 1 702 775 1 316 537
Інвестиційні цінні папери 15 12 962 1 233
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ  

16

 

916

 

916

Основні засоби та нематеріальні активи 17 378 171 216 318
 Нараховані доходи до отримання 18 26 934 4 765
Інші активи 19 263 516 457 563
Усього активів   3 134 827 2 559 731
       
Зобов’язання      
Кошти банків   605 481 639 244
Кошти клієнтів 20 2 101 701 1 619 863
Інші депозити 21 650 664
Нараховані витрати до сплати 23 3 304 4 604
Інші зобов’язання 24 9 458 5 261
Усього зобов’язань   2 720 595 2 269 637
       
Власний капітал      
Статутний капітал 25 196 000 108 000
Капіталізовані дивіденди  
Акції, що викуплені в акціонерів  
Емісійні різниці  
Резерви   89 924 85 006
Результат переоцінки   114 534 3 600
Нерозподілений прибуток   13 775 93 488
У тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів    

579

 

570

Усього власного капіталу   414 232 290 094
       
Усього пасивів   3 134 827 2 559 731

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.