Дипломна робота Облік, аналіз і аудит прямих витрат на оплату праці

Розділ 2. Облік прямих витрат на оплату праці3

2.1. Облік особистого складу та використання робочого часу. 3

2.2. Побудова синтетичного і аналітичного обліку прямих витрат на оплату праці18

2.3. Автоматизація обліку прямих витрат на оплату праці25

Розділ 3. Аналіз прямих витрат на оплату праці31

3.1 Теоретичні основи економічного аналізу прямих витрат на оплату праці31

3.2. Економічний аналіз прямих витрат на оплату праці37

на підприємстві37

Розділ 4. Аудит прямих витрат на оплату праці44

4.1. Теоретичні основи проведення аудиту прямих витрат на оплату праці44

4.2. Практичний аудит прямих витрат на оплату праці на підприємстві54


Розділ 2. Облік прямих витрат на оплату праці

 

2.1. Облік особистого складу та використання робочого часу

 

Бухгалтерський облік на КП УЗН Подільського району являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

 Об»єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їхнього зобов»язання і господарських операцій, здійснювані організаціями в процесі їхньої діяльності.

Основними задачами бухгалтерського обліку є:

формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майновому положенні, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

виробітку (кг, шт. тощо). По закінченні визначеного періоду по кожному робітнику підраховують підсумок виробітку. Множенням вста­новленої розцінки за одиницю виробітку на підсумок розра­ховують заробітну плату.


2.2. Побудова синтетичного і аналітичного обліку прямих витрат на оплату праці

 

Усі первинні документи по обліку виробітку і заробітної плати підрозділу і служби у встановлений термін здають у бухгалтерію КП УЗН Подільського району для їхньої перевірки й обробки. Рахункова обробка полягає в тому, що по кожному документу множенням тарифної ставки на кількість відпрацьованих днів визначають суму погодинного заробітку. Оброблені документи групують по табельних номерах працюючих і використовують для складання розрахунково-платіжних відомостей (ф. № П-49). Ці відомості є основним обліковим документом, використовуваним для оформлення розрахунків з робітниками та службовцями. Вони містять зведення про всі нарахування по видах оплат, утриманнях із заробітної плати і сумах, що підлягають видачі на руки.

а) проаналізувати виплати. Розглянути середньомісячну заробітну плату в розрахунку на одного робітника і порівняти з даними за попередній рік і з плановими очікуваннями. Дати оцінку всім істотним коливанням;

б) розрахувати середній відсоток утримань в розрахунку на одного робітника (податки, страхування, пенсійний фонд). Порівняти ці дані з очікуваним відсотком і вивчити причини відхилень;

в) проаналізувати просрочені виплати.

5. Отримати підтвердження правильності інформації, по платежах, визначити необхідну ступінь їх розкриття:

а) провести звірку по щомісячних платежах;

б) визначити ступінь розкриття інформації по загальній заробітній платі, платежах в страховий фонд, платежах в пенсійний фонд, платежах директорам, платежах високооплачуваним робітникам.

Виявлені відхилення фіксуються в робочій документації аудитора з визначенням їх впливу на показники собівартості і прибутку підприємства, який підлягає оподаткуванню.

На КП УЗН Подільського району  з 1 по 15 лютого 2003 року було проведено аудиторську перевірку оплати праці, нарахувань на заробітну плату та фінансової звітності. Після проведення аудиту було складено аудиторський висновок за результатами перевірки.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

 

За результатами проведення аудиту товариства з обмеженою відповідальністю КП УЗН Подільського району згідно з договором  № 147 від “29” січня 2003 року

аудитором  Петровим Іваном Васильовичем

(сертифікат аудитора № 248 виданий рішенням Аудиторської палати України № 147 від “05” січня 2000 року).

Фірми “Аудит”

яка здійснює аудиторську діяльність на підставі ліцензії № 215, виданої Аудиторською палатою України “25” вересня 1998 року, проведено аудиторську перевірку товариства з обмеженою відповідальністю КП УЗН Подільського району за даними фінансового обліку і звітності за період з “01” січня 2002 року

по “31” грудня 2003 року.

Аудитором перевірено таку документацію:

накази та розпорядження про прийом на роботу, звільнення та надання відпусток працівникам, договори, контракти, документи обліку персоналу, особові картки працівників;

документи по обліку виробітку та здачі на склад готової продукції, табелі використання робочого часу;

документи, що дають право на додаткову оплату праці, нарахування премій, надання допомоги;

довідки розрахунки бухгалтерії;

розрахункові відомості заробітної плати ;

рішення судових органів (на утримання по виконавчих листах);

заяви працівників на різні види перерахувань;

платіжні відомості;

реєстри аналітичного та синтетичного обліку заробітної плати (журнал-ордер №10, записи в Головній книзі по рахунках 64, 65, 66, 67 та інших);

звітність з праці та розрахунків з цільовими фондами;

платіжні доручення;

виписки банку і ін.

         Аудитор керувався законодавством України у галузі господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, національними нормами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

         У результаті проведення аудиту встановлено таке.

….

Висновки

 

 

За результатами виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки.

Бухгалтерський облік на КП УЗН Подільського району являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій. Основними задачами бухгалтерського обліку є: формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майновому положенні, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності; забезпечення інформацією, необхідної внутрішньому і зовнішньому користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства при здійсненні організацією господарських операцій і їхньою доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов»язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами; запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

 Бухгалтерія КП УЗН Подільського району складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтера-касира. Головний бухгалтер установлює службові обов»язки для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику.

Облік використання робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни на КП УЗН Подільського району здійснюється шляхом табельного обліку.

При відрядній оплаті праці заробітна плата робітників прямо залежить від обсягу виконаної роботи і розміру розцінки. Цю форму використовують при оплаті тим робітникам, праця яких підлягає нормуванню. Відрядна оплата праці складається з таких систем: прямої, прогресивної, акордної і преміальної. Вона може бути індивідуальна і бригадна.

Послідовне виконання обсягу робіт фіксується в індивіду­альних або бригадних нарядах, які здаються до бухгалтерії для нарахування заробітної плати.

Усі первинні документи по обліку виробітку і заробітної плати підрозділу і служби у встановлений термін здають у бухгалтерію КП УЗН Подільського району для їхньої перевірки й обробки. Рахункова обробка полягає в тому, що по кожному документу множенням тарифної ставки на кількість відпрацьованих днів визначають суму погодинного заробітку. Оброблені документи групують по табельних номерах працюючих і використовують для складання розрахунково-платіжних відомостей (ф. № П-49). Ці відомості є основним обліковим документом, використовуваним для оформлення розрахунків з робітниками та службовцями. Вони містять зведення про всі нарахування по видах оплат, утриманнях із заробітної плати і сумах, що підлягають видачі на руки.

Аналітичний облік розрахунків з робітниками та службовцями по оплаті праці ведеться в картках — особових рахунках (ф. № П-54), у яких міститься інформація про нараховану заробітну плату, утримання, виплатах. Ця інформація в наступному використовується для розрахунку середньої заробітної плати (при нарахуванні відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності й ін.), а також при представленні різного роду довідок.

Синтетичний облік розрахунків з робітниками та службовцями по оплаті праці підприємства КП УЗН Подільського району здійснюють на пасивному рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці» по субрахунках: 661 «Розрахунки по заробітній платі», 662 «Розрахунки з депонентами».

По кредиту рахунка 661 «Розрахунки по заробітній платі» на підставі Зведеної відомості відображаються суми нарахованої працівникам основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а по дебету — утримання з заробітної плати (прибутковий податок, збори в Пенсійний фонд, у Фонд соціального страхування на випадок безробіття, по виконавчих листах та інші утримання),  суми виплаченої заробітної плати, а також депонована заробітна плата.

Нарахована заробітна плата відноситься на витрати тих ділянок чи  обігу, де зайняті ті чи інші категорії працівників, для включення її в собівартість продукції (робіт, послуг).

Розв»язання задачі обліку праці та її оплати на підприємстві КП УЗН Подільського району автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Для удосконалення обліку праці, заробітної плати та нарахувань на підприємстві необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. Перш за все, необхідно провести корінну реконструкцію його технічної та інформаційної бази на основі впровадження автоматизованої системи обліку, в склад якої входили б автоматизовані робочі місця бухгалтера (АРМБ).

Для аналізу прямих витрат на оплату праці на КП УЗН Подільського району можна застосовувати широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу.

Операційні витрати за попередній період 2001 року становлять 1400,4 тис. грн.., за звітний 2002 рік — 1461,7 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням витрат на оплату праці: сукупні витрати збільшились на 4,38 %, а матеріальні — на 19,46 %.

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи в 2002 році відповідно зросли на 98,7 тис. грн. (19,46%) та 60,3 тис. грн. (33,69%). Зросла масова частка витрат на заробітну плату: відповідно в попередньо­му періоді — 36,22%, у звітному — 41,45 %. Темпи збільшення витрат на оплату праці майже в чотири рази вищі, ніж загальні темпи збільшення витрат.

Аналіз використання трудових ресурсів в КП УЗН Подільського району, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв»язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

Фонд оплати праці в 2002 році зріс на 98,70 тис. грн. порівняно з минулим роком. Виплати за рахунок чистого прибутку зросли на 7,1 %.  Виплати соціального характеру зросли в 2002 році на  44%. За рахунок цих факторів частка виплат з чистого прибутку зросла на 0,24% та склала 15,81% від загальної суми виплат.

При формально-правовій перевірці первинних документів по обліку праці і її оплати встановлюється повнота заповнення всіх реквізитів, наявність підписів осіб, що відповідають за облік виконаних робіт, відсутність  в   документах  підчисток,  необґрунтованих  виправлень. Аналізуючи наряди на виконання робіт по датах їх видачі, зіставляючи прізвища робітників в нарядах і табелях обліку робочого часу з даними обліку особового складу, аудитор визначає, чи немає випадків включення в них підставних осіб, повторного нарахування сум по раніше оплачених первинних документах. Особливо уважно перевіряють наряди, які виписані на осіб, що не входять в списковий склад підприємства і які пропрацювали на ньому нетривалий період, а також наряди по виправленню браку і переробленні неякісно виконаних робіт. Методом арифметичного контролю встановлюються помилки в підрахунках в первинних документах або розрахункових відомостях.

На наступному етапі аудиту вибірково перевіряється правильність нарахування заробітної плати робітникам: окремо з почасовою і відрядною оплатою праці. Спочатку по табелях обліку робочого часу встановлюється правильність нарахування заробітної плати робітникам з почасовою оплатою праці; перевіряється відповідність її тарифним розрядам, тарифним ставкам і посадовим окладам, потім — робітникам з відрядною системою оплати праці. Необхідно також вияснити, чи здійснюється внутрішньогосподарський контроль за відповідністю фактично виконаного обсягу робіт, що вказаний у відповідних первинних документах, наприклад, нарядах. Аналіз цих зіставлень дозволяє виявити дописування в обсягах виконаних робіт і надлишкові нарахування заробітної плати.

При отриманні доказів правильності ведення обліку прямих витрат на оплату праці на КП УЗН Подільського району  мають бути виконані наступні процедури: підтвердити виплату заробітної плати робітникам, перевіріти правильність ставок виплаченої заробітної плати, отримати докази, що інформація по заробітній платі точно і в повному обсязі була використана як вхідні дані для записів в Головну книгу, впевнитись в наявності існуючого контролю системи платежів, розглянути всю систему платежів по заробітній платі. Це дасть змогу визначити можливі значущі помилки, не виявлені в інших областях по причині відсутності «аудиторських слідів», отримати підтвердження правильності інформації, по платежах, визначити необхідну ступінь їх розкриття.

Виявлені відхилення фіксуються в робочій документації аудитора з визначенням їх впливу на показники собівартості і прибутку підприємства, який підлягає оподаткуванню.

На КП УЗН Подільського району  з 1 по 15 лютого 2003 року було проведено аудиторську перевірку оплати праці, нарахувань на заробітну плату та фінансової звітності. Після проведення аудиту було складено аудиторський висновок за результатами перевірки.

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.