Дипломна робота Управління ефективністю господарської діяльності підприємств готельного господарства

Зміст

 

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Сутність критеріїв та показників ефективності діяльності підприємств готельного господарства. 5

 

1.1. Напрямки діяльності підприємств готельного господарства. 5

 

1.2. Сутність управління ресурсним потенціалом підприємств  готельного господарства, показники і критерії ефективності        його використання  12

 

1.3. Загальна оцінка ефективності економічних результатів діяльності підприємств готельного господарства: показники і критерії оцінки, методи їх визначення  19

 

Розділ 2. Дослідження ефективності діяльності готелю „Салют” м. Києва. 27

 

2.1. Характеристика структури управління  готелем „Салют” та напрямів його діяльності. 27

 

2.2.  Факторний аналіз динаміки основних показників і критеріїв господарської діяльності  готелю „Салют”. 33

 

2.3. Дослідження  стану управління ресурсним  потенціалом  та ефективності використання ресурсів  готелю “Салют”. 43

 

Розділ 3. Пропозиції по вдосконаленню управління та  підвищенню  ефективності господарської діяльності готелю “Салют”. 54

 

3.1. Пропозиції по вдосконаленню управління та  підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу готелю “Салют”. 54

 

3.2. Пропозиції по вдосконаленню методів аналізу і плануванню рентабельності  готелю „Салют”. 73

 

Висновки. 86

 

Список використаних джерел. 92

 

Додатки. 95


Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначити свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Україна, володіючи численними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, зможе досягти значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Якщо в розвинених країнах ця галузь діяльності перетворилась на індустрію туризму, то Україна робить лише перші кроки в цьому напрямі.

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженість та різноманітністю мережі, якістю обслуговування  в готельному господарстві. Саме готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

Основними якісними показниками, що відображають економічну ефективність підприємства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у виконанні розробленої програми економічного та соціального розвитку є прибуток і рентабельність. В умовах ринкової економіки, з переходом готелів на самофінансування, будь-яке підприємство може існувати тільки за умови прибуткової, рентабельної діяльності. Готельне підприємство своїми грошовими ресурсами має забезпечити всю свою експлуатаційну діяльність, розвиток і технічні вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальне та матеріальне заохочення працівників.

Саме тому тема дипломної роботи  ”Управління ефективністю господарської діяльності підприємств готельного господарства” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є оцінка господарської діяльності базового підприємства.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

 • напрямки діяльності підприємств готельного господарства;
 • розгляд ресурсного потенціалу підприємства;
 • аналіз стану господарської діяльності на підприємстві;
 • пропозиції по підвищенню ефективності господарської діяльності  на підприємстві.

Предметом дипломної роботи є звітні дані та фінансові результати діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є підприємство готель „Салют”.

Теоретичну та методологічну базу дослідження питань з управління ефективністю господарської діяльності підприємства склали закони України, наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, економіки, таких як: Агафонова Л.Г., Байлік С.І., Браймер Р.А., Єфімова О.П., Котляр Ф., Кузнєцова Н.М., Примак Т.О., Циганова Є.Б. та інших,  фінансова звітність готелю „Салют”.

Структура дипломної роботи: це три розділи, висновки; загальний обсяг роботи 93 сторінки; кількість рисунків—9, таблиць—19, додатків—31.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний) обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 

Розділ 1. Сутність критеріїв та показників ефективності діяльності підприємств готельного господарства

1.1. Напрямки діяльності підприємств готельного господарства

 

За роки незалежності в Україні  досягнуто певних успіхів у розвитку індустрії туризму та готельного господарства. Вітчизняна туристська сфера стає невід’ємною складовою світового туристського ринку.  У 1997 р. в м. Стамбулі на XII Генеральній Асамблеї Всесвітньої туристської організації (ВТО) Україну було прийнято дійсним членом цієї впливової міжнародної міжурядової організації, що об’єднує 138 країн світу. Свідченням високого авторитету України у світовій туристській спільності стало обрання її до складу Виконавчої Ради ВТО. У Діловій Раді ВТО Україну представляє Київський Університет туризму, економіки і права, готельний комплекс „Дніпро” та Київська міська державна адміністрація.

Українська держава визначила туристську діяльність однією з пріоритетних галузей національної економіки і культури. Це закріплено в Законі України „Про туризм” (1995р.).

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Спочатку під „готельним господарством” розумілась така господарська діяльність, що виробляла та надавала платні послуги з розміщення. Згодом, із зростанням вимог туристів і прагненням готелів розширити комплексність обслуговування, послуги розміщення почали доповнюватися такими, що пов’язані з харчуванням і продажем напоїв.

Прискорений розвиток туризму та бажання отримати більший доход, а також зростаюча платоспроможність клієнта сприяли розширенню та розмаїттю готельної діяльності. До перших двох послуг додаються й нові додаткові послуги для обслуговування ділових зустрічей, лікування, розваг тощо. Це приводить до збагачення змісту „готельне господарство”, що поряд з основними послугами включає й додаткові (спортивні, медичні, посередницькі, комунально-побутові та ін.). При цьому готельне господарство вже надає послуги не тільки власного виробництва, а й інших галузей господарства.

Економічна сутність готельної діяльності полягає, насамперед, у тому, що вона носить нематеріальний характер. Результатом виробничо-експлуатаційної діяльності готелів є не готовий продукт, а пропозиція особливого виду послуг. При цьому послуги не можуть вироблятися окремо від існуючого матеріального продукту, тобто експлуатація матеріально-технічної бази (будівель, споруд, устаткування, інвентарю) є основою виробництва та реалізації послуг. З точки зору особливостей процесу обслуговування в готельному господарстві, де поєднується виробництво та споживання послуг, досить часто цей процес називають „наданням послуг”. Але це не вірно тому, що надання послуг здійснюється як платно, так і безплатно. Тому слід підкреслити, що ця діяльність здійснює продаж і надання послуг.

У процесі виробництва та пропозиції цих послуг у готельному господарстві не створюються ні новий продукт, ні нова вартість. Однак, їх діяльність активно сприяє збільшенню національного доходу та притоків валютних коштів у країну за рахунок обслуговування іноземних туристів.

Аналіз характеру та змісту готельної діяльності дозволяє визначити її як господарську діяльність виробничої сфери, що виробляє та надає туристичні послуги (основні та додаткові), продаж яких дає реальні доходи.

Обсяг, якість і різноманітність послуг у готельному господарстві обумовлені, головним чином, станом матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, інженерне, санітарно-технічне обладнання, електроприлади, меблі, телевізори, холодильники та інші предмети призначені для обслуговування проживаючих). Спостерігається також постійне збагачення та урізноманітнення матеріально-технічної бази й складу персоналу готелів. Поряд з основними будівлями готелів будуються й інші споруди — спортивні, медичні, розважальні та ін. Таким чином, процес обслуговування туристів ускладнюється, а послуги, що пропонуються носять комплексний характер.

….

Рівень ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства в умовах ринкових відносин визначається в перше чергу, його фінансовим станом.

 

 

 

 

 


1.2. Сутність управління ресурсним потенціалом підприємств готельного господарства, показники і критерії ефективності його використання

 

Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств готельного господарства в умовах ринкових відносин визначається перш за все такими основними показниками, як загальна сума доходів, витрат і прибутку, отриманих від всіх видів господарських операцій, я також відносні якісні показники, що характеризують використання окремих видів ресурсів в процесі цієї діяльності. Ці показники характеризують ефективність економічної політики, її перспективність, конкурентноспроможну позицію на споживчому ринку.

Об’єктом аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності є сукупність показників, які характеризують фінансову та господарську діяльність підприємства, а також аналіз головних факторів, що визначають цю ефективність та діють на макрорівні підприємства. Тобто це внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на ефективність використання фінансових ресурсів підприємства.

Такі показники фінансової стабільності і платоспроможності, як коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт маневреності, коефіцієнт реальної вартості основних засобів, коефіцієнт накопичення амортизації, співвідношення власних оборотних засобів і загального обсягу оборотних засобів, загальний коефіцієнт покриття, проміжний коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності, взаємно доповнюють один одного і дозволяють оцінити фінансовий стан підприємства, що діє в умовах ринкової економіки.

Отже, до матеріальних витрат і витрат, що прирівнюються до них, належать усі елементи витрат кошторису виробництва, за винятком заробітної плати. Інші види доходу визначаються як різниця між виторгом від продажу, залишковою вартістю і матеріальними витратами на демонтаж та реалізацію.

Друге трактування доходу дає визначити загальну суму коштів, які можуть бути використані на подальший розвиток виробництва та на оновлення робочої сили, але воно вносить певну плутанину у визначення прибутку як балансового, так і чистого.

 

 


1.3. Загальна оцінка ефективності економічних результатів діяльності підприємств готельного господарства: показники і критерії оцінки, методи їх визначення

 

 

Показник, який характеризує ефективність господарської діяльності, ступінь використання ресурсів підприємства, раціональності здійснених затрат в економічній практиці одержав назву рентабельності.

Цей показник відносної прибутковості може бути визначений як процентне відношення суми одержуваного прибутку до якого-небудь результативного показника господарської діяльності: доходу, величини витрат, середнього розміру основних фондів і оборотних коштів, суми коштів фонду оплати праці і т. д.

Відносні показники мають ту перевагу, що вони не перебувають під впливом інфляції, оскільки являють собою різні співвідношення прибутку та вкладеного капіталу. Економічний зміст таких показників полягає в тому, що вони характеризують прибуток, який отримується з кожної гривні засобів, що вкладається у підприємство.

Таким чином, можна зробити висновок, що рівень рентабельності всіх організацій та установ залежить від величини прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих фондів і нормативних обігових засобів. Важливими факторами, які забезпечують зростання прибутку і рентабельності підприємства, слугують зростання продуктивності праці, економія матеріальних ресурсів, підвищення  фондовіддачі та рівня технічного прогресу, а саме: механізації та автоматизації трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва та ін. Якомога повніше врахування підприємством таких факторів сприятиме підвищенню ефективності його діяльності.


Розділ 2. Дослідження ефективності діяльності готелю „Салют” м. Києва

 

2.1. Характеристика структури управління  готелем „Салют” та напрямів його діяльності.

 

Готель “Салют” було введено в експлуатацію в листопаді 1983 року. Готель “Салют” знаходиться в центрі міста Києва в районі площі “Слави” за адресою вул. Січневого повстання, 11А.

В даний час в готелі “Салют” пропонуються комфортабельні однокімнатні номери та номери «Люкс» загальною кількістю 75 номерів. У кожнім номері телефон, телевізор із супутниковим зв’язком, холодильники. Для ділових людей в отеленні створені прекрасні умови. До їхніх послуг ксерокс, факси, конференц-зал, комп’ютер з виходом в Інтернет, електронна пошта.

Отже, обсяг виручки від надання послуг готелю “Салют” у звітному році збільшився  на 16,99% в порівнянні з минулим. Так, у 2001 році доход від реалізації послуг склав  5400,7 тис. грн., що на 784,3 більше ніж у 2000 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства,  собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) зросла з  3033,2 тис. грн. до 3672,6 тис. грн., у відсотках становить 21,08 %.

Все це спричинило значне збільшення показника фінансового результату від операційної діяльності з – 353,7 тис. грн. до 113,3 тис. грн., у відсотках збільшення склало 131,98 %. Можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності готелю “Салют” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2000 роком.

Доходи від надання послуг готелем “Салют” в 2001 році зросли на 697,8 тис. грн. (18,27%). Це відбулося головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 603,2 тис. грн. (19,32%) та ресторану на 72,0 тис. грн. (18,65%). Також зросли доходи від додаткових послуг на 87,9 тис. грн. (70,55%). В 2001 році порівняно з 2000 зменшилися доходи від надання в оренду офісів, не житлових приміщень та актового залу відповідно на  20,8 тис. грн. (32,63%), 36,7 тис. грн. (36,37%), 7,7 тис. грн. (36,07%).

В структурі доходів готелю найбільшу частину займають доходи від експлуатації готелю відповідно 81,76% та 82,48% в 1999 та 2000 роках, ресторан – 10,11% та 10,14% та додаткові послуги – 3,26% та  4,7%. В 2000 році відбувся перерозподіл доходів в інфраструктурі готелю “Салют” головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 0,72% та доходів від додаткових послуг на 1,44%, доходів від ресторану на 0,03%. Відповідно зменшилася частка доходів від оренди офісів на 0,72%, оренди не житлових приміщень на 1,22% та оренди актового залу на 0,26%.

В 2001 році витрати на виробництво послуг зросли на 1051,2 тис. грн. (31,36%). Це сталося за рахунок зростання всіх складових витрат. Найбільше зросли  матеріальні витрати, витрати на оплату праці та інші операційні витрати відповідно на 241 тис. грн. (127,65%), 249,7 тис. грн. (40,22%) та 414,5 тис. грн. (29,05%).

2.3. Дослідження  стану управління ресурсним  потенціалом  та ефективності використання ресурсів  готелю “Салют”

 

На ВАТ “Готель “Салют” ефективність використання ресурсного потенціалу визначають на основі балансу та звіту про фінансові результати.

Ефективність використання ресурсного потенціалу можна характеризувати рентабельністю реалізації послуг в 2000 та 2001 роках (табл. 2.6).

Отже, в 2000 підприємство було збитковим та отримало збитку 353,7 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно -9,26%. В 2001 році за рахунок збільшення виручки від реалізації на 697,8 тис. грн. вдалося отримати чистого прибутку 113,1 тис. Прибутковість реалізації в 2001 році зростає, також зростають прибутковості загального капіталу, оборотного капіталу та власного капіталу за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства. Рівень прибутковості загального капіталу зріс в 2001 році 0,0223 порівняно з 2000 роком. Також зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу в 2001 році в порівнянні з 2000 роком відповідно на 0,7406 та 0,0391. Зростання рівня прибутковості відбулося за рахунок отримання в 2001 році чистого прибутку порівняно з збитком в 2000 році. Позитивний вплив на зростання рівня прибутковості загального капіталу  відбувся за рахунок підвищення прибутковості реалізованої продукції (0,02593) та за рахунок зниження обертання загального капіталу    (- 0,00359). Сумарний вплив складає  0,0223.

В 2001 році прибуток готелю зріс порівняно з 2000 на 484,8 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 60,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 346,7 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 242 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 302 тис. грн..

В 2001 році зросла фінансова стійкість готелю “Салют” порівняно з 2000 роком.  Коефіцієнт незалежності підприємства в 2001 році збільшився на 0,0204 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості готелю “Салют” зріс на 0,0186 в 2001 році за рахунок збільшення власних коштів.


Розділ 3. Пропозиції по вдосконаленню управління та  підвищенню  ефективності господарської діяльності готелю “Салют”

 

3.1. Пропозиції по вдосконаленню управління та  підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу готелю “Салют”

 

Оцінка діяльності готелю “Салют” повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й упредметненої праці на його досягнення.

Результати аналізу економічної діяльності можна використати як базу для вироблення планових рішень наступного розвитку. При оцінці діяльності готелю “Салют” варто враховувати не  тільки економічні, але і соціальні результати. Їхньою особливістю є те, що вони, як правило, не піддаються  кількісному виміру.

….

Висновки

 

 

За результатами виконаної роботи можна зробити практичні та теоретичні висновки.

Ефективність організацій у загальному вигляді визначають як відношення результатів їх діяльності до витрат, спрямованих на їхнє якісне досягнення. Ефективність є характеристикою процесів і впливів, що відбиває, насамперед, ступінь досягнення переслідуваних цілей, тому ефективність притаманна лише цілеспрямованій взаємодії.

Будь-яке підприємство прагне до підвищення ефективності своєї діяльності, однак тільки розуміння того, від чого залежить ця ефективність, може привести до позитивних результатів. В економічному змісті під ефективністю розуміється максимально оптимальне використання всіх ресурсів підприємства. Правильно обрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. Тому виробнича діяльність підприємства, нарешті, жорстко визначається загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.

Підприємство ВАТ “Готель “Салют” створене з метою задоволення потреб суспільства в товарах і послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів робітників підприємства.

Обсяг виручки від надання послуг даного підприємства у 2001 році збільшився  на 16,99% в порівнянні з минулим. Так, у 2001 році він склав  5400,7 тис. грн., що на 784,3 більше ніж у 2000 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства,  собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) зросла з  3033,2 тис. грн. до 3672,6 тис. грн., у відсотках становить 21,08 %.

В той же час в готелі в 2001 році зменшилися адміністративні витрати та інші операційні витрати порівняно з 2000 роком:

— адміністративні витрати зменшилися з 318,8 тис. грн. до 288,5 тис. грн., тобто на 9,5%;

— інші операційні витрати зменшилися на  381,1 тис. грн. (46,3%).

Все це спричинило значне збільшення показника фінансового результату від операційної діяльності з – 353,7 тис. грн. до 113,3 тис. грн., у відсотках збільшення склало 131,98 %. В 2000 та 2001 роках готель “Салют” не отримував доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів, тому фінансові результати від звичайної діяльності та чистий прибуток  зросли з – 353,7 тис. грн. до 113,3 тис. грн., у відсотках збільшення склало 131,98 %. Основні показники фінансово-господарської діяльності готелю “Салют” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2000 роком.

Доходи від надання послуг готелем “Салют” в 2001 році зросли на 697,8 тис. грн. (18,27%). Це відбулося головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 603,2 тис. грн. (19,32%) та ресторану на 72,0 тис. грн. (18,65%). Також зросли доходи від додаткових послуг на 87,9 тис. грн. (70,55%).

В 2001 році порівняно з 2000 зменшилися доходи від надання в оренду офісів, не житлових приміщень та актового залу відповідно на  20,8 тис. грн. (32,63%), 36,7 тис. грн. (36,37%), 7,7 тис. грн. (36,07%).

В структурі додаткових послуг зросли доходи готелю за користування камерами схову, сауною та автостоянкою, швейною майстернею відповідно на  0,1 тис. грн. (1,89%), 0,4 тис. грн. (1,89%), 89,2 тис. грн. (120,89%) та 1,9 тис. грн. (154,72%).

Також в структурі послуг в 2001 році зменшилися доходи готелю за користування ксероксом, пральнею, ремонту взуття та перукарнею відповідно на 0,2 тис. грн. (253,58%), 1,2 тис. грн. (25,9%), 1,8 тис. грн. (33,38%) та 0,5 тис. грн. (2,11%).

Доходи від експлуатації  готелю в 2001 році зросли на 603,2 тис. грн. за рахунок вільного поселення громадян на 292,1 тис. грн. (22,17%), в тому числі іноземних громадян на 205,1 тис. грн. (60,8%) та Верховної ради на 106,0 тис. грн. (7,23%).

В структурі доходів готелю найбільшу частину займають доходи від експлуатації готелю відповідно 81,76% та 82,48% в 2000 та 2001 роках, ресторан – 10,11% та 10,14% та додаткові послуги – 3,26% та  4,7%. В 2001 році відбувся перерозподіл доходів в інфраструктурі готелю “Салют” головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 0,72% та доходів від додаткових послуг на 1,44%, доходів від ресторану на 0,03%. Відповідно зменшилася частка доходів від оренди офісів на 0,72%, оренди не житлових приміщень на 1,22% та оренди актового залу на 0,26%.

В 2001 році витрати на виробництво послуг зросли на 1051,2 тис. грн. (31,36%). Це сталося за рахунок зростання всіх складових витрат. Найбільше зросли  матеріальні витрати, витрати на оплату праці та інші операційні витрати відповідно на 241 тис. грн. (127,65%), 249,7 тис. грн. (40,22%) та 414,5 тис. грн. (29,05%). В структурі витрат на виробництво послуг готелю “Салют” в 2001 році сталися зміни порівняно з 2000 роком. Зросла частка матеріальних витрат на 4,13% та витрат на оплату праці на 1,25%. Відповідно зменшилася частка витрат на соціальні заходи на 0,67%, амортизація на 3,96%, та інші операційні витрати на 0,75%.

В 2000 підприємство було збитковим та отримало збитку 353,7 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно -9,26%. В 2001 році за рахунок збільшення виручки від реалізації на 697,8 тис. грн. вдалося отримати чистого прибутку 113,1 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 11,77% і становить 2,5%.

Серед показників ефективності діяльності готелю “Салют” важливе місце за умов ринку посідають показники ефек­тивності використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або уповільнення) руху капіталу та його віддачу.

Прибутковість реалізації в 2001 році зростає, також зростають прибутковості загального капіталу, оборотного капіталу та власного капіталу за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства. Рівень прибутковості загального капіталу зріс в 2002 році 0,0223 порівняно з 2001 роком. Також зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу в 2002 році в порівнянні з 2001 роком відповідно на 0,7406 та 0,0391. Зростання рівня прибутковості відбулося за рахунок отримання в 2002 році чистого прибутку порівняно з збитком в 2001 році.

Позитивний вплив на зростання рівня прибутковості загального капіталу  відбувся за рахунок підвищення прибутковості реалізованої продукції (0,02593) та за рахунок зниження обертання загального капіталу (- 0,00359). Сумарний вплив складає  0,0223.

В 2002 році прибуток готелю “Салют” зріс порівняно з 2001 на 484,8 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 60,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 346,7 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 242 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 302 тис. грн..

Оцінюючи критерії ефективності  господарської діяльності готелю “Салют” особливу увагу варто приділяти приросту прибутку не  за рахунок  довільного збільшення цін на послуги без відповідного  підвищення якості, але  її приросту за рахунок кращої роботи, росту обсягу додаткових послуг і зниження собівартості послуг.

На рівень витрат готелю “Салют” впливає дуже багато факторів. Головні з них такі: обсяг і склад послуг, порядок постачання, рівень технічної оснащеності, система оплати і організація праці, територіальне розміщення, рівень цін на товари і послуги, вдосконалення форм обслуговування споживачів.

Вивчення впливу окремих чинників на рівень витрат допомагає виявити резерви зниження витрат, що і є невід’ємною частиною планування витрат готелю “Салют”. Поділ витрат по кожному виду послуг необхідно здійснити для того, щоб при аналізі господарської діяльності готелю “Салют” можна було б здійснити аналіз беззбитковості і прибутковості виробництва кожного виду послуг і використовувати цю інформацію при плануванні виробництва послуг, розподілі потужностей і збалансуванні масштабів виробництва різних видів послуг. Для забезпечення прибутковості виробництва послуг необхідно приймати рішення по кожнім виду послуг, коректувати плани його випуску в залежності від фінансових результатів виробництва цього виду послуг.

В 2002 році готель “Салют” планує збільшити чистий дохід від реалізації послуг на 767,8 тис. грн. (17%), та збільшити собівартість послуг на 572,4 тис. грн. (13%). При цьому чистий прибуток від реалізації послуг зросте з 113,1 тис. грн. до 308,5 тис. грн. на 195,4 тис. грн. (172,7%).

В 2002 році прибуток зросте порівняно з 2002 на 195,4 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 9,16 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зросте на 88,84 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 365,1 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зросте на 462,5 тис. грн..

В 2002 році за рахунок збільшення виручки від реалізації на 767,8 тис. грн. (17%) готель “Салют” збільшить чистий прибуток до 308,5 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросте на 3,3% і буде становити 5,8%.

Для готелю “Салют” можна запропонувати заходи по забезпеченню ефективності діяльності на основі маркетингових досліджень ринкового середовища. Маркетинг розглядається як організаційна система розробки, виробництва і збуту продукції, конкурентоспроможність якої ви­значається в процесі її реалізації на ринку.

Готелю “Салют” слід більш уважно зупинитися на методі цінового регулюван­ня попиту і пропозиції підприємства. Показано, що вивчення конкурентних можливостей підприємства і послуг, які воно реалізує необхідно впроваджувати в двох аспектах:

визначення умовних характеристик прогнозованої потреби в послугах конкретного виду і оцінки можливостей задоволення цієї по­треби підприємством;

визначення величини затрат, які будуть зв’язані з наданням послуг.

Також, слід сформулювати пропозиції щодо формування ефективної стратегії і тактики рекламного звернення.

Резерви збільшення прибутку та покращення рентабельності готелю “Салют” існують за рахунок збільшення обсягу реалізації основних і додаткових послуг, зниження собівартості послуг, підвищення якості наданих послуг, реалізація послуг на більш вигідних ринках збуту.

Також для активізації підтримання збуту, необхідно здійснити розширення асортименту послуг.

План технічного розвитку й організації надання основних і додаткових додаткових послуг готелю “Салют” повинний охоплювати наступні основні питання: створення й освоєння нових видів послуг і підвищення якості послуг, що надаються; впровадження прогресивної технології, механізації й автоматизації обслуговування; удосконалювання   планування,   організації,   контролю і управління в цілому; упровадження прогресивної організації праці; капітальний ремонт і модернізація основних фондів; заходи щодо економії праці, матеріалів, сировини і всіх енергетичних ресурсів; наукові дослідження і конструкторські роботи; основні техніко-економічні показники організаційно-технічного розвитку; основні показники техніко-економічного рівня виробництва і продукції, що випускається; соціальний розвиток підприємства.

Підвищенню рентабельності готелю “Салют” від реалізації послуг сприятиме розв’язування задач за допомогою автоматизації. Розв’язання задачі підвищення рентабельності автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

 


Список використаних джерел

 

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 5. Закон  України      «Про      туризм».    Закон    Украины о туризме. — К.:РІТОВ   «Аванпост»,  1995 — 40с.;
 6. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: ЦЄМ, 1996. – 284 с.
 7. Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой активности. – К.:Діло, 1991. – 352 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1990. – 846 с.
 9. Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб’єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.

10. Бланк І.А. Торговий менеджмент,- К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-С.269-279.

11. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 478 с.

12. Вочек Р. Функционально-стоимостной анализ в управлении. – М.: Экономика, 1986. – 475 с.

13. Гончарук В. Развитие предприятия. – М.: Дело, 2001. – 218 с.

14. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности: Учебное пособие. Г.: Нолидж, 1996. – 129 с.

15. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: учебное пособие. М.,1996. – 348 с.

16. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.

17. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. – 345 с.

18. Зайцев Б.Ф. Система методов управления. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 289 с.

19. Зайцев Б.Ф. Система методов управления. М., 1989.

20. Ильина Н. И. Экономические функции туризма на современном этапе. // Статья. Вестник. — №3-4, — Казань: ТИСБИ, 2000. – С. 15-17.

21. Каpягін Ю. Інтегpація Укpаїни в світовий туpистичний бізнес // Укpаїна в світовому економічному пpостоpі: Матеpіали 2-го конгp. Міжнаp. укp. екон.асоц.- К., 1996.- С.100-103.

22. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2002. – 527 с.

23. Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.

24. Квартальянов В. А. Туризм: теория и практика: Избранные труды. В 5-ти томах. – Москва: Финансы и статистика, 1998. – Т. 1. – 236 с.

25. Коган Т.Л., Бабуцкий П.Я. Экономика, организация и планирование гостиничного хозяйства: Учеб. пособ. для тех-ов гостиничного хозяйства. — К.: Наука, 1980. — 232 с.

26. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. – К.: Діло, 2001. – 258 с.

27. Короленок Г.А. и др. Успех на рынке: трансформация хозяйства и менеджмента. Мн., 1997.

28. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. Пер. с англ. – СПб.: — Тринити, 1998. – 685 с.

29. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів. — Мн.: Вышэйшая школа, 1995.-С.141-146.

30. Кузнєцова Н. М. Основи економіки готельно-ресторанного господарства. – Київ, 1997. – 200 с.

31. Купер К. и др. Экономика туризма теория и практика. — СПб., Изд-во «Омега», 1998. – 154 с.

32. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

33. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.

34. Оpганізація туpизму в Укpаїні: Конспект лекцій / Київ. деpж. тоpг.- екон. ун-т. О.О.Любіцева, С.В.Яценко та ін. — К., 1995.- 25 с.

35. Оноприенко А.Н., Сенгушкин В.В. Совершенствование методов управления экономикой. – Мн.: Нове знання, 2001. – 613 с.

36. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. М., 1998. – 248 с.

37. Примак Т. О. Економіка підприємства. – Київ: Викар, 2000. – 180 с.

38. Румянцева З.П. Менеджмент организации. М., 1996. – 345 с.

39. Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.

40. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. — М.: Изд-во «Ось-89», 1997. — 166 с.

41. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г.Беляева, В.И.Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.

42. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.Стратегический менеджмент. Искуство разработки и реализации стратегии: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 456 с.

43. Туpистична сфеpа, готельне господаpство та фоpми їх оpганізації у світі: Конспект лекцій/ Київ. деpж. тоpг.-екон. ун-т. О.О. Любіцева та ін.. — К.:Б.в., 1995.- 52 с.

44. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.

45. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №4 /99. «Какие работники сегодня нужны туризму» стр. 44 — 46.

46. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №9 /99. «Почем нынче путешествия: практика применения цен» стр. 36 — 38.

 1. Щёкин Г. В. Основы планирования и прогнозирования кадровой работы. – К.: МАУП, 1999. – 218 с.

48. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

Додатки

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

5 комментариев на «Дипломна робота Управління ефективністю господарської діяльності підприємств готельного господарства»

 1. Вадим говорит:

  Дипломна робота Управління ефективністю господарської діяльності підприємств готельного господарства
  Здравствуйте! Меня интересует 3 раздел данного диплома. Какова стоимость именно 3-ого раздела. Спасибо. Жду ответа.

 2. admin говорит:

  3 раздел — 80 грн. (Диплом готовый и никаких исправлений и доработок не будет).

 3. Анна говорит:

  Треба диплом Управління господарською діяльністю підприємста

 4. Юля говорит:

  Доброго дня, мені цікавить 3.2 даного диплома, чи можна придбати тільки цю частину роботи, яка ціна?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.