Дипломна робота Облік, економічний аналіз, аудит фінансових результатів та шляхи підвищення рентабельності виробництва в галузях народного господарства

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………………….. 4

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження фінансових результатів  8

1.1. Економічна оцінка фінансових результатів підприємства…. 8

1.2. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань фінансових результатів………………………………………………………………. 17

1.3. Організаційно-економічна характеристика

 ТОВ “АББ ЛТД”……………………………………………………………………………. 24

Розділ 2.  Система обліку фінансових результатів в    

ТОВ “АББ ЛТД”…………………………………………………………………………….. 33

2.1. Організація обліку фінансових результатів відповідно до діючої нормативно-правової бази………………………………………………………….. 33

2.2. Особливості обліку фінансових результатів в податковому обліку     43

2.3. Узгодження даних податкового і бухгалтерського обліку в процесі виведення фінансового результату для складання фінансової звітності  50

2.4. Особливості формування і обліку фінансового результату у відповідності з МСБО………………………………………………………………….. 62

Розділ 3. Організація і методика економічного аналізу та аудиту фінансових результатів в ринкових умовах…………………………………………………… 65

3.1. Організаційно-інформаційна характеристика та завдання аналізу фінансових результатів………………………………………………………………. 65

3.2. Методика аналізу фінансових результатів……………………….. 69

3.3. Аналіз рентабельності ТОВ “АББ ЛТД” і резерви її збільшення   75

3.4. Аудиторський контроль фінансових результатів……………… 81

Розділ 4. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні фінансовими результатами………………………………………………………… 86

4.1. Організаційно-економічна сутність автоматизованого комплексу задач обліку, аналізу і аудиту……………………………………………………………….. 86

4.2. Організація обліку, аналізу і аудиту в інформаційних бухгалтерських системах……………………………………………………………………………………….. 94

4.3. Технологія обробки інформації і характеристика вихідної інформації100

Висновки та пропозиції……………………………………………………………… 106

Список використаних джерел……………………………………………………. 110

 


Вступ

 

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням його коштів та джерел їх утворення. Фінансовий стан підприємства — це забезпеченість власними обіговими коштами, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан та динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність коштів, платоспроможність та інші підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства, що дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Підсумком господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства є фінансовий результат – прибуток або збиток.

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку залежить від росту обсягу реалізації, від зниження собівартості та якості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

Однак, для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління фінансовими результатами господарської діяльності.

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства.

У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.

На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку фінансових результатів, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.

Перехід України до ринкових відносин і необхідність залучення іноземних інвестицій висувають вимогу, щоб вітчизняний облік був зрозумілим іноземним учасникам, а отже, відповідав міжнародним стандартам обліку.

Одними із елементів системи управління фінансовими результатами підприємства є економічний аналіз і аудит.

Економічний аналіз фінансових результатів підприємства є основним напрямком аналізу майбутнього, тому що його методика дозволяє при наявності стислого обсягу інформації про результати діяльності господарюючого суб’єкта визначити його потенційні можливості, внутрішні резерви, використання яких дозволить досягти позитивних змін фінансових результатів діяльності. Особливого значення це набуває в сучасний період, коли більшість інформації про господарську діяльність підприємці відносять до категорії комерційної таємниці, та у розпорядження аналітика надходить в основному офіційна фінансова звітність.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Саме тому тема дипломної роботи “Облік, економічний аналіз, аудит фінансових результатів та шляхи підвищення рентабельності виробництва в галузях народного господарства” є на початку ХХІ століття досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є розробка заходів щодо удосконалення обліку, економічного аналізу і аудиту фінансових результатів підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

q       розкрити економічну сутність прибутку та систему показників, що його характеризують;

q       проаналізувати нормативно-правову базу, що регулює облік, аналіз та аудит фінансових результатів;

q       вивчити організацію та методику фінансового і управлінського обліку фінансових результатів на базовому підприємстві на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

q       проаналізувати бухгалтерську та податкову звітність по фінансовим результатам;

q       провести аналіз результатів господарської діяльності базового підприємства, а також оцінити рентабельність його діяльності;

q       розкрити методику проведення зовнішнього аудиту фінансових результатів з врахуванням останніх змін в бухгалтерському обліку;

q       описати організацію і методику автоматизованої системи обробки облікової, аналітичної та контрольної інформації;

q       узагальнити результати роботи, розробити пропозиції щодо виявлення резервів підвищення прибутковості діяльності базового підприємства.

Предметом дослідження є фінансові результати від господарської діяльності базового підприємства.

В якості базового було обрано підприємство ТОВ “АББ ЛТД”. В роботі використані дані його бухгалтерської та податкової звітності за 2000-2001 рр.

Робота вміщує 112 сторінок, 14 таблиць, 8 схем, 3 діаграм, 2 додатків.


Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження фінансових результатів

 

1.1. Економічна оцінка фінансових результатів підприємства

 

Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Прибуток визначається як різниця між доходом підприємства і його поточними витратами (мал. 1.1.1).

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності  підприємства. Його одержання є обов’язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентноздатності на ринку. Як економічний показник, він дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, підприємства, як господарюючого суб’єкта, працівників і власників підприємства.


Рис. 1.4. Динаміка основних показників діяльності ТОВ “АББ ЛТД” за 2000-2001 рр.

Розділ 2.  Система обліку фінансових результатів в     ТОВ “АББ ЛТД”

 

2.1. Організація обліку фінансових результатів відповідно до діючої нормативно-правової бази

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», яке застосовуєть­ся підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності.

Порядок формування в обліку інформації про витрати визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Для визначення фінансового результату діяльності за звітний період необ­хідно дотримуватися принципів визнання доходів і витрат, а саме: нарахуван­ня; відповідності, періодичності.

Відповідно до проведеної підприємством опе­рації обліковий прибуток у звітному періоді відсутній, а податковий складає 200000 грн.

Звернемося до сальдо рахунків, що лічаться на балансі в кінці звітного періоду:

— по кредиту субрахунка 631 — 200000 грн. Це балансо­ва вартість зобов»язання, податкова база якого дорівнює 0, оскільки при одержанні товарів вона включена до валового доходу, а валові витрати відобразять при погашенні цієї за­боргованості. Таким чином, балансова вартість зобов»я­зання більше його податкової бази, що призводить до виникнення ТРВ: 200000 грн. — 0 грн. = 200000 грн.;

— по дебету рахунка 28 — 200000 грн. Це балансова вартість активу, податкова база якого дорівнює балан­совій вартості, оскільки вартість оприбуткованих товарів зменшить податковий прибуток у майбутньому при їх ре­алізації. Отже, тимчасова різниця відсутня.

Таким чином, у результаті проведення бартерної опе­рації виникла ТРВ у сумі 200000 грн., що призвела до появи ВПА: 200000 грн. х 30% = 60000 грн.


2.4. Особливості формування і обліку фінансового результату у відповідності з МСБО

 

Облік податків на прибуток, подання та розкриття інформації про них у фінансовій звітності розглядається в МСБО 12 «Податки на прибуток»».

Первісно цей стандарт було затверджено в липні 1979 року під назвою «Облік податків на прибуток» та набрав чинності з 1 січня 1981 року. 1994 року цей стандарт було переформатовано, а 1996 року — переглянуто. Переглянутий МСБО 12 набрав чинності з 1 січня 1998 року, а в 1999 і 2000 роках до нього було внесено окремі зміни.

МСБО 12 розповсюджується на всі отримані податки (всередині країни та за кордоном), які базуються на податковому прибутку, включаючи податки, утримані при перерахуванні дивідендів підприємству його дочірніми, асоційованими та спільними підприємствами.

Аналіз господарської діяльності повинен стати органічною частиною службових обов»язків кожного фахівця, керівника різних рівнів, обов»язком всіх службовців, які працюють на даному підприємстві. Звідси слідує ще один важливий принцип організації аналізу — обгрунтований розподіл обов»язків по його проведенню між окремими виконавцями. Від того, наскільки раціональний цей розподіл, залежить не тільки повнота обхвату об»єктів аналізу, але і виключається можливість багаторазового проведення одних і тих самих дій різними особами. Це сприяє більш ефективному використанню робочого часу фахівців і забезпечує комплексність аналізу.

Аналіз повинен бути ефективним і правильним, це означає, що витрати від нього повинні бути найменшими при оптимальній глибині і його комплексності.


3.4. Аудиторський контроль фінансових результатів

 

Таким чином, кінцевий фінансовий результат діяльності ТОВ “АББ ЛТД” — це прибуток або збиток, які є алгебраїчною сумою результатів від реалізації продукції, робіт і послуг, іншої реа­лізації, доходів і витрат від інших операцій тощо. Фінансові результати діяльності підприємства характе­ризують також показники виручки (валового доходу) від реалізації продукції, податку на додану вартість.

Виручка від реалізації продукції характеризує завершення виробничого циклу на підприємстві, повернення авансова­них на виробництво коштів підприємства у готівку і початок нового витка в обігу коштів. Після вирахування з виручки від реалізації продукції суми податку на додану вартість і витрат на виробництво реалізованої продукції матимемо чистий результат (прибуток або збиток) від реалізації.

Таким чином, ми побачили, що за допомогою сучасного програмного забезпечення як облікові, так і аналітичні функції можуть бути повністю автоматизовані і їх результати можуть представлятися в будь-якому зручному для користувачів вигляді – як на машинних, так і на паперових носіях.


Висновки та пропозиції

 

На підставі проведеного дослідження дипломної роботи по темі “Облік, економічний аналіз, аудит фінансових результатів та шляхи підвищення рентабельності виробництва в галузях народного господарства” можна зробити ряд висновків та пропозицій щодо поліпшення обліку, аналізу та аудиту у ТОВ “АББ ЛТД”.

Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності зробили висновок, що в порівнянні з минулим роком товариство зменшило обсяги реалізації, але в зв’язку із значним скороченням витрат були отримані більші прибутки від реалізації. Тому загалом фінансове становище підприємства можна оцінити задовільно.

При ознайомленні з методикою фінансового обліку доходів і фінансових результатів було встановлено, що ТОВ “АББ ЛТД” суворо додержується нормативно-встановленої методики бухгалтерського обліку і використовує відповідну форму обліку. Що ж стосується управлінського обліку, то тут доцільно було б впровадити планування фінансових результатів на базовому підприємстві.

ТОВ “АББ ЛТД” має свій арсенал ЕОМ, завдяки якому проводиться повна автоматизація бухгалтерського обліку господарських операцій. Для автоматизації обліку використовується комплексна бухгалтерська програма “1С: Бухгалтерія”, розроблена з урахуванням відповідної форми обліку. Ця програма дозволяє при одноразовому введенні інформації з первинного документу зразу проводити її групування і відображення в Журналі проводок, а потім і в Оборотно-сальдовій відомості.

Важливим моментом діяльності всіх підприємств є перехід України на міжнародні стандарти обліку та внесення відповідних змін до минулої системи бухгалтерського обліку. В зв’язку з цим, в ТОВ “АББ ЛТД” проводиться поступова зміна програмного забезпечення на більш сучасне із застосуванням нового Плану рахунків, також проводиться підвищення кваліфікації облікового персоналу.

На сьогодні в ТОВ “АББ ЛТД” закінчився процес впровадження нової методики бухгалтерського обліку, що звісно потребувало додаткових витрат та певного періоду часу, в процесі якого проводилося ознайомлення працівників з системою та переведення всього обліку на національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Необхідною умовою триваючого процесу перебудови господарювання є розвиток і поглиблення економічного аналізу та аудиту, зокрема істотно підвищується роль економічного аналізу фінансових результатів підприємства, так як на його основі приймаються управлінські рішення щодо подальшої фінансово-господарської діяльності підприємства.

Автором було розроблено організаційно-інформаційну модель аналізу фінансових результатів підприємства, на основі якої був проведений аналіз формування фінансових ресурсів, складових частин прибутку, впливу факторів на прибуток від реалізації та рентабельності господарювання підприємства.

Одним із важливих елементів управління господарською діяльністю являється аудит. Аудит дає інформацію про те, які процеси відбувалися на підприємстві, допомагає прийняти найбільш доцільні рішення по різних питаннях і, зокрема, тих, що стосуються фінансових результатів підприємства, надає можливість судити про правильність прийнятих рішень, своєчасність введення їх у практичну діяльність, їх ефективність.

В дипломній роботі була розкрита методика проведення аудиту фінансових результатів підприємства за допомогою розробленої моделі аудиту та з врахуванням нових змін в бухгалтерському обліку, зокрема нового Плану рахунків.

На підсумок проведеної роботи були розроблені пропозиції щодо вдосконалення обліку, аналізу і аудиту у ТОВ “АББ ЛТД” (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Пропозиції щодо вдосконалення обліку, аналізу і аудиту у фінансово-господарській діяльності ТОВ “АББ ЛТД”

Зміст пропозиції

Результат

1

2

3

1

Використання для організації обліку фінансових результатів підприємства схеми документообороту та оперограми, розробленої автором

Приведе до раціональної організації оформлення документів, а також скоротить час проходження документів від одного виконавця до іншого

2

Створення облікових реєстрів, що відповідали б новому Плану рахунків та національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку

Приведе до більш швидкого впровадження обліку згідно із новим Планом рахунків, а також дасть можливість заповнювати нові форми бухгалтерської звітності

3

Підвищення кваліфікації бухгалтерів в зв’язку із останніми змінами в законодавчій базі обліку в Україні (семінари, курси)

Дасть можливість працівникам бухгалтерії вільно реагувати на зміни, а також приведе до скорочення часу при переході на національні стандарти обліку

4

Впровадження управлінського обліку на підприємстві

Створить належну інформаційну базу для аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень

Продовження табл. 5.1

1

2

3

5

Закріплення за окремим виконавцем проведення аналізу і контролю фінансових результатів підприємства

Дасть можливість керівництву в будь-який час перевірити показники динаміки, структури, ефективності для прийняття необхідних рішень, а також допоможе знайти нові резерви для покращення фінансового становища підприємства

6

Впровадження автоматизованої програми з аналізу та контролю (аудиту) фінансово-господарської діяльності товариства

Скоротить час виконавця при проведенні аналізу і контролю, збільшить вірогідність та правильність розрахунків, а також допоможе графічно зобразити результати аналізу як на машинних, так і на паперових носіях

 

Таким чином, з урахуванням вищезгаданих удосконалень ТОВ “АББ ЛТД” зможе розширити свою діяльність, при збільшенні обсягів діяльності зможе зменшити рівень витрат, а разом з тим – і підвищити рентабельність своєї діяльності.


Список використаних джерел

 

1.    Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.    Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

3.    Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

4.    Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

5.    Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

6.    Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

7.    Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2001 р.).

8.    Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

9.    Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.

10.          Постанова Кабінету Міністрів України “Програма реформування бухгалтерського обліку” від 28.10.98 р. №1706.

11.          Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

12.          Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

13.          Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

14.          Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

15.          Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.

16.          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

17.          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

18.          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

19.          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

20.          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

21.          Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджена наказом ДПА України 21.01.98р. №94/2534// Бухгалтерський облік і аудит — 1998. — №3. — С.20-62.

22.          Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

23.          Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

24.          Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

25.          Аудит і аудиторська діяльність. Навч. посібник. — К.: Урожай, 1996. – 217 с.

26.          Аудит. Практ. пособие / Под ред. А. П. Кузминского. — К.:  Учетинформ. — 1996. – 358 с.

27.          Аудит. Учебник для вузов / В. И. Подольский. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 291 с.

28.          Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. — М.: Инф-издат-Дом «Филин», 1996. – 369 с.

29.          Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. — Донецк: ДИЭХП, 2000. — 180 с.

30.          Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

31.          Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

32.          Білуха М. Т. Курс аудиту: Підруч. — К.: Вища школа, 1999. — 574 с.

33.          Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. — К.: Вища школа, Знання, 1999. – 398 с.

34.          Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.

35.          Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний   ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. — 100 с.

36.          Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

37.          Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

38.          Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

39.          Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

40.          Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

41.          Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

42.          Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

43.          Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

44.          Кармайкл Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М. Аудит; ЮНИТИ, 1995. –  421 с.

45.          Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

46.          Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.

47.          Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62 с.

48.          Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.

49.          Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

50.          Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.

51.          Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

52.          Суйц В.П. Аудит / Практическое пособие для аудиторов — М.: АНКИЛ, 1994. – 149 с.

53.          Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

54.          Хом»як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2000. — 442 с.

55.          Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит. — М.: «Информа-М», 1995. – 210 с.


 

Додаток 1

 

до Положення (стандарту)

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

Коди

Дата

(рік, місяць, число)

2002.01.21

Підприємство ТОВ «АББ ЛТД»

за

ЄДРПОУ

19477511

Територія

за

КОАТТУ

30276

Орган державного управління

за

СПОДУ

0 7774

Галузь

за

ЗКГНГ

84500

Вид економічної діяльності торгівля

за

КВЕД

74140

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

Адреса

 

 

 

Баланс

 

 

 

                                        на 1 січня 2002 року

 

 

 

Форма №1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

Актив

рядка

звітного

Звітного

 

 

періоду

Періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

0 10

56,9

62,9

первісна вартість

0 11

113,7

125,8

Знос

0 12

56,8

62,9

Незавершене будівництво

0 20

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1524,9

1754,7

первісна вартість

0 31

2033,2

2339,6

Знос

0 32

508,3

584,9

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

35,7

35,7

Довгострокова дебіторська заборгованість

0 50

0,8

0,8

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

1618,3

1854,1

2. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

127,3

118,9

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

 

 

товари

140

2388,6

1833,9

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

1338,7

1775,2

первісна вартість

161

1338,7

1775,2

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

1,5

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

у національній валюті

230

45,8

27,9

в іноземній валюті

240

9,4

5,3

Інші оборотні активи

250

83,3

78,5

Усього за розділом 2.

260

3994,6

3839,7

3. Витрати майбутніх періодів

270

5,7

 

БАЛАНС

280

5618,6

5693,8

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

періоду

періоду

1

2

3

4

1. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

2078,4

2078,4

Пайовий капітал

310

108,3

108,3

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

185,4

185,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2,8

5,3

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом 1.

380

2374,9

2377,4

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

0

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом 3.

480

0

0

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими

 

 

 

зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

75,3

108,9

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

3006,2

3106,4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

з одержаних авансів

540

1,4

 

з бюджетом

550

92,3

78,8

з позабюджетних платежів

560

0,9

 

зі страхування

570

14,7

4,6

з оплати праці

580

39,1

12,3

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

13,8

5,4

Усього за розділом 4.

620

3243,7

3316,4

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

БАЛАНС

640

5618,6

5693,8

М.П.

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

 

 

Додаток 2

 

до Положення (стандарту)

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

Коди

Дата

(рік, місяць, число)

2002.01.21

Підприємство ТОВ «АББ ЛТД»

за

ЄДРПОУ

19477511

Територія

за

КОАТТУ

30276

Орган державного управління

за

СПОДУ

0 7774

Галузь

за

ЗКГНГ

84500

Вид економічної діяльності торгівля

за

КВЕД

74140

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

                                                                     за рік 2001 року

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

1. Фінансові результати

 

 

 

 

 

Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

рядка

період

період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

4467,8

5971,6

Податок на додану вартість

0 15

744,5

995,3

Акцизний збір

0 20

 

 

 

0 25

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3723,3

4976,3

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2913,2

4043,1

Валовий:

 

 

 

 прибуток

0 50

810,1

933,2

 збиток

0 55

 

 

Інші операційні доходи

0 60

48,5

57,2

Адміністративні витрати

0 70

592,0

610,9

Витрати на збут

0 80

253,8

352,1

Інші операційні витрати

0 90

5,2

23,4

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

7,6

4,0

збиток

105

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

7,6

4,0

збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2,3

1,2

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

прибуток

190

5,3

2,8

збиток

195

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

5,3

2,8

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

рядка

період

період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

Амортизація

260

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

вості акцій

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

рядка

період

період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.