Курсова робота Облік касових операцій

Зміст

 

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

1. Організація зберігання грошових коштів на підприємстві…………… 5

 

2. Отримання готівки в банку та її здавання до банку…………………….. 11

 

3. Документальне оформлення касових операцій в ЖЕК №501……… 13

 

4. Обов»язки касира ЖЕК №501……………………………………………………… 24

 

5. Облік касових операцій ЖЕК №501 у системі рахунків……………… 26

 

Висновки………………………………………………………………………………………… 30

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 33

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 36


Вступ

 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично здійснювати облік та контроль за коштами.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики касових операцій.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві, обліку грошових коштів. 

Вільні грошові кошти підприємств повинні обов»язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому зберігає гроші. Готівку, необхідну для забезпечення господарської діяльності, підприємства збе­рігають у своїх касах Частина грошових коштів видається під звіт співробітникам підприємства для витрат, що виника­ють у зв»язку з виконанням доручень адміністрації підприєм­ства. Розрахунки між підприємствами і організаціями здій­снюються як правило без участі готівки, шляхом перера­хування коштів з рахунка в банку свого підприємства на відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає викорис­тання в розрахунках готівки і пов»язаних з ними витрат на охорону, транспортування, але не виключає самої готівки з розрахункових операцій. Розрахунки і платежі здійснюються як правило за допомогою грошових коштів.

Грошові кошти витримують конкуренцію з безготівковими грошима, коли йдеться про виплату підприємством заробітної плати працівникам, компенсацію витрат на відрядження, а також при здійсненні інших господарських витрат, що, як правило, проводяться через касу підприємства.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Саме тому тема курсової роботи “Облік касових операцій” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є розгляд стану обліку касових операцій на базовому підприємстві.

Об»єктом дослідження є Житлово-експлуатаційна контора №501, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Єреванська, 3а.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  

Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

 


1. Організація зберігання грошових коштів на підприємстві

 

Підприємства, що мають поточні рахунки в банку, зобов»язані зберігати свої грошові кошти в уста­новах банків. Проте для здійснення господарської діяльності (для виплати заробітної плати і витрат на відрядження, для придбання товарів і канцтоварів тощо) їм необхідна певна кількість готівкових грошових коштів.

ЖЕК №501 має право здійснювати розрахунки з іншими підприємствами, а також з фізичними особами як у готівковій, так і в безготівковій формах.[1]

Розрахунки готівковими коштами підприємства між собою і з громадянами можуть здійснювати як за рахунок коштів, отрима­них з кас банків, так і за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), та інших касових надходжень. Причому сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального під­приємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня за одним чи декількома платіжними документами.

Зазначені обмеження стосуються також готівкових розрахунків підприємств на оплату за товари, придбані для виробничих (госпо­дарських) потреб за рахунок коштів, отриманих за корпоративни­ми картками.

При цьому кількість підприємств (індивідуальних підприємців), з якими проводяться розрахунки протягом дня, не обмежується. Платежі підприємства понад установлену суму повинні здійснюватися тільки в безготівково­му порядку.[1] Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72.

ЖЕК №501 може звернутися (за наявності обґрунтованих при­чин — зміни розмірів касових оборотів, режиму функціонування, умов здавання виручки тощо) до банку з проханням про перегляд ліміту залишку готівки у касі. Ліміт каси може бути переглянуто і з ініціативи банку. Підприємство, яке бажає переглянути ліміт каси, має подати до банку заявку-розрахунок, що є підставою для перегляду діючого ліміту каси (у разі обґрунтованості її даних) та оформляється додатковою угодою до договору на розрахунково-касове обслуговування. До дати перегляду та встановлення нового ліміту каси та одержання його підприємством діє встановлений раніше ліміт каси.


2. Отримання готівки в банку та її здавання до банку

 

 

В ЖЕК №501 отримують готівку з рахунків в банку за грошовим чеком (з чітким формулюванням суті операції, що буде здійсню­ватися) у межах наявних грошових коштів і витрачає її на цілі, що зазначені в грошовому чеку і не суперечать чинному законо­давству (додаток 2).

Для своєчасного отримання в установі банку необхідної суми готівки касир ЖЕК №501 у встановлений банком термін повинен попередити (письмово чи усно) установу банку про необхідну суму грошових коштів у банкнотах і розмінній монеті.

Щодо отримання з банку коштів на виплати, пов»язані з оплатою праці, необхідно зазначити таке. З метою регулювання касових ресурсів установ банків, ЖЕК №501 подає банку календар видачі заробітної плати, до якого підприємство включає основну і додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

ПКО

№ 103

Отримано оплату від ТОВ «Альфа»

260

 

301

 

361

 

ВКО

№ 448

Видано заробітну плату за березень працівникам

200

 

661

 

301

 

ВКО

№ 449

Здано в банк виручку

 

850

 

311

 

301

 

ВКО

№ 450

Видано в підзвіт Петрову А. І. на відрядження

100

 

372

 

301

 

ВКО

№ 451

Видано в підзвіт Сидорову Є. Р. на господарські витрати

130

 

372

 

301

 

ВКО

№ 452

Видано заробітну плата АУП

 

300

 

661

 

301

 

ВКО № 453

 

Видано Петросяну Є. В. заробітну плату за довіреністю

 

50

 

661

 

301

 


Висновки

 

 

ЖЕК №501 має право здійснювати розрахунки з іншими підприємствами, а також з фізичними особами як у готівковій, так і в безготівковій формах.

Готівка, отримана ЖЕК №501 з рахунків в установах банків у межах наявних на них коштів, повинна витрачатися виключно на зазначені в чекові цілі, що не суперечать чинному законодавству.

Для приймання, зберігання і витрати готівкових грошових коштів ЖЕК №501 має касу.

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать ЖЕК №501, забороняється.

Ліміт каси ЖЕК №501 установлюється установами банків за узгодженням з керівниками на підставі розрахун­ку середньоденного надходження готівкової виручки чи середньо­денної видачі готівки.

В ЖЕК №501 отримують готівку з рахунків в банку за грошовим чеком (з чітким формулюванням суті операції, що буде здійсню­ватися) у межах наявних грошових коштів і витрачає її на цілі, що зазначені в грошовому чеку і не суперечать чинному законо­давству.

Здавання готівкових грошових коштів до банку супровод­жується заповненням об»яви на внесення готівки, у якому зазначається найменування підприємства, за що здаються гроші та номер банківського рахунка.

Готівкові грошові кошти, що надходять до каси підприємства, повинні своєчасно й у повній сумі прибуткуватися. Оприбуткування готівки до каси визна­чається як здійснення ЖЕК №501 обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень з оформленням даної операції у встановленому порядку прибутковим касовим ордером і відобра­женням у касовій книзі в день отримання підприємством готівко­вих коштів.

При отриманні прибуткових касових ордерів або видаткових документів касир ЖЕК №501 зобов»язаний перевірити:

а) наявність і дійсність на документах підпису головного бух­галтера, а на видатковому документі — дозвільного напису керів­ника підприємства чи осіб, ним уповноважених;

б) правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

в) наявність перелічених у документах додатків.

Для реєстрації ордерів на ЖЕК №501 використовують Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових доку­ментів — форма № КО-3а.

Усі надходження і видачу готівки у національній валюті підпри­ємство ЖЕК №501 обліковує у касовій книзі.

Записи в касовій книзі робляться касиром ЖЕК №501 щодо операцій отри­мання або видачі готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом у день їх надходження чи видачі.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими і видатко­вими касовими ордерами під розпис у касовій книзі.

Відповідальною особою у касі підприємства ЖЕК №501 є касир. Касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прий­нятих ним цінностей. Для призначення працівника на посаду касира адміністрацією підприємства ЖЕК №501 видається наказ. Крім того, керівник зобов»язаний під розписку ознайомити працівника з нормами, передбаченими По­ложенням № 72, викладеними в посадовій інструкції касира. Після цього з касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Облік грошових коштів у касі підприємства здійснюється за рахунком 30 «Каса», що має такі субрахунки: 301 «Каса в націо­нальній валюті» і 302 «Каса в іноземній валюті».

По дебету рахунка 30 «Каса» відображається надходження коштів до каси підприємства, по кредиту — виплата коштів з каси підприємства.

Журнал 1 використовується для відображення оборотів по кредиту рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти». У відомості 1.1 до Журналу 1 відображаються обороти по дебету рахунків 30.

Записи в Журналі 1 і у відомості 1.1 здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів (звітів касира і дода­них до них прибуткових і видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку підсумками за 2 — 3 дні. Мож­ливе також нагромадження даних про операції з грошовими кош­тами за кожний день попередньо в допоміжній відомості в по­трібному аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсум­кових оборотів за місяць до Журналу 1 і відомості до нього.

Сальдо рахунків перевіряється з відповідними документами (звітами касира, виписками банку тощо).

 

 

 

 


Список використаних джерел

1.       Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.//Уряд.Кур’єр, 1996, 28 червня.

2.       Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

3.       Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

4.       Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

5.       Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

6.       Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

7.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

8.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

9.       Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

10.   Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72.

11.   Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69.

12.   Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. №21, зі змінами і доповненнями.

13.   Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України від 20.06.95 р. № 4, затверджена постано­вою Правління НБУ від 20.06.95 р. № 149, зі змінами і доповнен­нями.

14.   Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.

15.   Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436 «Про засто­сування штрафних санкцій за порушення норм регулювання об­ігу готівки» у редакції Указу Президента України від 11.05.99р. №491/99.

16.   Положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців за збиток, заподіяний підприємству, установі, організації, затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1976, № 29, ст. 427).

17.   Наказ Міністерства статистики України «Про затверджен­ня типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.96р. № 51 (з урахуванням наказу Державного комітету ста­тистики України від 27.07.98 р. № 263).

18.   Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердже­ний постановою КМУ від 22.01.96р. № 116.

19.   Лист Національного банку України «Про встановлення лімітів залишку готівки в касі» від 17.04.2001 р. № 11-111/447-2439.

20.   Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі, —  Економіка, 1990р. — С.77-88.

21.   Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.

22.   Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.

23.   Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

24.   Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

25.   Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

26.   Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

27.   Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

28.   Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

29.   Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

30.   Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.

31.   Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 1997р.- С.300-367.

32.   Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

33.   Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.

34.   Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

35.   Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

36.   Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62с.

37.   Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.

38.   Нідлз Б., Андерсон Х. Принципи бухгалтерського обліку: Пер. з англ./ Під редакцією Я.В.Соколова, — М.: Фін. і стат-ка, 1994.-658 с.

39.   Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 

40.   Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

41.   Пархоменко В. Трансформація бухгалтерського обліку в Україні// Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №7. — С.3-5.

42.   Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.

43.   Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.

44.   Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

45.   Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

46.   Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2000. № 70. – С.4

47.   Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

48.   Хом»як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2000. — 442 с.

 


Додатки

Додаток 1

 

Додаток 6 до Інструкції про організацію роботи з

готівкового обігу установами

банків України

Заявка-розрахунок для встановлення ліміту

залишку готівки в касі, порядку і строків

здавання готівкової виручки

на 2002 р.

Найменування підприємства

ЖЕК №501

Найменування установи банку

Солом»янська філія АКБ «Укрсоцбанк»

Номер поточного рахунка

26001015028920

Місцезнаходження підприємства, телефон

м. Київ, вул. Єреванська, 3а,

тел. 242-23-53

 

1. Касові обороти

(грн.)

Найменування показників

 

Фактично за три місяці минулого року, в яких був найбільший обсяг касових операцій

головна каса підприємства

 

каси відокремлених підрозділів

усього

 

1

2

3

4

1. Готівкова. виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, що одержані з установ банків)

400000

 

 

400000

 

2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

18181

 

 

18181

 

3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов»язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

100500

 

 

100500

 

4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

4568

4568

 

2. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки

Найменування показників

Пропонується підприємством

Установлено банком

 

1

2

3

1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства

1700

 

1700

 

2. Порядок здавання виручки

 

 

3. Строки здавання виручки

 

 

 

Керівник ЖЕК №501                                     Керівник установи банку

Головний (старший) бухгалтер

«_»  _____________      200_ р.                 «_»  _____________      200_ р.

 

М. П.                                                                   М. П.


Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 3

 

 ЖЕК №501

 

 

 

Типова форма № КО-1

 

 

ЖЕК №501

 

 

 

 

 

Затверджена наказом Мінстату

 

Код за

ЄДРПОУ

27252370

 

 

 

України від 15.02.96р. №51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

 

 

КВИТАНЦІЯ

Номер

доку-

мента

Дата

складання

Кореспонду-

ючий

рахунок,

субрахунок

Код

аналі-

тичного

обліку

Сума

Код

цільового

призна-

чення

до прибуткового касового

ордеру № 1

103

10.04.01

 

361

301

300,00

 

Прийнято від

Іванова  І. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято від

Іванова І. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прізвище,  ім»я, по-батькові

 

 

Підстава

 

Виручка

 

Підстава

 

виручка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума

Триста гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

Триста гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прописом

 

 

Прописом

в тому числі ПДВ

П»ятдесят гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

в  т. ч. ПДВ:         50.00  .

 

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 квітня 2001р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Одержав касир

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

Типова форма  № КО-2

ЖЕК №501

 

 

 

 

 

 

Затверджено наказом Мiнстату України вiд 15.02.1996р. №54

Iдентифiкацiйний

 

 

 

 

 

 

 

код ЄДРПОУ

27252370

 

 

 

 

Код за УКУД

 

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер

документа

Дата

складання

Кореспондуючий 

рахунок,

субрахунок

Код аналітичного обліку

Сума

Код

цільового

призначення

1

01.06.02

 

66.1

30.1

5823,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видати

Сірко І. М.

 

 

 

 

 

 

Підстава:

Розрахунково-платіжна  відомість  № 5 за  травень

 

 

 

Сума:

П’ять тисяч вісімсот двадцять три грн. 75 коп.

 

 

 

 

 

прописом

 

 

 

Додаток:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник   .   .

 

 

 

 

Головний  бухгалтер       .  .

Одержав

_______________________________________________________________________________________ грн. __________ коп.

 

 

 

прописом

 

 

 

 

 » ____ «  _______________ 2001       р.

 

 

 Підпис

_________________________

 

Паспорт: серiя    номер    виданий   .  .

 

 

Назва, номер, дата та мiсце видачi документу, який засвідчує особу одержувача

 

 

 

 

 

 

Видав касир

 

 

Сірко І. М.

 

 

 


Додаток 5

ЖЕК №501 (підприємство, організація)

Типова форма № КО-За

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінстату України

від 15 лютого 1996 року № 51

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 27252370         Код за УКУД_________

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИБУТКОВИХ ТА ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ 2001 р.

 

Прибутковий документ

Сума,

грн.

 

Примітка

 

 

Видатковий документ

Сума, грн.

 

Примітка

 

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

03.04. 2001 р.

 

 

 

350

 

 

 

150

 

 

Оплата, фірма

ТОВ «Сапфір:» за товар за накладною № 45

від 03. 04.2001 р.

 

03.04. 200 1 р.

 

 

 

345

 

 

 

500

 

 

Мостовому В. К.

на витрати на відрядження, наказ № 45 від

02.04.2001 р.

 

03.04. 2001 р.

 

 

 

351

 

 

 

180

 

 

 

Михайленко П.П., виручка

 

 

 

03.04. 2001 р.

 

 

 

346

 

 

 

1400

 

 

Оленеву B.C.

позика за договором № 35 від

29.03.2001 р.

03.04. 2001 р.

 

352

 

350

 

Карпін С.Я., повернення підзвітних сум

 

03.04. 2001 р.

 

347

 

280

 

Канському П.Р. у підзвіт на госппотреби

 

 


Додаток 6

Касова книга ЖЕК №501

 

Частина аркуша, що залишається в касовій книзі

(лицьовий бік)

Каса за «10» квітня 2001  р. Аркуш 63

Номер документа

 

Від кого одержано або кому видано

 

Номер кореспондую­чого рахунка

При­буток

 

Вибуток

 

1

2

3

4

5

 

Залишок на початок дня

120,00

X

ПКО

№ 101

Гуренко І.С.

 

372

 

80,00

 

 

 

ПКО

№ 102

Чек № 1285942

 

311

 

1390,00

 

 

 

ПКО

№ 103

ТОВ «Альфа»

 

361

 

260,00

 

 

 

ВКО

№ 448

ЗП, пл. від. № 5

 

661

 

 

 

200,00

 

ВКО

№ 449

Квитанція №…

 

311

 

 

 

850,00

 

ВКО

№ 450

Петрову A.I.

 

372

 

 

 

100,00

 

ВКО

№ 451

Сидорову Є. Г.

 

372

 

 

 

130,00

 

ВКО

№ 452

ЗП, пл. від. № 6

 

661

 

 

 

300,0

 

ВКО

№ 453

Петросяну Є.В.

 

661

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесення

 

1730,00

1630,00

 

Зворотний бік

Номер документа

 

Від кого одержано або кому видано

 

Номер кореспонду­ючого рахунка

Прибу­ток

 

Вибуток

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Разом за день

1730,00

1630,00

Залишок на кінець дня

220,00

X

у тому числі на зарплату

100,00

X

Касир _________

Записи у касовій книзі перевірив та документи у кількості   девять чотири прибуткових та шість вибуткових одержав

Бухгалтер _______


Додаток 7

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей,

приналежних      ___________ЖЕК №501________________

                                      (найменування підприємства, установи, організації)

директор ЖЕК №501 ____Давцов М. І________________

                                      (посада, прізвище, ім»я, по батькові)

іменований далі «адміністрація», виступаючи від імені підприємства, установи, організації, з одного боку, і працівник фінансового відділу

який займає посаду касира,

________________Серебрянко Є. А.________________

                                                         (прізвище, ім»я, по батькові)

іменований далі «працівник», з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Працівник, що виконує роботу, безпосередньо пов»язану зі зберіганням коштів бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збе­реження довірених йому підприємством, установою, організацією матері­альних цінностей і у зв»язку з викладеним зобов»язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або для інших цілей матеріальних цінностей підприємства, установи, організації та вжи­вати заходів до запобігання збитку;

б) вчасно повідомляти адміністрації підприємства, установи, організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати і подавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.

2. Адміністрація зобов»язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність робітників та службовців за збиток, заподіяний підпри­ємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями, норматива­ми і правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування в процесі виробництва переданих йому мате­ріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру збитку, заподіяного підпри­ємству, установі, організації, та його відшкодування здійснюються відпо­відно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збиток заподія­но не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на увесь час роботи з довірени­ми працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Цей договір складено у двох примірниках, з яких перший знаходиться в адміністрації, а другий — у працівника.

Адреси сторін договору:                               Підписи сторін договору:

адміністрації                                                 адміністрації ____ /підпис/

м. Київ, вул. Єреванська, 3а                         працівника _____ /підпис/ працівника м. Київ, вул. Маяковського, 28

Дата укладення договору 25.04.2001 р.      М.П.

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.