Дипломна робота Облік та аудит розрахункових операцій

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи побудови обліку та аудиту розрахункових операцій  6

1.1. Економічна сутність розрахункових операцій підприємства. 6

1.2. Теоретичні основи організації та методики обліку розрахункових операцій  11

1.3. Теоретичні основи методики та організації аудиту розрахункових операцій  16

1.4. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціалізованої літератури. 21

1.5. Характеристика базового підприємства. 27

 

Розділ 2. Методика та організація обліку розрахункових операцій. 31

2.1. Документування розрахункових операцій. 31

2.2. Практичні аспекти обліку і аудиту розрахункових операцій. 40

2.3. Організація і планування обліку розрахункових операцій. 50

2.4. Особливості формування розрахункових операцій підприємства за умови автоматизованого процесу ведення бухгалтерського обліку. 57

 

Розділ 3. Методика та організація аудиту розрахункових операцій. 62

3.1. Методика аудиту розрахункових операцій. 62

3.2. Організація аудиту розрахункових операцій. 74

3.3. Методика складання аудиторських висновків. 80

3.4. Проведення аудиту в умовах автоматизації обліку. 85

 

Висновок. 92

 

Список використаних джерел. 97

 

Додатки. 101


Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві, обліку розрахункових операцій. 

Вільні грошові кошти підприємства повинні обов»язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому зберігає гроші.

При розрахунку з покупцями та замовниками підприємства використовують безготівкові розрахунки. Питання організації обліку, контролю та економічного  безготівкових розрахунків з покупцями і замовниками в сучасній літературі розкрито не в повній мірі.

Усе вище згадане підкреслює значну роль та значення теми даної дипломної роботи в сучасних умовах господарювання. Саме тому тема дипломної роботи “ Облік та аудит розрахункових операцій (на матеріалах ТОВ “Нові інформаційні технології”)” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є розробка на базі вивчення законодавчої, нормативної і спеціальної літератури, з застосуванням практичних матеріалів підприємства пропозиції щодо удосконалення організації обліку та аудиту розрахункових операцій підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити економічну сутність розрахункових операцій підприємства;

— розглянути теоретичні основи організації та методики обліку розрахункових операцій;

— розглянути теоретичні основи методики та організації аудиту розрахункових операцій;

— провести економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціалізованої літератури;

— розглянути документування розрахункових операцій;

— дослідити практичні аспекти обліку і аудиту розрахункових операцій;

— розглянути організацію і планування обліку розрахункових операцій;

— дослідити особливості формування розрахункових операцій підприємства за умови автоматизованого процесу ведення бухгалтерського обліку;

— розглянути методику аудиту розрахункових операцій;

— розглянути організацію аудиту розрахункових операцій;

— визначити методику складання аудиторських висновків;

— розглянути проведення аудиту в умовах автоматизації обліку.

Предметом дослідження є розрахункові операції базового підприємства.

Об»єктом дослідження є підприємство ТОВ “Нові інформаційні технології”.

Методи дослідження. Для досягнення мети дипломної роботи в залежності від складності наукових завдань застосовувався комплекс загальнонаукових методів: методи економічного аналізу, методи бухгалтерського обліку, прийоми ті процедури контролю. Серед методів економічного аналізу можна виділити метод аналітичного групування, коефіцієнтний метод, графічний, метод порівняння, балансовий.

Інформаційною базою дослідження є закони та нормативні акти з питань побудови готівкового та безготівкового обороту в економіці України, нормативні акти та інструкції НБУ, Міністерства фінансів, Державної контрольно-ревізійної служби України, Кабінету Міністрів України, бухгалтерських аналітичних матеріалів ТОВ “Нові інформаційні технології”. При написанні роботи проаналізовано монографії, статті вітчизняних авторів, підручники, посібники, методичні матеріали з бухгалтерського фінансового обліку, податкового обліку, державного фінансового контролю, банківських операцій, економічного аналізу, аудиту.

Теоретичну основу дослідження питання обліку та аудиту розрахункових операцій склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Грабова Н.Н. , Завгородній В. П., Добровський В. Н. та інших.

Одержані результати мають значне практичне значення, оскільки на кожному підприємстві є розрахункові операції, а тому дуже важливо правильно та своєчасно відобразити розглядувані операції в бухгалтерському та податковому обліках, правильно оформити поточні документи, що супроводжують рух коштів.

 

 

 

 

 


Розділ 1. Теоретичні основи побудови обліку та аудиту розрахункових операцій

1.1. Економічна сутність розрахункових операцій підприємства

 

У процесі купівлі-продажу продукції, товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов»язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахункові операції.

Під розрахунковими операціями розуміють [50, c. 214]:

1) здійснення оплати іншим юридичним і фізичним особам отриманих від них товарів, робіт, послуг, праці й інших матеріальних і нематеріальних активів шляхом перерахування або видачі готівки, передачі товарів, виконання робіт або надання послуг, передачі права власності на акції, облігації або частини статутного капіталу та інших матеріальних і нематеріальних активів підприємства;

2) одержання від юридичних і фізичних осіб товарів, робіт, послуг, результатів праці, акцій, облігацій або частини статутного капіталу й інших матеріальних і нематеріальних активів на правах покупця, засновника тощо;

3) одержання від юридичних і фізичних осіб коштів, товарів, робіт, послуг, акцій, облігацій або частини статутного капіталу та інших матеріальних і нематеріальних активів у порядку оплати переданих товарів, робіт, послуг і інших матеріальних і нематеріальних активів;

В даному розділі ми розглянули теоретичні основи побудови обліку та аудиту розрахункових операцій: економічну сутність розрахункових операцій підприємства; теоретичні основи організації та методики обліку розрахункових операцій; теоретичні основи методики та організації аудиту розрахункових операцій; економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціалізованої літератури. В подальших розділах розглянемо практичні аспекти обліку та аудиту розрахункових операцій на матеріалах ТОВ “Нові інформаційні технології”.


Розділ 2. Методика та організація обліку розрахункових операцій

 

2.1. Документування розрахункових операцій

 

Підставою   для   бухгалтерського   обліку   розрахункових операцій в ТОВ “Нові інформаційні технології”  є  первинні  документи,  які  фіксують  факти здійснення господарських операцій.  Первинні документи повинні бути  складені під  час здійснення господарської операції,  а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.  Для контролю та  впорядкування оброблення   даних   на   підставі   первинних  документів  можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні  та  зведені  облікові  документи   можуть   бути складені  на  паперових  або  машинних  носіях і повинні мати такі обов»язкові реквізити:

— назву документа (форми);

— дату і місце складання;

— назву підприємства, від імені якого складено документ;

— зміст та  обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

— посади осіб,   відповідальних   за  здійснення  господарської операції і правильність її оформлення;

— особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Отже, на підприємстві ТОВ “Нові інформаційні технології” формування розрахункових операцій здійснюється за умови автоматизованого процесу ведення бухгалтерського обліку в середовищі 1С: Бухгалтерія. Розв»язання задачі з обліку розрахункових операцій автоматизованим способом забезпечує можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних. З метою вдосконалення формування розрахункових операцій на підприємстві ТОВ “Нові інформаційні технології” можна використовувати програмно-технічний комплекс «Клієнт-Банк», який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп»ютера, встановленого в офісі підприємства.


Розділ 3. Методика та організація аудиту розрахункових операцій

 

3.1. Методика аудиту розрахункових операцій

 

Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні базуються на Законі України “Про аудиторську діяльність”. Основне завдання цього закону – створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

Метою аудиту діяльності підприємства ТОВ „Нові інформаційні технології” є висловлення аудитором вис­новку про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспек­тах, інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів.

Незважаючи на те, що аудиторський висновок служить основою довіри до фінансової звітності, для користувача це не може служити достатньою підставою для складення ним оцінки економічної стабіль­ності підприємства в найближчому майбутньому або ефективності роботи його керівництва.

Аудиторам необхідно дотримуватися наступних етичних принципів:

— об»єктивності і незалежності;

— професіоналізму і компетентності;

— конфіденційності;

— контролю роботи, яка виконується особами, які залучаються до аудиторської перевірки;

— планування роботи.

Отже, покращення проведення аудиту розрахункових операцій на ТОВ “Нові інформаційні технології” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю. З метою проведення аудиту розрахункових операцій в комп’ютерному середовищі можна застосовувати програму Audit XP «Комплекс Аудит».

 

 


Висновок

 

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки.

У процесі купівлі-продажу продукції, товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов»язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахункові операції.  Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам віддають перевагу, тому що за їх використання досягають значної економії витрат на їх здійснення.

Порядок організації і ведення бухгалтерського обліку розрахункових операцій в Україні регламентується Зако­ном України «Про бухгалтерський облік в Україні» і Національними Поло­женнями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО. Облік розрахункових операцій здійснюється з використанням рахунків № 30 «Каса» та № 31 «Рахунки в банках».

Метою аудиту фінансової звітності стосовно розрахункових операцій є висновок про те, чи відповідає вона в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. Аудитор повинен ретельно планувати свою діяльність, оскільки це дасть можливість: одержати достатню кількість свідчень про стан справ клієнта; в розумних межах утримати витрати на аудит; уникнути непорозумінь з клієнтом.

Функціонування будь-якого підприємства значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку та аудиту розрахункових операцій підприємства. Основи системи бухгалтерського обліку закладені в Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та конкретизовані у відповідних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Важливим інструментом реалізації міжнародних принципів і методів бухгалтерського обліку є План рахунків. Головною метою Плану рахунків є забезпечення інформацією, потрібною для контролю за діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень та складання фінансової звітності. Крім нормативної бази, під час написанні дипломної роботи були використані підручники, посібники та періодична література з обліку та  аудиту розрахункових операцій підприємства.

Підставою   для   бухгалтерського   обліку   розрахункових операцій в ТОВ “Нові інформаційні технології”  є  первинні  документи,  які  фіксують  факти здійснення господарських операцій.  Безготівкові розрахунки ТОВ “Нові інформаційні технології” здійснюються через установи банків шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача, за допомогою таких форм розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; ак­редитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Синтетичний облік наявності і руху грошових коштів на поточному рахунку підприємства  ТОВ “Нові інформаційні технології”  ведеться на активному рахунку 31 «Рахунки в банках» за субрахунками: 311  «Поточні рахунки в національній валюті» та 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті». На суму перерахованих за платіжними дорученнями коштів на підставі виписок банку в бухгалтерському обліку підприємст­ва-платника ТОВ “Нові інформаційні технології” роблять запис по кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» і відповідно дебету рахунків 63 «Розрахунки з поста­чальниками і підрядчиками», 64 «Розрахунки за податками і пла­тежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» та ін.

Бухгалтерський облік розрахункових операцій на ТОВ “Нові інформаційні технології” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій. Об»єктами бухгалтерського обліку є майно підприємства ТОВ “Нові інформаційні технології”, його зобов»язання і господарські операції стосовно розрахунків з постачальниками і підрядчиками, здійснювані в процесі діяльності.

Прийнята організацією ТОВ “Нові інформаційні технології” облікова політика затверджується наказом чи розпорядженням особи, відповідальної за організацію і стан бухгалтерського обліку. Щоб уникнути зловживань, не слід доручати ведення бухгалтерського обліку наявних активів працівникам, на яких тимчасово чи постійно покладена матеріальна відповідальність за збереження цих активів, оскільки існує значний ризик того, що вони скористаються цими активами для влас­ної вигоди і відкоректують при цьому облікові записи належним чином, щоб уникнути відповідальності.

На підприємстві ТОВ “Нові інформаційні технології” формування розрахункових операцій здійснюється за умови автоматизованого процесу ведення бухгалтерського обліку в середовищі 1С: Бухгалтерія. Розв»язання задачі з обліку розрахункових операцій автоматизованим способом забезпечує можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних. З метою вдосконалення формування розрахункових операцій на підприємстві ТОВ “Нові інформаційні технології” можна використовувати програмно-технічний комплекс «Клієнт-Банк», який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп»ютера, встановленого в офісі підприємства.

Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні базуються на Законі України “Про аудиторську діяльність”.  Операції на рахунках у банку підлягають суцільній перевірці. Джерелами даних для аудиту операцій на рахунках у банках є виписки банку з особових рахунків і прикладені до них виправдувальні документи, а також записи в облікових регістрах за рахунком 31 «Рахунки в банках». Насамперед, треба звірити залишки коштів, відображених у виписках за відповідними рахунками, із залишками коштів, що значаться за обліковими даними. Однак рівність залишків не гарантує тотожності оборотів за виписками банку і за балансовим рахунком, оскільки при обробці виписок може бути допущено навмисне зменшення оборотів за дебетом і кредитом рахунка на однакову суму з метою приховати зловживання. Тому слід перевірити відповідність оборотів за дебетом і кредитом рахунка за виписками банку за кожний місяць даним оборотів за обліковими реєстрами. Важливо також перевірити повноту і достовірність банківських виписок і прикладених до них документів. Повноту банківських виписок встановлюють за їхньою нумерацією за сторінками і перенесенням залишку коштів на рахунку. Залишок коштів на кінець періоду в попередній виписці банку за рахунком має дорівнювати залишку коштів на початок періоду в наступній виписці. Правильність виписки визначають шляхом перевірки всіх її реквізитів. Якщо у виписці буде встановлено необумовлені виправлення або підчищення, закреслення, то необхідно провести зустрічну перевірку даних виписки із записами в першому примірнику особового рахунка, що знаходиться в установі банку. У випадку відсутності окремих виписок слід також звернутися до установи банку.

Перевіряючи видаткові банківські документи, необхідно групувати в окремій відомості всі оплачені штрафи, неустойки та інші платежі, пов»язані з порушенням договірних умов, що дасть змогу потім перевірити повноту відображення їх на відповідних рахунках, і вжиті підприємством заходи щодо відшкодування за рахунок винних осіб суми заподіяної шкоди.
Перевіркою сутності банківських документів встановлюють, чи не допускалося неправильне перерахування авансів і платежів за безтоварними рахунками або оплата рахунків інших організацій, які не мають відношення до підприємства, що перевіряється.

З метою ефективної організації аудиторської перевірки розрахункових операцій на ТОВ „Нові інформаційні технології” необхідно дотримуватись науково-обґрунтованої послідовності виконання аудиторських робіт.

Робочий план аудиторської перевірки розрахункових операцій складається для охоплення діяльності ТОВ “Нові інформаційні технології” з усіх боків, прийняття своєчасних рішень для подальшого розвитку підприємства, організації ведення бухгалтерського обліку, господарських операцій, правильності їх оформлення.

На підприємстві ТОВ “Нові інформаційні технології” за результатами проведеної перевірки було складено аудиторський висновок.  Під час проведеної аудиторської перевірки розрахункових операцій встановлено, що деякі операції з проведені з порушенням встановленого порядку, проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звіт­ність і не перекручують загальний фінансовий стан підприємства. На підприємстві ТОВ “Нові інформаційні технології” мають бути прийняті міри до прийняття  заходів з виправлення помилок та вдосконалення обліку  розрахункових операцій.

Покращення проведення аудиту розрахункових операцій на ТОВ “Нові інформаційні технології” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю. З метою проведення аудиту розрахункових операцій в комп’ютерному середовищі можна застосовувати програму Audit XP «Комплекс Аудит».

Дана програма органічно сполучає у собі такі важливі якості як зручність роботи і багатофункціональність, забезпечує комплексну автоматизацію введення й обробки інформації на всіх етапах проведення загального аудиту. Пропонує оригінальну методику проведення аудиту, що містить вбудовані алгоритми розрахунків, планування, формування й аналізу вибірки, вибору видів виявлених порушень і автоматичної побудови висновків по розділах аудиту і підсумкового висновку, містить більш 500 бланків, процедур, довідкових таблиць і звітів по всіх чотирьох етапах проведення аудиту (підготовчий, планування аудиту, проведення аудиту, заключний).

 


Список використаних джерел

 

1.     Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

2.     Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. N 3125-XII зі змінами та доповненнями// Баланс.— 20.03.2006.— № 14.— С. 5-9.

3.     Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Баланс.— 13.09.1999.— № 73.— С. 5-9.

4.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

6.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

8.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.29-30.

9.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.31-33.

10.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

11.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

12.   Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72. Бібліотека “Фактора”. Касові операції. – Х.: Фактор, 2001. – С86.

13.   Інструкція про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ 12.11.2003 №492. .// Вісник НБУ – 2003. – №23. – С12.

14.Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 за № 135.//Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №54. — С. 10-31.

15.Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник / Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л. М., Блотнер В.Г., Бобровим О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В., Озсран В.О., Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофеева Л.Я., Чернова Н.Й. — 2-е вид., перероб. і доп. -Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,

16.Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

17.Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

18.Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2005. — 888с.

19.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

20.Буханцева М. В., Каменська Т. О., Церетелі Л. Г. Бухгалтерський облік витрат на підприємстві: Посіб. /М.В. Буханцева (упоряд.), Г.В. Негода (упоряд.) . — К. : Редакція журналу «Дебет-Кредит”, 2005. — 80с.

21.Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.

22.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

23.    Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2000. — 165с.

24.Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г. А. Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. закл., напрям «Економіка і підприємництво», спец. «Облік і аудит» / Сергій Федорович Голов (ред.). — К.: Лібра, 2005. — 976с.

25.Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2004. – 704 с.

26.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

27.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2005. — 416 с.

28.Гусарова Л. В.Управління витратами: Загальні поняття про витрати і управління ними. Калькулювання витрат: Конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 «Менеджмент організації» ден. та заоч. форм навч. / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2006. — 43с.

29.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

30.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

31.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

32.    Дікань Л. В. Контроль і ревізія (Загальна теорія): Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 142с.

33.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

34.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

35.Зубілевич С. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні//Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №10. -С.38-42.

36.    Іванчук Р. М., Бережна Т. Ф., Іванчук О. А. Ревізія і контроль: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут економіки та бізнесу. Кафедра фінансів. — Луганськ : Альма-матер, 2004. — 60с.

37.Івата В. В., Ткаченко С. А., Шевчук С. В. Фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова / В.Д. Пантелєєв (ред.). — Миколаїв : НУК, 2006. — 100с.

38.Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

39.Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

40.    Контроль і ревізія: Метод. вказ. до семінар. і практ. занять для студ. усіх форм навч. спец. 8.050106 «Облік і аудит» / Національний авіаційний ун-т / Марія Терентіївна… Льовочкіна (уклад.) — К. : НАУ, 2003. — 80с.

41.Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

42.    Крисюк В. І., Каленський М. М., Юрченко О. В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посіб. / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К. : Видавництво Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. — 149с.

43.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

44.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

45.    Мельник В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навч. посібник / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова; Інститут математики, економіки і механіки. — О. : Астропринт, 1999. — 108с.

46.Моссаковсъкий В. Види обліку в сучасних умовах та їх обґрунтування // Бухгалтерський облік і аудит. — 2002. — № 6.

47.Назарбаєва Р., Назарбаєва І. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік / Центр юридичного та бухгалтерського сервісу «Аверс». — Дніпропетровськ : Вид. Буд. «Баланс-Клуб», 1998. — 120с.

48.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

49.Романів Є.М., Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія. “Інтелект – Захід” 2002. – 345 с.

50.Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

51.Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

52.Стандарта аудиту та етики. Зміни та доповнення до чинних Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів станом на 1 січня 2003 року. — К.: ТОВ «Паритет-інформ», 2003. – 712 с.

53.Сук Л. К., Сук П. Л. Контроль і ревізія: Навч. посібник для дистанц. навчання:Для студ. вищих навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Університет «Україна», 2006. — 275с.

54.Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

55.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

56.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — 6.вид. — К. : «А.С.К.», 2004. — 784с.

57.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

58.Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Підручник. Знання-Прес. 2004. – 254 с.

 

 


Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “Нові інформаційні технології”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на  31  грудня          2006 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

729,6

734

 

первісна вартість

0 31

857,3

942,8

 

Знос

0 32

127,7

208,8

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестиції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2359,6

3254

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

1300

1400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4901,9

6043

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

Звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

300,75

1132,8

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

4091,9

4880

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забезпечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4901,9

6043

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Нові інформаційні технології”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2006 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                     

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 


Додаток В

 

Виконавець 38

==============================================================

Банк : Київська філія АКБ „Форум”

ТОВ “Нові інформаційні технології”347078 Oco.pax 26002015027920 22/05/03 21/05/07 38

Вхідний залишок  :                             0.00        6757.32

  6 322441 26005251047001  10   980                2425.75

  6 322441 26005472011001   4    980              10035.63

 Всього обоpотiв :                              0.00        12461.38

Вихідний залишок :                           0.00        19218.70

 

 

 

 

Додаток Г

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №16

 

 

0410001

 

 

 

 

 

 

 

від 2 квітня 2007 р.

 

Одержано банком

 

«____»________________200__р

Платник  ТОВ “Нові інформаційні технології”

 

Код

27252370

 

 

 

 

 

Банк платника

 

код банку

 

ДЕБЕТ рах.№

СУМА

Київська філія АКБ „Форум”

 

у м. Київ

347078

 

26002015027920

 

91,00

Одержувач  УДК у Київській області

Код

24262621

 

 

 

КРЕДИТ рах.№

 

 

 

37176999900104

Банк одержувача

 

код банку

УДК

 

 

 

у м. Києві

820019

 

 

Сума (словами)

 

 

 

 

 

Дев»яносто одна грн. 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення платежу

Відрахування за березень м-ць 2007 р. для р/р 3712225884905 перераховується повністю. Реєстраційний номер страхувальника №2605092300 Без ПДВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено банком

 

«____»________________200__р

 

Підпис банку

М.П.

Підпис     ________________

 

________________

 

 

 

 


Додаток Д

Журнал-ордер № 2 по кредиту рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за листопад 2007 p.

п/п

 

 

Дата виписки

 

 

В дебет рахунків

Разом

 

 

30

«Ка­са»

63

«Розра­хунки з постачаль­никами»

64

«Розра­хунки за подат­ками»

685

«Розра-хунки з інши­ми креди­торами»

60

«Коротко­строкові позики»

і т.д.

1.

03

4200

9000

11000

62000

2.

06

15 000

15000

 

і т.д.

 

Разом

31000

50 000

63 500

18 000

19300

275000

 

Відомість № 2 по дебету рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за листопад 2007 р.

Сальдо на початок місяця по Головній книзі — 22000 грн.

№ п/п

 

 

Дата випис­ки

 

 

В кредит рахунків

Разом

 

 

30

«Каса»

36

«Розрахун­ки з по­купцями»

685 «Розрахунки з іншими креди-торами»

60

«Коротко­строкові позики»

і т.д.

1.

04

 

 

 

 

 

12600

2.

08

350

19650

 

20000

3.

10

1640

50000

 

51640

 

і т.д.

 

 

 

 

 

 

 

Разом

301240

83600

8000

50000

 

441840


Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Облік та аудит розрахункових операцій»

  1. Мария Сергеевна говорит:

    Добрый день! Как можно приобрести эту работу?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.