Дипломна робота Бухгалтерський і податковий облік, контроль і аналіз готівкових операцій підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ 1. Сутність, види готівкових операцій підприємства та порядок організації готівкових розрахунків  6

1.1. Структура і обсяги грошової маси на Україні. Роль готівкових операцій в загальному грошовому обороті6

1.2. Види готівкових операцій на підприємствах різних форм власності. Порядок організації готівкових розрахунків. 10

1.3. Аналіз нормативно-правової бази, що регулює здійснення і облік готівкових операцій в Україні17

1.4. Організація роботи з готівковими коштами на базовому підприємстві, характеристика ведення обліку, контролю і аналізу. 23

Розділ 2. Методика і організація бухгалтерського і податкового обліку готівкових операцій підприємства. 27

2.1. Джерела інформації та побудова первинного обліку готівкових операцій. 27

2.2. Організація і методика бухгалтерського фінансового обліку різних видів операцій з готівкою   39

2.3. Податковий облік операцій з готівкою на даному підприємстві45

2.4. Рекомендована методика обліку готівкових операцій підприємства. 52

Розділ 3. Методика і організація аналізу операцій підприємства з готівковими коштами. 55

3.1 Огляд літературних джерел з організації і методики аналізу готівкових коштів підприємства  55

3.2. Аналіз обсягів і структури готівкових коштів на підприємстві58

3.3. Аналіз звітів про рух грошових коштів на підприємстві60

3.4. Аналіз ліквідності65

3.5. Рекомендації щодо удосконалення аналізу готівкових операцій підприємства. 69

Розділ 4. Методика і організація державного і незалежного контролю готівкових операцій на підприємстві71

4.1 Законодавча база і аналіз літературних джерел щодо державного і незалежного контролю готівкових операцій на підприємстві71

4.2. Сучасний стан організації державного фінансового контролю готівкових операцій на підприємстві74

4.3. Рекомендована методологія і організація контрольних операцій з готівкою на підприємстві84

Розділ 5. Організація обліку, аналізу і аудиту готівкових операцій в комп’ютерному середовищі89

5.1. Організація обліку, аналізу готівкових операцій за допомогою 1:С Бухгалтерії89

5.2. Постановка і комп’ютерна технологія розв’язання типової задачі з обліку готівкових операцій  97

Висновки та пропозиції102

Список використаних джерел. 107

Додатки. 111


Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві, обліку готівкових операцій. Касові операції — операції підприємств між собою та з підприємцями і фізичними особами, що пов»язані з прийманням і видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій.

Вільні грошові кошти підприємства повинні обов»язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому зберігає гроші. Готівку, необхідну для забезпечення господарської діяльності, підприємства збе­рігають у своїх касах. Частина грошових коштів видається під звіт співробітникам підприємства для витрат, що виника­ють у зв»язку з виконанням доручень адміністрації підприєм­ства. Розрахунки між підприємствами і організаціями здій­снюються як правило без участі готівки, шляхом перера­хування коштів з рахунка в банку свого підприємства на відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає викорис­тання в розрахунках готівки і пов»язаних з ними витрат на охорону, транспортування, але не виключає самої готівки з розрахункових операцій. Розрахунки і платежі здійснюються як правило за допомогою грошових коштів.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної дипломної роботи в сучасних умовах господарювання. Саме тому тема дипломної роботи “Бухгалтерський і податковий облік, контроль і аналіз готівкових операцій підприємства” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є розгляд стану обліку готівкових операцій, розробка методики контролю на базовому підприємстві.

Теоретичну основу дослідження питання обліку грошових коштів склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Грабова Н.Н., Завгородній В. П., Добровський В. Н та інших.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути теоретичні та методологічні основи бухгалтерського обліку готівкових операцій;

— вивчити нормативну базу вітчизняної та зарубіжної практики обліку готівкових операцій;

— розглянути техніко-економічну характеристику виробничо-господарської діяльності базового підприємства;

— розглянути особливості організації обліку готівкових операцій;

— вивчити методологічні основи економічного аналізу готівкових операцій;

— провести економічний аналіз готівкових операцій на підприємстві;

— розглянути проведення контролю готівкових операцій;

— розглянути облік, аналіз і контроль з використанням ПЕОМ; 

— за результатами роботи зробити відповідні висновки.

Предметом дослідження є готівкові операції базового підприємства.

Об»єктом дослідження є підприємство ТОВ “Аква”.

Основними напрямками діяльності ТОВ “Аква” є: торгівля і послуги;  виробничо-господарська діяльність; фінансово-економічна діяльність;  інформатика та комп’ютеризація; рекламно-видавнича діяльність;  зовнішньоекономічна діяльність. Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дипломної роботи в залежності від складності наукових завдань застосовувався комплекс загальнонаукових методів: методи економічного аналізу, методи бухгалтерського обліку, прийоми ті процедури контролю. Серед методів економічного аналізу можна виділити метод аналітичного групування, коефіцієнтний метод, графічний, метод порівняння, балансовий.

Інформаційною базою дослідження є закони та нормативні акти з питань побудови готівкового обороту в економіці України, нормативні акти та інструкції НБУ, Міністерства фінансів, Державної контрольно-ревізійної служби України, Кабінету Міністрів України, бухгалтерських аналітичних матеріалів ТОВ “Аква”. При написанні роботи проаналізовано монографії, статті вітчизняних авторів, підручники, посібники, методичні матеріали з бухгалтерського фінансового обліку, податкового обліку, державного фінансового контролю, банківських операцій, економічного аналізу, аудиту.

Одержані результати мають значне практичне значення, оскільки на кожному підприємстві є касові операції: видача готівки в підзвіт, отримання з банку готівки та видача її на зарплату. На більших підприємствах касові операції здійснюються щоденно, наприклад прийняття виручки з магазину та здача грошових коштів на рахунок в банку. Отже, готівкові операції досить часто зустрічаються на підприємствах, а тому дуже важливо правильно та своєчасно відобразити розглядувані операції в бухгалтерському та податковому обліках, правильно оформити поточні документи, що супроводжують рух готівкових коштів. Готівкові операції також є популярними серед контролюючих органів. Дуже багато порушень зустрічаються серед обігу готівкових коштів, а тому дуже важливо знати законодавчі акти, що регулюють обіг готівки в Україні. За порушення обігу готівки в Україні існує досить багато штрафів та штрафних санкцій, що виливаються для порушника-підприємства значними фінансовими витратами. Тому знання законодавчих актів та інструкцій контролюючих органів з питань готівкового обігу необхідно кожному бухгалтеру та керівнику підприємства.

 

 

 

Розділ 1. Сутність, види готівкових операцій підприємства та порядок організації готівкових розрахунків

 

1.1. Структура і обсяги грошової маси на Україні. Роль готівкових операцій в загальному грошовому обороті

 

В Україні розрахунки між підприємствами здійснюються з використанням готівкових та безготівкових операцій. Національний банк України з метою ана­лізу та регулювання грошової маси визначає такі грошові агрегати:

М0 — готівка в обігу (банківські білети та розмінна монета, що знаходяться поза банківською системою);

М1 – М0 + залишки грошових коштів на поточних банківських рахунках у національній валюті;

М2 – М1 + залишки грошових вкладів на банківських строкових рахунках у національній валюті та валютні кошти;

М3 — М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери власного боргу банків.

У практиці управління сукупним грошовим оборотом кожний агрегат має певне призначення, а разом вони дають цілісну картину структури та динаміки грошової маси і грошового обігу.

Окрім того, Національний банк визначає показник, що називається «грошовою базою», який широко використовується при визначенні потенційних можливостей розвитку емісійного процесу і відповідно до нього — динаміки прогнозування грошової маси. Показник грошової бази не є ще одним грошовим агрегатом за своїм змістом, оскільки характеризує масу грошей з боку прояву її на балансі центрального банку. Центральний банк здійснює безпосередній контроль та регулювання грошової бази, впливаючи врешті-решт і на загальну масу грошей.

….

Таким чином види готівкових операцій на підприємствах:

— торгівля через магазин з отриманням виручки,

— отримання з банку готівки на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги, на відрядження, премії, відпускні та інші поточні потреби,

— підкріплення підприємств зв’язку на виплату пенсій, перерахування переказів, аліментів, заробітної плати тощо.  


1.3. Аналіз нормативно-правової бази, що регулює здійснення і облік готівкових операцій в Україні

 

В процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб»єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюється і закріплюється договорами: з постачальниками — за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями — за придбані ними товари, з банками — по одержанню коштів і погашенню кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами — за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками — по заробітній платі, наданих їм позиках тощо. Такі взаємовідносини є необхідними умовами для забезпечення безперервності кругообігу засобів, початковою і кінцевою ланкою якого виступають розрахунки. Розрахунки здійснюються як в безготівковій формі, так і готівкою.

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку та аналізу грошових коштів та розрахунків підприємства.

….

 

Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан ТОВ “Аква” в 2003 році покращився порівняно з минулим 2002 роком. 


3.5. Рекомендації щодо удосконалення аналізу готівкових операцій підприємства

 

Необхідність синхронізації грошового потоку з метою підвищення результативності діяльності ТОВ “Аква” викликано розумінням того, що чистий прибуток не збігається з чистим грошовим потоком. У короткотерміновій перспективі підприємство може вижити, навіть якщо воно не приносить прибутку, маючи достатні готівкові резерви, але воно не може вижити без готівки, навіть якщо працює прибутково. Метою прогнозування руху готівки є розрахунок обсягу готівки, який необхідний підприємству для досягнення поставлених завдань, і визначення, коли саме воно потребуватиме її для роботи.

На практиці прогноз руху готівки і прогноз рахунка прибутків і збитків — це паралельні завдання, для виконання яких використовуються здебільшого ті самі дані. Рахунок прибутків і збитків показує власникові (менеджеру) прибуток (збиток) на основі припущення, що і дохід від продажу, і витрати на цей продаж «зійшлися» в одному й тому са­мому місяці. При аналізі ж руху готівки ті самі трансакції розгля­даються під тим кутом зору, що в реальності витрати на продаж передують (і сплачуються), а доходи надходять пізніше, не залежно від того, який час минає між ними — один тиждень чи три місяці.

 

Рис. 5.9.  Структурна схема алгоритму


Висновки та пропозиції

При написанні  першого розділу дипломної роботи було встановлено, що готівкові розрахунки — платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов»язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Касові операції — операції підприємств між собою та з підприємцями і фізичними особами, що пов»язані з прийманням і видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій.

Платежі готівкою підприємств, підприємців та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов»язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, називаються готівковими розрахунками.

Розрахунки готівковими коштами підприємства між собою і з громадянами можуть здійснювати як за рахунок коштів, отрима­них з кас банків, так і за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), та інших касових надходжень. Причому сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального під­приємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) не повинна перевищувати 10 тис. грн. протягом одного дня за одним чи декількома платіжними документами.

Зазначені обмеження стосуються також готівкових розрахунків підприємств на оплату за товари, придбані для виробничих (госпо­дарських) потреб за рахунок коштів, отриманих за корпоративни­ми картками.

Розглядаючи організацію готівкових розрахунків необхідно також зазначити, що ТОВ “Аква” при здійсненні касових операцій з готівкою повинен забезпечувати постійну наявність у своїй касі розмінної монети різних номіналів для видачі здачі громадянам. Тепер штраф установлено не за порушення вимоги про наявність дрібних грошей у касі, а за невидачу громадянам здачі через відсутність чи недостатню наявність розмінної монети на цих підприємствах протягом робочого дня. Невидача громадянам здачі через зазначені причини є порушенням касової дисципліни, за що до винних осіб можуть застосовуватися штрафні санкції.

 В другому розділі роботи встановлено, що для обліку наявності, руху залишків готівки в касі ТОВ “Аква” використовують активний рахунок № 30 «Каса» з такими субрахунками:

№ 301 «Каса в національній валюті»,

№ 302 «Каса в іноземній валюті».

На субрахунку № 302 ТОВ “Аква” здійснює операції з валютою у перерахунку на національну валюту України (за кожним видом валюти окремо).

Методика обліку готівкових операцій підприємства  ТОВ “Аква” повинна включати облік операцій на рахунках в банку та касових операцій.

Для обліку наявності, руху залишків готівки в касі ТОВ “Аква” потрібно використовувати активний рахунок № 30 «Каса» з такими субрахунками: № 301 «Каса в національній валюті» та № 302 «Каса в іноземній валюті».

В 2002-2003 роках залишки готівкових коштів в касі були незначні: 1,59 та 1,57 тис. грн. відповідно. В загальній масі готівкових коштів в касі ТОВ “Аква” переважає готівка в національній валюті 78,62% та 84,08% відповідно в 2002 та 2003 роках.

На початок 2003 року наявність готівкових коштів в ТОВ “Аква” складала 1,59 тис. грн. За видами валют готівкові кошти складалась з доларів США 0,34 тис. грн. (21,38%) та гривень в сумі 1,25 тис. грн. (78,62%).

На протязі 2003 року ТОВ “Аква” в касу поступило коштів на суму 282,3 тис. грн. та вибуло на суму 282,32 тис. грн.

На протязі 2003 року ТОВ “Аква”в касу поступило коштів на суму 282,3 тис. грн.  В тому числі доларів США 34,5тис. грн. та  гривень 247,8  тис. грн.

На протязі 2003 року ТОВ “Аква” з каси вибуло на суму 282,32 тис. грн.  В тому числі доларів США 34,59 тис. грн. та  гривень 247,73  тис. грн.

 Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного залишку грошових активів є важливим засобом їх протиінфляційного захисту. Воно здійснюється за рахунок наступних заходів: узгодження з обслуговуючим банком умов поточного збереження залишку коштів з виплатою депозитного відсотка; використання короткострокових грошових інструментів (у першу чергу, депозитних внесків у банках); використання короткострокових фондових інструментів для розміщення резерву грошових активів (наприклад, державних короткострокових облігацій), але за умови достатньої їхньої ліквідності на фондовому ринку.

 В четвертому розділі дипломної роботи встановлено, що ревізор контрольно-ревізійного відділу Горин В.О, головний бухгалтер ТОВ “Аква” Доренко О. Б. і касир Косноченко Т.М. провели інвентаризацію наявності грошових коштів у касі станом на 01.11.2003 р. Матеріально відповідальна особа Костюченко Т. М. дала розписку в тому, що до початку проведення інвентаризації всі витратні і прибуткові документи на грошові кошти здані до бухгалтерії, усі грошові кошти, що надійшли під її відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Ревізією встановлено:

1. Надлишок грошових коштів в касі на суму 1288,00 гривень. Наявність в касі боргової розписки на суму 1000 гривень.

2. Відшкодовано за проїзд 5 гривень, на які не отримано квитки. Не проведені добові за 11діб по 18 грн. за кожний (відшкодовано лише 60 грн.) Підзвітній особі потрібно відшодувати ще 133 гривні.

3. На виробництво відпущено матеріалу на суму 32512 грн., тоді як потрібно 32320 грн. На складі за відомістю обліку залишків матеріалів є матеріалу А на суму 8128 грн., тоді як фактично – 8080грн.

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим ревізор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Перевірка касових операцій підприємству ТОВ “Аква” рекомендується проводити в кілька етапів.

На підготовчому етапі аудиту касових операцій аудитор пови­нен розглянути загальні питання організації роботи каси на підпри­ємстві:

— інтенсивність касових операцій;

— основні напрямки касових надходжень і видатків;

— кваліфікація і практичний досвід працівників, які забезпечу­ють роботу каси на підприємстві;

— наявність договорів з касирами про повну матеріальну відповідальність;

— забезпеченість обліку касових операцій електронно-обчислю­вальною технікою;

— обладнання приміщення каси на підприємстві.

Ретельне вивчення зазначених питань дасть змогу аудитору скла­сти думку про стан касових операцій на підприємстві, визначити вузькі місця в організації їх обліку і можливі напрямки порушень і помилок.

Перший етап аудиту касових операцій передбачає проведення раптової ревізії каси з повним поаркушним перерахунком усіх гро­шей та інших цінностей, що знаходяться у касі підприємства (век­селів, зобов»язань).

Другим етапом є перевірка правильності заповнення касових документів та організації порядку ведення касових операцій.

Перевірка операцій з видачі готівки з каси проводиться на третьому етапі аудиту.

Четвертий етап передбачає перевірку повноти оприбуткування го­тівки в касі підприємства.

На п»ятому етапі аудитор перевіряє додержання підприємством встановленого ліміту залишку готівки в касі. Останнім — шостим етапом перевірки є зіставлення даних пер­винних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.

Розв»язання задач обліку готівкових операцій на ТОВ «Аква» автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, сприятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

 


Список використаних джерел

 

1.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

2.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

3.     Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

4.     Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

6.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.27-30.

8.     Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

9.     Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72. Бібліотека “Фактора”. Касові операції. – Х.: Фактор, 2001. – С86.

10.Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69. Бібліотека “Фактора”. Касові операції. – Х.: Фактор, 2001. – С130.

11.Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постано­вою Правління НБУ від 12.03.01 р. № 69, зі змінами і доповнен­нями.// Вісник НБУ – 2001. – №7. – С21.

12.Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.// Вісник НБУ – 2001. – №3. – С17.

13.Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436 «Про засто­сування штрафних санкцій за порушення норм регулювання об­ігу готівки» у редакції Указу Президента України від 11.05.99р. №491/99.

14.Положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців за збиток, заподіяний підприємству, установі, організації, затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1976, № 29, ст. 427).

15.Наказ Міністерства статистики України «Про затверджен­ня типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.96р. № 51 (з урахуванням наказу Державного комітету ста­тистики України від 27.07.98 р. № 263).

16.Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердже­ний постановою КМУ від 22.01.96р. № 116.

17.Лист Національного банку України «Про встановлення лімітів залишку готівки в касі» від 17.04.2001 р. № 11-111/447-2439.

18.Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі, —  Економіка, 1990р. — С.77-88.

19.Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.

20.Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.

21.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

22.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

23.Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. «Організація бухгалтерського обліку», — Житомир: ПП «Рута», 2001. – 428с.

24.Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник. Ф.Ф. Бутинець та інші.-Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

25.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

26.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

27.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

28.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

29.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

30.Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.

31.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 1997р.- С.300-367.

32.Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

33.Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

34.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

35.Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62с.

36.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

37.Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.

38.Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учеб. пособие. – СПб.: “Бизнес-пресса”, 2001. – 336 с.

39.Нідлз Б., Андерсон Х. Принципи бухгалтерського обліку: Пер. з англ./ Під редакцією Я.В.Соколова, — М.: Фін. і стат-ка, 1994.-658 с.

40.Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 

41.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

42.Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.

43.Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.

44.Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

45.Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

46.Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

47.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

48.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

49.Хом»як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2000. — 442 с.

50.www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.


Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “Аква”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

100

110

 

первісна вартість

0 11

100

135

 

Знос

0 12

 

25

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

9418,9

8120,7

 

первісна вартість

0 31

470,9

490,8

 

Знос

0 32

9889,8

8611,5

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

10518,9

9230,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

2433,9

2927,6

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

607,6

653,9

 

первісна вартість

161

607,6

653,9

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

773,2

19,6

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3814,7

3601,1

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

30

 

БАЛАНС

280

14333,6

12861,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

1042,54

966,4

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

121,06

90,0

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12163,6

12056,4

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

8,6

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

8,6

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

150

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

150

10

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2006,1

770,12

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

3,9

4,68

 

з оплати праці

580

10

12

 

з учасниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2020

786,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

14333,6

12861,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Аква”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №16

 

 

0410001

 

 

 

 

 

 

 

від 2 квітня 2003р.

 

Одержано банком

 

«____»________________200__р

Платник  ТОВ “Аква”

 

Код

27252370

 

 

 

 

 

Банк платника

 

код банку

 

ДЕБЕТ рах.№

СУМА

Київська філія АППБ “Аваль”

 

 

 

у м. Київ

347078

 

26002015027920

 

91,00

Одержувач  УДК у Київській області

Код

24262621

 

 

 

КРЕДИТ рах.№

 

 

 

37176999900104

Банк одержувача

 

код банку

УДК

 

 

 

у м. Києві

820019

 

 

Сума (словами)

 

 

 

 

 

Дев»яносто одна грн. 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення платежу

Відрахування за березень м-ць 2002р. для р/р 3712225884905 перераховується повністю.Реєстраційний номер страхувальника №2605092300 Без ПДВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено банком

 

«____»________________200__р

 

Підпис банку

М.П.

Підпис     ________________

 

________________

 

 

 


Додаток Г

 Виконавець 38

==============================================================

Банк : Київська філія АППБ “Аваль

ТОВ “Аква”

347078 Oco.pax 26002015027920 22/05/02 21/05/02 38

Вхідний залишок  :                             0.00        6757.32

  6 322441 26005251047001  10   980                2425.75

  6 322441 26005472011001   4    980              10035.63

 Всього обоpотiв :                              0.00        12461.38

Вихідний залишок :                           0.00        19218.70

 


Додаток Д

 

Додаток 6 до Інструкції про організацію роботи з

готівкового обігу установами

банків України

Заявка-розрахунок для встановлення ліміту

залишку готівки в касі, порядку і строків

здавання готівкової виручки

на 2004 р.

Найменування підприємства

ТОВ “Аква”

Найменування установи банку

Київська філія АППБ “Аваль”

Номер поточного рахунка

26001015028920

Місцезнаходження підприємства, телефон

м. Київ, вул. Солом’янська, 18

тел. 4-23-53

 

1. Касові обороти

(грн.)

Найменування показників

 

Фактично за три місяці минулого року, в яких був найбільший обсяг касових операцій

головна каса підприємства

 

каси відокремлених підрозділів

усього

 

1

2

3

4

1. Готівкова. виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, що одержані з установ банків)

400000

 

 

400000

 

2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

18181

 

 

18181

 

3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов»язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

100500

 

 

100500

 

4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

4568

4568

 

 

2. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки

Найменування показників

Пропонується підприємством

Установлено банком

 

1

2

3

1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства

1700

 

1700

 

2. Порядок здавання виручки

 

 

3. Строки здавання виручки

 

 

 

Керівник ТОВ “Аква”

                                                                         Керівник установи банку

Головний (старший) бухгалтер

«_»  _____________      200_ р.                 «_»  _____________      200_ р.

 

М. П.                                                                   М. П.


Додаток Ж

 

 

 

 

 

 

 


Додаток З

ТОВ “Аква” 

 

Типова форма № КО-1

 

 

 

 

 

 

 

Затверджена наказом Мінстату

 

Код за

ЄДРПОУ

27252370

 

 

 

України від 15.02.96р. №51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

 

 

КВИТАНЦІЯ

Номер

доку-

мента

Дата

складання

Кореспонду-

ючий

рахунок,

субрахунок

Код

аналі-

тичного

обліку

Сума

Код

цільового

призна-

чення

до прибуткового касового

ордеру № 1

103

10.04.03

 

361

301

300,00

 

Прийнято від

Іванова  І. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято від

Іванова І. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прізвище,  ім»я, по-батькові

 

 

Підстава

 

Виручка

 

Підстава

 

виручка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума

Триста гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

Триста гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прописом

 

 

Прописом

в тому числі ПДВ

П»ятдесят гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

в  т. ч. ПДВ:         50.00  .

 

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 квітня 2003р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Одержав касир

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток И

 

 

 

 

 

 

 

Типова форма  № КО-2

ТОВ “Аква”

 

 

 

 

 

Затверджено наказом Мiнстату України вiд 15.02.1996р. №54

Iдентифiкацiйний

 

 

 

 

 

 

 

код ЄДРПОУ

27252370

 

 

 

 

Код за УКУД

 

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер

документа

Дата

складання

Кореспондуючий 

рахунок,

субрахунок

Код аналітичного обліку

Сума

Код

цільового

призначення

1

01.06.03

 

66.1

30.1

5823,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видати

Сірко І. М.

 

 

 

 

 

 

Підстава:

Розрахунково-платіжна  відомість  № 5 за  травень

 

 

 

Сума:

П’ять тисяч вісімсот двадцять три грн. 75 коп.

 

 

 

 

 

прописом

 

 

 

Додаток:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник   .   .

 

 

 

 

Головний  бухгалтер       .  .

Одержав

_______________________________________________________________________________________ грн. __________ коп.

 

 

 

прописом

 

 

 

 

 » ____ «  _______________ 2003       р.

 

 

 Підпис

_________________________

 

Паспорт: серiя    номер    виданий   .  .

 

 

Назва, номер, дата та мiсце видачi документу, який засвідчує особу одержувача

 

 

 

 

 

 

Видав касир

 

 

Сірко І. М.

 

 

 


Додаток К

ТОВ “Аква”

Типова форма № КО-За

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінстату України

від 15 лютого 1996 року № 51

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 113285463         Код за УКУД_________

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИБУТКОВИХ ТА ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ 2003 р.

 

Прибутковий документ

Сума,

грн.

 

Примітка

 

 

Видатковий документ

Сума, грн.

 

Примітка

 

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

03.04. 2003 р.

 

 

 

350

 

 

 

150

 

 

Оплата, фірма

ТОВ “Сапфір” за товар за накладною № 45

від 03. 04.2001 р.

 

03.04. 2003 р.

 

 

 

345

 

 

 

500

 

 

Мостовому В. К.

на витрати на відрядження, наказ № 45 від

02.04.2001 р.

 

03.04. 2003 р.

 

 

 

351

 

 

 

180

 

 

 

Михайленко П.П., виручка

 

 

 

03.04. 2003 р.

 

 

 

346

 

 

 

1400

 

 

Оленеву B.C.

позика за договором № 35 від

29.03.2001 р.

03.04. 2003 р.

 

352

 

350

 

Карпін С.Я., повернення підзвітних сум

 

03.04. 2003 р.

 

347

 

280

 

Канському П.Р. у підзвіт на госппотреби

 

 


Додаток Л

Касова книга ТОВ “Аква”

Частина аркуша, що залишається в касовій книзі

(лицьовий бік)

Каса за «10» квітня 2003  р. Аркуш 63

Номер документа

 

Від кого одержано або кому видано

 

Номер кореспондую­чого рахунка

При­буток

 

Вибуток

 

1

2

3

4

5

 

Залишок на початок дня

120,00

X

ПКО

№ 101

Гуренко І.С.

 

372

 

80,00

 

 

 

ПКО

№ 102

Чек № 1285942

 

311

 

1390,00

 

 

 

ПКО

№ 103

ТОВ «Альфа»

 

361

 

260,00

 

 

 

ВКО

№ 448

ЗП, пл. від. № 5

 

661

 

 

 

200,00

 

ВКО

№ 449

Квитанція №…

 

311

 

 

 

850,00

 

ВКО

№ 450

Петрову A.I.

 

372

 

 

 

100,00

 

ВКО

№ 451

Сидорову Є. Г.

 

372

 

 

 

130,00

 

ВКО

№ 452

ЗП, пл. від. № 6

 

661

 

 

 

300,0

 

ВКО

№ 453

Петросяну Є.В.

 

661

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесення

 

1730,00

1630,00

Зворотний бік

Номер документа

 

Від кого одержано або кому видано

 

Номер кореспонду­ючого рахунка

Прибу­ток

 

Вибуток

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Разом за день

1730,00

1630,00

Залишок на кінець дня

220,00

X

у тому числі на зарплату

100,00

X

Касир _________

Записи у касовій книзі перевірив та документи у кількості   девять чотири прибуткових та шість вибуткових одержав

Бухгалтер _______

Додаток М

 


ТОВ “Аква”

 

 

 

 

 

 

Картка рахунку: 30.1

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2002 г.

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Документ

Операції

Дебет

 

Кредит

 

Текущее сальдо

 

 

 

Рахун.

Сума

Рахун.

Сума

 

 

Сальдо на 01.11.02

 

 

 

 

 

 

 

02.11.02

Операція 128

                                                 

Каса

Поточний рахунок

30.1

4,775.00

31.1

 

Д

4,775.00

02.11.02

Операція 128

                                                 

Ступко

Каса

37.2

 

30.1

270.00

Д

4,505.00

 

 

В валюте :Гривня

 

 

 

 

270.00

 

 

 

02.11.02

Операція 128

                                                 

Симоненко

Каса

37.2

 

30.1

200.00

Д

4,305.00

 

 

В валюте :Гривня

 

 

 

 

200.00

 

 

 

02.11.02

Операція 128

                                                 

Івченко

Каса

37.2

 

30.