Дипломна робота Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування інформаційних потоків бюджетних установ

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Вплив форм бухгалтерського обліку на формування інформаційних потоків……………………………………………………………………………………………… 5

 

1.1. Інформаційні потоки в системі управління підприємством……….. 5

 

1.2. Форми ведення бухгалтерського обліку…………………………………… 12

 

1.3. Огляд нормативно-правової бази з питань організації форм бухгалтерського обліку на підприємстві……………………………………………………………………. 23

 

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку в

бюджетній установі………………………………………………………………………… 28

 

2.1. Структура бухгалтерії та розподіл роботи………………………………… 28

 

2.2. Форма ведення бухгалтерського обліку  в Державній адміністрації Деснянського району……………………………………………………………………… 31

 

3. Розділ.  Комп’ютеризація бухгалтерського обліку в бюджетній установі         36

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 44

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 49


Вступ

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності діяльності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві:  організаційній побудові бухгалтерії підриємства, принципам організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства.

У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.

На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку доходів, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.

Саме тому тема дипломної роботи “Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування інформаційних потоків бюджетних установ” є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є вивчення форм бухгалтерського обліку та їх вплив на формування інформаційних потоків підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

q       розкрити економічну сутність інформаційних потоків на підприємстві;

q       вивчити організацію та методику форм фінансового обліку підприємстві;

q       розглянути організацію ведення бухгалтерського обліку на базовому підприємстві;

q       описати організацію і методику автоматизованої системи обробки облікової, аналітичної інформації;

q       узагальнити результати роботи, розробити пропозиції.

Предметом дослідження  є фінансові результати від господарської діяльності базового підприємства.

В якості базового було обрано бюджетна установа Державна адміністрація Деснянського району м. Києва . В роботі використані дані його бухгалтерської та податкової звітності за 2000-2001 рр.


Розділ 1. Вплив форм бухгалтерського обліку на формування інформаційних потоків

1.1. Інформаційні потоки в системі управління підприємством

 

У Конституції України записано, що кожен її громадянин має право на охорону здоров»я, освіту, задоволення культурних по­треб. Матеріальною гарантією реалізації цих прав є широка ме­режа державних установ освіти, охорони здоров»я, культури.

Установи соціально-культурного комплексу, надаючи безпла­тні послуги населенню, витрачають значні матеріальні і грошові кошти, джерелом яких є суспільні фонди споживання, що фор­муються в основному за рахунок державного бюджету. Тому ці установи називаються бюджетними установами. До них також належать наукові установи, які займаються фундаментальними науковими дослідженнями і науковим обслуговуванням (науко­во-дослідні інститути, наукові бібліотеки), установи та організа­ції органів законодавчої та виконавчої влади, оборони, судів, прокуратури, Державної митної служби.

Функції бухгалтерської служби підприємства виражаються через посадові інструкції працівників бухгалтерії.

Відповідальність бухгалтерської служби підприємства випливає з обов»язків працівників бухгалтерії, що визначається керівником підприємства за узгодженням із усіма службами.


2.2. Форма ведення бухгалтерського обліку  в Державній адміністрації Деснянського району

 

 

Бухгалтерський облік в Державній адміністрації Деснянського району  ведеться за пев­ною формою як системою регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливос­тей своєї діяльності та технології обробки облікових даних.

Формою бухгалтерського обліку в Державній адміністрації Деснянського району є форма «Журнал-Головна» — різновид і спрощений варі­ант меморіально-ордерної форми, рекомендованої Інструкцією з бухгалтерського обліку №61. Ця форма застосовується в центра­лізованих бухгалтеріях, які обслуговують установи освіти, охо­рони здоров»я, культури, в профтехучилищах, органах законо­давчої та виконавчої влади, дослідних інститутах Академії меди­чних наук України.

Висновки та пропозиції

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську, контрольну та інформаційну функції, але має певні особливості і розглядається як окремий вид діяльності та самостійний навчальний курс. Бюджетні уста­нови є юридичними особами, мають замкнену систему обліку і ведуть облікову політику, спрямовану не на зіставлення витрат і результатів праці та отримання прибутку, а на облік видатків у процесі надання нематеріальних послуг.

Перехід до ринкової економіки вимагає від організацій значного збільшення обсягу інформації, що виникає як усередині підприємства, так і за його межами. З боку зовнішніх організацій також виникає визначений інтерес або до діяльності цього підприємства, або до результатів його діяльності.

Облікова інформація, як і інші види економічної інформації, має загальні риси, принципи й об»єкти з нормативно-довідковим і планово-економічним видами. Облікова інформаційна система має наступні стадії: збір, зміна первинна даних, реєстрація, передача в обчислювальні чи центри апарат керування для обробки, обробка даних для оперативного керування, нагромадження й угруповання даних по потоках і визначених принципах, формування зведеної інформації і виробництво розрахунків, використовуваних в аналітичному і синтетичному обліку, складання внутрішньої і зовнішньої звітності.

У процесі діяльності на підприємстві виникає великий обсяг оперативної інформації.

Первинна інформація забезпечує вихідними даними фінансовий і управлінський облік.

Фінансовий облік готує інформацію для внутрішніх і зовнішніх користувачів, використовуючи при цьому загальні для всіх підприємств правила ведення.

Великий обсяг первинної інформації не дозволяє керівникам цілком її осмислити, проаналізувати і використовувати у своїй роботі. Керівники повинні використовувати короткі огляди й іншу згруповану інформацію для виконання своїх обов»язків. Облікова інформація, спеціально підготовлена для керівників різних рівнів керування, називається управлінською обліковою інформацією.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють технологію та організацію облікового процесу відповідними способами, технікою документування та облікової реєстрації.

В бухгалтерському обліку на Україні застосовуються такі форми обліку: меморіально-ордерна, журнально-ордерна; спрощена; таблично-автоматизована; діалогово-автоматизована.

На підприємствах тривалий час застосовувалася меморіаль­но-ордерна форма обліку, при якій складалися книжкові й карткові облікові регістри. Цю форму обліку використовують переважно на невеликих підприємствах.

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку заснована на використанні принципу систематизації та накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліків відповідно до чинного Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

 В умовах використання обчислювальних машин створено принципово нові механізовані й автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при яких обліково-обчислювальні роботи виконуються автоматично на обчислювальних машинах.

Новий підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації в умовах використання електронно-обчислювальних машин виявив нові форми бухгалтерського обліку — автоматизовані.

В період переходу до повноцінної ринкової економіки автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку економіки України. При цьому необхідно враховувати значну різницю у змісті бухгалтерського обліку в Україні і в країнах з розвинутою економікою.

Вибір засобів автоматизації завжди має здійснюватися безпосередньо зацікавленими спеціалістами — бухгалтером і керівником підприємства.

В Україні здійснюється державне регулювання бухгалтерсько­го обліку та фінансової звітності. Згідно зі ст. 6 Закону про бух­галтерський облік порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання кошторисів і бю­джетів установ регулюється Головним управлінням Державного казначейства України (ГУДКУ). Воно розробляє план рахунків бухгалтерського обліку і порядок його застосування, інструкції з обліку наявності та використання бюджетних і позабюджетних коштів, валютних операцій, основних засобів, видатків. Така су­вора регламентація методології обліку забезпечує його єдність, порівнюваність показників установ різних галузей невиробничої сфери, можливість отримання зведених показників для контролю за виконанням кошторисів і бюджетів.

Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є новий План рахун­ків бухгалтерського обліку та Порядок його застосування, нова бюджетна класифікація видатків, Інструкція з бухгалтерського обліку № 61 в частині, що не суперечить новому Плану рахунків та новій класифікації видатків. У них викладено методику обліку операцій з виконання кошторису видатків за бюджетним і спеці­альним фондами, наведено план рахунків, їх коротку характерис­тику, форми основних облікових регістрів і вказівки щодо засто­сування статей (категорій) класифікації видатків для установ, що утримуються за рахунок бюджету.

Бухгалтерський облік в Державній адміністрації Деснянського району м. Києва являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

Основними задачами бухгалтерського обліку в Державній адміністрації Деснянського району  є:

формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майновому положенні, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, вищестоящим організаціям,  а також зовнішнім — користувачам бухгалтерської звітності;

забезпечення інформацією, необхідної внутрішньому і зовнішньому користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства при здійсненні організацією господарських операцій і їхньою доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов»язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами; запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

Бухгалтерський облік в Державній адміністрації Деснянського району  ведеться за пев­ною формою як системою регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливос­тей своєї діяльності та технології обробки облікових даних.

Формою бухгалтерського обліку в Державній адміністрації Деснянського району є форма «Журнал-Головна» — різновид і спрощений варі­ант меморіально-ордерної форми, рекомендованої Інструкцією з бухгалтерського обліку №61. Ця форма застосовується в центра­лізованих бухгалтеріях.

Підставою для записів в книгу Журнал-Головна і регістри ана­літичного обліку є меморіальні ордери і додані до них первинні документи. Меморіальні ордери є одночасно й накопичувальни­ми відомостями, яким присвоєні постійні номери.

Для поточного бухгалтерського обліку операцій в Державній адміністрації Деснянського району застосовується План рахунків і порядок його за­стосування, затверджені наказом Головного управління Держав­ного казначейства України від 10.12.99 № 114.

Розв»язання задач бухгалтерського обліку  в Державній адміністрації Деснянського району автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

В Державній адміністрації Деснянського району за допомогою комп’ютерної техніки вирішується задача “Розрахунок планових видатків на придбання інвентарю і обладнання в бюджетних установах”. Вона призначена для забезпечення розрахунку по забезпеченні бюджетної установи інвентарем та обладнанням. Розв»язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.


Список використаних джерел

 

1.     Конституція України // Закони України — К.: ВРУ. Ін-т законодавства, 1997. — Т. 10.

2.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: За­кон України від 16.07.99 р. // Відомості Верховної Ради —1999. —№40.

3.     Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України від 17.02.2000//ВВР. —2000. —№ 14-16.

4.     Про впровадження казначейської системи виконання державно­го бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 14.01.97 № 13 // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. — 1997. — № 1.

5.     Типове положення з планування, обліку, калькулювання собі­вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 // ЗПУ. — 1996. —№15.

6.     Інструкція зі статистики заробітної плати: Затв. наказом Мініс­терства статистики України від 11.12.95 № 323 // Бюл. нормативних ак­тів міністерств і відомств України. — 1996. —№ 3.

7.     Інструкція про порядок використання та обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них: Затв. наказом Голов­ного управління Державного казначейства України від 11.08.98 № 63 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 92.

8.     Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 13.10.97 № 334 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 56.

9.     Пояснення до використання економічної класифікації видатків бюджету (додаток № 4 до наказу Мінфіну України від 3.12.97 № 265) // Бухгалтерський облік і аудит. — 1998. — № 8.

10.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бю­джетних установ та Порядку рахунків бухгалтерського обліку бюджет­них установ: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 №114// Галицькі контракти. — 2000. — № 4.

11.Про затвердження типових форм з обліку і списання основних засобів, що належать установам і організаціям, котрі утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, та Інструкції по їх складан­ню: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 43.

12.Про затвердження Типової інструкції про порядок списання ос­новних засобів бюджетних установ: Наказ Головного управління Дер­жавного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 № 126/137//Галицькі контракти. — 1998. — №35.

13.Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 690 с.

14.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  І перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

15.Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.

16.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

17.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

18.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

19.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

20.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

21.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

22.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

23.Сівак О., Осейко Н. Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп’ютера — К.: РВО “Поліграфкнига”, 1993. – 320 с.

24.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

25.Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2000. № 70. – С.4

26.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

27.Хом»як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2000. — 442 с.


Додаток А

Баланс

 

 

 

 

на 1 січня 2002 р.

 

 

 

 

Форма №1

 

 

 

 

 

 

 

Коди                  

 

 

 

Установа Державна адміністрація

 

 

 Деснянського району м. Києва    564213             за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Код відомчої класифікації видатків ____132______ за СПОДУ

 

 

 

 

Періодичність:     річна

 

 

 

Одиниця виміру     грн.

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

4500

4680

Знос

111

500

520

Первісна вартість

112

5000

5200

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

737100

780000

Знос

121

245900

259000

Первісна вартість

122

983000

1039000

Інші необоротні і матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

19620

17370

Знос

131

2180

1930

Первісна вартість

132

21800

19300

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

120080

110000

Матеріали і продукти харчування

230

98008

89014

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

1594087

698654

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

251

1593087

698354

Розрахунки із податків та платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

1000

300

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

50000

48500

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

25894

18799

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки для обліку депозитних сум

293

 

 

Рахунки в іноземній валюті

294

 

 

Інші поточні рахунки

295

25894

18799

Рахунки в казначействі

300

5000

1500

Рахунки загального фонду

301

3000

1500

Рахунки спеціального фонду

302

2000

 

Рахунки для обліку депозитних сум

303

 

 

Каса

310

300

100

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

320

1928837

1928053

Видатки спеціального фонду

330

27000

27000

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

БАЛАНС

350

4610426

3723670

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

 

 

 

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

761220

802050

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

370

120080

110000

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

1000

300

II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов»язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

50000

10000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

1722289

846267

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

451

1447651

802167

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

10870

3250

Розрахунки із податків та платежів

453

42800

5000

Розрахунки із страхування

454

59255

9382

Розрахунки із заробітної плати

455

158013

25018

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

457

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

458

1700

1150

Розрахунки за іншими 1 операціями

459

2000

300

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

460

1928837

1928053

Доходи спеціального фонду

470

27000

27000

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи (713/3)

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

480

 

 

БАЛАНС

490

4610426

3723670


Додаток Б

 

 

 

Меморіальний ордер по рахунку 661 за серпень 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на 1.08.01         Кт 661    1746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта

Кол-во

Вал. сумма

Сумма

 

Дт

Субконто Дт

Кт

Субконто Кт

Гривня

Комментарий

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма

 

 

 

 

 

Видатки з державного бюджету на утримання установу та інші заходи

 

Розрахунки за заробітною платою

 

 

 

2000

 

1

801

 

661

 

 

Зарплата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за заробітною платою

Розрахунки за платежами і  податками в бюджет

 

 

 

120

 

2

661

 

641

 

 

Утримано прибутковий податок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за заробітною платою

За пенсійним забезпеченням

 

 

 

64

 

3

661

 

651

 

 

Утримано до пенсійного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за заробітною платою

за соціальним страхуванням

 

 

 

35

 

4

661

 

652

 

 

Утримановнески по тимч непрац

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за заробітною платою

За страхуванням на випадок

 

 

 

35

 

5

661

 

653

безробіття

 

Утримано внески в фонд зайн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за заробітною платою

Каса в національній валюті

 

 

 

1746

 

6

661

 

301

 

 

Виплачена зарплата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обіг по дебету 661   2000

 

 

 

 

Обіг по кредиту  661   2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на 1.09.01         Кт 661    1746

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.