Курсова робота Вдосконалення обліку будівельного підприємства

Зміст

 

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

1. Сутність будівельного виробництва…………………………………………….. 8

1.1. Вимоги до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві8

1.2. Особливості ведення бухгалтерського обліку на будівельних підприємствах………………………………………………………………………… 12

 

2. Організація обліку на будівельному підприємстві………………………… 8

2.1. Організаційна побудова бухгалтерії………………………………….. 8

2.2. Системи первинного обліку на будівельному

підприємстві…………………………………………………………………………… 12

2.3. Облік виробничих запасів на будівельному

підприємстві…………………………………………………………………………… 16

2.4. Облік фінансового результату на будівельному підприємстві18

 

3. Шляхи удосконадення обліку будівельного виробництва………….. 24

 

4. Облік з використанням ПЕОМ……………………………………………………. 27

 

5. Документальне оформлення обліку будівельного виробництва…. 30

 

6. Фінансовий облік будівельного виробництва…………………………….. 33

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 38

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 40

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 42


Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично здійснювати облік прибутків, витрат та фінансових результатів господарської діяльності.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до бухгалтерського обліку на підприємстві.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться вдосконаленню організації бухгалтерського обліку на підприємстві:  організаційній побудові бухгалтерії підриємства, принципам організації праці виконавців.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного підприємства, який бажає досягти успіху.

Теоретичну основу дослідження питання обліку на підприємстві склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Грабова Н.Н., Завгородній В. П., Ткаченко Н. М., Шеремета А. Д.  та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням курсової роботи є розгляд питань вдосконалення  обліку будівельного підприємства.

Об»єктом дослідження є  ТОВ “Будівельник”.

Структурно курсова робота поділена на два розділи.

В першому розділі розглядаються теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на будівельному підприємстві.

Другий розділ присвячений практичним основам обліку на прикладі ТОВ “Будівельник”. ТОВ “Будівельник” підприємство, що виконує будівельні роботи на замовлення інших організацій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Будівельник” наведені в табл. 1. Проаналізувавши за табл. 1. основні показники ТОВ “Будівельник” бачимо, що обсяг доходу (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році зменшився  на 4,32% в порівнянні з минулим. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 4364 тис. грн., що на 4,32% менше ніж у 2000 році. На такий відсоток зменшилась і величина податку на додану вартість.

Позитивним є зменшення величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1400 тис. грн. до 1245 тис. грн., у відсотках становить 11,7 %;

— адміністративних витрат з 1990 тис. грн. до 1983 тис. грн., що становить 0,35 %;

— витрати на збут з 310 тис. грн. до 304 тис. грн., що становить 1,94%.

Але все це спричинило збільшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 99 тис. грн. до 102 тис. грн., у відсотках зменшення склало 2,87 %; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) зріс на 0,2 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2001 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 13 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в 2001 році склав 115 тис. грн., що майже на 3,51 % менше, ніж у 2000 році (119 тис. грн.).В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році зросла на 0,85 % і склала 1,84 %.

Отже, основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Будівельник” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень. Схематично динаміка основних показників наведена у вигляді діаграми на рис. 1.


Таблиця 1

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Будівельник” за 2000-2001 роки (тис. грн.)

  

Показники

 

2000 р.

 

2001 р.

Відхилення (+,-)

2001 рік

абсолютне

відносне

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

4561

4364

-197

-4,32

960,08

1134,6

1178,28

1091

2. Податок на додану вартість /п.1 : 6/

760

727

-33

-4,32

160,013

189,11

196,38

181,83

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) /п.1 – п.2/

3801

3637

-164

-4,32

800

946

982

909

4. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1400

1245

-155

-11,07

273,9

323,7

336,15

311,25

5. Валовий прибуток (збиток)

2401

2392

-9,17

-0,38

526,17

621,83

645,75

597,92

6. Адміністративні витрати

1990

1983

-7,00

-0,35

416,43

555,24

535,41

495,75

7. Витрати на збут

310

304

-6,00

-1,94

66,88

79,04

79,04

79,04

8. Інші операційні витрати

2

3

1,00

50,00

0,66

0,78

0,81

0,75

9. Фінансовий результат від операційної діяльності /п.5 – п.6 – п.7 – п.8/

99

102

2,83

2,87

42,20

-13,23

30,49

22,38

10. Інші доходи

20

13

-7,00

-35,00

2,86

3,38

3,51

3,25

11. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

119

115

-4,17

-3,51

45,06

-9,85

34,00

25,63

12. Податок на прибуток від звичайної діяльності /п.11 * 30%/

35,65

34,4

-1,25

-3,51

7,568

8,944

9,288

8,6

13. Фінансовий результат від звичайної діяльності /п.11 – п.12/

83

80

-2,92

-3,51

37,49

-18,79

24,71

17,03

14. Чистий прибуток (збиток) /п.13/

83

80

-2,92

-3,51

37,49

-18,79

24,71

17,03

15. Рівень витрат в чистому доході, % /п.4, п.6, п.7, п.8 : п.3/

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість виконаних робіт

36,83

34,23

-2,60

-7,06

34,23

34,23

34,23

34,23

Адміністративні витрати

52,36

54,53

2,17

4,15

52,05

58,72

54,53

54,53

Збут

8,16

8,36

0,20

2,49

8,36

8,36

8,05

8,69

Інше

0,05

0,08

0,03

56,77

0,08

0,08

0,08

0,08

16. Рентабельність реалізації, % /п.9 : п.1/

2,17

2,33

0,16

7,51

4,40

-1,17

2,59

2,05

17. Рентабельність основної діяльності, % /п.9 : /п.4 + п.6 + п.7 + п.8//

2,67

2,88

0,21

7,73

5,57

-1,38

3,20

2,52

18. Рентабельність підприємства, % /п.14 : п.1/

1,82

1,84

0,02

0,85

3,90

-1,66

2,10

1,56

  

Рис. 1. Динаміка основних показників ТОВ “Будівельник” за 2000-2001 рр.


1. Сутність будівельного виробництва

1.1. Вимоги до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Господарська діяльність кожного підприємства базується на найбільш раціональному викорис­танні матеріальних і грошових ресурсів, а також робочого часу у процесі виробництва.

Головне завдання кожного підприємства — випуск продукції, торгівля товарами високої якості з найменшими витратами. Тому основним завданням бухгалтерського обліку є: виявлення обсягу випущеної з виробництва продукції, придбаних товарів, їх реалізації, виявлення фактичних витрат з виготовлення продукції чи придбання товарів, аналіз і контроль за собівартістю виробленої продукції та її зниженням, визначення кінцевих результатів діяльності підприємства.[1]

Виходячи з цього, завданнями бухгалтерського обліку є:

додержання Положень (стандартів) бухгалтерського об­ліку 1- 6 (накази Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. і № 137 від 28.05.99 р.) та ін.;[1] Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

Рис. 1.2. Складові витрат будівельного контракту


2. Організація обліку на будівельному підприємстві

2.1. Організаційна побудова бухгалтерії

 

Бухгалтерський облік на ТОВ “Будівельник” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

 Об»єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їхнього зобов»язання і господарських операцій, здійснювані організаціями в процесі їхньої діяльності.

Основними задачами бухгалтерського обліку є:

формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майновому положенні, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

Один із найважливіших пунктів контракту підряду. Умови платежів і розрахунків за виконані роботи і послуги сторони визначають самостійно. Оплата робіт може здійснюватися за готовий об»єкт або шляхом проміжних платежів (за етапи, комплекси робіт, конструктивні елементи, окремі види робіт та послуг). За домовленістю замовник перераховує підрядчику аванси, здійснює оплату за будівельні матеріали, устаткування, конструкції, що поставляє підрядчик.


6. Фінансовий облік будівельного виробництва

         Бухгалтерський фінансовий облік на ТОВ “Будівельник” ведуть у межах підприємст­ва, що є відособленою юридичне самостійною субстанцією су­спільних відносин. Підприємство, як суспільне явище, юридичне є самостійним, незалежним по відношенню до його засновників. Це перший принцип побудови бухгалтерського фінансового обліку.

Другим принципом побудови бухгалтерського фінансового об­ліку є відображення економіко-правового стану та зміни цього стану підприємства в суспільстві як самостійної субстанції на ос­нові теорії двоїстості (подвійності), з одного боку, як сукупності майна (активів, носіїв вартості), а з іншого — як сукупності кон­кретних правовласників (пасивів, носіїв права власності на акти­ви). Це означає, що у будь-який момент діяльності, за даними бухгалтерського обліку можна буде визначити суспільний — економіко-правовий стан підприємства (тобто Активи мають дорів­нювати Пасивам у своїй сумі), та за даними бухгалтерського об­ліку має бути надана можливість з»ясування зміни стану будь-якого об»єкта (актив) чи суб»єкта (пасиву) права власності за об­ліковий період.

Третім принципом побудови фінансового обліку на ТОВ “Будівельник” є вартісне вимірювання активів та пасивів за історичною собівартістю на момент оцінки.

Висновки та пропозиції

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні теоретичні та практичні висновки:

Прямий результат виробничої діяльності будівельних, монтажних і проектно-пошукових організацій — це продукція будівництва, яка набирає предметної форми (будівлі, споруди) або форми виробничих послуг (монтаж обладнання, капітальний ремонт).

Особливістю виробництва будівельної продукції є довгостроковість її виготовлення порівняно з часом виготовлення інших видів продукції сфери матеріального виробниц­тва. Підпунктом 7.10.2 Закону про оподаткування прибутку підприємств, визначено термін “довгостроковий договір”:

Бухгалтерський облік на ТОВ “Будівельник” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

 Об»єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їхнього зобов»язання і господарських операцій, здійснювані організаціями в процесі їхньої діяльності.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій на ТОВ “Будівельник” є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Бухгалтерський облік наявності та руху будівельних матеріалів підприємствами-забудовниками ведеться на рахунку 205 «Будівельні матеріали», а підрядними організаціями, в тому числі ТОВ “Будівельник” — на рахунку 201 «Сировина і матеріали».

Для вдосконалення обліку на ТОВ “Будівельник” необхідно керуватися «Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти».

П(С)БО 18 визначає методологічні засади формування підрядчиками у бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати, пов»язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності.

Розв»язання задач обліку бухгалтерських операцій на ТОВ “Будівельник” автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Договір підряду є основним документом, що регламентує взаємовідносини замовників і підрядчиків і визначає їхню відповідальність за невиконання договірних зобов»язань.

До загальних положень контракту слід включати такі розділи.

1. Сторони за договором.

2. Предмет контракту.

3. Ціна предмета контракту.

4. Строки виконання робіт.

5. Розрахунки і платежі.

6. Матеріально-технічне забезпечення.

7. Субпідрядні організації.

8. Страхування ризиків.

9. Виконання робіт.

10. Здача і приймання робіт.

11. Гарантійні строки експлуатації об»єкта після здачі в експлуатацію.

12. Розв»язання спорів і арбітраж.

13. Призупинення робіт та розірвання контракту.

         На   основі   даних  бухгалтерського  обліку  ТОВ “Будівельник” зобов»язано складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства. Фінансова  звітність ТОВ “Будівельник” включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Список використаних джерел

1.     Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.//Уряд.Кур’єр, 1996, 28 червня.

2.     Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

3.     Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

4.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

5.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

6.     Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

7.     Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2001 р.).

8.     Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

9.     Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.

10.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

11.Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

14.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затверджений наказом Міністерства фінансів України №205 від 28.04.2001р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №5. -С.29-30.

15.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

16.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

17.Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.

18.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

19.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

20.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

21.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

22.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

23.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

24.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

25.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

26.Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

27.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.


Додатки

 


Додаток 1

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Будівельник”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

4

8

 

первісна вартість

0 11

5

10

 

Знос

0 12

1

2

 

Незавершене будівництво

0 20

11

18

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1462

1284

 

первісна вартість

0 31

2932

2974

 

Знос

0 32

1470

1690

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

50

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

1477

1360

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

35

41

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

1215

1383

 

готова продукція

130

63

72

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

247

290

 

первісна вартість

161

247

290

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1

2

 

за виданими авансами

180

3

3

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

23

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

15

29

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

1599

1843

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

3076

3203

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

1600

1600

 

Пайовий капітал

310

699

739

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

238

280

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

69

71

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

2606

2690

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

0

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

0

0

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

11

70

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

186

164

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

30

24

 

з бюджетом

550

99

91

 

з позабюджетних платежів

560

8

10

 

зі страхування

570

31

36

 

з оплати праці

580

88

97

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

17

21

 

Усього за розділом 4.

620

470

513

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

3076

3203

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Будівельник”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

4364

4561

 

Податок на додану вартість

0 15

727

760

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3637

3801

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1245

1400

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

2392

2401

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

13

20

 

Адміністративні витрати

0 70

1983,0

1990

 

Витрати на збут

0 80

304

310

 

Інші операційні витрати

0 90

3

2

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

115

119

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

10

9

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

10

9

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

115

119

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

35

36

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

80

83

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

80

83

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типова форма № КО-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджена наказом Мінстату

 

Код за

 

 

 

 

 

 

 

України від 15.02.96р. №51

 

 

ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

 

 

КВИТАНЦІЯ

Номер

доку-

мента

Дата

складання

Кореспонду-

ючий

рахунок,

субрахунок

Код

аналі-

тичного

обліку

Сума

Код

цільового

призна-

чення

до прибуткового касового

ордеру № 1

1

25.02.02

 

361

 

300,00

 

 

 

 

 

Прийнято від

Петрова І. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято від

Петрова Івана Петровича

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прізвище,  ім»я, по-батькові

 

 

Підстава

 

виручка

 

Підстава

 

виручка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума

Триста гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

Триста гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прописом

 

 

прописом

в тому числі ПДВ

П»ятдесят гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

в  т. ч. ПДВ:         50.00  .

 

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 лютого 2002 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Одержав касир

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 4

Постачальник

ЗАО «В.Р.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тел. 290-09-10

 

 

 

 

 

 

Одержувач

ТОВ “Будівельник”

 

 

 

 

 

Платник

той самий

 

 

 

 

 

 

 

Замовлення

Сч. вход. СВ-05476 (14.02.02)

 

 

Валюта

 

Гривня

Умова:

Попередня оплата

 

 

Курс

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуткова накладна № ПН-02655

Від 14 лютого 2002 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

Од.

Кіл-ть

Ціна вал

Сума вал

Сума грн

ПДВ

Всього

1

Цегла силікатна

 

шт.

2000

586,70

586,70

586,70

117,340

704,040

 

 

 

 

 

 

Всього :

586,70

586,70

117,34

704,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього у гривнях:

 

Сімсот чотири гривні 04 копійки

 

 

 

 

 

Всього ПДВ:

 

      117.34 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвантажив:

__________________________

 

Одержав:

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 5

Поставщик     ООО «Паралель»

 

 

 

 

 

 

                      ОКПО 31240906, тел. 2686032

 

 

 

 

 

                       Р/с 26001135701 в АКБ «Интеграл-Банк» г.Киев. МФО 320735

 

 

                       Адрес ул.Горького,91/14.

 

 

 

 

 

 

Получатель    ТОВ “Будівельник”

 

 

 

 

 

 

 

                   тел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плательщик   он же

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходная накладная №_060

 

 

 

 

от 11 февраля 2002 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар

Ед

Кол-во (литр)

Цена (литр)

Сумма

НДС

Всего

1

Бензин А93

шт.

1000

1,25

1041,67

208,33

1250,00

2

Бензин А76

шт.

200

1,2

200,00

40,00

240,00

3

 

шт.

 

 

0,00

0,00

0,00

4

 

шт.

 

 

0,00

0,00

0,00

Всего :

1241,67

248,33

1490,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего на сумму: тисяча чотириста дев’яносто грн. 00 коп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе НДС:     

 

 

 

 

 

 

 

248,33

грн.

 

 

 

 

 

 


Додаток 6

Замовник _________ТОВ “Дельта”_______________________________

(організація тощо)

Підрядчик _______ТОВ “Будівельник”___________________________

(організація тощо)

Складена на основі базисної кошторисної вартості будівництва (реставрації, ремонту), яка визначена згідно з проектом, затвердженим
_____________________зборами засновників   від 14.12.2000 р._______________

(посилання на документ про затвердження)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво (реставрацію, ремонт) __гаража 4х5х2,50_________

(найменування будови, її черги, пускового комплексу, об»єкта)

____________________________, що здійснюється в 200__ році

Складена в базисних цінах 1997 року з урахуванням ринкових умов здійснення будівництва (реставрації, ремонту)

№ з/п

Обґрунтування

Найменування

Вартість, тис. грн

всього

у тому числі:

будівельних робіт

монтажних робіт

інших витрат

1

Зведений кошторисний розрахунок вартості року

Базисна кошторисна вартість будівельних (ремонтно-будівельних) та монтажних робіт (у базисних цінах 1997 року)

25000

25000

2

Зведений кошторисний розрахунок вартості року

Частина інших кошторисних робіт і розрахунок витрат, що входять у базисну кошторисну вартість і належать до діяльності підрядчика

1000

1000

Разом

26000

25000

1000


Додаток 7

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

Типова форма №КБ-2в
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства статистики України та Державного комітету
України у справах містобудування і архітектури
від 27 січня 1997 р. №26/5
Код за ДКУД

Замовник _____ЗАТ “Альба” _________

Генпідрядник _ТОВ “Будівельник”____

Субпідрядник _______________________

________________________________

________________________________

Контракт (договір) №__37 _ від » 1 » лютого  2001 р.

Найменування будівництва та його адреса м. Київ, вул. Смілянська, 7  

Найменування об»єкта   житловий будинок

Локальний кошторис № 2.37. від 01.02.2001.

АКТ №_4_

приймання виконаних підрядних робіт

за березень 2001 р.

№ з/п

Види робіт

Обгрунтування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Виконано робіт, грн.

1

Будівельноремонтні

Кв. м.

300

500

150000

2

3

і т. д.

Разом прямих витрат, тис. грн

150000

Накладні витрати, тис. грн

2000

Підсумок

152000

Планові нагромадження, тис. грн

Підсумок

152000

Тимчасові будівлі та споруди, тис. грн

Підсумок

152000