Дипломна робота Аналіз діяльності комерційного банку

Змiст. Вступ………………….…………………………………………….………….…5
I. Теоритична частина……………….…………………………………….…8
1. Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного банку ПМР..……………………………………………………………….…..8
1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку……………………………………………………………………………….8
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності…..…………10
1.3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення………….14
1.4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку……………………………..17
1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку…………………………………..35
1.7.Аналiз доходiв i витрат……………………………………………………..48
1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку………………….58
ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-комерційного Агропромислового банку…………………………………………………..64
2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської Республіки……………………………………………………………………….64
2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку………………………..67
II. Проект організації центру прийому комунальних платежів
в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця……………………………………………………………82
3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів……………….85
3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів………………88
Висновок………………………………………………………………………….…………..102
Лiтература……………………………………………………………………………………105
Додатки………………………………………………………………………………………108

 
Вступ
Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх часто називають кровоносними судинами економіки. “Комерційний банк можна розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи визначається за певними системними показниками (характеристиками).” [ 15, с.48].
Банк – це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб»єктами ринкових відносин. А також надає інші послуги.
Банки виступають основними інститутами кредитно-грошової системи. Саме вони організують обіг значної частини кредитних грошей, що займають домінуюче положення в загальному обсязі грошової маси. Більш того, банки мають у своєму розпорядженні можливість створювати такі гроші і тим самим збільшувати їхню пропозицію.
Банківська сиcтема — одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.
Сучасна банківська система — це найважливіша сфера національного господарства будь-якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона керує в державі системою платежів і розрахунків; більшу частину своїх комерційних справ здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур. Комерційні банки, діючи відповідно до грошово-кредитної політики держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на швидкість їхнього обігу, емісію, загальну масу, включаючи кількість готівки, що перебуває в обігу. Стабілізація ж збільшення грошової маси — це застава зниження темпів інфляції, забезпечення сталості рівня цін, при досягненні якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим образом.
Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів.
Банки країн СНГ змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу.
Фінансовий стан банку — це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
У своїй дипломній роботі я намагатимусь показати деякі аспекти цієї широкої теми, це стосується оцінки фінансового стану банку, тобто аналіз діяльності комерційного банку. Метою дипломної роботи є визначення економiчних явищ та процесiв, що впливають на дiяльнiсть банку. Важливість даної теми полягає, на мій погляд, у вивченні банківської системи через призму оцінки фінансового стану банку, аналізуючи його діяльність. Тепер надійність і фінансова стійкість — основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку.
Отже, за допомогою аналізу можна виявити тенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямів роботи. Тож оцінка фінансового стану є потрібною як для керівництва банку, — щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чи партнера, щоб знати свого контрагента.
Завданням цієї дипломної роботи є аналiз теоретичної засади аналiзу дiяльностi комерцiйного банку та запропонування методів пiдвищення ефективностi його дiяльностi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Теоретична частина

1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР
Внаслідок істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу діяльності банком дозволяє ефективно управляти активними і пасивними операціями, що сприяє максимізації прибутку і забезпеченню стабільного фінансового стану.
Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по залученню вільних грошових ресурсів підприємств і населення.
Предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльність банку.
Основними об’єктами аналізу банківської діяльності є :
? Заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура;
? Якість активів ( кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку ) ;
? Показники прибутковості функціонування банку, що дозволяють судити про ефективність його роботи;
? Показники ліквідності і платоспроможності банку, що характеризують його фінансову стійкість;
? Темпи росту банку;
? Різні ризики, що впливають на діяльність банку.

Загальний аналіз доходів та витрат
Загальний аналіз доходу банку передбачає попереднє його групування за джерелами утворення. Згідно з класифікацією, запропонованою ПРБ для складання Звіту про прибутки та збитки (додаток №9), доход банку поділяється на операційний і неопераційний.
Динаміку доходів та витрат комерційного банку розглянуто у табл.2.4.
В цілому доход порівнянно з попереднім роком збільшився на 115,57 тис.руб., при тому що витрати зменшилися на 46,66 тис.руб.
Процентні доходи збільшилися на 171,80 тис.руб., відповідні витрати збільшилися на 27,42 тис.руб. Чистий процентний доход за звітний рік станове 322,59 тис.руб., це на 144,38 тис.руб. більше чистого процентного доходу за попередній рік.
Комісійні доходи збільшилися на 28,79 тис.руб., відповідні витрати зменьшилися на 34,23 тис.руб. Чистий комісійний доход за звітний рік станове 254,09 тис.руб., це на 63,02 тис.руб. більше ніж за попередній рік.
Доходи від платних послуг, зокрема від здійснення інкасації виручки клієнтів за звітний рік в читому вигляді складають 7,65 тис.руб. Це на 10,94 тис.руб. меньше , ніж за попередній рік. Це обумовлюється тим, що кількість клієнтів, які уклали договір на інкасацію збільшилася, але відсотки за надану послугу не виправдовують себе.
Доходи від курсової різниці в наслідок купівлі-продажу іноземної валюти порівнянно з попереднім роком зменшилися на 17,22 тис. руб., в наслідок чого чисті доходи від курсової різниці в результаті купівлі-продажу іноземної валюти за звітний рік зменшилися на 19,14 тис.руб., порівняно з попереднім роком.
В цілому витрати зменьшилися, але це все відбулося при одночасному збільшенні витрат на робітників. Причиною тому є збільшення штатного розкладу.
….

При збільшенні комісійних на прийом комунальних платежів дані за цей же рік могли б змінитися слідуючим образом:
— оподатковуємий прибуток збільшеться на 3,60%
— 10% податку на об’єм реалізації також збільшується на 3,60%.
Податок, який надійшов би до бюджету збільшився б на 4 250,00 руб. ПМР.
Висновок
Аналіз проводився на базі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку в м.Рибниця.
При аналізі використовувався баланс філії ПРАК АПБ в м.Рибниця за 2001 рік (додаток №8), звітність про доходи та витрати за 2000 рік, 2001 рік (додаток №9).
Переважну долю в загальній сумі банківських ресурсів комерційного банку займають залучені кошти. При цьому дуже важливо, щоб їх збільшення підтримувалося підвищенням рівня власних коштів, в протилежному випадку банк може втратити платоспроможність та стати банкрутом.
Загальними видами залучених коштів в Придністров’ї є депозити юридичних та фізичних осіб, а також міжбанківські кредити.
Наявність залишків на коррахунках в філії і на депозитах, свідчить про довіру до банку з боку інших банків. Кошти бюджетних установ мають місце в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця, тому що банк має право на здійснення касового обслуговування державного бюджету.
Потрібно прийняти до уваги те, що сама по собі філія не зареєстрована як юридична особа, тобто більш вичерпні дані, по яким можливо було б реально судити про діяльність Придністровського Республіканського Агропромислового банку відображені в балансі головного банку – це більшість фондів (крім фонду соціального винагородження), та статутний капітал, який об’єднаний по всій мережі АПБ в єдиний та відображений в головному банку.
Аналізуючи власний капітал банку по відношенню до залучених коштів цей коефіцієнт показує, що на початок року у банка вистачить коштів на 3,4% для забезпечення надійного зберігання коштів вкладників та кредиторів, а на кінець року 3,2%.
Захищеність власного капіталу від інфляції шляхом вкладання коштів в нерухомість, обладнання, на кінець року значно підвищилася, в наслідок збільшення основних засобів, але не перевищує 10% власного капіталу, які встановлені Законом ПМР “Про банки та банківську діяльність”.
З аналізу пасивів філії ПРАК АПБ в м.Рибниця можна зробити висновок про негативний стан, який розвивався в продовж досліджуваного періоду, тому що зобов’язання , які забезпечують активні операції банку зменшилися. Зовсім відсутні довгострокові депозити, які належать до досить “дорогих” фінансових ресурсів. Зменшилися “дешеві” кошти на поточних рахунках (депозити до запитання).
Підводячи підсумок аналізу активів, можна сказати, що в своїй діяльності банк більшість уваги приділяє росту питомої ваги кредитного портфелю.
В загальній своїй кількості чистий прибуток за звітний рік збільшився на 162,23 тис. руб. порівняно з попереднім роком.
Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яку частину залучених на поточні рахунки коштів банк може сплатити у терміновому порядку. Згідно розрахунків на кінець року цей показник зменшився, при одночасному зменшенні всіх необхідних показників. При чому за рік кошти на коррахунку зменшилися на 15% на кінець року, порівніно з сумою , яка була на початок року; кошти в касі на кінець року зменшилися на 74%, та залучені кошти на поточні рахунки зменшилися на 13%, порівняно з сумою на початок року.
З аналізу загальної ліквідності можна сказати, що в цілому банк дотримується норм , згідно з нормативами ліквідності. В результаті операцій в продовж року на кінець року вона декілька знизилася, але все рівно була більше, ніж встановлене мінімально припустиме значення ліквідності.
Аналізуючи діяльність філії ПРАК АПБ в м. Рибниця, на основі даних звітності про доходи та витрати філії за 2001 рік (додаток №9), базуючись на тому, що одну з найдоходніших статей балансу складають комісійні доходи, необхідно звернути увагу на збільшення цього виду доходів. За певних обставин комійсійні, які банк отримує від прийому комунальних платежів у звутності про доходи та витрати містяться в інших доходах.
На базі вже функціонуючої системи обслуговування клієнтів по прийому комунальних платежів запропонована автоматизована система прийому комунальних платежів.
Впровадження цієї системи враховує всі недоліки, які виникають при прийомі комунальних платежів на даний час.
Недоліком є ще те, що не існує тісного зв’язку між банком та одержувачем платежів. Банк відповідає за правильність оформлення, своєчасне перерахування коштів, а одержувач несе відповідальність лише за своєчасне пред’явлення в банк тарифів, та перерахування комісійних відсотків за прийом платежів.
Для впровадження даної системи необхідні, принаймні, дві речі:
• банк повинен розробити механізм обслуговування комунальних рахунків і забезпечити йому відповідну нормативно-правову основу;
• одержувачі платежів повинні визнати цю технологію, перешикувати взаємини з платниками, внести відповідні зміни у своє програмне забезпечення.
Ця система має впроваджуватися в філії ПРАК АПБ в м.Рибниця, на базі п’яти функціонуючих пунктів прийому комунальних платежів. Тому витрат на технічне забезпечення не буде, крім тих, які потрібно зробити для проведення нової лінії для налагодження зв’язку, витрати на абонентну плату та придбання модему.
При збільшенні комісійних на прийом комунальних платежів дані за цей же рік могли б змінитися слідуючим образом:
— оподатковуємий прибуток збільшеться на 1,45%
— 10% податку на об’єм реалізації також збільшується на 1,45%.
Податок, який надійшов би до бюджету збільшився б на 1 720,00 руб. ПМР.

 

Література.

1. Закон Приндестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности.» От 01 декабря 1993года.
2. Закон ПМР «О Приднестровском Республиканском банке.» от 21 декабря 1993 года.
3. Инструкция ПРБ « О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», от 21.10.1997г. №1.
4. Бурдюгов А., Хохлов Г. «О роли комерческого банка на фондовом рынке.» // Фондовый рынок. – 2002. — №3. – С. 8-11.
5. Грушко В.І., Петриченко Л.Ю. Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку. // Фінанси України. – 2002. — №12. – С.20-28.
6. Корнієнко Т. Стратегичне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки. // Вісник НБУ.–2002.-№10.–С.14-17.
7. Синки Дж. Мл.Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. – М.:Catallaxy, 1994. – 820с.
8. Ревун В.І. Аналітика проблемності комерційного банку. // Фінанси Украіни. – 2001.-№8.-С.88-101.
9. Лаптєв С.М. Фінансове планування у банку. // Фінанси України. – 2001.-№8.-С.102-108.
10. Довгань Ж. Оптимізація ресурсної бази комерційного банку. // Фінанси України.-2001.-№6.-С.128-135.
11. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.-С.47-49.
12. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.С.39-43.
13. Алексєєнко М. Структура капіталу комерційного банку. // Фінанси України. –2001.-№4.-С.123-131.
14. Заруба Ю. Конкурентоспроможність комерційного банку. // Фінанси України. – 2001.-№2.-С.119-124.
15. Вітлінський В., Пернарівський О. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку.//Банківська справа.–2000.-№6.-С.48-51.
16. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями // Галицькі контракти, №7, 1997, с.68.
17. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків» (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997.
18. Положення про фінансове оздоровлення комерційних банків. // Банківська справа, №4, 1997, с.75.
19. Положення ПРБ від 20.06.1996р. “Про обов’язкові резерви банків та кредитних установ. Депонуємих в ПРБ”.
20. Положення №17-П №Про порядок організації ефективного управління та контролю за ліквідністю в банках (кредитних установах)” від 30.10.2001р.
21. Инструкция ПРБ від 02.04.2001 р. “Про встановлення ліміту відкритої валютної позиції та контролю за їх дотриманням банками ПМР.”
22. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 .
23. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Банки и биржи, научно-консультативный центр, 1992 .
24. Доллан Э.Дж., Кембелл К.Л. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. / Пер.с англ. Лукашевича М.Д.-Л., 1991 .
25. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. — К.: Лібра, 1996.-с.178.
26. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків. — К.: Знання, 1996, с.89.
27. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, с.215-224.
28. Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : фундаментальный анализ.- М.: Перспектива, 1996, с.68-132.
29. Ольхова Р.Г. и др. Банк и контроль.-М.:Финансы и статистика, 1991, с.97.
30. Основы банковского дела. / Под ред. Мороза А.Н., Киев, 1994, с.45-49.
31. Пантелєєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку : проблеми регулювання. // Банківська справа, №1, 1996, с.32.
32. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. // Банківська справа, №2, 1997, с.31.
33. Халява С. Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління грошовою позицією. // Вісник НБУ, №5, 1997, с.34.
34. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Інструкція НБУ, затверджена постановою Правління НБУ 14.04.1998 №141.
35. Аналіз діяльності комерційного банку. За редакцією д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця, д. е. н., проф. А. М. Герасимовича. Ж.: ПП “РУТА”, 2001р.
36. Банківські операції: Підручник/ Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та ін.–К.,2000.–472с.
37. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой.–М.: Финансы и статистика,1995.–480с.
38. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учебное пособие.–К.: МАУП,1998.–72с.
39. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа банковской деятельности.–К.: УФИМБ,1998.–168с.
40. Панова Г. С. Анализ финансового сстояния коммерческого банка.–М.: Финансы и статистика, 1996.–272с.

 

 

 

 

ДОДАТКИ.
Додаток №1.
Виды активов. Балансовый счет. Коефициент риска,%
I группа
— средства на корреспондентском счете в ПРБ Часть 1021,1027 0
— обязательные резервы, перечисленные в ПРБ 1501 и часть 1021 0
— средства, размещенные в ПРБ 1202, 1212 0
— средства на накопительном счете при выпуске акций 1025 0
— средства банков, депонируемые в ПРБ в качестве гарантий для расчетов чеками 1026 0
— касса и приравненные к ней средства, монеты в драгоценных металлах 1011, 1014, 1015, 1016, 1017 1
— вложения в ценные бумаги ПРБ, учтенные банком векселя, авалированные ПРБ Часть 1102, часть 1552, часть 1434 0
— стандартные ссуды и приравненная к ней задолженность, классифицированные в соответствии с Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О порядке формирования и использования фонда риска». Часть 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1801. 0
II группа
— нестандартные ссуды и приравненная к ней задолженность, классифицированные в соответствии с Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О порядке формирования и использования фонда риска». Часть 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1801. 10
— вложения в государственные ценные бумаги ( в расчет принимаются государственные ценные бумаги, погашение которых предусмотрено бюджетом на текущий год). Часть 1551, часть 1101 10
— средства на корреспондентских счетах в банках – нерезидентах стран – членов ОЭСР Часть 1204, 1214 20
— депозиты, размещенные в банках – нерезидентах стран – членов ОЭСР Часть 1022 20
— наличные денежные средства в пути и обменных пунктах 1012, 1013 10
— средства на корреспондентских счетах в банках – резидентах Часть 1024 20
— депозиты, размещенные в банках-резидентах 1203, 1213 20
III группа
— сомнительные ссуды и приравненная к ней задолженность, классифицированные в соответствии с Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О порядке формирования и использования фонда риска». Часть 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1801. 30
— средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах стран не членов ОЭСР 1812, часть 1023 30
— депозиты, размещенные в банках-нерезидентах стран не членов ОЭСР Часть 1204, 1214 30
IV группа
— ценные бумаги, приобретенные для перепродажи 1103, 1104, часть 1102 70
— вложения в государственные бумаги ( в части средств не включенных в II группу) Часть 1101 70
V группа
— безнадежные ссуды и приравненная к ней задолженность, классифицированные в соответствии с Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О порядке формирования и использования фонда риска». 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1437, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1801. 100
— беспроцентные размещения 1206, 1216 100
— активы, переданные в рамках финансового лизинга 1481,1482 100
— материальные и нематериальные активы за минусом амортизации (1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1611+1631) — (1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1621) 100
— средства на корреспондентских счетах в неплатежеспособных банках Часть 1022, 1023,1024 100
— финансовое участие и другие инвестиции 1553,1554,1571,1572,1573, 1574, часть 1551, 1552 100
— все прочие активы банка 100

 

 

 
Додаток №2.
Перечень счетов бухгалтерского учета
в банках и других кредитных учреждениях
Приднестровской Молдавской Республики

Группа счетов Номер счета
Наименование счета
Класс I.
АКТИВЫ
1000 Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы
1001 Наличные денежные средства в кассе
1002 Наличные денежные средства в пути
1006 Монетарные драгоценные металлы
1008 Резервная касса ПРБ
1009 Изъятые наличные денежные средства из обращения

1010 Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы
1011 Наличные денежные средства в кассе банка и его филиалах
1012 Наличные денежные средства в пути
1013 Наличные денежные средства в обменных валютных пунктах
1014 Наличные денежные средства в удаленных подразделениях банка
1015 Наличные денежные средства в банкоматах
1016 Монетарные драгоценные металлы
1017 Дорожные чеки

1020 Корреспондентские счета
1021 Счета «Ностро» в ПРБ
1022 Счета «Ностро» в банках-нерезидентах стран членов ОЭСР
1023 Счета «Ностро» в банках- нерезидентах стран не членов ОЭСР
1024 Счета «Ностро» в банках – резидентах

1030 Средства в расчетах
1031 Суммы выясненного характера для обработки
1032 Суммы невыясненного характера
1034 Транзитные и клиринговые суммы

1040 Финансирование капитальных вложений
1041 Финансирование капитальных вложений за счет республиканского бюджета
1042 Финансирование капитальных вложений за счет местного бюджета

1100 Ценные бумаги приобретенные для продажи
1101 Казначейские векселя, облигации и другие ценные бумаги
1102 Ценные бумаги банков
1103 Ценные бумаги юридических лиц
1104 Ценные бумаги приобретенные по соглашениям «Репо»
1105 Переоценка ценных бумаг приобретенных для продажи

1200 Краткосрочные размещения на срок до 1 месяца
1202 В ПРБ
1203 В банках ПМР
1204 В банках нерезидентах
1206 Беспроцентные размещения

1210 Краткосрочные размещения на срок от 1 месяца до 1 года
1212 В ПРБ
1213 В банках ПМР
1214 В банках – нерезидентах
1216 Беспроцентные размещения

1300 Кредиты овердрафт
1301 Банкам
1302 Правительству и бюджетным организациям
1303 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
1304 Предприятиям АПК
1305 Предприятиям топливно – энергетического комплекса
1306 Строительным организациям
1307 Торгово – посредническим предприятиям
1308 Кредиты прочим юридическим лицам

1310 Кредиты на срок до 1 месяца
1311 Банкам
1312 Правительству и бюджетным организациям
1313 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
1314 Предприятиям АПК
1315 Предприятиям топливно – энергетического комплекса
1316 Строительным организациям
1317 Торгово – посредническим предприятиям
1318 Прочим юридическим лицам
1319 Физическим лицам

1330 Кредиты на срок от 1 месяца до 1 года
1331 Банкам
1332 Правительству и бюджетным организациям
1333 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
1334 Предприятиям АПК
1335 Предприятиям топливно – энергетического комплекса
1336 Строительным организациям
1337 Торгово – посредническим предприятиям
1338 Прочим юридическим лицам
1339 Физическим лицам

1350 Среднесрочные кредиты на срок от 1 года до 3 лет
1351 Банкам
1352 Правительству и бюджетным организациям
1353 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
1354 Предприятиям АПК
1355 Предприятиям топливно – энергетического комплекса
1356 Строительным организациям
1357 Торгово – посредническим предприятиям
1358 Прочим юридическим лицам
1359 Физическим лицам

1370 Долгосрочные кредиты на срок свыше 3 лет
1371 Банкам
1372 Правительству и бюджетным организациям
1373 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
1374 Предприятиям АПК
1375 Предприятиям топливно – энергетического комплекса
1376 Строительным организациям
1377 Торгово – посредническим предприятиям
1378 Прочим юридическим лицам
1379 Физическим лицам

1390 Просроченные кредиты
1391 Банкам
1392 Правительству и бюджетным организациям
1393 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
1394 Предприятиям АПК
1395 Предприятиям топливно – энергетического комплекса
1396 Строительным организациям
1397 Торгово – посредническим предприятиям
1398 Прочим юридическим лицам
1399 Физическими лицами

1410 Беспроцентные кредиты
1411 Банкам
1412 Правительству и бюджетным организациям
1413 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
1414 Предприятиям АПК
1415 Предприятиям топливно – энергетического комплекса
1416 Строительным организациям
1417 Торгово – посредническим предприятиям
1418 Прочим юридическим лицам
1419 Физическим лицам

1430 Прочие кредиты
1431 Кредитные карты
1432 Коммерческие учтенные векселя
1433 Факторинг
1434 Вексельные кредиты
1435 Прочие займы, предоставленные клиентам
1436 Консорциальные кредиты
1437 Просроченные прочие кредиты

1470 КОНТР – СЧЕТ: Скидки на потери по кредитам
1471 Контр — счет: Скидки на потери по кредитам

1480 Требования по финансовому лизингу
1481 Требования к банкам по финансовому лизингу
1482 Требования к клиентам по финансовому лизингу

1500 Обязательные фонды банков в ПРБ
1501 Фонд обязательного резервирования счетов и депозитов
1502 Фонд обязательного страхования счетов и депозитов физических лиц

1550 Инвестиционные ценные бумаги
1551 Государственные ценные бумаги, купленные с инвестиционными целями
1552 Инвестиционные ценные бумаги банков
1553 Инвестиционные ценные бумаги юридических лиц
1554 Ценные бумаги из портфеля банка переданные в залог
1555 Премия по инвестиционным ценным бумагам (выдержанным в портфеле банка до срока погашения)

1560 КОНТР-СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам
1561 КОНТР –СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам

1570 Прямые инвестиции
1571 Инвестиции в дочерние предприятия
1572 Инвестиции в ассоциированные компании
1573 Инвестиции в паи и долевое участие в кредитных организациях
1574 Инвестиции в паи и долевое участие юридических лиц

1600 Основные средства
1601 Земля
1602 Здания и сооружения
1603 Мебель и оборудование
1604 Транспортные средства
1605 Улучшение арендованной собственности
1606 Основные средства, переданные в аренду
1607 Основные средства, полученные в финансируемую аренду
1608 Прочие основные средства

1610 Нематериальные активы
1611 Нематериальные активы

1620 Контр-счет: Амортизация по нематериальным активам
1621 Амортизация по нематериальным активам

1630 Прочие материальные активы
1631 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
1632 Хозяйственные материалы
1633 Камни и немонетарные драгоценные металлы

1640 КОНТР – СЧЕТ: Износ материальных активов
1642 Контр — счет: Износ по зданиям и сооружениям
1643 Контр – счет: Износ по мебели и оборудованию
1644 Контр — счет: Износ по транспортным средствам
1645 Контр – счет: Износ по улучшению арендованных средств
1646 Контр – счет: Износ по основным активам, переданным в аренду
1647 Контр – счет: Износ по активам, полученным в финансируемую аренду
1648 Контр – счет: Износ по прочим основным средствам
1649 Контр – счет: Износ по малоценным и быстроизнашивающимся предметам

1650 Текущие требования
1651 Расчеты с работниками банка
1652 Расчеты по налогам
1653 Прочие расчеты с государственным бюджетом
1654 Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной валютой
1655 Расчеты с другими физическими и юридическими лицами

1656 Расчеты с брокерами (по диллинговым операциям)
1657 Дебиторы по капитальным вложениям
1658 Дивиденды к получению
1659 Прочие требования

1660 Прочие активы
1661 Дебиторы по документарным расчетам
1662 Активы восстановленные во владение
1663 Прочее недвижимое имущество
1664 Купленные проценты по ценным бумагам
1665 Другие активы

1700 Предоплаченные проценты и прочие предоплаты расходов
1701 Предоплаченные проценты по полученным кредитам и депозитам
1702 Авансовые платежи в бюджет
1703 Прочие предоплаты расходов

1710 Наращенные проценты к выплате по депозитам
1711 Наращенные проценты по корреспондентским счетам
1712 Наращенные проценты по счетам до востребования органов государственной власти и управления
1713 Наращенные проценты по счетам до востребования юридических лиц
1714 Наращенные проценты по счетам до востребования физических лиц
1715 Наращенные проценты по сберегательным счетам
1716 Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок до 1 месяца
1717 Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок от 1 месяца до 1 года
1718 Наращенные проценты по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до 3 лет
1719 Наращенные проценты по долгосрочным депозитам на срок свыще 3 лет

1720 Наращенные проценты к выплате по кредитам и ценным бумагам
1721 Наращенные проценты по выпущенным в обращение ценным бумагам
1722 Наращенные проценты по кредитам полученным на срок до 1 месяца
1723 Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 месяца до 1 года
1724 Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 года до 3 лет
1725 Наращенные проценты по кредитам полученным на срок свыше 3 лет
1726 Наращенные платежи по задолженности по финансовому лизингу
1727 Наращенные проценты по займам в головном банке и филиалах
1728 Прочие наращенные проценты

1740 Наращенные проценты к получению
1741 Наращенные проценты по ценным бумагам
1742 Наращенные проценты к получению по кредитам на срок до 1 месяца
1743 Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 месяца до 1 года
1744 Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 года до 3 лет
1745 Наращенные проценты к получению по кредитам на срок свыше 3 лет
1746 Наращенные проценты к получению по просроченным кредитам
1747 Наращенные платежи к получению по финансовому лизингу

1800 Размещения в головном банке и филиалах
1801 Размещения в головном банке
1802 Размещения в местных филиалах
1803 Размещения в филиалах банка за рубежом

1810 Расчеты между филиалами и головным банком
1811 Расчеты между филиалами и головным банком
1812 Расчеты между филиалами банка за рубежом и головным банком

Группа счетов Номер счета
Наименование счета
Класс II
ПАССИВЫ
2000 Наличные денежные средства, выпущенные в обращение
2001 Наличные денежные средства, выпущенные в обращение

2020 Корреспондентские счета
2021 Средства на счетах “Лоро”
2022 Овердрафт счетов “Ностро”
2023 Счета кредитных организаций

2030 Средства в расчетах
2031 Суммы выясненного характера для обработки
2032 Суммы невыясненного характера
2033 Инкассированная денежная выручка
2034 Транзитные и клиринговые суммы
2035 Извещенные и выпущенные тратты
2036 Инкассированные платежи, подлежащие перечислению по назначению

2100 Выпущенные в обращение ценные бумаги
2101 Со сроком погашения до 1 месяца
2102 Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года
2103 Со сроком погашения от 1 года до 3 лет
2104 Со сроком погашения свыше 3 лет
2105 Ценные бумаги, проданные по соглашениям «Репо»
2106 Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам

2110 КОНТР-СЧЕТ: Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение
2111 Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение

2180 Счета республиканского бюджета
2181 Счета республиканского бюджета
2182 Счета учреждений республиканского бюджета
2183 Счета государственных внебюджетных фондов
2184 Счета республиканского бюджета для финансирования капитальных вложений
2185 Счета республиканского бюджета для финансирования капитальных вложений за счет собственных средств
2186 Счета республиканского бюджета по спецфондам
2187 Счета учреждений республиканского бюджета по спецфондам
2188 Текущие счета подведомственных учреждений республиканского бюджета
2189 Прочие счета республиканского бюджета

2190 Счета местного бюджета
2191 Счета местного бюджета
2192 Текущие счета учреждений местного бюджета
2194 Счета местного бюджета для финансирования капитальных вложений
2195 Счета местного бюджета для финансирования капитальных вложений за счет собственных средств
2198 Текущие счета подведомственных учреждений местного бюджета
2199 Прочие счета местного бюджета

2210 Счета и депозиты до востребования юридических лиц
2211 Текущие счета государственных предприятий и организаций
2212 Текущие счета негосударственных предприятий и организаций
2213 Текущие счета юридических лиц- нерезидентов
2214 Текущие счета предпринимателей без образования юридического лица
2215 Гарантийные депозиты юридических лиц
2216 Депозиты по дебетовым картам юридических лиц
2217 Условно закрытые счета
2218 Расчетные чеки
2219 Прочие депозиты

2220 Депозиты до востребования физических лиц
2221 Депозиты до востребования физических лиц
2222 Депозиты до востребования физических лиц в иностранной валюте, типа “А”
2223 Депозиты до востребования физических лиц в иностранной валюте, типа “В”
2224 Депозиты по дебетовым картам физических лиц
2225 Условно закрытые счета
2228 Чековые депозиты
2229 Прочие депозиты

2230 Сберегательные депозиты
2231 Сберегательные депозиты физических лиц
2232 Сберегательные сертификаты

2240 Краткосрочные депозиты на срок до 1 месяца
2241 Краткосрочные депозиты банков
2242 Краткосрочные депозиты юридических лиц
2243 Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования юридического лица
2244 Краткосрочные депозиты физических лиц
2245 Депозитные сертификаты
2246 Беспроцентные депозиты

2250 Краткосрочные депозиты на срок от 1 месяца до 1 года
2251 Краткосрочные депозиты банков
2252 Краткосрочные депозиты юридических лиц
2253 Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования юридического лица
2254 Краткосрочные депозиты физических лиц
2255 Депозитные сертификаты

2260 Среднесрочные депозиты на срок от 1 года до 3 лет
2261 Среднесрочные депозиты банков
2262 Среднесрочные депозиты юридических лиц
2263 Среднесрочные депозиты предпринимателей без образования юридического лица
2264 Среднесрочные депозиты физических лиц

2270 Долгосрочные депозиты на срок свыше 3-х лет
2271 Долгосрочные депозиты банков
2272 Долгосрочные депозиты юридических лиц
2273 Долгосрочные депозиты предпринимателей без образования юридического лица
2274 Долгосрочные депозиты физических лиц

2310 Кредиты, полученные на срок до 1 месяца
2311 Овердрафт
2312 Кредиты, полученные от ПРБ
2313 Кредиты, полученные от банков
2314 Кредиты, полученные от международных финансовых организаций
2315 Кредиты, переведенные на беспроцентный статус

2330 Кредиты, полученные на срок от 1 месяца до 1 года
2332 Кредиты, полученные от ПРБ
2333 Кредиты, полученные от банков
2334 Кредиты, полученные от международных финансовых организаций

2350 Среднесрочные кредиты, полученные на срок от 1 года до 3 лет
2352 Кредиты, полученные от ПРБ
2353 Кредиты, полученные от банков
2354 Кредиты, полученные от международных финансовых организаций

2370 Долгосрочные кредиты, полученные на срок свыше 3 лет
2372 Кредиты, полученные от ПРБ
2373 Кредиты, полученные от банков
2374 Кредиты, полученные от международных финансовых организаций

2390 Просроченные полученные кредиты
2391 Просроченные полученные кредиты от ПРБ
2392 Просроченные полученные кредиты от банков
2393 Просроченные полученные кредиты от международных финансовых организаций

2480 Платежи по финансовому лизингу
2481 Платежи банкам по финансовому лизингу
2482 Платежи клиентуре по финансовому лизингу

2500 Обязательные резервы банков в ПРБ
2501 Фонды обязательного резервирования счетов и депозитов
2502 Фонды обязательного страхования счетов и депозитов физических лиц

2650 Прочие обязательства
2651 Расчеты с работниками банка
2652 Расчеты по налогам
2653 Прочие расчеты с государственным бюджетом
2654 Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной валютой.
2655 Расчеты с другими физическими и юридическими лицами
2656 Расчеты с брокерами по (диллинговым операциям)
2657 Кредиторы по капитальным вложениям
2658 Дивиденды к выплате

2660 Прочие пассивы
2661 Кредиторы по документарным расчетам
2662 Другие пассивы

2700 Полученные не заработанные проценты и прочие предоплаты
2701 Полученные не заработанные проценты
2702 Прочие предоплаты доходов

2710 Наращенные проценты к получению по размещениям
2711 Наращенные проценты по счетам “Ностро”
2712 Наращенные проценты по краткосрочным размещениям на срок до 1 месяца
2713 Наращенные проценты по депозитам и размещениям на срок от 1 месяца до 1 года
2714 Наращенные проценты по размещениям в филиалах
2715 Прочие наращенные проценты

2720 Наращенные проценты к получению по кредитам и ценным бумагам
2721 Наращенные проценты по ценным бумагам,. приобретенным для продажи
2722 Наращенные проценты по кредитам овердрафт на срок до 1 месяца
2723 Наращенные проценты по кредитам на срок от 1 месяца до 1 года
2724 Наращенные проценты по среднесрочным кредитам на срок от 1 года до 3 лет
2725 Наращенные проценты по долгосрочным кредитам на срок свыше 3 лет
2726 Наращенные проценты по просроченным кредитам
2727 Наращенные проценты по прочим кредитам
2728 Наращенные платежи по задолженности по финансовому лизингу
2729 Наращенные проценты по инвестиционным ценным бумагам

2730 Наращенные проценты к выплате
2731 Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок до 1 месяца
2732 Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 месяца до 1 года
2733 Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 года до 3 лет
2734 Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок свыше 3-х лет
2735 Наращенные проценты к выплате по просроченным кредитам
2736 Наращенные платежи по финансовому лизингу

2740 Скидки на прочие потери
2741 Скидки на прочие потери

2800 Займы в головном банке и филиалах
2801 Займы в головном банке
2802 Займы в местных филиалах
2803 Займы в филиалах банка за рубежом

2810 Расчеты между головным банком и филиалами
2811 Расчеты между головным банком и местными филиалами
2812 Расчеты между головным банком и филиалами банка за рубежом

 

 

 
Группа счетов Номер счета
Наименование счета
Класс III
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
3000 Основной акционерный капитал
3001 Размещенные простые акции — у резидентов
3002 Размещенные простые акции — у нерезидентов
3003 Размещенные привилегированные акции — у резидентов
3004 Размещенные привилегированные акции — у нерезидентов

3010 КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров
3011 КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров

3050 Резервы и прочий капитал
3051 Избыточный капитал
3052 Резервный капитал
3053 Специальный капитал
3054 Нераспределенная прибыль текущего года
3055 Нераспределенная прибыль прошлых лет
3056 Прочие резервы

3100 КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом
3101 КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом

По счетам класса IV «Доходы» отражаются операции балансовых счетов №960, 962, 969 и 980, относимые в аналитическом учете на отельные лицевые счета.
Группа счетов Номер счета
Наименование счета
Класс IV.
ДОХОДЫ
4020 Процентные доходы по корреспондентским счетам
4021 Процентные доходы по счетам “Ностро” в ПРБ
4022 Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках — нерезидентах стран членов ОЭСР
4023 Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках — нерезидентах стран не членов ОЭСР
4024 Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках – резидентах

4100 Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные для продажи
4101 Процентные доходы по казначейским векселям, облигациям и другим ценным бумагам
4102 Процентные доходы по ценным бумагам банков
4103 Процентные доходы по ценным бумагам юридических лиц
4104 Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные по соглашениям “Репо”

4200 Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок до 1 месяца
4202 Процентные доходы по размещениям в ПРБ
4203 Процентные доходы по размещениям в банках ПМР
4204 Процентные доходы по размещениям в банках нерезидентах

4210 Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок от 1 месяца до 1 года
4212 По размещениям в ПРБ
4213 По размещениям в банках ПМР
4214 По размещениям в банках-нерезидентах

4300 Процентные доходы по овердрафту
4301 Банкам
4302 Правительству и бюджетным организациям
4303 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
4304 Предприятиям АПК
4305 Предприятиям топливно-энергетического комплекса
4306 Строительным организациям
4307 Торгово-посредническим предприятиям
4308 Прочим юридическим лицам

4310 Процентные доходы по кредитам на срок до 1 месяца
4311 Банкам
4312 Правительству и бюджетным организациям
4313 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
4314 Предприятиям АПК
4315 Предприятиям топливно-энергетического комплекса
4316 Строительным организациям
4317 Торгово-посредническим предприятиям
4318 Прочим юридическим лицам
4319 Физическим лицам

4330 Процентные доходы по кредитам на срок от 1 месяца до 1 года
4331 Банкам
4332 Правительству и бюджетным организациям
4333 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
4334 Предприятиям АПК
4335 Предприятиям топливно-энергетического комплекса
4336 Строительным организациям
4337 Торгово-посредническим предприятиям
4338 Прочим юридическим лицам
4339 Физическим лицам

4350 Процентные доходы по среднесрочным кредитам на срок от 1 года до 3-х лет
4351 Банкам
4352 Правительству и бюджетным организациям
4353 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
4354 Предприятиям АПК
4355 Предприятиям топливно-энергетического комплекса
4356 Строительным организациям
4357 Торгово-посредническим предприятиям
4358 Прочим юридическим лицам
4359 Физическим лицам

4370 Процентные доходы по долгосрочным кредитам на срок свыше 3-х лет
4371 Банкам
4372 Правительству и бюджетным организациям
4373 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
4374 Предприятиям АПК
4375 Предприятиям топливно-энергетического комплекса
4376 Строительным организациям
4377 Торгово-посредническим предприятиям
4378 Прочим юридическим лицам
4379 Физическим лицам

4390 Процентные доходы по просроченным кредитам
4391 Банкам
4392 Правительству и бюджетным организациям
4393 Предприятиям промышленности, транспорта и связи
4394 Предприятиям АПК
4395 Предприятиям топливно-энергетического комплекса
4396 Строительным организациям
4397 Торгово-посредническим предприятиям
4398 Прочим юридическим лицам
4399 Физическим лицам

4430 Процентные доходы по прочим кредитам
4431 Процентные доходы по кредитным картам
4432 Процентные доходы по коммерческим учтенным векселям
4433 Процентные доходы по факторингу
4434 Процентные доходы по вексельным кредитам
4435 Процентные доходы по прочим займам, предоставленным клиентам
4436 Процентные доходы по консорциальным кредитам
4437 Процентные доходы по просроченным кредитам

4480 Платежи по финансовому лизингу
4481 Платежи от задолженности банков по финансовому лизингу
4482 Платежи от задолженности клиентов по финансовому лизингу

4500 Процентные доходы по обязательным фондам банков
4501 По фонду обязательного резервирования счетов и депозитов
4502 По фонду обязательного страхования счетов и депозитов физических лиц

4550 Процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам
4551 По государственным ценным бумагам, купленных с инвестиционными целями.
4552 По инвестиционным ценным бумагам банков
4553 По инвестиционным ценным бумагам юридических лиц
4554 По ценным бумагам из портфеля банка, переданные в залог

4560 Увеличение премии и дисконтов по ценным бумагам
4561 Увеличение дисконта по инвестиционным ценным бумагам
4562 Амортизация премии по выпущенным в обращение ценным бумагам

4570 Доходы по прямым инвестициям
4571 От инвестиций в дочерние организации
4572 От инвестиций в ассоциированные компании
4573 От инвестиций в паи и долевые участия в кредитных организациях
4574 Доходы от инвестиций в паи и долевые участия юридических лиц

4700 Доходы/(контр-счет) убытки по торговым операциям
4701 Доходы/(контр-счет) убытки по торговле ценными бумагами
4702 Доходы/(контр-счет) убытки по торговле акциями
4703 Доходы/(контр-счет) убытки по торговле прочими ценными и коммерческими бумагами
4704 Доходы/(контр-счет) убытки по торговле иностранной валютой
4705 Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке иностранных валют
4706 Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке ценных бумаг

4750 Комиссионные доходы
4751 Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям
4752 Комиссионные доходы от услуг банка по продаже — покупке ценных бумаг
4753 Комиссионные доходы от услуг по продаже — покупке иностранной валюты
4754 Комиссионные доходы от услуг банка по трастовым операциям
4755 Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям
4756 Комиссионные доходы от услуг банка по ведению счетов клиентов
4757 Комиссионные доходы от услуг банка по инкассации денежной наличности
4758 Комиссионные доходы от консалтинговых услуг
4759 Прочие комиссионные доходы

4780 Доходы от реализации неторговых активов
4781 Доходы от реализации вложений в ценные бумаги
4782 Доходы от реализации основных средств
4783 Доходы от реализации материалов

4790 Прочие доходы
4791 Прочие доходы

4800 Процентные доходы по размещениям в головном банке
4801 Процентные доходы по размещениям в головном банке
4802 Процентные доходы по размещениям в филиалах
4803 Процентные доходы по размещениям в филиалах банка за рубежом

4900 Полученные штрафы, пени, неустойки
4901 Полученные штрафы, пени, неустойки

4910 Чрезвычайные доходы
4911 Чрезвычайные доходы
4912 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году

По счетам класса V «Расходы» отражаются операции относимые ранее на балансовые счета №970, 971, 979, 980 в разрезе аналитического учета
Группа счетов Номер счета
Наименование счета
Класс V
РАСХОДЫ
5020 Процентные расходы по корреспондентским счетам банков
5021 Процентные расходы по средствам на счетах “Лоро”
5022 Процентные расходы по овердрафту счетов «Ностро»
5023 Процентные расходы по счетам кредитных организаций

5100 Процентные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам
5101 Со сроком погашения до 1 месяца
5102 Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года
5103 Со сроком погашения от 1 года до 3-х лет
5104 Со сроком погашения свыше 3-х лет
5105 По ценным бумагам проданным по соглашениям “Репо”

5180 Процентные расходы по счетам республиканского бюджета
5181 По счетам республиканского бюджета
5182 По счетам учреждений республиканского бюджета
5183 По счетам государственных внебюджетных фондов
5186 По счетам республиканского бюджета по спецфондам
5187 По счетам учреждений республиканского бюджета по спецфондам
5188 По текущим счетам подведомственных учреждений республиканского бюджета
5189 По прочим счетам республиканского бюджета

5190 Процентные расходы по счетам местного бюджета
5191 По счетам местного бюджета
5192 По счетам учреждений местного бюджета
5194 По счетам местного бюджета для финансирования капитальных вложений
5195 По счетам местного бюджета для финансирования капитальных вложений за счет собственных средств
5198 По текущим счетам подведомственных учреждений местного бюджета
5199 По прочим счетам местного бюджета

5210 Процентные расходы по счетам и депозитам до востребования юридических лиц
5211 Государственных предприятий и организаций
5212 Негосударственных предприятий и организаций
5213 Юридических лиц- нерезидентов
5214 Предпринимателей без образования юридического лица
5215 Гарантийных депозитов юридических лиц
5216 Депозитов по дебетовым картам юридических лиц
5217 По условно закрытым счетам
5218 По расчетным чекам
5219 По прочим депозитам

5220 Процентные расходы по депозитам до востребования физических лиц
5221 По депозитам до востребования физических лиц
5222 По депозитам до востребования физических лиц в иностранной валюте, типа “А”
5223 По депозитам до востребования физических лиц в иностранной валюте, типа “В”
5224 По депозитам по дебетовым картам физических лиц
5225 По условно закрытым счетам
5228 По чековым депозитам
5229 По прочим депозитам

5230 Процентные расходы по сберегательным депозитам
5231 По сберегательным депозитам физических лиц
5232 По сберегательным сертификатам

5240 Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок до 1 месяца
5241 Банков
5242 Юридических лиц
5243 Предпринимателей без образования юридического лица
5244 Физических лиц
5245 По депозитным сертификатам

5250 Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок от 1 месяца до 1 года
5251 Банков
5252 Юридических лиц
5253 Предпринимателей без образования юридического лица
5254 Физических лиц
5255 Депозитным сертификатам

5260 Процентные расходы по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до 3-х лет
5261 Банков
5262 Юридических лиц
5263 Предпринимателей без образования юридического лица
5264 Физических лиц

5270 Процентные расходы по долгосрочным депозитам на срок свыше 3-х лет
5271 Банков
5272 Юридических лиц
5273 Предпринимателей без образования юридического лица
5274 Физических лиц

5310 Процентные расходы по кредитам полученным на срок до 1 месяца
5311 По овердрафту
5312 От ПРБ
5313 От других банков
5314 От международных финансовых организаций

5330 Процентные расходы по кредитам полученным на срок от 1 месяца до 1 года
5332 От ПРБ
5333 От банков
5334 От международных финансовых организаций

5350 Процентные расходы по среднесрочным кредитам полученным на срок от 1 года до 3-х лет
5352 От ПРБ
5353 От банков
5354 От международных финансовых организаций

5370 Процентные расходы по долгосрочным кредитам полученным на срок свыше 3-х лет
5372 От ПРБ
5373 От банков
5374 От международных финансовых организаций

5440 Расходы на скидки по кредитам
5441 Расходы на скидки по кредитам

5480 Платежи по финансовому лизингу
5481 Платежи банкам по финансовому лизингу
5482 Платежи клиентуре по финансовому лизингу

5500 Процентные расходы по обязательным фондам банков
5501 По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов
5502 По фондам обязательного страхования счетов и депозитов физических лиц

5560 Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам
5561 Амортизация премий по инвестиционным ценным бумагам
5562 Прирост дисконтов по выпущенным в обращении ценным бумагам

5600 Амортизационные расходы
5601 Амортизация зданий и сооружений
5602 Амортизация по мебели и оборудованию
5603 Амортизация по транспортным средствам
5604 Амортизация по улучшению арендованной собственности
5606 Амортизация по основным активам, переданным в аренду
5607 Амортизация по активам, полученным в финансируемую аренду
5608 Амортизация по прочим основным средствам
5609 Амортизация по МБП

5620 Амортизационные расходы по нематериальным активам
5621 Амортизация по нематериальным активам

5630 Расходы на оплату труда и обязательные отчисления
5631 Расходы на оплату труда
5632 Расходы на премию
5633 Единый социальный налог
5634 Прочие выплаты

5640 Расходы на недвижимость
5641 Освещение, отопление, водоснабжение
5642 Ремонт и содержание зданий
5643 Служба безопасности
5644 Выплаченная арендная плата
5645 Прочие расходы на содержание недвижимости

5650 Налоги и сборы
5651 Земельный налог
5652 Налог на операции с ценными бумагами
5653 Прочие государственные налоги
5654 Налог на транспортные средства
5655 Прочие налоги и сборы

5660 Другие операционные расходы
5661 Консультационные и аудиторские расходы
5662 Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы
5663 Канцелярские, типографские расходы и расходы на запасы
5664 Расходы на трастовые сборы
5665 Выплаченные комиссии и сборы
5666 Прочие операционные расходы

5670 Другие хозяйственные расходы
5671 Транспортные расходы
5672 Расходы на ремонт мебели и оборудования
5673 Расходы на ремонт автотранспорта
5674 Расходы на аренду оборудования
5675 Командировочные расходы
5676 Представительские расходы
5677 Расходы на рекламу
5678 Расходы на обучение
5679 Прочие хозяйственные расходы

5740 Расходы на скидки на прочие потери
5741 Расходы на скидки на прочие потери

5800 Процентные расходы по займам в головном банке и филиалах
5801 Займы в головном банке
5802 Займы в филиалах
5803 Займы в филиалах банка за рубежом

5900 Потери от реализации и списания неторговых активов
5901 Потери от реализации неторговых инвестиционных ценных бумаг
5902 Потери от реализации списания основных средств
5903 Потери от реализации и списания материалов

5910 Прочие расходы
5911 Прочие расходы

5920 Выплаченные штрафы, пени, неустойки
5921 Выплаченные штрафы, пени, неустойки

5930 Чрезвычайные расходы
5931 Чрезвычайные расходы
5932 Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году

5980 Расходы по изготовлению денег
5981 Расходы по изготовлению денег

5990 Подоходный налог (налог на доходы)
Класс VI
УСЛОВНЫЕ СЧЕТА
Активные условные счета
6000 Требования по наличным сделкам
6001 Требования по поставке денежных средств по наличным сделкам
6002 Требования по поставке денежных средств по наличным сделкам операций с иностранной валютой
6003 Требования по поставке ценных бумаг по наличной сделке

6010 Требования по срочным сделкам
6011 Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам
6012 Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам операций с иностранной валютой
6013 Требования по поставке ценных бумаг по срочным сделкам
6014 Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО
6015 Требования по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО

6020 Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)
6021 Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
6022 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

6030 Требование на получение кредитов в будущем
6031 Требование на получение кредитов в будущем

Пассивные условные счета
6300 Обязательства по наличным сделкам
6301 Обязательства по поставке денежных средств по наличным сделкам
6302 Обязательства по поставке денежных средств по наличным сделкам с иностранной валютой
6303 Обязательства по поставке ценных бумаг по наличным сделкам

6310 Обязательства по срочным сделкам
6311 Обязательства по поставке денежных средств по срочным сделкам
6312 Обязательства по поставке денежных средств по срочным сделкам с иностранной валютой
6313 Обязательства по поставке ценных бумаг по срочным сделкам
6314 Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО
6315 Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО

6320 Нереализованные курсовые разницы (положительные)
6321 Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
6322 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

6330 Обязательства по выдаче кредитов в будущем
6331 Обязательства по выдаче кредитов в будущем

6340 Выпущенные гарантии и поручительства
6341 Выпущенные гарантии и поручительства

6350 Прочие условные счета
6351 Аккредитивы
6352 Расчетные документы и векселя на инкассо
6353 Акцепт переводных векселей
6354 Векселя, проданные с нашим индоссаментом

Группа счетов Номер счета Наименование счета
Класс VII
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Активные счета
7000 Наличные денежные средства
7001 Наличные денежные средства в кассе

7010 Ценные бумаги в управлении
7011 Ценные бумаги в управлении

7020 Драгоценные металлы
7021 Драгоценные металлы

7030 Кредиты предоставленные
7031 Кредиты предоставленные

7040 Средства, использованные на другие цели
7041 Средства, использованные на другие цели

7050 Расчеты по доверительному управлению
7051 Расчеты по доверительному управлению

7060 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
7061 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

7070 Текущие счета
7071 Текущие счета

7080 Расходы по доверительному управлению
7081 Расходы по доверительному управлению

7100 Убыток по доверительному управлению
7101 Убыток по доверительному управлению

Пассивные счета
7300 Капитал в управлении (учредители)
7301 Капитал в управлении (учредители)

7310 Расчеты по доверительному управлению
7311 Расчеты по доверительному управлению

7320 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
7321 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

7330 Доходы от доверительного управления
7331 Доходы от доверительного управления

7340 Прибыль по доверительному управлению
7341 Прибыль по доверительному управлению
Группа счетов Номер счета Наименование счета
Класс IX
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
9000 Резервные фонды денежных билетов и монеты
9001 Резервные фонды в хранилищах

9100 Обязательства по выданным кредитам
9101 Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам, кроме векселей
9102 Учтенные векселя
9103 Имущество, принятое в залог, кроме ценных бумаг
9104 Гарантии и поручительства, полученные банком

9110 Обязательства по полученным кредитам
9111 Ценные бумаги переданные, в залог по полученным кредитам
9112 Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг

9200 Бланки ценных бумаг
9201 Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в хранилищах
9202 Бланки ценных бумаг и долговых обязательств выданные под отчет
9203 Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути
9204 Бланки строгой отчетности
9205 Неиспользованные кредитные карты

9210 Ценные бумаги
9211 Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов для размещения
9212 Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на хранении по договорам хранения
9213 Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для уничтожения
9214 Погашенные материализованные государственные ценные бумаги для проверки и уничтожения
9215 Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения
9216 Ценные бумаги, приобретенные для клиентов
9217 Ценные бумаги, приобретенные в портфель банков
9218 Долговое обязательство приобретенное банком

9220 Расчетные операции и документы
9221 Расчетные документы не оплаченные в срок
9222 Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты
9223 Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым операциям
9224 Платежные документы у иностранных корреспондентов

9240 Разные ценности и документы
9241 Разные ценности и документы
9242 Разные ценности и документы отосланные и выданные под отчет
9243 Средства, перечисленные экономическим агентам для участия в их хозяйственной деятельности
9244 Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия

9300 Арендные и лизинговые операции
9301 Основные средства, переданные в аренду
9302 Другое имущество, переданное в аренду
9303 Арендованные основные средства
9304 Арендованное другое имущество
9305 Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг

9400 Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания. Долги списанные в убыток.
9401 Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам (фонда риска)
9402 Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком
9403 Долги списанные в убыток

9500 Источники финансирования капитальных вложений
9501 Средства нераспределенной прибыли
9502 Начисленный износ на основные средства
9503 Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения
9504 Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудования для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов
Додаток №3
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ПУ
Ім»я файлу у форматі puYYMMDD.CCC CCC – код підприємства ПУ
Унікальний код абонента
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, оплачена абонентом
Примітка – містить текстову інформацію для абонента
Додаток №4
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ППП
Ім»я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP PPP – код ППП
Унікальний код абонента
Код підприємства ПУ
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, нарахована ЦП
Сума, оплачена абонентом
Примітка
Касир
Додаток №5
Довідник підприємств
Унікальний код підприємства
Найменування
Пароль
Телефон
Довідник послуг
Унікальний код підприємства
Унікальний код послуги
Найменування
Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники – рахунків і послуг)
Додаток №6
Формат файлу передачі даних про житлові приміщення
Унікальний код приміщення
Адреса
«Характеристики приміщення»
Дата зміни
Додаток №8.
Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.
Статті звітності Рахунки плана рахунків Прострочені Всього
1 2 3
АКТИВИ
1.1. Грошові засоби 1010, 1093 375 124,62
1.2. Рахунки в ПРБ 1021,1025,частина(1026,1202,1212), 1501 597 936,04
2. Держ. Боргові зобов’язання, цінні папери ПРБ 1101,1551,частина(1202,1212) —
3 Засоби в банках 1022,1023,1024,частин 1026, 1203,1204,1206,1213,1214,1216 —
4. Вкладення в ЦП для перепродажу 1102,1103,1104, 1105 238 468,00
5. Позичкова заборгованість в т.ч. 1300,1310,1330,1350,1370,1390, 1410, 1430 117 047,68 2596093,38
5.1. банків 1301,1311,1331,1351,1371,1391, 1411 —
5.2. клієнтів, всього: 1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438 2596093,38
5.2.1. Підприємствам та організаціям 1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438 2341243,98
5.2.2. Фізичним осоьам 1319,1339,1359,1379,1399,1419 254 849,40
6. Прострочені відсотки 1726 124 154,04
7. Засоби, передані в лізинг 1480 —
8. Іммобілізаціонні засоби, всього 1600,1610,1631,1632,1658, за мінусом (1621,1640) 920 868,20
8.1 ОЗ, нематеріальні активи 1600,1610,1658 за мінусом (1621,1640) 818 717,52
8.2 МШП 1631 за мінусом 1649 42 388,74
8.3 Хозматеріали, камені та немонетарні драгметали 1632, 1633 59 761,94
9. Довгострокові вкладення в ЦП, долі Частина 1552,1553,1554,1555,1570 за мінусом 1561 501 976,68
10. Прострочені активи 1091,1092,1094,(1180-2170), 1650,1661,1662,1663,1664,1665,1667,1710,1721,1722,1723,1724,1725,1727,1728,1770,1780,1800,1810 1284554,8
11. Витрати банку Усі рахунки V класу, за мінусом 5700,5900,5912 —
12. Збитки 5700,5900,5912 —
13. ВСЬОГО (1.1+.+12) 6 639 175,76
14. Фонд ризику 1470 176 189,80
15 Витрати майбутніх періодів 1700,1740,1750 12 647,74
16. Всього активів (13-14+15) 117 047,68 6 475 633,70
ПАСИВИ
17. Кредити, всього 2310,2330,2350,2370,2390 —
17.1 від ПРБ 2312,2332,2352,2372,2391 —
18. засоби банків кореспондентів 2021,2022,2023 —
19. Засоби клієнтів, всього 4 438 961,46
19.1 Засоби клієнтів юр.особ 2027, частина 2091,2093,2094,2096,2180,2190,2210,2241,2242,2243, частина 2246,2251,2252,2253,2261,2262,2263,2271,2272,2273 3 107 154,12
19.2 Засоби клієнтів фіз.особ Частина 2091,2220,2231,2244, частина 2246,2254,2264,2274 1 331 807,34
20. випущені боргові зобов’язання 2100,2232,2245,2255 за мінусом 2110 —
21. Інші зобов’язання 2092,2170-1180,2480,2650,2660,2740,2750,2770,2780,2790,2800,2810 1 665 943,16
22. Всього (17+..+21) 6104904,62
23.Доходи майбутніх періодів 2700,2710,2720 176 252,52
24.Власні засоби 3000,3040,3050,3070 за мінусом 3090,3100,1666 194 476,56
25. Доходи банку Рахунки класу IV —
26. Всього пасивів (22+..+25) 6 475 633,70
ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий на «Дипломна робота Аналіз діяльності комерційного банку»

  1. CreditGid говорит:

    Отже, усп?шна д?яльн?сть будь-якого комерц?йного банку, його житт?здатн?сть протягом тривалого пер?оду часу залежить в?д неперервно? посл?довност? управл?нських р?шень, що ?х приймають менеджери як ?ндив?дуально, так ? колективно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *