Курсова робота Розгляд та аналіз створення та роботи бухгалтерії на підприємстві

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

1. Організаційна побудова бухгалтерії……………………………………………… 5

2. Принципи організації праці виконавців……………………………………… 10

3. Нормування праці працівників обліку і контролю………………………. 18

4. Методика визначення чисельності персоналу…………………………….. 20

5. Самоорганізація роботи працівників обліку і контролю…………….. 25

6. Особливості організаційної побудови бухгалтерії та організації праці працівників обліку і контролю в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки………………………………………………………………………………………… 28

Висновки………………………………………………………………………………………… 31

Список використаних джерел…………………………………………………………. 33

Додатки………………………………………………………………………………………….. 35

 


Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві:  організаційній побудові бухгалтерії підриємства, принципам організації праці виконавців, нормуванню праці працівників обліку і контролю, методиці визначення чисельності персоналу.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного підприємства, який бажає досягти успіху.

Метою курсової роботи є розгляд та аналіз створення та роботи бухгалтерії на підприємстві.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Об»єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю “Орбіта”.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  

Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д.,

Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Запропоновано таку послідовність розгляду поставленої задачі: організаційна побудова бухгалтерії підриємства, принципи організації праці виконавців, нормування праці працівників обліку і контролю, методика визначення чисельності персоналу, Особливості організаційної побудови бухгалтерії та організації праці працівників обліку і контролю в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, менеджерам, аналітичним працівникам, податківцям, робітникам фінансового контролю.

   Зміст даної курсової роботи викладений на 30 сторінках, містить таблиці, діаграми, перелік  використаної літератури, додатки .

 


1. Організаційна побудова бухгалтерії

 

 Бухгалтерський облік на ТОВ “Орбіта” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

 Об»єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їхнього зобов»язання і господарських операцій, здійснювані організаціями в процесі їхньої діяльності.

 Основними задачами бухгалтерського обліку є:

— формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майновому положенні, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

Для побудови фонду робочого часу одного працівника в людино-годинах установлюють середню тривалість робочого дня (зміни); корисну тривалість робочого дня, що визначають вирахуванням із середньої тривалості робочого дня (зміни) тривалості приходяться на один працівника перерв у роботі.


5. Самоорганізація роботи працівників обліку і контролю

 

Одна з найбільш важливих робіт на ТОВ “Орбіта” в області керування людськими ресурсами зв»язана зі створенням програм і методів підвищення якості трудового життя.

Висока якість трудового життя повинне характеризуватися наступним:

1. Робота повинна бути цікавою.

2. Робітники повинні одержувати справедливу винагороду і визнання своєї праці.

3. Робоче середовище повинне бути чистим, з низьким рівнем шуму і гарною освітленістю.

4. Нагляд з боку керівництва повинний бути мінімальним, але здійснюватися завжди, коли в ньому виникає необхідність.

5. Працівники повинні брати участь у прийнятті рішень, що торкаються їх і роботи.

6. Повинні бути забезпечені гарантії роботи і розвиток дружніх взаємин з колегами.

7. Повинні бути забезпечені засоби побутового і медичного обслуговування.

управлінських рішень. Такий підхід сприяє скороченню термінів обробки обліково-аналітичної інформації, підвищенню її оперативності, якості, вірогідності і прийняттю управлінських рішень.


Висновки

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки :

1. Прийнята організацією ТОВ “Орбіта” облікова політика затверджується наказом чи розпорядженням особи, відповідальної за організацію і стан бухгалтерського обліку.

 При цьому затверджуються:

— робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні й аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;

— форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

— порядок проведення інвентаризації і методи оцінки видів майна і зобов»язань;

— правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

— порядок контролю за господарськими операціями, а також інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

2. На ТОВ “Орбіта” організація праці виконавців ґрунтується на Кодексі законів про працю України та Законів України. 

3. На підприємстві ТОВ “Орбіта” невід»ємною складовою частиною організації праці є її нормування, під яким розуміється процес установлення науково обґрунтованих норм витрат праці на виконання якої-небудь роботи. Наукове обґрунтування норм припускає облік технічних і технологічних можливостей виробництва, облік особливостей застосовуваних предметів праці, використання прогресивних форм, прийомів і методів праці, його фізіологічно виправдану інтенсивність, нормальні умови праці.

4. Розрізняють чисельність працівників наступних видів: облікову, явочну і чисельність фактично працюючих осіб. В обліковий склад працівників включаються всі постійні, сезонні і тимчасові працівники, прийняті на роботу на який бо те не був термін (крім працівників по сумісництву). Явочна чисельність — це число працівників, що вийшли на роботу, фактична чисельність працюючих — число що з»явилися і приступили до роботи.

5. На ТОВ “Орбіта” використовуються методи для самоорганізації роботи працівників обліку та контролю. У загальному розумінні організація праці — це система заходів, яка забезпечує раціональне використання робочої сили:

— розстановку працівників у процесі виробництва;

— розподіл, кооперацію і методи праці;

— нормування і стимулювання праці;

   організацію робочих місць та їх обслуговування;

    створення нормальних умов праці;

— контроль за якістю праці облікових працівників.

6. Розв»язання задач обліку бухгалтерських операцій на ТОВ “Орбіта” автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

 


Список використаних джерел

1.     Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.//Уряд.Кур’єр, 1996, 28 червня.

2.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

3.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

4.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

5.     Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

6.     Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

8.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

9.     Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

10.Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.

11.Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.

12.Бланк І.А. Торговий менеджмент,- К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-С.269-279.

13.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

14.Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.

15.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 1997р.- С.300-367.

16.Зубілевич С. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні//Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №10. -С.38-42.

17.Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.

18.Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів. — Мн.: Вышэйшая школа, 1995.-С.141-146.

19.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

20.Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви: Посібник. — Чернівці, 1995. — С.45-49.

21.Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства, — К.: Хрещатик, 1999. – С.449-482

22.Максимов А.С. Удосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні//Фінанси України — 1997. — №5. — С.86-91.

23.Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.

24.Нідлз Б., Андерсон Х. Принципи бухгалтерського обліку: Пер. з англ./ Під редакцією Я.В.Соколова, — М.: Фін. і стат-ка, 1994.-658 с.

25.Пархоменко В. Трансформація бухгалтерського обліку в Україні// Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №7. — С.3-5.

26.Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.


Додатки


Додаток 1

Посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ “Орбіта”

        

Головний бухгалтер зобов»язаний:

         1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в повній відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією з його застосування  і іншими діючими нормативними актами в галузі методології бухгалтерського обліку.

         2. Забезпечити своєчасне і повне представлення необхідної звітності зацікавленим користувачам відповідно до чинного законодавства.

         3. Керуючись установленим Планом рахунків розробити Робочий план рахунків бухгалтерського обліку для відображення необхідних комерційних і фінансово-господарських операцій.

4. Установити необхідну систему облікових регістрів визначити їхній перелік.

5. Здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів.

6. Оцінювати фактичне використання виявлених резервів.

Головному бухгалтеру надається право підпису документів, що служать підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також розрахункових, кредитних і грошових зобов»язань. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і не приймаються до виконання. Право підпису може бути надано письмовим розпорядженням керівника організації уповноваженим особам.

З головним бухгалтером доцільно погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб (касирів і ін.).

Головному бухгалтеру організації забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечать законодавству і порушують договірну і фінансову дисципліну. Про такі документи головний бухгалтер письмово повідомляє керівнику організації і при одержанні від нього письмового розпорядження про прийнятих зазначених документів до обліку виконує його. Усю повноту відповідальності за незаконність зроблених операцій несе керівник організації.

За невиконання чи несумлінне виконання своїх обов»язків головний бухгалтер несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.


Додаток 2

Положення про бухгалтерію ТОВ “Орбіта”

 

Бухгалтерія ТОВ “Орбіта” складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, економіста-фінансиста, бухгалтера-касира.

Головний бухгалтер установлює службові обов»язки для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику.

         Призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб провадяться за узгодженням з головним бухгалтером.

         Договори й угоди, що укладаються підприємства на одержання чи відпуску товароматеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також накази і розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання попередньо розглядаються і візуються головним бухгалтером.

Заступник головного бухгалтера здійснює облік витрат по утримуванню підприємства (журнал-ордер № 10), облік незавершеного виробництва (аналітика), облік розрахунків з підзвітними особами (журнал-ордер № 7), облік основних засобів, нарахування амортизації  (журнал-ордер № 13), облік руху малоцінних та швидкозношувальних предметів, паливно-мастильних матеріалів (звіт матеріально-відповідальних осіб, звіт по паливно-мастильних матеріалах).

Економіст-фінансист здійснює — облік розрахунків з робітниками та службовцями (нарахування заробітної плати), облік розрахунків з позабюджетними фондами, складання по них квартальних звітів і здача їх, облік розрахунків з іншими організаціями, акти звірень з іншими організаціями, облік руху малоцінних та швидкозношувальних предметів, паливо мастильних матеріалів (матеріально-відповідальні особи, матеріальні звіти), облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

Бухгалтер-касир — одержання і видача грошей, забезпечення збереження коштів, складання касових звітів, здійснення операції по прийому, обліку, збереженню і видачі цінних паперів, одержання виписок з додатками в банку, оформлення платіжних доручень, своєчасна доставка доручень у банк, обробка документів по журналі-ордері № 2, ведення обліку по КО-2, збір інформації з банок про надходження і витрату засобів у розрахункового рахунка, депо й інших рахунків, проведення актів звірень по господарських договорах.

Заступник головного бухгалтера, економіст-фінансист, бухгалтер-касир підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.

 


Додаток 3

ТОВ «Орбіта»

02.01.2002 р. м. Київ

НАКАЗ №1

Основні відомості про підприємство

Показник

Зміст

Код

Підприємство

ТОВ «Орбіта»

ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Територія

м. Київ

КОАТУУ

№ свідоцтва про державну реєстрацію

№08103562 від 5 квітня 1996 р. видане Шевченківською районною держадміністрацією м. Київ

Юридична адреса та місцезнаходження

м. Київ, вул. Харківська, 14

 

Керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV (далі — Закон про бухоблік), затвердженими МФ України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом підприємства, з метою отримання прибутків та задоволення матеріальних та інших соціальних потреб працівників підприємства, наказую:

Здійснити організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання та подання звітності.

Створення організаційної основи бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції власників товариства з обмеженою відповідальністю «Орбіта», надалі — ТОВ «Орбіта», та передбачає встановлення відповідних обов»язків його керівника та працівників бухгалтерії:

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухоблік встановити з 1 січня 2001 року в ТОВ «Орбіта» таку форму організації бухгалтерського обліку:

1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер:

1.1.1.   Головний бухгалтер підприємства може мати заступника.

1.1.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Встановити, що права й обов»язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухоблік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями:

2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухоблік, головний бухгалтер підприємства:

2.1.1. Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;

2.1.2. Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

2.1.3. Бере участь в оформленні матеріалів, пов»язаних із недостачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжок і псування цінностей підприємства;

2.1.4. Розробляє та забезпечує дотримання єдиних організаційних та методичних основ ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підрозділами підприємства.

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов»язковими до виконання усіма структурними підрозділами й всіма працівниками підприємства.

2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього наказу (варіант переліку викладений у додатку 1).

2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду власником(ми) підприємства, згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1 цього наказу.

2.3.1. За відсутності головного бухгалтера вищезазначені (див. п. 2.1 цього наказу) обов»язки та відповідальність покладаються на його першого заступника.

2.3.2. У разі відсутності з поважних причин і головного бухгалтера, і його першого заступника — на іншого працівника бухгалтерії, згідно з окремим письмовим розпорядженням керівника підприємства.

2.3.3. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

3. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (додаток 2 до наказу). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

3.1. Перелічені в додатку 2 особи наділяються правами та несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями.

4. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності (додаток 3 до наказу). Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

4.1. Перелічені в додатку 3 особи наділяються правами та несуть усю повноту відповідальності за відповідність здійснених операцій законодавчим актам та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України.

5. Затвердити перелік посадових осіб, які складають звітність, за її призначенням згідно з вимогами Закону про бухоблік, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів (додаток 4).

Зобов»язати згаданих посадових осіб, які включені до переліку, наведеного у додатку 4 до цього наказу, підписувати відповідні звіти підприємства.

5.1.Покласти на вказаних у додатку 4 осіб усю повноту відповідальності за якість підготовки й своєчасність подання такої звітності.

6. Затвердити правила й графік документообігу.

7. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покласти на заступника головного бухгалтера.

7.1. Видачу документації у тимчасове користування посадовим особам підприємства здійснювати за письмовим дозволом головного бухгалтера підприємства, а не працівникам підприємства з письмового розпорядження керівника підприємства;

7.2. Видачу документів стороннім особам здійснювати за письмовим дозволом керівника підприємства.

8. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію майна й фінансових зобов»язань, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів:

8.1. Інвентаризація активів і зобов»язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовно з 15 листопада до 1 грудня, в обов»язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника;

8.2. У всіх інших випадках об»єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності. Час та перелік інвентаризації об»єктів визначаються окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

8.3. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та незапланованих інвентаризацій активів та зобов»язань, списання основних засобів, малоцінки, інших матеріальних цінностей тощо) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: головний інженер — голова комісії; старший бухгалтер — член комісії; менеджер з продажів — член комісії; менеджер виробничо-технічного відділу — член комісії.

8.3.1. Права й обов»язки та завдання, які покладаються на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначені Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. №69 (далі — Інструкція 69).

8.3.2. Додатково до завдань, обумовлених Інструкцією 69, на постійно діючу інвентаризаційну комісію покладаються завдання: з визначення ефективності застосовуваних на підприємстві принципів, методів і процедур облікової політики; з проведення робіт щодо оцінки активів та зобов»язань; з розробки та затвердження пропозицій щодо їх зміни на наступний звітний рік, проведення внутрішнього контролю на підприємстві.

8.4. Для проведення раптової інвентаризації каси підприємства створити комісію у складі:

заступника головного бухгалтера — голова комісії;

бухгалтера — член комісії;

менеджера з економічних питань — член комісії;

менеджера — член комісії.

8.5. Інвентаризація каси підприємства проводиться не рідше одного разу на місяць.

9. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера.

Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку:

9.1. Виписування податкових накладних та ведення книг обліку продажу та придбання доручити бухгалтеру.

9.2. Ведення підрахунку валових доходів та валових витрат покласти на бухгалтера. Облік валових доходів та валових витрат здійснювати за окремими розрахунками у форматі діючої звітності про прибуток підприємства.

10. Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.

Починаючи з 1 січня 2002 року впровадити на підприємстві такі форми, методи, норми та процедури, які стосуються облікової політики підприємства.

11. Форма обліку:

Застосовувати на підприємстві комп»ютерну бухгалтерську програму «Дебет плюс». Відповідальність за рівень відповідності реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації, передбачених цією комп»ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства

12. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов»язань і господарських операцій підприємств і організацій (див. наказ МФ України №291 від 21.12.99 р.) робочий план рахунків із використанням рахунків першого, другого та третього порядку.

13.. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 «Витрати виробництва» та рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

13. Затвердити систему й форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій.

13.1. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою.

14. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

14.1. У бухгалтерії — у кількісно-сумовому вимірі;

14.2. На складах — у кількісному вираженні;

14.3. У магазині — у кількісно-сумовому вимірі;

14.4. У цехах та на дільницях — у кількісному вимірі.

15. Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку:

15.1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000 грн.

15.1.1. Фактичні витрати на ремонт основних засобів включати до складу витрат виробництва;

15.1.2. Нарахування амортизації за основними засобами здійснювати прямолінійним методом;

15.1.3. Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу;

15.1.4. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати об»єкт основних засобів;

15.1.5. Ліквідаційну вартість об»єктів основних фондів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною 0.

15.2. Термін використання нематеріальних активів визначати по кожному об»єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з:

15.2.1. Терміну використання подібних нематеріальних активів;

15.2.2. Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання та інших факторів;

15.2.3. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом;

15.2.4. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок;

15.3. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП):

15.3.1. Нарахування зносу за МШП здійснювати у розмірі 100 (сто) відсотків балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію. Здійснювати обов»язкове ведення кількісного обліку таких предметів у розрізі матеріально відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з балансу);

15.4. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 «Запаси»:

15.4.1. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування запасів (альтернативний варіант — однорідна група);

15.4.2. Застосовувати періодичну систему оцінки запасів (альтернативний варіант — постійна система оцінки);

16. Затвердити перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів) та порядок формування та витрачання коштів таких фондів.

17. На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором:

18. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання й видавання трудових книжок і виконавчих листів покласти на менеджера з кадрів.

19. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

Керівник підприємства _______________________________

(підпис)

З наказом ознайомлені: ________________________________________

(наводиться перелік та підписи відповідальних посадових осіб)

 


«Затверджено»

Керівник ТОВ «Орбіта»_______________

(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 1
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік первинних документів, зведених бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, звітності, підписи керівника (або особи, яка ним уповноважена) та головного бухгалтера на яких необхідні для здійснення ними своїх посадових обов»язків та повного контролю за рухом активів, капіталу й зобов»язань підприємства

№ з/п

Код документа

Назва первинного документа

Наявність підпису

1

2

3

4

Облік банківських операцій

2

0401001

Платіжне доручення (додаток 2 до Інструкції)

так

3

0410012

Реєстр платіжних доручень №___ (додаток 5 до Інструкції)

так

4

0410002

Платіжна вимога-доручення (додаток 6 до Інструкції)

так

5

0401006

Розрахунковий чек (додаток 8 до Інструкції)

так

6

Ф. №896

Заява на отримання чекової книжки (додаток 10 до Інструкції)

так

7

0401007

Реєстр чеків №___ (додаток 16 до Інструкції)

так

8

немає

Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека) (додаток 18 до Інструкції)

так

9

0410003

Заява на акредитив (додаток 19 до Інструкції)

так

10

0410011

Реєстр документів за акредитивом №__ (додаток 20 до Інструкції)

так

11

0410010

Заява про відмову від акцепту №__ (додаток 26 до Інструкції)

так

12

0410007

Платіжна вимога (додаток 28 до Інструкції)

так

13

немає

Реєстр платіжних вимог №__(додаток 29 до Інструкції)

так

14

0410008

Інкасове доручення (розпорядження) (додаток 30 до Інструкції)

так

Облік касових операцій

15

немає

Касова заявка на ___ квартал

так

16

немає

Заявка-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі порядку і строків здавання касової виручки (надходжень)

так

17

КО-1

Прибутковий касовий ордер

так

18

КО-2

Видатковий касовий ордер

так

19

КО-4

Касова книга

так

20

 

Заява про майнові вимоги до боржника на суму _______ грн

так

21

 

Заява про порушення справи

так

Облік основних засобів

22

ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

так

23

ОЗ-2

Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об»єктів

так

24

ОЗ-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

так

25

ОЗ-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

так

26

ОЗ-16

Розрахунок амортизації по автотранспорту

так

Облік сировини і матеріалів

27

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

х

28

М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

так

29

М-19

Матеріальний звіт

х

30

М-20

Накладна _____ №000000 на відпуск товарно-матеріальних цінностей серія

так

31

М-28

Лімітно-забірна картка №__

х

32

М-28а

Лімітно-забірна картка №__

так

Облік нафтопродуктів

33

Ф. №11-нп

Замовлення на доставку нафтопродуктів на _________ 2000 _ р. (додаток 11 до Інструкції)

так

34

Ф. №18-нп

Товарний балансовий звіт перекачувальних та наливних станцій (додаток 18 до Інструкції)

так

35

Ф. №30-нп

Розпорядження щодо проведення інвентаризації (додаток 30 до Інструкції)

так

Облік нарахування та виплати заробітної плати та інших соціальних виплат

36

П-49

Розрахунково-платіжна відомість

х

37

П-50

Розрахункова відомість

так

38

П-51

Розрахункова відомість

х

39

П-52

Розрахунок заробітної плати

х

40

П-53

Платіжна відомість

так

41

немає

Листок непрацездатності

так

Облік розрахунків із підзвітними особами

42

немає

Авансовий звіт

х

Облік бланків суворої звітності

43

СЗ-2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності (бланки суворої звітності)

так

44

№ М-2

Довіреність (додаток 1) (бланки суворої звітності)

так

45

№ М-26

Довіреність (додаток 4) (бланк суворої звітності)

так

Облік НТІ, бібліотечного обслуговування та книговидавництва

46

№НТІ-3

Картка користувача органу НТІ, НТБ, організації

так

Облік квиткового господарства

47

№КГ-10

Зведений звіт про продаж квитків (абонементів) №__ (додаток 10)

так

48

№КГ-5

Вимога-доручення №__ на відпуск зі складу квитків (абонементів) та їх комплектів для підготовки та реєстрації (додаток 5 до Інструкції)

так

Документи для обліку інших операцій

49

немає

Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг)

так

50

немає

Книга обліку продажу товарiв (робiт, послуг)

так

51

немає

Зразок листка непрацездатності

так

52

ТК-1

Товарно-касова книга

так

Звітність з прибуткового податку з громадян

53

 

Довідка про перерахунок прибуткового податку з громадян за 200__ рік

так

54

Форма №3

Довідка (додаток 2 до Порядку проведення перерахунків прибуткового податку з сукупного доходу громадян за _ рік)

так

55

Форма №3

Довідка (додаток 3 до Інструкції про прибутковий податок з громадян)

так

56

Ф. №8-ДР

Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб

так

57

Форма №2

Довідка про суми нарахованого доходу і утриманого податку (додаток 2 до Інструкції)

так

58

 

Довідка про доходи

так

Документи, які стосуються наказу про облікову політику підприємства

59

 

Наказ про облікову політику

х

60

 

Додатки до наказу про облікову політику

х

61

Реєстри бухгалтерського обліку

62

 

Реєстри меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку:

х

63

 

Меморіальний ордер (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, рахунки першого порядку)

х

64

 

Книга «Журнал — головна»

х

65

 

Реєстри спрощеної форми бухгалтерського обліку:

 

66

 

Книга обліку господарських операцій (за рахунками першого порядку)

х

67

 

Відомість обліку по синтетичних рахунках (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, може поєднувати в собі синтетичний і аналітичний облік)

х

68

 

Відомість (шахова) за рахунками першого порядку

х

69

 

Оборотна відомість (за рахунками першого порядку)

х

70

 

Реєстри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку:

х

71

 

Журнал-ордер №__ за кредитом синтетичних рахунків (першого порядку)

х

72

 

Відомість №_ за дебетом рахунка (розміщена на зворотному боці журналу-ордеру грошових коштів)

х

73

 

Головна книга

х

Звітність

74

 

Фінансова

так

75

 

Податкова

так

Склали: діловод  ________ (ПІБ)  юрист ________ (ПІБ)

                  підпис                підпис

Погоджено: спеціаліст архівної справи ________ (ПІБ)  

                                        підпис

Погоджено: головний бухгалтер ________ (ПІБ)

                               підпис

Затверджено»

Керівник підприємства _____________________

(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 2
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які наділяються правом видачі дозволу на проведення господарських операцій

№ з/п

Займана посада

1

2

1

Генеральний директор

2

Виконавчий директорСклав: _________ заступник головного бухгалтера

Погоджено: ___________ головний бухгалтер

підпис

підпис

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»

Керівник підприємства ___________________

(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 3
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які наділяються правами отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності та несуть всю повноту відповідальності за такі дії, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України

№ з/п

Займана посада

1

2

1

Виконавчий директор

2

Завідуючий виробництвом

3

Завідуючий центральним складом

4

Завідуючий підсобним господарством

5

Директор магазинуСклав _________ заступник головного бухгалтера

Погоджено: ________ головний бухгалтер

підпис

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»

Керівник підприємства _________________

(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 4
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які складають, підписують звітність та несуть відповідальність за подання її за призначенням у встановлені законодавством строки

№ з/п

Види та назва звітності

Займана посада

1

2

3

1

Фінансова звітність

Головний бухгалтер

2

Статистична звітність

Бухгалтер

3

Податкова звітність

Головний бухгалтер

4

Інша звітність

Головний бухгалтер

 Погоджено: ________ головний бухгалтер

             підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено»
Керівник підприємства ___________________
(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК №5
до наказу про облікову політику підприємства

Графік документообігу ТОВ «Орбіта» на 2001 рік

Наз-
ва
доку-
мен-
та

Створення документів

Перевірка документа

Обробка документа

Грани-
чний строк по-
дан-
ня до бух-
гал-
терії

Переда-
вання до архіву

Кіль-
кість при-
мір-
ниів

Відпо-
віда-
льний за ви-
писку

Відпо-
відаль-
ний за оформ-
лен-
ня

Відпо-
відаль-
ний за вико-
нан-
ня

Строк вико-
нан-
ня

Відпо-
відаль-
ний за пере-
вірку

Відпо-
відаль-
ний за по-
дан-
ня

Поря-
док подан-
ня.
Кому

Строк подан-
ня
Куди

Вико-
на-
вець

Строк вико-
нан-
ня

Вико-
на-
вець

Строк по-
дан-
ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Погоджено: головний бухгалтер______________

                                  підпис


Додаток 4

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ «Орбіта»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь торгівля

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

4

8

 

первісна вартість

0 11

5

10

 

знос

0 12

1

2

 

Незавершене будівництво

0 20

11

18

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1462

1284

 

первісна вартість

0 31

2932

2974

 

знос

0 32

1470

1690

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

50

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

1477

1360

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

35

41

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

287

271

 

готова продукція

130

63

72

 

товари

140

928

1112

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

247

290

 

первісна вартість

161

247

290

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1

2

 

за виданими авансами

180

3

3

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

23

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

15

29

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

1599

1843

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

3076

3203

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

1600

1600

 

Пайовий капітал

310

699

739

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

238

280

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

69

71

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

2606

2690

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

0

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

0

0

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

11

70

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

186

164

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

30

24

 

з бюджетом

550

99

91

 

з позабюджетних платежів

560

8

10

 

зі страхування

570

31

36

 

з оплати праці

580

88

97

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

17

21

 

Усього за розділом 4.

620

470

513

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

3076

3203

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 Додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ «Орбіта»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь   торгівля

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

4364

 

 

Податок на додану вартість

0 15

727

 

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3637

 

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1245

 

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

2392

 

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

13

 

 

Адміністративні витрати

0 70

1983

 

 

Витрати на збут

0 80

304

 

 

Інші операційні витрати

0 90

3

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

115

 

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

115

 

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

44

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

71

 

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

71

 

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

1245

 

 

Витрати на оплату праці

240

1104

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

414

 

 

Амортизація

260

220

 

 

Інші операційні витрати

270

552

 

 

Разом

280

3535

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток 6

Графік роботи головного бухгалтера ТОВ “Орбіта”

 

Операція

Час виконання

1

Зв’язок з клієнт-банком

9.00-9.30

2

Нарада у директора

9.30-10.00

3

Підписання робочих документів

10.00-10.30

4

Перевірка введеної інформації в АРМ бухгалтера

10.30-13.00

5

Обідня перерва

13.00-14.00

6

Здача звітності, роз’язування наявних проблем

14.00-15.30

7

Ознайомлення з періодикою бухгалтерських видань

15.30-17.00

8

Проведення аналізу робочого дня

17.00-18.00

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.