Курсова робота Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Теоретичні основи здійснення операцій на розрахунковому рахунку. 5

 

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури  11

 

3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “АРСС”. 15

 

4. Фінансовий облік  операцій на поточному рахунку в національній валюті21

 

5. Управлінський облік операцій на поточному рахунку в національній валюті31

 

6. Автоматизація обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті36

 

Висновки. 41

 

Список використаних джерел. 43

 

Додатки. 45


Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві, обліку грошових коштів. 

Вільні грошові кошти підприємств повинні обов»язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому зберігає гроші. Розрахунки між підприємствами і організаціями здійснюються як правило без участі готівки, шляхом перера­хування коштів з поточного рахунку в банку свого підприємства на відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає викорис­тання в розрахунках готівки і пов»язаних з ними витрат на охорону, транспортування, але не виключає самої готівки з розрахункових операцій. Розрахунки і платежі здійснюються як правило за допомогою грошових коштів.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Саме тому тема дипломної роботи “Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті ” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є розгляд стану обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті  на базовому підприємстві.

Теоретичну основу дослідження питання склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Грабова Н.Н., Завгородній В. П., Добровський В. Н та інших.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути теоретичні основи здійснення операцій на поточному рахунку в національній валюті;

— розкрити економіко-правовий аналіз нормативної бази та провести огляд спеціальної літератури;

— розглянути організаційно-економічну характеристику підприємства;

— оцінити стан фінансового обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті;

— розглянути застосування  управлінського обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті;

— дослідити автоматизацію обліку операцій;

— за результатами роботи зробити відповідні висновки.

Предметом дослідження є операції на поточному рахунку в національній валюті базового підприємства.

Об»єктом дослідження є ТОВ “АРСС”.

 

 

 


1. Теоретичні основи здійснення операцій на розрахунковому рахунку

 

Безготівкові розрахунки — це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам.

Порядок безготівкових розрахунків суворо регламентований законодавством. Здійснення розрахункових операцій через банк знижує потребу в готівці, сприяє концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження і більш ефективне використання, оптимізує і прискорює грошовий обіг держави [28, c. 478].

Готівковий і безготівковий грошовий обороти органічно пов»язані між собою, що реалізується через перехід однієї форми обороту в іншу. Наприклад, виручка підприємств надходить до каси цих підприємств і потім здається в установу банку для зарахування на поточний чи інший рахунки. Готівка в касі може залишатись лише в межах ліміту. З поточного чи інших рахунків в банку проводяться розрахунки між господарюючими суб»єктами і надходить готівка в касу підприємства для видачі заробітної плати, авансу підзвітним особам тощо.

….

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами.


2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури

 

В процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб»єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюється і закріплюється договорами: з постачальниками — за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями — за придбані ними товари, з банками — по одержанню коштів і погашенню кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами — за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками — по заробітній платі, наданих їм позиках тощо. Такі взаємовідносини є необхідними умовами для забезпечення безперервності кругообігу засобів, початковою і кінцевою ланкою якого виступають розрахунки. Розрахунки здійснюються як в безготівковій формі, так і готівкою.

Таким чином, ми побачили, що за допомогою сучасного програмного забезпечення облікові функції можуть бути повністю автоматизовані і їх результати можуть представлятися в будь-якому зручному для користувачів вигляді – як на машинних, так і на паперових носіях.

 


Висновки

 

Безготівкові розрахунки — це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам.

Підприємства самостійно обирають установу банку для зберігання вільних грошових коштів, здійснення безготівкових розрахунків з фізичними та юридичними особами, кредитного обслуговування і можуть проводити всі види банківських операцій в одному або декількох банках.

Обсяг виручки від реалізації ТОВ “АРСС” у 2003 році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило зростання величини валового доходу. Так, у 2003 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2002 році. Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “АРСС” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2002 роком.

В ТОВ “АРСС” рахунок 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Надходження грошових коштів на рахунок підприємства відображається по дебету, а виплата грошових коштів з рахунку в банку – по кредиту цього рахунку. Аналітичний облік ведеться за видами рахунків, відкритих в банківських установах. 

Сальдо на рахунку 31 «Рахунки в банках» завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.

Рахунок № 31 «Рахунки в банках» має такі субра­хунки:

№ 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

№ 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

№ 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;

№ 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

На дебеті рахунка № 31 »»Рахунки в банках» відобра­жається надходження грошових коштів, на кредиті — їх використання.

Сальдо на рахунку № 31 «Рахунки в банках» завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.

Виписка банку замінює регістр аналітичного обліку по рахунку, а тому обов»язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду.

Управління операціями на поточному рахунку ТОВ “АРСС” в національній валюті має важливе значення.

Збільшення або зменшення залишків готівки на рахунках у банку обумовлюється рівнем незбалансованості грошових потоків, тобто притоком і відтоком грошей. Перевищення притоків над відтоками збільшує залишок вільної готівки, і навпаки, перевищення відтоків над припливами приводить до недостачі коштів і збільшенню потреби в кредиті.

Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є:

забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;

забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;

забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства.

Розв»язання задач обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті в ТОВ “АРСС” автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, сприятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

За допомогою сучасного програмного забезпечення облікові функції можуть бути повністю автоматизовані і їх результати можуть представлятися в будь-якому зручному для користувачів вигляді – як на машинних, так і на паперових носіях.

 


Список використаних джерел

 

1.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

2.     Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

3.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

4.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.27-30.

6.     Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

7.     Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69. Бібліотека “Фактора”. Касові операції. – Х.: Фактор, 2001. – С130.

8.     Інструкція № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затверджена постановою правління Національного банку України № 121 від 27.05.96 р. // Вісник НБУ – 1996. – №6. – С11.

9.     Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України від 20.06.95 р. № 4, затверджена постано­вою Правління НБУ від 20.06.95 р. № 149, зі змінами і доповнен­нями.// Вісник НБУ – 1995. – №7. – С21.

10.Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.// Вісник НБУ – 2001. – №3. – С17.

11.Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436 «Про засто­сування штрафних санкцій за порушення норм регулювання об­ігу готівки» у редакції Указу Президента України від 11.05.99р. №491/99.

12.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

13.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

14.Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. «Організація бухгалтерського обліку», — Житомир: ПП «Рута», 2001. – 428с.

15.Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник. Ф.Ф. Бутинець та інші.-Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

16.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

17.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

18.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

19.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

20.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

21.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 1997р.- С.300-367.

22.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

23.Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учеб. пособие. – СПб.: “Бизнес-пресса”, 2001. – 336 с.

24.Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 

25.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

26.Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

27.Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

28.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

29.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “АРСС”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

1300

1400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забезпечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “АРСС”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №16

 

 

0410001

 

 

 

 

 

 

 

від 2 квітня 2003 р.

 

Одержано банком

 

«____»________________200__р

Платник  ТОВ “АРСС”

 

Код

27252370

 

 

 

 

 

Банк платника

 

код банку

 

ДЕБЕТ рах.№

СУМА

Київська філія АППБ “Аваль”

 

 

 

у м. Київ

347078

 

26002015027920

 

91,00

Одержувач  УДК у Київській області

Код

24262621

 

 

 

КРЕДИТ рах.№

 

 

 

37176999900104

Банк одержувача

 

код банку

УДК

 

 

 

у м. Києві

820019

 

 

Сума (словами)

 

 

 

 

 

Дев»яносто одна грн. 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення платежу

Відрахування за березень м-ць 2003 р. для р/р 3712225884905 перераховується повністю.Реєстраційний номер страхувальника №2605092300 Без ПДВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено банком

 

«____»________________200__р

 

Підпис банку

М.П.

Підпис     ________________

 

________________

 

 

 


Додаток Г

 Виконавець 38

==============================================================

Банк : Київська філія АППБ “Аваль

ТОВ “АРСС”

347078 Oco.pax 26002015027920 22/05/03 21/05/03 38

Вхідний залишок  :                             0.00        6757.32

  6 322441 26005251047001  10   980                2425.75

  6 322441 26005472011001   4    980              10035.63

 Всього обоpотiв :                              0.00        12461.38

Вихідний залишок :                           0.00        19218.70

 


Додаток Д

 

ТОВ «АРСС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороти по рахунку 31.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 2003 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Період

Нач.ост.Деб.

Нач.ост.Кред.

30

36

73

Деб.Оборот

30

60

63

64

65

92

Кред.Оборот

Кон.ост.Деб.

Кон.ост.Кред.

Березень 2003 р.

80,000.00

 

380.00

24,000.00

2,500.00

26,880.00

5,000.00

12,000.00

27,000.00

8,600.00

770.00

810.00

54,180.00

52,700.00

 

Разом

80,000.00

 

380.00

24,000.00

2,500.00

26,880.00

5,000.00

12,000.00

27,000.00

8,600.00

770.00

810.00

54,180.00

52,700.00

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.