Курсова робота Облік грошових активів в системі управління підприємством

Зміст

 

Вступ. 3

 

1.  Суть та значення  грошових коштів. 6

 

2. Огляд нормативних документів та спеціальної літератури з обліку грошових активів. 17

 

3. Облік операцій на розрахунковому рахунку в банку. 21

 

4. Облік касових операцій. 27

 

Висновки. 37

 

Список використаних джерел. 39

 

Додатки. 42


Вступ

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві, обліку грошових коштів. 

Вільні грошові кошти підприємств повинні обов»язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому зберігає гроші. Готівку, необхідну для забезпечення господарської діяльності, підприємства збе­рігають у своїх касах Частина грошових коштів видається під звіт співробітникам підприємства для витрат, що виника­ють у зв»язку з виконанням доручень адміністрації підприєм­ства. Розрахунки між підприємствами і організаціями здій­снюються як правило без участі готівки, шляхом перера­хування коштів з рахунка в банку свого підприємства на відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає викорис­тання в розрахунках готівки і пов»язаних з ними витрат на охорону, транспортування, але не виключає самої готівки з розрахункових операцій. Розрахунки і платежі здійснюються як правило за допомогою грошових коштів.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Саме тому тема курсової роботи “Облік грошових активів в системі управління підприємством” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є розгляд стану обліку грошових активів на базовому підприємстві.

Об»єктом дослідження є ТОВ “Аква”.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Аква” наведені в таблиці 1.

Проаналізувавши за табл. 1 основні показники ТОВ “Аква” бачимо, що обсяг виручки від реалізації даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило зростання величини валового доходу. Так, у 2003 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2002 році.

Таблиця 1
Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Аква” за 2002-2003 роки (тис. грн.)

  

Показники

 

2002 р.

 

2003 р.

Відхилення (+,-)

абсолютне

відносне

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1114,9

1236,00

121,10

10,86

2. Податок на додану вартість /п.1 : 6/

185,82

206,00

20,18

10,86

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) /п.1 – п.2/

929,08

1030,00

100,92

10,86

4. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

541,10

629,40

88,30

16,32

5. Валовий прибуток (збиток)

387,98

400,60

12,62

3,25

6. Адміністративні витрати

207,60

249,40

41,80

20,13

7. Витрати на збут

83,20

119,90

36,70

44,11

8. Інші операційні витрати

0,50

0,30

-0,20

-40,00

9. Фінансовий результат від операційної діяльності /п.5 – п.6 – п.7 – п.8/

96,68

31,00

-65,68

-67,94

10. Інші доходи

62,10

65,00

2,90

4,67

11. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

158,78

96,00

-62,78

-39,54

12. Податок на прибуток від звичайної діяльності /п.11 * 30%/

47,64

28,80

-18,84

-39,54

13. Фінансовий результат від звичайної діяльності /п.11 – п.12/

111,14

67,20

-43,95

-39,54

14. Чистий прибуток (збиток) /п.13/

111,14

67,20

-43,95

-39,54

15. Рівень витрат в чистому доході, % /п.4, п.6, п.7, п.8 : п.3/

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції

58,24

61,11

2,87

4,92

Адміністративні витрати

22,34

24,21

1,87

8,36

Збут

8,96

11,64

2,69

29,99

Інше

0,05

0,03

-0,02

-45,88

16. Рентабельність реалізації, % /п.9 : п.1/

8,67

2,51

-6,16

-71,08

17. Рентабельність основної діяльності, % /п.9 : /п.4 + п.6 + п.7 + п.8//

11,62

3,10

-8,51

-73,28

18. Рентабельність підприємства, % /п.14 : п.1/

9,97

5,44

-4,53

-45,46

 

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартості реалізованої продукції (товарів, послуг) за рахунок підвищення цін постачальниками з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн. (16,3 %);

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

— витрат на збут з 83,2 тис. грн. до 119,9 тис. грн., що становить 44,1%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, скоротилися з 0,5 тис. грн. до 0,3 тис. грн.

Все це спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 96,6 тис. грн. до 31,0 тис. грн., у відсотках зменшення склало 67,9 %; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) дорівнює 71,3 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2003 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 65 тис. грн.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Аква” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2002 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами по забезпеченню ефективності діяльності.

 


1.  Суть та значення  грошових коштів

 

Національний банк України з метою ана­лізу та регулювання грошової маси визначає такі грошові агрегати:

М0 — готівка в обігу (банківські білети та розмінна монета, що знаходяться поза банківською системою);

М1 – М0 + залишки грошових коштів на поточних банківських рахунках у національній валюті;

М2 – М1 + залишки грошових вкладів на банківських строкових рахунках у національній валюті та валютні кошти;

М3 — М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери власного боргу банків.

У практиці управління сукупним грошовим оборотом кожний агрегат має певне призначення, а разом вони дають цілісну картину структури та динаміки грошової маси і грошового обігу.

Окрім того, Національний банк визначає показник, що називається «грошовою базою», який широко використовується при визначенні потенційних можливостей розвитку емісійного процесу і відповідно до нього — динаміки прогнозування грошової маси. Показник грошової бази не є ще одним грошовим агрегатом за своїм змістом, оскільки характеризує масу грошей з боку прояву її на балансі центрального банку. Центральний банк здійснює безпосередній контроль та регулювання грошової бази, впливаючи врешті-решт і на загальну масу грошей.

Касові операції, розрахунки в банку, готівкові операції в національній та іноземній валюті – ось неповний перелік питань, які розглядаються в спеціальному додатку до тижневика “Дебет-Кредит”. Це нова бухгалтерія  схеми бухгалтерських проведень. Даний посібник має важливе практичне значення для практикуючого бухгалтера. В ньому розглядаються бухгалтерські проведення, розглядаються типові господарські операції. Теоретичному викладу питань приділена другорядна роль.


3. Облік операцій на розрахунковому рахунку в банку

 

В ТОВ “Аква” рахунок № 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок № 31 «Рахунки в банках» має такі субра­хунки:

№ 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

№ 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

№ 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;

№ 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

На дебеті рахунка № 31 »»Рахунки в банках» відобра­жається надходження грошових коштів, на кредиті — їх використання.

Субрахунки № 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті , № 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Операції відображаються в журналі ордері 1 та відомості 1.1 (додаток Н).


Висновки

 

Розрахунки готівкою підприємств між собою та з підприємцями і фізичними особами можуть проводитись через касу підприємств як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки. Готівкова виручка — сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження.

Безготівкові розрахунки — це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам.

Порядок безготівкових розрахунків суворо регламентований законодавством. Здійснення розрахункових операцій через банк знижує потребу в готівці, сприяє концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження і більш ефективне використання, оптимізує і прискорює грошовий обіг держави.

В ТОВ “Аква” рахунок № 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок № 31 «Рахунки в банках» має такі субра­хунки:

№ 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

№ 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

№ 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;

№ 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

Основою для запису операцій на рахунку № 31 «Рахунки в банках» є виписки з цього рахунка. Періодично (частіше кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахун­кових операцій. Виписка обов»язково подається на 1-ше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюються, чи всі записи належать до підприємства-власника рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера № 2 і допоміжної відомості № 2) операцій на рахунку № 31 «Рахунки в банках». Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно врахува­ти, що рахунок № 31 «Рахунки в банках» підприємства є активними, а для банку ці рахунки підприємств е пасив­ними рахунками. Тому на дебеті у Виписці банку буде показана сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті — зарахована на нього сума, відповідно сальдо у Виписці буде на кредиті рахунка.

Для обліку наявності, руху залишків готівки в касі ТОВ “Аква” використовують активний рахунок № 30 «Каса» з такими субрахунками:

№ 301 «Каса в національній валюті»,

№ 302 «Каса в іноземній валюті».

На дебеті рахунка № 30 «Каса» відображається надход­ження грошових коштів до каси підприємства, на кредиті — виплата грошових коштів із каси підприємства.

На субрахунку № 302 ТОВ “Аква” здійснює операції з валютою у перерахунку на національну валюту України (за кожним видом валюти окремо).

Записи в касовій книзі робляться касиром ТОВ “Аква” щодо операцій отри­мання або видачі готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом у день їх надходження чи видачі.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими і видатко­вими касовими ордерами під розпис у касовій книзі.

 

 


Список використаних джерел

 

1.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

2.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

3.     Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

4.     Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

6.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.27-30.

8.     Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

9.     Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72. Бібліотека “Фактора”. Касові операції. – Х.: Фактор, 2001. – С86.

10.Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постано­вою Правління НБУ від 12.03.01 р. № 69, зі змінами і доповнен­нями.// Вісник НБУ – 2001. – №7. – С21.

11.Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.// Вісник НБУ – 2001. – №3. – С17.

12.Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436 «Про засто­сування штрафних санкцій за порушення норм регулювання об­ігу готівки» у редакції Указу Президента України від 11.05.99р. №491/99.

13.Положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців за збиток, заподіяний підприємству, установі, організації, затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1976, № 29, ст. 427).

14.Наказ Міністерства статистики України «Про затверджен­ня типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.96р. № 51 (з урахуванням наказу Державного комітету ста­тистики України від 27.07.98 р. № 263).

15.Лист Національного банку України «Про встановлення лімітів залишку готівки в касі» від 17.04.2001 р. № 11-111/447-2439.

16.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

17.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

18.Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. «Організація бухгалтерського обліку», — Житомир: ПП «Рута», 2001. – 428с.

19.Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник. Ф.Ф. Бутинець та інші.-Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

20.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

21.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

22.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

23.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

24.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

25.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 1997р.- С.300-367.

26.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

27.Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 

28.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

29.Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

30.Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

31.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

32.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

33.www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.


Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “Аква”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

100

110

 

первісна вартість

0 11

100

135

 

Знос

0 12

 

25

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

9418,9

8120,7

 

первісна вартість

0 31

470,9

490,8

 

Знос

0 32

9889,8

8611,5

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

10518,9

9230,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

2433,9

2927,6

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

607,6

653,9

 

первісна вартість

161

607,6

653,9

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

773,2

19,6

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3814,7

3601,1

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

30

 

БАЛАНС

280

14333,6

12861,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

1042,54

966,4

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

121,06

90,0

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12163,6

12056,4

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

8,6

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

8,6

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

150

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

150

10

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2006,1

770,12

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

3,9

4,68

 

з оплати праці

580

10

12

 

з учасниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2020

786,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

14333,6

12861,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Аква”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №16

 

 

0410001

 

 

 

 

 

 

 

від 2 квітня 2003р.

 

Одержано банком

 

«____»________________200__р

Платник  ТОВ “Аква”

 

Код

27252370

 

 

 

 

 

Банк платника

 

код банку

 

ДЕБЕТ рах.№

СУМА

Київська філія АППБ “Аваль”

 

 

 

у м. Київ

347078

 

26002015027920

 

91,00

Одержувач  УДК у Київській області

Код

24262621

 

 

 

КРЕДИТ рах.№

 

 

 

37176999900104

Банк одержувача

 

код банку

УДК

 

 

 

у м. Києві

820019

 

 

Сума (словами)

 

 

 

 

 

Дев»яносто одна грн. 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення платежу

Відрахування за березень м-ць 2002р. для р/р 3712225884905 перераховується повністю.Реєстраційний номер страхувальника №2605092300 Без ПДВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено банком

 

«____»________________200__р

 

Підпис банку

М.П.

Підпис     ________________

 

________________

 

 

 


Додаток Г

 Виконавець 38

==============================================================

Банк : Київська філія АППБ “Аваль

ТОВ “Аква”

347078 Oco.pax 26002015027920 22/05/02 21/05/02 38

Вхідний залишок  :                             0.00        6757.32

  6 322441 26005251047001  10   980                2425.75

  6 322441 26005472011001   4    980              10035.63

 Всього обоpотiв :                              0.00        12461.38

Вихідний залишок :                           0.00        19218.70

 


Додаток Д

 

Додаток 6 до Інструкції про організацію роботи з

готівкового обігу установами

банків України

Заявка-розрахунок для встановлення ліміту

залишку готівки в касі, порядку і строків

здавання готівкової виручки

на 2004 р.

Найменування підприємства

ТОВ “Аква”

Найменування установи банку

Київська філія АППБ “Аваль”

Номер поточного рахунка

26001015028920

Місцезнаходження підприємства, телефон

м. Київ, вул. Солом’янська, 18

тел. 4-23-53

 

1. Касові обороти

(грн.)

Найменування показників

 

Фактично за три місяці минулого року, в яких був найбільший обсяг касових операцій

головна каса підприємства

 

каси відокремлених підрозділів

усього

 

1

2

3

4

1. Готівкова. виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, що одержані з установ банків)

400000

 

 

400000

 

2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

18181

 

 

18181

 

3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов»язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

100500

 

 

100500

 

4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

4568

4568

 

 

2. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки

Найменування показників

Пропонується підприємством

Установлено банком

 

1

2

3

1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства

1700

 

1700

 

2. Порядок здавання виручки

 

 

3. Строки здавання виручки

 

 

 

Керівник ТОВ “Аква”

                                                                         Керівник установи банку

Головний (старший) бухгалтер

«_»  _____________      200_ р.                 «_»  _____________      200_ р.

 

М. П.                                                                   М. П.


Додаток Ж

 

 

 

 

 

 

 


Додаток З

ТОВ “Аква” 

 

Типова форма № КО-1

 

 

 

 

 

 

 

Затверджена наказом Мінстату

 

Код за

ЄДРПОУ

27252370

 

 

 

України від 15.02.96р. №51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

 

 

КВИТАНЦІЯ

Номер

доку-

мента

Дата

складання

Кореспонду-

ючий

рахунок,

субрахунок

Код

аналі-

тичного

обліку

Сума

Код

цільового

призна-

чення

до прибуткового касового

ордеру № 1

103

10.04.03

 

361

301

300,00

 

Прийнято від

Іванова  І. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято від

Іванова І. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прізвище,  ім»я, по-батькові

 

 

Підстава

 

Виручка

 

Підстава

 

виручка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума

Триста гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

Триста гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прописом

 

 

Прописом

в тому числі ПДВ

П»ятдесят гривень 00 коп.

 

 

 

 

 

в  т. ч. ПДВ:         50.00  .

 

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 квітня 2003р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Одержав касир

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток И

 

 

 

 

 

 

 

Типова форма  № КО-2

ТОВ “Аква”

 

 

 

 

 

Затверджено наказом Мiнстату України вiд 15.02.1996р. №54

Iдентифiкацiйний

 

 

 

 

 

 

 

код ЄДРПОУ

27252370

 

 

 

 

Код за УКУД

 

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер

документа

Дата

складання

Кореспондуючий 

рахунок,

субрахунок

Код аналітичного обліку

Сума

Код

цільового

призначення

1

01.06.03

 

66.1

30.1

5823,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видати

Сірко І. М.

 

 

 

 

 

 

Підстава:

Розрахунково-платіжна  відомість  № 5 за  травень

 

 

 

Сума:

П’ять тисяч вісімсот двадцять три грн. 75 коп.

 

 

 

 

 

прописом

 

 

 

Додаток:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник   .   .

 

 

 

 

Головний  бухгалтер       .  .

Одержав

_______________________________________________________________________________________ грн. __________ коп.

 

 

 

прописом

 

 

 

 

 » ____ «  _______________ 2003       р.

 

 

 Підпис

_________________________

 

Паспорт: серiя    номер    виданий   .  .

 

 

Назва, номер, дата та мiсце видачi документу, який засвідчує особу одержувача

 

 

 

 

 

 

Видав касир

 

 

Сірко І. М.

 

 

 


Додаток К

ТОВ “Аква”

Типова форма № КО-За

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінстату України

від 15 лютого 1996 року № 51

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 113285463         Код за УКУД_________

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИБУТКОВИХ ТА ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ 2003 р.

 

Прибутковий документ

Сума,

грн.

 

Примітка

 

 

Видатковий документ

Сума, грн.

 

Примітка

 

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

03.04. 2003 р.

 

 

 

350

 

 

 

150

 

 

Оплата, фірма

ТОВ “Сапфір” за товар за накладною № 45

від 03. 04.2001 р.

 

03.04. 2003 р.

 

 

 

345

 

 

 

500

 

 

Мостовому В. К.

на витрати на відрядження, наказ № 45 від

02.04.2001 р.

 

03.04. 2003 р.

 

 

 

351

 

 

 

180

 

 

 

Михайленко П.П., виручка

 

 

 

03.04. 2003 р.

 

 

 

346

 

 

 

1400

 

 

Оленеву B.C.

позика за договором № 35 від

29.03.2001 р.

03.04. 2003 р.

 

352

 

350

 

Карпін С.Я., повернення підзвітних сум

 

03.04. 2003 р.

 

347

 

280

 

Канському П.Р. у підзвіт на госппотреби

 

 


Додаток Л

Касова книга ТОВ “Аква”

Частина аркуша, що залишається в касовій книзі

(лицьовий бік)

Каса за «10» квітня 2003  р. Аркуш 63

Номер документа

 

Від кого одержано або кому видано

 

Номер кореспондую­чого рахунка

При­буток

 

Вибуток

 

1

2

3

4

5

 

Залишок на початок дня

120,00

X

ПКО

№ 101

Гуренко І.С.

 

372

 

80,00

 

 

 

ПКО

№ 102

Чек № 1285942

 

311

 

1390,00

 

 

 

ПКО

№ 103

ТОВ «Альфа»

 

361

 

260,00

 

 

 

ВКО

№ 448

ЗП, пл. від. № 5

 

661

 

 

 

200,00

 

ВКО

№ 449

Квитанція №…

 

311

 

 

 

850,00

 

ВКО

№ 450

Петрову A.I.

 

372

 

 

 

100,00

 

ВКО

№ 451

Сидорову Є. Г.

 

372

 

 

 

130,00

 

ВКО

№ 452

ЗП, пл. від. № 6

 

661

 

 

 

300,0

 

ВКО

№ 453

Петросяну Є.В.

 

661

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесення

 

1730,00

1630,00

Зворотний бік

Номер документа

 

Від кого одержано або кому видано

 

Номер кореспонду­ючого рахунка

Прибу­ток

 

Вибуток

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Разом за день

1730,00

1630,00

Залишок на кінець дня

220,00

X

у тому числі на зарплату

100,00

X

Касир _________

Записи у касовій книзі перевірив та документи у кількості   девять чотири прибуткових та шість вибуткових одержав

Бухгалтер _______

Додаток М

 


ТОВ “Аква”

 

 

 

 

 

 

Картка рахунку: 30.1

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2003 г.

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Документ

Операції

Дебет

 

Кредит

 

Текущее сальдо

 

 

 

Рахун.

Сума

Рахун.

Сума

 

 

Сальдо на 01.11.03

 

 

 

 

 

 

 

02.11.03

Операція 128

                                                 

Каса

Поточний рахунок

30.1

4,775.00

31.1

 

Д

4,775.00

02.11.03

Операція 128

                                                 

Ступко

Каса

37.2

 

30.1

270.00

Д

4,505.00

 

 

В валюте :Гривня

 

 

 

 

270.00

 

 

 

02.11.03

Операція 128

                                                 

Симоненко

Каса

37.2

 

30.1