Курсова робота Вплив матеріалів і технології виробництва на формування споживних властивостей і якості цегли

Зміст

стор.

 

Вступ. 3

 

1. Загальні відомості про підприємство та його продукцію.. 5

 

2. Характеристика споживчих властивостей цегли. 8

 

3. Вплив сировинних матеріалів на формування споживчих властивостей та якості цегли. 17

 

4. Характеристика і вплив основних етапів технології виробництва на формування споживчих властивостей і якості цегли. 25

 

5. Дослідження сировинних матеріалів і властивостей в технологічних етапах виробництва цегли. 31

 

5.1. Обґрунтування показників якості матеріалів для проведення експериментальних досліджень. 31

 

5.2. Аналіз діючих методик для проведення експериментальних досліджень сировинних матеріалів і готової продукції34

 

5.3. Результати дослідження показників якості матеріалів і готової продукції35

 

5.4. Порівняльна характеристика отриманих результатів дослідження з нормами нормативної документації та аналогічною продукцією.. 37

 

Висновки та пропозиції38

 

Список використаних джерел. 40

 

Додатки. 42


Вступ

 

 

В умовах до ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Якість виступає як головний фактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стрижень», основу.

Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виготовлювачами ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції.

Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передовим у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

Саме тому тема курсової роботи “Вплив матеріалів і технології виробництва на формування споживних властивостей і якості цегли” є на даний час досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка якості цегли в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розглянути загальні відомості про підприємство та його продукцію;

— розкрити характеристику споживчих властивостей цегли;

— виявити вплив сировинних матеріалів на формування споживчих властивостей та якості цегли;

— розглянути характеристику і вплив основних етапів на формування споживчих властивостей і якості цегли;

— провести дослідження сировинних матеріалів і властивостей в технологічних етапах виробництва цегли.

Предметом дослідження є якість цегли на базовому підприємстві.

Об»єктом  дослідження є  ВАТ “Альфа Плюс”, м. Красний Луч.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 


1. Загальні відомості про підприємство та його продукцію

 

Підприємство “Альфа Плюс” виробляє і реалізує широкий асортимент керамічної цегли та каменів.

Підприємство випускає цеглу керамічну лицьову: цеглу лицьову пустотілу, цеглу керамічну ефективну,  цеглу лицьову повнотілу, цеглу лицьову профільну, цеглу керамічну.

На ВАТ “Альфа Плюс” є все необхідне оснащення для якісного виробництва цегли.

Управління ВАТ “Альфа Плюс” здійснюють:

— вищий орган Товариства;

— спостережна рада;

— правління Товариства;   ;

— ревізійна комісія.

До компетенції вищого органу Товариства відносяться:

— визначення основних напрямків діяльності ВАТ “Альфа Плюс”, затвердження його планів та звіти про їх виконання;

— визначення організаційної структури ВАТ “Альфа Плюс”;

— обрання та відкликання членів спостережної ради Товариства;

— обрання та відкликання членів правління та ревізійної комісії;

— визначення порядку покриття збитків;

— визначення умов праці посадових осіб ВАТ “Альфа Плюс”, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

— погодження угод про заставу майна ВАТ “Альфа Плюс”;

— інші питання діяльності.

Рішення  загальних   зборів   акціонерів   приймаються   більшістю   у   3/4  голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) внесення змін до статуту;

б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства., призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

в) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

г) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків, строк та порядок виплати частки прибутку «дивідендів», визначення порядку покриття збитків.

Товар має патентну чистоту у відношенні даної країни, якщо він не містить технічних рішень, що підпадають під дію патентів, свідчень виключного права на винаходи, показні моделі, промислові зразки і товарні знаки, зареєстрованих у цій країні.

Екологічні показники характеризують рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище, що виникають при чи експлуатації споживанні продукції. Показники екологічності товару — одні з найважливіших властивостей, що визначають рівень його якості.

 


3. Вплив сировинних матеріалів на формування споживчих властивостей та якості цегли

 

Основною сировиною для виготовлення цегли є глина. Згідно з існуючою класифікацією глини є вогнетривкі (з вогнетривкістю більше 1580°С), тугоплавкі (з вогнетривкістю від 1350 до 1580°С) і легкоплавкі (з вогнетривкістю нижче 1350°С).

Глини, що вживаються у виробництві будівельної цегли, від­носяться до категорії легкоплавких.

У виробництві облицьовувальних керамічних виробів іноді вживають тугоплавкі або й деякі нижчі сорти вогнетривких глин, які у своєму складі містять невелику кількість окисів заліза і через те дають вироби світлих тонів [20].

Але з одних чистих глин виготовляють цеглу рідко. Здебіль­шого до них додають різні добавки з метою спіснювання, якщо глина досить пластична, а також паливо. Якщо глини, які використовуються для виробництва цегли, мають підвищену пластичність і це є основною причиною масового браку, їх штучно спліснюють, додаючи до них певні домішки. Останніми можуть бути пісок, шамот, де гідратована глина, подрібнене паливо, деревна тирса, подрібнений шлак,  різні відходи виробництва та ін. 

Всяка глина являє собою суміш мінералів у різних кількісних відношеннях. Одна група цих мінералів, якщо її виділити з гли­ни, позбавляється пластичності, друга — проявляє цю власти­вість у високій мірі і зветься глинистою речовиною.

Міцність цегли також відповідає нормативним документам. За нормативними документами При стисненні найменше значення міцності складає 250 кгс/см2 , а при згинанні 19 кгс/см2.Середні значення міцності складають відповідно при стисненні 300 кгс/см2 , а при згинанні 34 кгс/см2. 

Нами отримані значення: при стисненні найменше значення міцності складає 274 кгс/см2 , а при згинанні 29 кгс/см2.Середні значення міцності складають відповідно при стисненні 300,4 кгс/см2 , а при згинанні 34,4 кгс/см2.


Висновки та пропозиції

 

Глиняна цегла буває різних видів. Вимоги до цегли глиняної регламентовані ГОСТ 530—95 «Цегла глиняна звичайна». При випробуванні вона повинна дава­ти показники на стиск 75, 100, 125, 150, 200 кг/см2 і на згин не менше 18—34 кг/см2 для цегли пластичного формування і 14—26 для цегли напівсухого пресування. Водовбирання — не менше 8%, об»ємна вага повнотілої цегли 1700—1900 кг/м3. Повнотіла цегла вживається у будівництві переважно для зведення зовніш­ніх стін, переважно нижніх поверхів, для обмурування обігріваль­них печей, фундаментів, котлів, будівництва промислових печей, сушарок, димових труб і т. ін.

Облицьовувальна цегла може виготовлятись на цегельних підприємствах, що виготовляють звичайну цеглу. Але для цього повинні бути відповідна сировина і належне устаткування. До виробів, які вживаються для облицювання фасадів приміщень, крім облицьовувальної цегли, відносяться також керамічні каме­ні лицьові (ГОСТ 7484—78), які можуть виготовлятись пластич­ним і напівсухим пресуванням.

Основною сировиною для виготовлення цегли є глина. Згідно з існуючою класифікацією глини є вогнетривкі (з вогнетривкістю більше 1580°С), тугоплавкі (з вогнетривкістю від 1350 до 1580°С) і легкоплавкі (з вогнетривкістю нижче 1350°С).

Глини, що вживаються у виробництві будівельної цегли, від­носяться до категорії легкоплавких.

На цегельних підприємствах, як правило, глину добувають на заводському кар»єрі або ж на кар»єрі, який знаходиться від заводу на певній відстані. Але в обох випадках розроблювані кар»єри є невід»ємною частиною заводу і являють собою одне ціле в технологічній схемі виробництва цегли.

Глина, що використовується у виробництві, не повинна мати шкідливих включень, особливо дутика, а також домішок у вигля­ді коріння та інших, що погіршують умови формування особливо дірчастої цегли і порожнистих керамічних каменів. При розроб­ленні кар»єру у добуванні глини необхідно пильно слідкувати за тим, щоб у глину не попадали різні металеві частини, болти, гай­ки, плашки та ін., які можуть викликати аварію технологічного устаткування.

Визначення показників якості цегли на ВАТ “Альфа Плюс” проводили відповідно вимогам ГОСТ 530-995 «Цегла і камені керамічні» та ГОСТ 7484-78 «Цегла і камені керамічні лицьові».

Визначили якість цегли керамічної лицьової, що випускається та реалізується ВАТ “Альфа Плюс”.

Здійснили вибірку цегли в кількості 100 цеглин. Перевірили цеглу на наявність тріщин на лицевій поверхні цегли та тріщин розшарування по контакту фактурного шару з основною масою виробів. Тріщини виявлені в 3 цеглах. За стандартом тріщини не допускаються.  

Перевірили лицьову поверхню на наявність відколів, у тому числі від вапняних включень, плям, вицвітів і інших дефектів, видимих на відстані 10 м на відкритій площадці при денному освітленні.

Відколи цегли виявилися незначними, не  видимими на відстані 10 м на відкритій площадці при денному освітленні.

Провели заміри цегли на наявність відхилень від номінальних розмірів цегли 250х120х65. Цегла відповідає допустимим розмірам.

Провели заміри розмірів з похибкою до 1 мм металевою вимірювальною лінійкою. При проведенні десяти замірів  найбільше відхилення по довжині становить 3 мм., по ширині 2 мм., а по товщині цегли складає 2 мм.

При стисненні найменше значення міцності складає 274 кгс/см2 , а при згинанні 29 кгс/см2.Середні значення міцності складають відповідно при стисненні 300,4 кгс/см2 , а при згинанні 34,4 кгс/см2.Як бачимо з табл. 5.2 міцність цегли відповідає стандарту.


Список використаних джерел

 

1.           Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.           Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

3.           Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

4.           Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

5.           Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

6.           Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

7.           Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

8.           Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

9.           Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

10.       ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические»

11.       ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые»

12.       ГОСТ 379-79 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия»

13.       Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф., Лойко Д.П. и др. Товароведение непродовольственных товаров. — М.: Экономика, 1989. – 495 с.

14.       Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.

15.       Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.

16.       Голибардова М. Тема №1: Ну, за чистоту. Галицькі контракти. 2002. №22-23. – С. 25-30.

17.       Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. — 221 с.

18.       Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997 — 463 с.

19.       Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. — М. : Международные отношения, 1999 — 416 с.

20.       Заїка І.М. Технологія виробництва цегли. – К.: Будівельник, 1971, — 216с.

21.       Костина Г. Д. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях МДС 12-1.98, М., 1999 г.

22.       Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

23.       Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Альфа Плюс”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2003 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

100

110

 

первісна вартість

0 11

100

135

 

Знос

0 12

 

25

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

9418,9

8120,7

 

первісна вартість

0 31

470,9

490,8

 

Знос

0 32

9889,8

8611,5

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

10518,9

9230,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

2433,9

2927,6

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

607,6

653,9

 

первісна вартість

161

607,6

653,9

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

773,2

19,6

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3814,7

3601,1

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

30

 

БАЛАНС

280

14333,6

12861,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

1042,54

966,4

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

121,06

90,0

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12163,6

12056,4

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

0

8,6

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

8,6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

150

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

150

10

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2006,1

770,12

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

3,9

4,68

 

з оплати праці

580

10

12

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2020

786,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

14333,6

12861,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Альфа Плюс”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.