Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю та аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці6

1.1. Економічна сутність розрахунків з оплати праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства. 6

1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з обліку оплати праці13

1.3. Організаційно-економічна характеристика ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2  23

Висновки до першого розділу. 27

Розділ 2. Сучасний стан і удосконалення обліку розрахунків з персоналом з оплати праці28

2.1. Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію і методологію обліку розрахунків з персоналом з оплати праці28

2.2. Проектування первинного обліку праці та її оплати. 31

2.3. Фінансовий та податковий облік розрахунків з персоналом з оплати  праці37

2.4. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці в системі прийняття управлінських рішень. 42

2.5. Розкриття інформації про розрахунки з персоналом по оплаті праці у звітності підприємства. 47

2.6. Організація обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці на основі сучасних інформаційних технологій. 51

Висновки до другого розділу. 57

Розділ 3. Економічний аналіз розрахунків з персоналом по оплаті праці на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібокомбінат №2. 59

3.1. Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми економічного аналізу з розрахунків з персоналом по оплаті праці59

3.2.  Організація і методика економічного аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці66

Висновки до третього розділу. 70

Розділ 4. Аудит розрахунків з персоналом по оплаті праці71

4.1. Методика аудиту за розрахунками з персоналом по оплаті праці71

4.2.Аудиторський висновок. 78

Висновки до четвертого розділу. 83

 

Висновки і пропозиції84

Список використаних джерел. 91

Додатки. 95


Вступ

Актуальність дослідження. Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності товарів і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва. На кожному підприємстві в Україні має бути реальна й достовірна інформація про трудомісткість виробленої продукції, про нарахування заробітної плати. Заробітна плата займає одне з центральних місць в системі підвищення продуктивності праці на підприємстві.

Основними показниками праці та заробітної плати, що підлягають обліку, є чисельність працівників, їхні професії, кваліфікація, витрати робочого часу у людино-годинах, люди­но-днях, кількість виготовленої продукції (виконання робіт, надання послуг), розмір фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами нарахувань, нарахування премій, відпускних, розмір відрахувань за їх видами та ін. Ці дані необхідні для обчислення таких економічних показників, як рівень забезпеченості робочою силою, середнього заробітку, рівня продуктивності праці та ін.

Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік. Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві:  організаційній побудові бухгалтерії підприємства, принципам організації праці виконавців, нормуванню праці працівників обліку і контролю, методиці визначення чисельності персоналу. Заробітна плата займає одне з центральних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві.

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства. На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за обліком праці та її оплати підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку оплати праці, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.

Економічний аналіз праці та її оплати на підприємстві є основним напрямком аналізу майбутнього, тому що його методика дозволяє при наявності стислого обсягу інформації про результати діяльності господарюючого суб’єкта визначити його потенційні можливості, внутрішні резерви, використання яких дозволить досягти позитивних змін фінансових результатів діяльності. Особливого значення це набуває в сучасний період, коли більшість інформації про господарську діяльність підприємці відносять до категорії комерційної таємниці, та у розпорядження аналітика надходить в основному офіційна фінансова звітність.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ з обліку праці в кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Усе вище згадане підкреслює значну роль та значення теми даної дипломної роботи „Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці” в сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного підприємства, який бажає досягти успіху.

Метою дипломної роботи є систематизація наукових, методологічних та практичних знань обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці.

Під час виконання роботи були вирішенні такі завдання:

— розкрити економічну сутність розрахунків з оплати праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства;

— провести економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з обліку оплати праці;

— розкрити організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію і методологію обліку розрахунків з персоналом з оплати праці;

— провести проектування первинного обліку праці та її оплати;

— розглянути фінансовий та податковий облік розрахунків з персоналом з оплати праці;

— розглянути облік розрахунків з персоналом по оплаті праці в системі прийняття управлінських рішень; 

— вивчити розкриття інформації про розрахунки з персоналом по оплаті праці у звітності підприємства;        

— розглянути організацію обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці на основі сучасних інформаційних технологій;

— провести економічний аналіз розрахунків з персоналом по оплаті праці;

— розглянути аудит розрахунків з персоналом по оплаті праці.

Предметом дослідження є облік, аналіз і аудит розрахунків з персоналом на підприємстві.

Об»єктом дослідження організація обліку, аналізу і аудиту питань оплати праці в ДП Київхліб Хлібокомбінат №2.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:

Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д.,  Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Сопко В,В., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Структура і обсяги роботи.Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота виконана на 90 сторінках тексту, ілюстрована 16 таблицями, 13 рисунками. 


Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю та аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці

 

1.1. Економічна сутність розрахунків з оплати праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства    

Ефективність діяльності трудового колективу та забезпечення належного рівня продуктивності праці значною мірою залежать від розрахунків за оплатою праці. Оплата праці – це будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги [32, c. 84].

Заробітна плата — це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для робото­давців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприєм­ства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають  основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо вклю­чають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.

….

Звітність  підприємства ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 має  відповідати  загальним  вимогам  в  акціонерному  товаристві, які  можуть  встановлюватися  інструкціями АТ.


2.2. Проектування первинного обліку праці та її оплати

 

Облік розрахунків з оплати праці на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 здійснюється на основі типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» № 144 від 22.05.96 р. на виконання заходів щодо реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики.

Для обліку праці та її оплати на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 використовують такі первинні документи.

Облік особового складу підприємства:

Ф. № П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу;

Ф. № П-2 Особова картка;

Ф. № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу;

Ф. № П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки;

Ф. № П-8 Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди;

Ф. № П-14 Табель обліку використання робочого часу.

Облік нарахування та виплати заробітної плати:

Ф. № П-50 Розрахункова відомість;

Ф. № П-53 Платіжна відомість;

Ф. № П-54 Особовий рахунок;

Ф. № П-54а Особовий рахунок;

Ф. № П-55 Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати;

Наказ про відпустку.

Використання програми „БЭСТ” на підприємстві ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2  дає змогу за розрахованою заробітною платою формувати платіжну відомість для виплати заробітної плати. Програма „БЭСТ” дозволяє формувати вихідні документи з обліку заробітної плати.

Розділ 3. Економічний аналіз розрахунків з персоналом по оплаті праці на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібокомбінат №2

 

3.1. Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми економічного аналізу з розрахунків з персоналом по оплаті праці       

 

Для аналізу з розрахунків з персоналом по оплаті праці на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 можна застосовувати широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу.

Найбільш поширеними із них є: зіставлення залишків по рахунках за різні звітні періоди; зіставлення показників бухгалтерської і фінансової звітності з прогнозними показниками; зіставлення одержаних в звітному періоді співвідношень між різними статтями звітності і аналогічними співвідношеннями минулих періодів.

В ході проведення аналізу також застосовуються економіко-математичні та економіко-логічні методи.

Економіко-математичні методи діляться на: економіко-статистичні; методи оптимальних рішень; економетричні; методи економічної кібернетики; математичного програмування; евристичні методи.

Економіко-логічні методи: використання відносних і середніх величин; застосування порівняння; групування; індексний метод; метод ланцюгових підстановок.

Відносні і середні величини широко застосовуються в процесі аналізу. За допомогою середніх величин (групових і загальних), обчислених на основі масових даних про якісно однорідні явища, можна  визначити загальні тенденції і закономірності в розвитку економічних процесів.

….

6. Отримати підтвердження правильності інформації, по платежах, визначити необхідну ступінь їх розкриття:

а) провести звірку по щомісячних платежах;

б) визначити ступінь розкриття інформації по загальній заробітній платі, платежах в страховий фонд, платежах в пенсійний фонд, платежах директорам, платежах високооплачуваним робітникам.

 

Висновки до четвертого розділу    

 

Отже, до четвертого розділу можна зробити наступні висновки. Перед початком проведення аудиторської перевірки розрахунків по заробітній платі керівником аудиторської групи складається план перевірки, який дозволяє контролювати роботу аудиторів, тобто в точно встановлені періоди часу перевіряти ту чи іншу ділянку обліку з оплати праці.

На ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 з 5 по 14 лютого 2010 року було проведено аудиторську перевірку оплати праці.Після проведення аудиту було складено аудиторський висновок за яким, фінансова звітність складена на основі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичне фінансове становище на “01” січня 2010 року за результатами операцій за період з “01” січня 2003 року по “31” грудня 2009 року. 

При отриманні доказів правильності ведення обліку оплати праці на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 мають бути виконані наступні процедури: підтвердити виплату заробітної плати робітникам, перевірити правильність ставок виплаченої заробітної плати, отримати докази, що інформація по заробітній платі точно і в повному обсязі була використана як вхідні дані для записів в Головну книгу, впевнитись в наявності існуючого контролю системи платежів, розглянути всю систему платежів по заробітній платі, отримати підтвердження правильності інформації, по платежах, визначити необхідну ступінь їх розкриття.


Висновки і пропозиції

 

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки.

Ефективність діяльності трудового колективу та забезпечення належного рівня продуктивності праці значною мірою залежать від розрахунків за оплатою праці. Оплата праці – це будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги.

Заробітна плата — це винагорода,  обчислена,  як  правило,  у грошовому виразі,   яку   за   трудовим  договором  власник  або уповноважений ним орган  виплачує  працівникові  за  виконану  ним роботу. Розмір заробітної плати  залежить  від  складності  та  умов виконуваної   роботи,   професійно-ділових   якостей   працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

В економічній системі, що ґрунтується на різноманітних формах власності і господарювання, механізм організації заробітної плати складається з таких елементів:

а) ринкового регулювання;

б) державного регулювання;

в) колективно-договірного регулювання через укладан­ня генеральної, галузевих, регіональних угод; колективних договорів на рівні підприємств; трудових договорів з найма­ними працівниками;

г) механізму визначення індивідуальної заробітної пла­ти безпосередньо на підприємстві (в структурному підроз­ділі) з використанням таких елементів, як тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, форми і системи оплати праці та преміювання.

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку, аналізу і аудиту оплати праці на підприємстві.

Бухгалтерський облік на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 є упорядкованою системою збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій. Об»єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їхнього зобов»язання і господарських операцій, здійснювані організаціями в процесі їхньої діяльності.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник організації.

Бухгалтерія ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтера по торгівлі та обліку ПДВ, бухгалтера з обліку сировини, бухгалтера з обліку ТМЦ, бухгалтера з обліку реалізації продукції, бухгалтера з обліку розрахунків з оплати праці, бухгалтера з розрахунків з покупцями та касира з обліку касових операцій. Головний бухгалтер установлює службові обов»язки для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику. Призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб провадяться за узгодженням з головним бухгалтером.

Прийнята ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 облікова політика застосовується послідовно щорічно. Зміна облікової політики може здійснюватися у випадках зміни законодавства країни чи нормативних актів органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського чи обліку істотної зміни умов її діяльності. 

Основними показниками праці та заробітної плати, що підлягають обліку, є чисельність працівників, їхні професії, кваліфікація, витрати робочого часу у людино-годинах, люди­но-днях, кількість виготовленої продукції (виконання робіт, надання послуг), розмір Фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами нарахувань, нарахування премій, відпус­кних, розмір відрахувань за їх видами та ін. Ці дані необхідні для обчислення таких економічних показників, як рівень забезпеченості робочою силою, середнього заробітку, рівня продуктивності праці та ін.

Основою для нарахування і виплати заробітної плати може слугувати Розрахунково-платіжна відомість, до якої вноситься додаткова графа «Підпис про одержання або відмітка про видачу». Якщо видача заробітної плати за другу половину звітного місяця здійснюється за платіжними відо­мостями, що складаються бухгалтерією по кожному відділу, підпис одержувача ставиться у платіжній відомості.

Облік заробітної плати в системі рахунків — це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати пращ на відповідні рахунки витрат за статтями і об»єктами калькулювання.

Рахунок № 66 «Розрахунки з оплати праці» призначений для обліку розрахунків за всіма видами оплати праці: заробітної плати, премій, виконання громадських обов»язків та ін.

Для обліку розрахунків по оплаті праці використовують два субрахунки: № 661 «Розрахунки за заробітною платою, № 662 «Розрахунки з депонентами».

Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб регулює Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб”. Об»єктом оподаткування є загальний місячний оподаткований дохід, змен­шений на суму збору до Пенсійного фонду та внесків до фондів загально- обов»язкового державного соціального страхування. Загальний міся­чний оподаткований дохід у вигляді заробітної плати зменшується на суму податкової соціальної пільги.

У розділі II Звіту про фінансові результати ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2наводяться відповідні елементи операційних витрат (в тому числі заробітна плата), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду. На підприємстві ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2  статистична звітність щодо праці складається на основі відповідних наказів та інструкцій Державного комітету статистики України. При цьому використовуються дані кадрового обліку та первинні документи бухгалтерського обліку.

Використання програми „БЭСТ” на підприємстві ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2  дає змогу за розрахованою заробітною платою формувати платіжну відомість для виплати заробітної плати. Програма „БЭСТ” дозволяє формувати вихідні документи з обліку заробітної плати.

Для аналізу з розрахунків з персоналом по оплаті праці на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 можна застосовувати широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу.

Побудова організаційно-інформаційної моделі є способом фор­малізації аналізу витрат операційної діяльності. Вона складається з п’яти взаємопов’язаних блоків. Об’єктами аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці є операції з обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці, функції управління внутрішніми і зовнішніми факторами. Суб’єктами аналізу поточних зобов’язань є бухгалтерська служба підприємства, зовнішні користувачі інформації, планова служба, фінансова служба підприємства та керівництво підприємства.  Показники аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці можуть бути абсолютними та відносними. До абсолютних показників відносяться показники обсягу: вартісні і натуральні та питомі показники. До відносних показників відносять показники структури, показники інтенсивності процесів та  показники динаміки. Джерела інформації підрозділяються на правові: закони, накази, постанови тощо та планово-нормативні: методичні розробки, коментарі, листи. Облікова інформація, яка буває поточною та звітною, а також позаоблікова інформація – це і є інформаційне забезпечення. Економіко-логічні методи включають: розрахунок відносних і середніх величин, порівняння, групування та методи елімінування. Економіко-математичні методи включають: методи елементарної математики, методи математичної статистики, економетричні методи.  

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати є одним з основних розділів економічного аналізу. Він покликаний виявити недоліки і резерви з питань забезпечення більш ефективного використання трудових ресурсів і заробітної плати, визначити заходи щодо поліпшення цієї роботи.

Операційні витрати за попередній період 2008 року становлять 104780,2 тис. грн.., за звітний 2009 рік — 123703,9 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням інших операційних витрат: сукупні витрати збільшились на 18,06 %, а інші — на 137,54%. Матеріальні витрати в 2009 році порівняно з 2008 зменшилися на 5547,7 тис. грн. (9,14%), витрати на оплату праці зросли на 516,3 тис. грн. (2,77%).  Фонд оплати праці в 2009 році зріс на 3094 тис. грн. порівняно з минулим роком. Виплати за рахунок чистого прибутку зросли на 690 тис. грн., тобто на 11,27%. Виплати соціального характеру зросли в 2009 році на 40 тис. грн.. За рахунок цих факторів частка виплат з фонду оплати праці зросла на 0,83% та склала 74,58% від загальної суми виплат. Сума винагород зросла на 1109 тис. грн., тобто на 21,83% та становить в 2009 році 6190 тис. грн. Винагорода за результатами роботи за підсумками року зросла на 370 тис. (18,41%) порівняно з минулим роком. Як бачимо з табл. 3.3 в 2009 році відбулося підвищення рівня винагород персоналу ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2.

Перед початком проведення аудиторської перевірки розрахунків по заробітній платі керівником аудиторської групи складається план перевірки, який дозволяє контролювати роботу аудиторів, тобто в точно встановлені періоди часу перевіряти ту чи іншу ділянку обліку по оплаті праці. Починати перевірку розрахунків по оплаті праці слід з встановлення відповідності показників аналітичного обліку по оплаті праці даним синтетичного обліку по рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» в оборотно-сальдовому балансі і облікових відомостях на одну і ту ж дату.

На ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 з 5 по 14 лютого 2010 року було проведено аудиторську перевірку оплати праці.Після проведення аудиту було складено аудиторський висновок за результатами перевірки.

При отриманні доказів правильності ведення обліку оплати праці на ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 мають бути виконані наступні процедури: підтвердити виплату заробітної плати робітникам, перевірити правильність ставок виплаченої заробітної плати, отримати докази, що інформація по заробітній платі точно і в повному обсязі була використана як вхідні дані для записів в Головну книгу, впевнитись в наявності існуючого контролю системи платежів, розглянути всю систему платежів по заробітній платі, отримати підтвердження правильності інформації, по платежах, визначити необхідну ступінь їх розкриття.

Недоліком обліку розрахунків з персоналом з оплати праці на підприємстві ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 є використання морально застарілої програми „БЭСТ”.  З метою вдосконалення обліку потрібно застосовувати сучасні інформаційні системи. «1С:Зарплата і Управління Персоналом 8.0» — тиражний продукт нового покоління системи програм «1С:Підприємство», призначений для реалізації кадрової політики підприємства за наступними напрямками:

— планування потреб у персоналі;

— забезпечення підприємства кадрами;

— управління компетенціями й атестація працівників;

— управління фінансовою мотивацією персоналу;

— розрахунок заробітної плати персоналу;

— ефективне планування зайнятості персоналу;

— облік кадрів і аналіз кадрового складу;

— нарахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;

— відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

Недоліком аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці на підприємстві ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 є те, що аналіз проводиться на основі звітності раз у рік. З метою вдосконалення методики аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці на підприємстві ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 потрібно проводити аналіз частіше: щоквартально, щомісячно. Також потрібно проводити аналіз більш детально: по цехам, за окремими групами персоналу та за видами продукції підприємства.

Недоліком системи аудиту є відсутність проведення внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці на підприємстві ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2. Проведення внутрішнього аудиту дасть змогу:

— зменшити ризики у проведенні операцій з оплати праці;

— вивчити стан бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю операцій з оплати праці, їх моніторинг та розробити рекомендації щодо удосконалення цих систем;

— провести дослідження бухгалтерської й оперативної інформації, включаючи експертизу засобів і способів, що використовуються для визначення, оцінки, класифікації такої інформації, і складання на її основі звітності, а також спеціальне вивчення окремих статей звітності;

— проводити перевірку виконання законів та інших нормативних актів, а також вимог облікової політики, інструкцій, рішень і вказівок керівництва або власників;

— оцінити ефективність механізму внутрішнього контролю, вивчити й оцінити контрольні процедури у структурних підрозділах підприємства;

— розробляти і подавати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і пропозицій з підвищення ефективності управління.

Список використаних джерел

1.     Конституція України / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 59с.

2.     Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

3.     Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 94.

4.     Кодекс законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 10.12.71 р. з подальшими змінами і доповненнями; // Відомості Верхов­ної Ради України. — 2002. —  № 42-43, ст. 378.

5.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 2007, №6. – С.9-14.

6.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

7.     Про оплату праці. Закон України від 24.03.95 р. №108/9, зі змінами і доповненнями // ВВР. – 1995. — №4. – С. 2-22.

8.     Про колективні договори і угоди. Закон України від 01.07.93 р. № 3356-XII, зі змінами і доповненнями // ВВР. – 2008. — №6. – С. 17.

9.     Про загальнообов »язкове державне соціальне стра­хування у зв»язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням. Закон України від 18.01.2003 р. № 2240-111 — Закон № 2240.// ВВР. – 2003. — №2. – С. 14-28.

10.Про загальнообов »язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття. Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-111.// ВВР. – 2000. — №4. – С. 3-10.

11.Про загальнообов »язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності. Закон України від 23.09.2007 р. № 1105-ХIV зі змінами і доповненнями.// ВВР. – 2007. — №10. – С. 7-15.

12.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2007. — №1. — С.14-65.

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 2007. — №6.- С.17-20.

14.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2007. — №6. — С.21-26.

15.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений Наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2007. — №12. — С.35-36.

16.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене Наказом міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20.

17.Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов»язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 р. №4-6.// ВВР. – 2007. — №7. – С. 10-15.

18.25 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – К.:КНТ, 2004. – С47-49.

19. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник / Аудиторська палата України ; Спілка аудиторів України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України / Іван Ісакович Пилипенко (заг.ред.). — К. : ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2005. — 172с.

20.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

21.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. — 608 с.

22.Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. «Організація бухгалтерського обліку», — Житомир: ПП «Рута», 2003. – 428с.

23.Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник. Ф.Ф. Бутинець та інші.-Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 440 с.

24.Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний   ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2003. — 100 с.

25.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2007. — 768 с.

26.Вербило О. Ф., Бойко З. І., Кондрицька Т. П., Ярошинський В. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл. / Національний аграрний ун-т / О.Ф. Вербило (ред.). — К. : НАУ, 2004. — 424с.

27.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2007. – С. 21-22.

28.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2003 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2003. — 266 с.

29.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2003. — 416 с.

30.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2007.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2007. – 624 с.

31.Голов Сергій Федорович, Костюченко Валентина Миколаївна. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посіб. — К. : Лібра, 2004. — 880с.

32.Грабова Н.М., Добровський  В.М. Бухгалтерський облік в торгівлі. – К.: А.С.К., — 2004. – 800 с

33.Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика. – Львів: Львівська політехніка, 2004.- 454 с.

34.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2007.— 454 с.

35.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2007 р.- С.300-367.

36.Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 2007. — 204 с.

37.Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2003. — 378 с.

38.Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 471 с.

39.Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учеб. пособие. – СПб.: “Бизнес-пресса”, 2003. – 336 с.

40.Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 260 с. 

41.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2003. — 368 с.

42.Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2007. — 422 с.

43.Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2003. — 688 с.

44.Сівак О., Осейко Н. Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп’ютера — К.: РВО “Поліграфкнига”, 1993. – 320 с.

45.Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2007. — 578с.

46.Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2007. — 258с.

47.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2007. — 784 с.

48.Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2007. № 70. – С.4

49.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2003. – 348 с.

50.Хом»як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2007. — 442 с.

51.Чумаченко М. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку в Україні // Баланс. – 2007. — №44. – С.5-13.


Додатки

Додаток А

 

Наказ про облікову політику

 

ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 

02.01.2010 р. м. Київ

НАКАЗ №1

Основні відомості про підприємство

Показник

Зміст

Код

Підприємство

ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2

ЄДРПОУ

ОО376260

Організаційно-правова форма

ДП ВАТ

Територія

м. Київ

КОАТУУ

8038500000

№ свідоцтва про державну реєстрацію

№09403147 від 7 квітня 1997 р. видане Подільською районною держадміністрацією м. Київ

Юридична адреса та місцезнаходження

м. Київ

 

Керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженими МФ України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом підприємства, з метою отримання прибутків та задоволення матеріальних та інших соціальних потреб працівників підприємства, наказую:

Здійснити організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання та подання звітності.

Створення організаційної основи бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції власників ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2, та передбачає встановлення відповідних обов»язків його керівника та працівників бухгалтерії:

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухоблік встановити з 1 січня 2010 року в ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2 таку форму організації бухгалтерського обліку:

1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер:

1.1.1.  Головний бухгалтер підприємства може мати заступника.

1.1.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Встановити, що права й обов»язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухоблік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями:

2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухоблік, головний бухгалтер підприємства:

2.1.1. Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;

2.1.2. Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

2.1.3. Бере участь в оформленні матеріалів, пов»язаних із недостачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжок і псування цінностей підприємства;

2.1.4. Розробляє та забезпечує дотримання єдиних організаційних та методичних основ ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підрозділами підприємства.

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов»язковими до виконання усіма структурними підрозділами й всіма працівниками підприємства.

2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього наказу (варіант переліку викладений у додатку 1).

2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду власником(ми) підприємства, згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1 цього наказу.

2.3.1. За відсутності головного бухгалтера вищезазначені (див. п. 2.1 цього наказу) обов»язки та відповідальність покладаються на його першого заступника.

2.3.2. У разі відсутності з поважних причин і головного бухгалтера, і його першого заступника — на іншого працівника бухгалтерії, згідно з окремим письмовим розпорядженням керівника підприємства.

2.3.3. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

3. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (додаток 2 до наказу). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

3.1. Перелічені в додатку 2 особи наділяються правами та несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями.

4. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності (додаток 3 до наказу). Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

4.1. Перелічені в додатку 3 особи наділяються правами та несуть усю повноту відповідальності за відповідність здійснених операцій законодавчим актам та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України.

5. Затвердити перелік посадових осіб, які складають звітність, за її призначенням згідно з вимогами Закону про бухоблік, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів (додаток 4).

Зобов»язати згаданих посадових осіб, які включені до переліку, наведеного у додатку 4 до цього наказу, підписувати відповідні звіти підприємства.

5.1.Покласти на вказаних у додатку 4 осіб усю повноту відповідальності за якість підготовки й своєчасність подання такої звітності.

6. Затвердити правила й графік документообігу.

7. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покласти на заступника головного бухгалтера.

7.1. Видачу документації у тимчасове користування посадовим особам підприємства здійснювати за письмовим дозволом головного бухгалтера підприємства, а не працівникам підприємства з письмового розпорядження керівника підприємства;

7.2. Видачу документів стороннім особам здійснювати за письмовим дозволом керівника підприємства.

8. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію майна й фінансових зобов»язань, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів:

8.1. Інвентаризація активів і зобов»язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовно з 15 листопада до 1 грудня, в обов»язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника;

8.2. У всіх інших випадках об»єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності. Час та перелік інвентаризації об»єктів визначаються окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

8.3. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та незапланованих інвентаризацій активів та зобов»язань, списання основних засобів, малоцінки, інших матеріальних цінностей тощо) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: завідуючий виробництвом — голова комісії; старший бухгалтер — член комісії; менеджер з торгівлі — член комісії; бригадир — член комісії.

8.3.1. Права й обов»язки та завдання, які покладаються на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначені Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України №69 (далі — Інструкція 69).

8.3.2. Додатково до завдань, обумовлених Інструкцією 69, на постійно діючу інвентаризаційну комісію покладаються завдання: з визначення ефективності застосовуваних на підприємстві принципів, методів і процедур облікової політики; з проведення робіт щодо оцінки активів та зобов»язань; з розробки та затвердження пропозицій щодо їх зміни на наступний звітний рік, проведення внутрішнього контролю на підприємстві.

8.4. Для проведення раптової інвентаризації каси підприємства створити комісію у складі:

заступника головного бухгалтера — голова комісії;

менеджера з питань торгівлі — член комісії;

завідуючий виробництвом — член комісії.

8.5. Інвентаризація каси підприємства проводиться не рідше одного разу на місяць.

9. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера.

Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку:

9.1. Виписування податкових накладних та ведення книг обліку продажу та придбання доручити бухгалтеру.

9.2. Ведення підрахунку валових доходів та валових витрат покласти на бухгалтера. Облік валових доходів та валових витрат здійснювати за окремими розрахунками у форматі діючої звітності про прибуток підприємства.

10. Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.

Починаючи з 1 січня 2010 року впровадити на підприємстві такі форми, методи, норми та процедури, які стосуються облікової політики підприємства.

11. Форма обліку:

Застосовувати на підприємстві комп»ютерну бухгалтерську програму „БЭСТ” розробки фірми „Інтелект-сервіс”. Відповідальність за рівень відповідності реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації, передбачених цією комп»ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства

12. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов»язань і господарських операцій підприємств і організацій робочий план рахунків із використанням рахунків першого, другого та третього порядку.

13.. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 «Витрати виробництва» та рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

13. Затвердити систему й форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій.

13.1. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою.

14. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

14.1. У бухгалтерії — у кількісно-сумовому вимірі;

14.2. На складах — у кількісному вираженні;

14.3. У цехах та на дільницях — у кількісному вимірі.

15. Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку:

15.1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000 грн.

15.1.1. Фактичні витрати на ремонт основних засобів включати до складу витрат виробництва;

15.1.2. Нарахування амортизації за основними засобами здійснювати прямолінійним методом;

15.1.3. Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу;

15.1.4. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати об»єкт основних засобів;

15.1.5. Ліквідаційну вартість об»єктів основних фондів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною 0.

15.2. Термін використання нематеріальних активів визначати по кожному об»єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з:

15.2.1. Терміну використання подібних нематеріальних активів;

15.2.2. Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання та інших факторів;

15.2.3. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом;

15.2.4. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок;

15.3. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП):

15.3.1. Нарахування зносу за МШП здійснювати у розмірі 100 (сто) відсотків балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію. Здійснювати обов»язкове ведення кількісного обліку таких предметів у розрізі матеріально відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з балансу);

15.4. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 «Запаси»:

15.4.1. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування запасів (альтернативний варіант — однорідна група);

15.4.2. Застосовувати періодичну систему оцінки запасів (альтернативний варіант — постійна система оцінки);

16. Затвердити перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів) та порядок формування та витрачання коштів таких фондів.

17. На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором:

18. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання й видавання трудових книжок і виконавчих листів покласти на менеджера з кадрів.

19. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

Керівник підприємства __________________ 

(підпис)

З наказом ознайомлені: ________________________________________

(наводиться перелік та підписи відповідальних посадових осіб)

 


«Затверджено»

Керівник ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2_______________

                                                           (підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 1
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік первинних документів, зведених бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, звітності, підписи керівника (або особи, яка ним уповноважена) та головного бухгалтера на яких необхідні для здійснення ними своїх посадових обов»язків та повного контролю за рухом активів, капіталу й зобов»язань підприємства

№ з/п

Код документа

Назва первинного документа

Наявність підпису

1

2

3

4

Облік банківських операцій

2

0401001

Платіжне доручення (додаток 2 до Інструкції)

так

3

0410012

Реєстр платіжних доручень №___ (додаток 5 до Інструкції)

так

4

0410002

Платіжна вимога-доручення (додаток 6 до Інструкції)

так

5

0401006

Розрахунковий чек (додаток 8 до Інструкції)

так

6

Ф. №896

Заява на отримання чекової книжки (додаток 10 до Інструкції)

так

7

0401007

Реєстр чеків №___ (додаток 16 до Інструкції)

так

8

немає

Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека) (додаток 18 до Інструкції)

так

9

0410003

Заява на акредитив (додаток 19 до Інструкції)

так

10

0410011

Реєстр документів за акредитивом №__ (додаток 20 до Інструкції)

так

11

0410010

Заява про відмову від акцепту №__ (додаток 26 до Інструкції)

так

12

0410007

Платіжна вимога (додаток 28 до Інструкції)

так

13

немає

Реєстр платіжних вимог №__(додаток 29 до Інструкції)

так

14

0410008

Інкасове доручення (розпорядження) (додаток 30 до Інструкції)

так

Облік касових операцій

15

немає

Касова заявка на ___ квартал

так

16

немає

Заявка-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі порядку і строків здавання касової виручки (надходжень)

так

17

КО-1

Прибутковий касовий ордер

так

18

КО-2

Видатковий касовий ордер

так

19

КО-4

Касова книга

так

20

 

Заява про майнові вимоги до боржника на суму _______ грн

так

21

 

Заява про порушення справи

так

Облік основних засобів

22

ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

так

23

ОЗ-2

Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об»єктів

так

24

ОЗ-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

так

25

ОЗ-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

так

26

ОЗ-16

Розрахунок амортизації по автотранспорту

так

Облік сировини і матеріалів

27

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

х

28

М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

так

29

М-19

Матеріальний звіт

х

30

М-20

Накладна _____ №000000 на відпуск товарно-матеріальних цінностей серія

так

31

М-28

Лімітно-забірна картка №__

х

32

М-28а

Лімітно-забірна картка №__

так

Облік нафтопродуктів

33

Ф. №11-нп

Замовлення на доставку нафтопродуктів на _________ 2000 _ р. (додаток 11 до Інструкції)

так

34

Ф. №18-нп

Товарний балансовий звіт перекачувальних та наливних станцій (додаток 18 до Інструкції)

так

35

Ф. №30-нп

Розпорядження щодо проведення інвентаризації (додаток 30 до Інструкції)

так

Облік нарахування та виплати заробітної плати та інших соціальних виплат

36

П-49

Розрахунково-платіжна відомість

х

39

П-52

Розрахунок заробітної плати

х

40

П-53

Платіжна відомість

так

41

немає

Листок непрацездатності

так

Облік розрахунків із підзвітними особами

42

немає

Авансовий звіт

х

Облік бланків суворої звітності

43

СЗ-2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності (бланки суворої звітності)

так

44

№ М-2

Довіреність (додаток 1) (бланки суворої звітності)

так

45

№ М-26

Довіреність (додаток 4) (бланк суворої звітності)

так

Облік НТІ, бібліотечного обслуговування та книговидавництва

46

№НТІ-3

Картка користувача органу НТІ, НТБ, організації

так

Облік квиткового господарства

47

№КГ-10

Зведений звіт про продаж квитків (абонементів) №__ (додаток 10)

так

48

№КГ-5

Вимога-доручення №__ на відпуск зі складу квитків (абонементів) та їх комплектів для підготовки та реєстрації (додаток 5 до Інструкції)

так

Документи для обліку інших операцій

49

немає

Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг)

так

50

немає

Книга обліку продажу товарiв (робiт, послуг)

так

51

немає

Зразок листка непрацездатності

так

52

ТК-1

Товарно-касова книга

так

Звітність з прибуткового податку з громадян

53

 

Довідка про перерахунок прибуткового податку з громадян за 200__ рік

так

54

Форма №3

Довідка (додаток 2 до Порядку проведення перерахунків прибуткового податку з сукупного доходу громадян за _ рік)

так

55

Форма №3

Довідка (додаток 3 до Інструкції про прибутковий податок з громадян)

так

56

Ф. №8-ДР

Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб

так

57

Форма №2

Довідка про суми нарахованого доходу і утриманого податку (додаток 2 до Інструкції)

так

58

 

Довідка про доходи

так

Документи, які стосуються наказу про облікову політику підприємства

59

 

Наказ про облікову політику

х

60

 

Додатки до наказу про облікову політику

х

61

Реєстри бухгалтерського обліку

62

 

Реєстри меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку:

х

63

 

Меморіальний ордер (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, рахунки першого порядку)

х

64

 

Книга «Журнал — головна»

х

65

 

Реєстри спрощеної форми бухгалтерського обліку:

 

66

 

Книга обліку господарських операцій (за рахунками першого порядку)

х

67

 

Відомість обліку по синтетичних рахунках (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, може поєднувати в собі синтетичний і аналітичний облік)

х

68

 

Відомість (шахова) за рахунками першого порядку

х

69

 

Оборотна відомість (за рахунками першого порядку)

х

70

 

Реєстри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку:

х

71

 

Журнал-ордер №__ за кредитом синтетичних рахунків (першого порядку)

х

72

 

Відомість №_ за дебетом рахунка (розміщена на зворотному боці журналу-ордеру грошових коштів)

х

73

 

Головна книга

х

Звітність

74

 

Фінансова

так

75

 

Податкова

так

Склав: заступник гол. бухгалтера   ________ (ПІБ)   

                                                              підпис               

Погоджено: завідуючий виробництвом ________ (ПІБ)  

                                                                      підпис

Погоджено: головний бухгалтер ________ (ПІБ)

                                                           підпис

 


«Затверджено»

Керівник ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2_______________

                                                           (підпис, ПІБ)

 

ДОДАТОК 2
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які наділяються правом видачі дозволу на проведення господарських операцій

№ з/п

Займана посада

1

2

1

Директор

2

Завідуючий виробництвомСклав: _________ заступник головного бухгалтера

Погоджено: ___________ головний бухгалтер

підпис

підпис

 

 

 

«Затверджено»

Керівник ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2_______________

                                                           (підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 3
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які наділяються правами отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності та несуть всю повноту відповідальності за такі дії, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України

№ з/п

Займана посада

1

2

1

Директор

2

Завідуючий виробництвом

3

Бригадир

4

Менеджер з питань торгівліСклав _________ заступник головного бухгалтера

Погоджено: ________ головний бухгалтер

підпис

підпис

 

 


«Затверджено»

Керівник ДП ВАТ „Київхліб” Хлібкомбінат №2_______________

                                                           (підпис, ПІБ)

 

ДОДАТОК 4
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які складають, підписують звітність та несуть відповідальність за подання її за призначенням у встановлені законодавством строки

№ з/п

Види та назва звітності

Займана посада

1

2

3

1

Фінансова звітність

Головний бухгалтер

2

Статистична звітність

Головний бухгалтер 

3

Податкова звітність

Головний бухгалтер

4

Інша звітність

Головний бухгалтер

 

Погоджено: ________ головний бухгалтер

підпис


Додаток Б

Додаток В

 


Додаток Д

Додаток Г

Додаток Е

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

6 комментариев на «Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці»

 1. Юлія говорит:

  дуже класно написана курсова, чи можна її повністю переглянути?

 2. Світлана говорит:

  курсова робота виконана бездоганно. хотіла б переглянути її плвністю якщо це можливо. Завчасно дуже вдячна.

 3. Елена говорит:

  курсова робота виконана бездоганно. хотіла б переглянути її плвністю якщо це можливо. Завчасно дуже вдячна.

 4. Людмила говорит:

  Доброго дня! як я можу переглянути роботу повністю?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.