Дипломна робота Аналіз та контроль фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 6

1.1. Поняття фінансової стійкості та фактори, що на неї впливають. 6

1.2. Економічний зміст платоспроможності підприємства і шляхи її забезпечення  21

1.3. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з контролю і аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 34

 

Розділ 2. Методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 38

2.1. Організаційно-інформаційна характеристика та економічні показники діяльності ДП Їдальня УС АВР України. 38

2.2. Методика аналізу показників фінансової стійкості ДП Їдальня УС АВР України  43

2.3. Методика аналізу показників ліквідності та платоспроможності ДП Їдальня УС АВР України. 57

 

Розділ 3. Організація аналізу якісних параметрів фінансового стану підприємства  69

3.1. Характеристика основних організаційних систем аналізу фінансового стану  69

3.2. Застосування комп’ютерних технологій в аналізі фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. 81

 

Висновки і пропозиції92

 

Список використаних джерел. 98

 

Додатки. 103


Вступ

 

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансової стійкості підприємства.

Проблемам аналізу та контролю фінансової стійкості та платоспроможності присвячено ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба видiлити працi Бланка I.О., Олексюка О.С., Ковальова В.В., Стоянової Є.С., Шеремета А.Д., Крейнiної М., Альтмана Е., Хелферта Е., Рiшара Ж. та iнших.

Фінансовий стан підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов»язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитив­ної характеристики фінансового стану, говорять про фінан­сову стійкість підприємства. У системі об»єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль.

Фінансово-господарська діяльність підприємства забез­печується наявними фінансовими ресурсами (капіталом) — як власними, так і позиковими. Їх розмір і стан розмі­щення в активи характеризується бухгалтерським балан­сом, який являє собою основне джерело аналізу фінансово­го стану. Валюта балансу відповідає на запитання про розмір фінансових ресурсів, якими володіє підприємство на звітну дату, а динаміка цього показника характеризує процес нарощування (або, навпаки, зменшення) фінансово­го потенціалу підприємства. Ознакою фінансової стійкості будь-якого суб»єкта господарювання є постійне зростання валюти його балансу, тобто загальної суми його фінансо­вих ресурсів.

Якщо має місце зменшення загальної суми фінансових ресурсів підприємства (валюти балансу), треба проаналізу­вати, за рахунок яких факторів це відбулося. Серед при­чин цього зменшення найважливіші такі:

— збитки від реалізації продукції і від позареалізацій­них операцій;

— ліквідація недоамортизованих об»єктів основних за­собів і нематеріальних активів;

— нестачі, крадіжки, псування товарно-матеріальних цінностей у разі невіднесення їх на винних;

— витрати за рахунок прибутку на матеріальне заохо­чення працюючих, на виплату дивідендів, на соціальні за­ходи у розмірах, які перевищують новостворені відповідні цільові фонди;

— зменшення суми короткотермінових і довготерміно­вих кредитів комерційних банків, інших позикових ресурсів.

Перші чотири з перерахованих факторів є результатом тих чи інших недоліків у діяльності підприємства, тобто завжди несуть негативне забарвлення. Що стосується ско­рочення суми кредитів та інших позичок, то при аналізі цього фактора слід з»ясувати, чи таке зменшення викли­кане об»єктивним станом фінансових ресурсів, чи воно було результатом зниження довіри до підприємства з боку кре­диторів (банків та інших).

Враховуючи ці обставини, тема роботи “Аналіз та контроль фінансової стійкості та платоспроможності підприємства” є досить актуальною.

Метою даної  роботи є оцінка системи організації та методики аналізу  фінансової стійкості та платоспроможності та розробка пропозиції щодо їх поліпшення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити поняття фінансової стійкості та фактори, що на неї впливають;

— розкрити економічний зміст платоспроможності підприємства і шляхи її забезпечення;

— провести економіко-правовий аналіз нормативної бази з контролю і аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства;

— розкрити методику аналізу показників фінансової стійкості ДП Їдальня УС АВР України;

— розкрити методику аналізу показників ліквідності та платоспроможності ДП Їдальня УС АВР України;

— розглянути характеристику основних організаційних систем аналізу фінансового стану;

— розглянути застосування комп»ютерних технологій в аналізі фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.

Предмет дослідження – процеси аналізу та контролю фінансової стійкості та платоспроможності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є ДП Їдальня УС АВР України.


Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

 

1.1. Поняття фінансової стійкості та фактори, що на неї впливають

 

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями. Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Правильна оцінка фінансової стійкості підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан та фінансова стійкість підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті – негативному; вони зацікавлені в ослабленні позицій конкурентів на ринку.

Лахтіонова Л.А. вважає, що фінансова стійкість необхідна підприємству для постійного стабільного перевищення доходів над витратами, вільного маневрування грошовими коштами підприємства, здатності шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення [53, c. 221].

….

Крім нормативної бази, під час написанні роботи були використані підручники, посібники та періодична література з контролю та ревізії витрат підприємства, короткий перелік та характеристика яких наведена нижче.

В підручнику Бавдей А.Л., Белый И.Н. “Аудит и ревизия” наведено поетапно методику проведення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. В підручниках Білуха М. Т. “Курс аудиту”, “Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту” і “Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит” наведена методика проведення контролю та ревізії, розкривається їх сутність і характерні риси перевірки фінансової стійкості та платоспроможності. В підручнику Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни” розкривається методика проведення контролю та ревізії фінансової стійкості та платоспроможності [20, c. 140].

В підручниках Давидов Г. М. “Аудит: навч. посібник” та Дерій В. А., Кізима А. Я. “Аудит: Курс лекцій” розкривається методика проведення контролю та ревізії фінансової стійкості та платоспроможності. В підручнику Дікань Л. В. “Контроль і ревізія (Загальна теорія)” в посібнику на основі чинного законодавства України висвітлено питання контролю та ревізії фінансової стійкості та платоспроможності.

В підручнику Іванчук Р. М., Бережна Т. Ф., Іванчук О. А. “Ревізія і контроль” розкривається методика проведення контролю та ревізії фінансової стійкості та платоспроможності.

Питання аналізу фінансової стійкості та платоспроможності в сучасній літературі з аналізу діяльності підприємства висвітленні непогано. В багатьох джерелах проводиться аналіз показників фінансової стійкості та платоспроможності. Лахтіонова Л.А. в підручнику “Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання” розглядає питання аналіз фінансової стійкості та аналіз платоспроможності і ліквідності [53, с. 221].

Савицька в своїй книзі “Анализ хозяйственной деятельности предприятия” розкриває проблему аналізу фінансового  стану підприємства [66, с. 606].

Ізмайлова К.В. в навчальному посібнику “Фінансовий аналіз” розглядає аналіз фінансової стійкості та ліквідності [41, с. 83].

Отже, функціонування будь-якого підприємства значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з контролю та аналізу фінансової стійкості та платоспроможності.


Розділ 2. Методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

 

2.1. Організаційно-інформаційна характеристика та економічні показники діяльності ДП Їдальня УС АВР України

 

Державне підприємство «Їдальня Управління Справами Апарату Верховної Ради України» створене 18.09.2000 та знаходиться за адресою  вул. Банкова, 6/8. Вид діяльності: діяльність їдалень на підприємствах і в установах.

 ДП Їдальня УС АВР України  є юридичною особою і має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести пов’язані з цим обов’язки. ДП Їдальня УС АВР України  має своє відокремлене майно, розрахунковий рахунок в банку, печатку, бланки та товарний знак. Воно відповідає по своїм боргам усім своїм майном, на яке згідно до законодавства України може бути звернено стягнення.

В 2003 році   Тогк = 365/194,43 = 1,88 дні.

В 2004 році   Тогк = 365/200,75 = 1,82 дні.

В 2005 році   Тогк = 365/46,08= 7,92 дні.

В 2005 порівняно з 2004 роком зросла тривалість одного обороту грошових коштів на 6,1 дні.

Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан ДП Їдальня УС АВР України в 2005 році покращився порівняно з минулими 2003 та 2004 роками. 

 


2.3. Методика аналізу показників ліквідності та платоспроможності ДП Їдальня УС АВР України

 

Детальним є аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів. Аналіз ліквідності балансу показує здатність підприємства здійснювати розрахунки за всіма видами зобов»язань — як за найближчими, так і за віддаленими. Але такий аналіз не дає уявлення про можливості підприємства щодо погашення саме короткотермінових зобов»язань. Тому у вітчизняній практиці аналізу для оцінки платоспроможності підприємства використовуються відносні показники ліквідності активів, які розглядають­ся як покриття короткотермінових зобов»язань (поточних зобов»язань).

Для оцінки ліквідності балансу підприємства використовують такі по­казники.

Показники тривалості операційного циклу підприємства ДП Їдальня УС АВР Україниможна проаналізувати за зазначенийперіод чи у динаміці за ряд місяців, кварталів чи років, а також порівняти їх із плановими значеннями. Крім одержання інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства система дозволяє одержувати оперативну фінансову інформацію у видівибірокфінансової інформації безпосередньо з наявної інформаційної бази «1С:Бухгалтерія». Вибірки формуються в різних розрізах аналітики і різним накладенням умов таких як:

вид аналітичного розрізу,

список рахунків по який буде проводитьсявибірка інформації,

граничні умови вибірки інформації (максимальні, мінімальні значення показника),

максимальна величинавибірки,

тип аналізованого показника (суми/кількість, сальдо/обороти).

Отже, розглянута інформаційна система досить економічно ефективна. Вони дає змогу прискорити час розрахунків та використовувати на цій операції одному спеціалісту, де раніше було багато працівників, що проводили розрахунки. За умов функціонування АРМ проведення аналізу кредитоспроможності здійснюється економістом на своєму робочому місці, відбувається природне злиття аналізу з процесом прий­няття управлінських рішень. Фахівець-аналітик отримує безпосередній доступ до інформації (вихідних даних, що зберігаються в базі даних АРМ, проміжного і кінцевого результату), самостійно проводить розрахунки і контролює всі стадії обробки аналітичної інформації. Можливий також швидкий доступ до даних, що знаходяться в будь-якій із системних баз даних. Це сприяє підвищенню опера­тивності та дієвості економічного аналізу, а отже й ефективності управлінських рішень.


Висновки і пропозиції

 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки та пропозиції.

Фінансова стійкість визначається співвідношенням власного й залученого капіталу та дозволяє виявити рівень фінансового ризику, пов’язаного з структурою джерел формування капіталу підприємства, а відповідно і ступінь його фінансової стабільності в процесі розвитку. Фінансова стійкість — це такий стан фінансових ресур­сів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими ко­штами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення. Фінансову стійкість визначається співвідношенням власного й залученого капіталу та дозволяє виявити рівень фінансового ризику, пов’язаного з структурою джерел формування капіталу підприємства, а відповідно і ступінь його фінансової стабільності в процесі розвитку. Отже, фінансова стійкість — це такий стан фінансових ресур­сів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими ко­штами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення. До числа найважливіших економічних проблем в умовах пе­реходу до ринку є визначення меж фінансової стійкості підпри­ємства. Недостатня фінансова стійкість може призвести до не­платоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі діяльності господарюючого суб»єкта. На мою думку існує: внутрішня стійкість; фінансова стійкість; загальна стійкість. Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та запозиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості підприємства: абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) – коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати; нормально стійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостороковими позиковими джерелами; нестійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів та витрат; кризовий фінансовий стан – коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості дозволяють виявити рівень фінансового ризику, пов’язаного з структурою джерел формування капіталу підприємства. На нашу думку головним показником оцінки рівня фінансової стійкості підприємства є співвідношення між власним та позиковим капіталом підприємства, коефіцієнт автономії. На нашу думку головним показником оцінки рівня фінансової стійкості підприємства є співвідношення між власним та позиковим капіталом підприємства.

Платоспроможність — це можливість підприємства наявни­ми грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зо­бов»язання.  Ліквідність балансу — це ступінь покриття боргових зобов»язань підприємства його активами, строк перетворення яки в гроші відповідає строку погашення платіжних зобов»язань. Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства дуже близькі, але друге є більш містким: від ступеня ліквідності залежить платоспроможність.

Функціонування будь-якого підприємства значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з контролю та аналізу фінансової стійкості та платоспроможності.

Предметом діяльності ДП Їдальня УС АВР України   є:

— виробнича діяльність по випуску продукції, кулінарних і кондитерських виробів;

— реалізація продукції власного виробництва і купівельних товарів;

— надання послуг при проведенні святкових заходів;

— інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

Асортимент продукції, яка реалізується, прийнятий у відповідності з рекомендаціями нормативних документів по типізації підприємств ресторанного господарства і включає холодні та гарячі закуски; перші, другі, солодкі страви; кулінарні та кондитерські вироби, гарячі, холодні та алкогольні напої; фрукти; тютюнові вироби.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ДП Їдальня УС АВР України зазнали позитивних змін у звітному 2005 році порівняно з минулим 2004 роком.

За допомогою прийомів і способів економічного аналізу здійснюєть­ся контроль за виконанням планових показників і виявленням не­використаних резервів виробництва.

Метою фінансового аналізу є отримання невеликої кількості ключових (найбільш інформативних) параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансової стійкості підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами та кредиторами. При цьому аналітика та менеджера можуть цікавити як поточний стан підприємства так і його проекція на найближчу або більш віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансової стійкості.

Коефіцієнт незалежності в 2005 році зріс на 0,049 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості в 2005 році зріс на 0,049 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. В підприємства протягом 2003-2005 років були відсутні довгострокові зобов’язання. Кількість оборотів загального капіталу за 2005 рік становить 3,17, що більше ніж в 2004 році на 0,36. На протязі 2004 – 2005 років спостерігається тенденція до зростання швидкості обороту загального капіталу підприємства за рахунок збільшення виручки від реалізації, що свідчить про покращення його діяльності. Кількість оборотів мобільних засобів за 2005 рік становить 4,86, що більше ніж в 2004 році на 0,4. На протязі 2004 – 2005 років спостерігається тенденція до зростання швидкості обороту мобільних засобів підприємства, що свідчить про покращення його діяльності. В 2005 році порівняно з 2004 швидкість обертання грошових коштів зменшилася з 200,75 до 46,08. Зменшення швидкості обертання грошових коштів відбувається за рахунок збільшення грошових коштів підприємства. В 2005 порівняно з 2004 роком зросла тривалість одного обороту грошових коштів на 6,1 дні. Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан ДП Їдальня УС АВР України в 2005 році покращився порівняно з минулими 2003 та 2004 роками.   

В 2004 коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,024 до 0,017, що свідчить про погіршення ліквідності підприємства. В 2005 році коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс з 0,017 до 0,21 за рахунок збільшення грошових коштів та знаходиться в межах допустимих норм. Для ДП Їдальня УС АВР України в 2004 коефіцієнт швидкої ліквідності знизився з 0,81 до 0,63 за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості підприємства в більшій мірі ніж зросла  вартість ліквідних активів підприємства, в 2005 коефіцієнт швидкої ліквідності зріс до 0,65. Протягом 2003-2005 років коефіцієнт швидкої ліквідності ДП Їдальня УС АВР України знаходився нижче допустимого значення. Для ДП Їдальня УС АВР України в 2005 коефіцієнт покриття зріс до 1,36 за рахунок збільшення ліквідних активів підприємства порівняно з 1,16 в 2003 році та 1,3 в 2004 році. Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що платоспроможність та ліквідність ДП Їдальня УС АВР України в 2005 році покращилася порівняно з минулими 2003 та 2004 роками. 

Головною метою фінансового аналізу є своєчасне з»ясу­вання і виправлення недоліків у фінансовій діяльності та виявлен­ня резервів покращання фінансового стану підприємства ДП Їдальня УС АВР України і його платоспроможності.

Аналіз фінансового стану повинен дати відповідь на два запитання: перше чи має підприємство прибуток за результата­ми своєї господарської діяльності і друге — чи спроможне підпри­ємство виконати взяті на себе зобов»язання і чи не призведе таке виконання до його ліквідації в зв»язку з недостатністю ресурсів.

На підприємстві  ДП Їдальня УС АВР України, з метою вдосконалення організації аналізу фінансового стану, потрібно створити фінансовий відділ. Аналітичний відділ зобов»язаний аналізувати й оцінюва­ти фінансовий стан підприємства ДП Їдальня УС АВР України, виконання планових завдань по прибутку, обсягам виробництва та реалізації, підтримувати ліквідність та рентабельність підприємства.

Система внутрішньогосподарського контролю фінансового стану визначає всі внут­рішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства ДП Їдальня УС АВР України для досягнення поставленої мети — забезпечення (в ме­жах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприєм­ства, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання та ви­криття фальсифікацій, помилок, точність і повноту бухгалтерських записів, своєчасну підготовку надійної фінансової інформації.

Застосування комп»ютерних програм бухгалтерського обліку вимагає удосконалення методики аналізу та розробки програм аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Для цього сучасна комп»ютерна техніка має великі можливості, за її допомогою насам­перед можна виконувати розрахунки та інші логічні кроки за три­валі періоди часу і без помилок.

Задача “Визначення показників фінансової стійкості та платоспроможності підприємства” призначена для забезпечення проведення банком оцінки фінансового стану ДП Їдальня УС АВР України.

Розв»язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Для успішного управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю на ДП Їдальня УС АВР Українипотрібно проводити постійне спостереження, моніторинг, за його складовими.

З метою проведення моніторингу за фінансовою стійкістю і платоспроможністю на ДП Їдальня УС АВР України потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». Продукт розроблений на підставі «Методичних указівок по проведенню аналізу фінансового стану підприємства» і призначений для проведення фінансового аналізу і планування фінансового стану по наступним напрямках:

оцінка динаміки складу і структури активів, їхстану і руху,

оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталів, їхньогостану і руху,

аналіз абсолютних і відносних показників фінансовоїстійкості підприємства, оцінка зміни її рівня,

аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу.

Розглянута інформаційна система досить економічно ефективна. Вони дає змогу прискорити час розрахунків та використовувати на цій операції одному спеціалісту, де раніше було багато працівників, що проводили розрахунки. За умов функціонування АРМ проведення аналізу кредитоспроможності здійснюється економістом на своєму робочому місці, відбувається природне злиття аналізу з процесом прий­няття управлінських рішень.


Список використаних джерел

 

1.     Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV. 

2.     Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. N 2939-XII зі змінами та доповненнями// Баланс.— 20.03.2006.— № 14.— С. 5-9.

3.     Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Баланс.— 13.09.1999.— № 73.— С. 5-9.

4.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

6.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

8.       Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

9.       Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

10.Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

11.   Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2005. — 888с.

12.   Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 2002.- 568 с.

13.   Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 690 с.

14.Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2004. — 528 с.

15.Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.

16.   Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закладів. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир : Рута, 2002. — 543с.

17.   Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

18.   Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

19.        Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 440 с.

20.        Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2000. — 165с.

21.Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.

22.Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

23.Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпі.: Акад.ДПС, 2001-145с.

24.Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.

25.   Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

26.   Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2004. – 704 с.

27.   Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2005. — 416 с.

28.Грузинов В. Экономика предприятий. — Финансы и статистика,2001-218с.

29.   Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

30.   Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

31.   Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

32.        Дікань Л. В. Контроль і ревізія (Загальна теорія): Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 142с.

33.   Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

34.Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.

35.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

36.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

37.   Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

38.Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

39.        Іванчук Р. М., Бережна Т. Ф., Іванчук О. А. Ревізія і контроль: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут економіки та бізнесу. Кафедра фінансів. — Луганськ : Альма-матер, 2004. — 60с.

40.   Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

41.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2004. С 40-42.

42.Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

43.Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

44.Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.

45.   Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

46.   Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

47.   Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.

48.       Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

49.        Крисюк В. І., Каленський М. М., Юрченко О. В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посіб. / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К. : Видавництво Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. — 149с.

50.   Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

51.   Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

52.   Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62с.

53.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.- 387 с.

54.Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9, с. 78-92.

55.   Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.

56.   Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

57.        Мельник В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навч. посібник / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова; Інститут математики, економіки і механіки. — О. : Астропринт, 1999. — 108с.

58.Носова С. С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.

59.   Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

60.Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.

61.Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

62.Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

63.Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

64.   Романів Є.М., Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія. “Інтелект – Захід” 2002. – 345 с.

65.   Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.

66.   Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

67.   Сівак О., Осейко Н. Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп’ютера — К.: РВО “Поліграфкнига”, 1993. – 320 с.

68.Слав’юк О. П. Фінанси підприємств. Підручник. К.:КНЕУ, 2002-456с.

69.   Солошенко Л., Федорченко Ф. Громадське харчування. Особливості обліку. – Х.: Фактор, 2003. – 348 с.

70.   Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

71.   Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

72.   Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

73.   Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

74.Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.

75.Ткаченко Н. М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К. : А. С. К., 2001. – 348 с.

76.Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

77.       Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

78.Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

79.   Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Підручник. Знання-Прес. 2004. – 254 с.

80.Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.

81.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

82.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.

83.Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.


Додатки

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.