Дипломна робота Комплексна система автоматизації діяльності готелю

Зміст

 

Вступ. 8

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні дослідження комплексної системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства. 11

1.1. Сутність та значення комплексної системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства. 11

1.2. Ресурси автоматизації діяльності підприємства готельного господарства  21

1.3. Функціональне місце комплексної системи автоматизації у діяльності підприємства готельного господарства. 36

 

Розділ 2. Дослідження комплексної системи автоматизації діяльності  в готельному комплексі “Турист”, м. Київ. 46

2.1. Стан комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексі “Турист”. 46

2.2. Дослідження рівня використання комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексі “Турист”. 61

2.3. Оцінка впливу комплексної системи автоматизації у діяльності готельного комплексу “Турист”. 67

 

Розділ 3. Пропозиції по удосконаленню комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексу “Турист”. 74

3.1. Напрямки удосконалення комплексної системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства. 74

3.2. Напрями удосконалення комплексної системи автоматизації в готельному комплексі “Турист”, м. Київ. 81

3.3. Обґрунтування ефективності напрямів удосконалення комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексу “Турист”. 89

 

Висновки та пропозиції 110

 

Список використаних джерел. 119

 

Додатки. 121


Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств готельного господарства, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам готельного господарства для того, щоб вижити, необхідно правильно визначити свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Україна, володіючи численними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, зможе досягти значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Якщо в розвинених країнах ця галузь діяльності перетворилась на індустрію туризму, то Україна робить лише перші кроки в цьому напрямі.

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженість та різноманітністю мережі, якістю обслуговування  в готельному господарстві. Саме підприємства готельного господарства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

Основними якісними показниками, що відображають економічну ефективність підприємства готельного господарства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у виконанні розробленої програми економічного та соціального розвитку є прибуток і рентабельність. В умовах ринкової економіки, з переходом готелів на самофінансування, будь-яке підприємство готельного господарства може існувати тільки за умови прибуткової, рентабельної діяльності. Готельне підприємство своїми грошовими ресурсами має забезпечити всю свою експлуатаційну діяльність, розвиток і технічні вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальне та матеріальне заохочення працівників.

В даний час в нашій країні індустрія гостинності розвинута не належним чином. Рівень обслуговування туристів в підприємствах готельного господарства не відповідає світовому рівню. Підприємства готельного господарства потребують значного оновлення своїх послуг. Саме тому в даний час вирішальне значення в забезпеченні ефективності готельного підприємства відіграє комплексна система автоматизації.

Питання розвитку комплексної системи автоматизації підприємств готельного господарства в своїх працях розглядали такі автори, як Балабанов І.Т., Забалдіна Ю.Б., Анипін В. М., Василенко В.О., Данильченко І. В., Ільдеменов С. В., Завлін  П.Н., Ільєнко­ва С. Д. та інші.

В літературі питання розвитку комплексної системи автоматизації готельного господарства висвітлено не в повній мірі, більше уваги приділяється підприємствам виробництва товарів.

Запровадження комплексної системи автоматизації на підприємстві готельного господарства дозволить підвищити рівень обслуговування споживачів, що забезпечить збільшення прибутку від надання послуг. Саме тому тема дипломної роботи  ”Комплексна система автоматизації діяльності” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є дані діяльності базового підприємства, а також розробка пропозицій по вдосконаленню цієї діяльності.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розгляду сутності та значення комплексної системи автоматизації в готельному господарстві;

— вивчення стану комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексі “Турист”,

— дослідження рівня використання комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексі “Турист”,

— оцінки впливу комплексної системи автоматизації у діяльності готельного комплексу “Турист”

— визначення напрямків удосконалення комплексної системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства,

— проведення обґрунтування ефективності напрямів в удосконаленні комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексу “Турист”,

— проведення обґрунтування ефективності напрямів удосконалення комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексу “Турист”.

Предметом дипломної роботи є комплексна система автоматизації  базового підприємства.

Об’єктом дослідження є підприємство готельний комплекс  “Турист”.

Теоретичну та методологічну базу дослідження питань з управління ефективністю господарської діяльності підприємства склали закони України, наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області інноваційної діяльності підприємств, менеджменту, економіки та фінансова звітність готельного комплексу “Турист”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний) обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Дипломна робота складається з трьох розділів. В першому розділі висвітлено теоретичні основи комплексної системи автоматизації в готельному господарстві. В другому розділі проведено дослідження комплексної системи автоматизації та її ефективності в готельному комплексі “Турист”. В третьому розділі розглянуто шляхи удосконалення комплексної системи автоматизації в готельному комплексі “Турист”.

 


Розділ 1. Теоретико-методологічні дослідження комплексної системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства

1.1. Сутність та значення комплексної системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства

Науково-технологічний прогрес, визнаний в усьому світі як най­важливіший фактор економічного розвитку, все частіше пов’язується з поняттям інноваційного процесу. Це єдиний у своєму роді процес, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво і менеджмент. Він полягає в одержанні новації і простягається від зародження ідеї до її комерційної реалізації.

Дослідження взаємозв’язку і взаємодії «нова послуга — нова технологія» відкриває широкі можливості для виявлення деяких важ­ливих закономірностей розвитку інновацій, джерел їхнього виникнення. факторів, їх визначальних і відповідних соціально-економічних результатів.

….

1.2. Ресурси автоматизації діяльності підприємства готельного господарства

 

Комплексні системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства будуються на основі комп’ютерної техніки. Комп’ютери без наповнення, без спеціалізованих програм, що автоматизують діяльність підприємства готельного господарства, залишаться лише друкарськими машинками, щоправда, досить дорогими.  Розглянемо функціональне призначення програмного продукту, що використовується підприємством готельного господарства. Під офісними програмами на сьогоднішній день розуміються як Excel-таблиці, пристосовані для введення заявок і підрахунку оплати проживання, так і складні комплексні системи, що дозволяють автоматизувати й оптимізувати бізнес-процеси готелю. Придбання програм такого рівня не зводиться до простої покупки комп’ютерної системи – це насамперед серйозна робота з впровадження нової, передової технології.

Хоча баннерна реклама і є самим популярним засобом Інтернет-реклами, не завжди вона ж є найефективнішим з них. Крім створення свого власного сайта підприємства готельного господарства вдаються до допомоги спеціалізованих рекламних туристичних серверів, розміщаючи там свою інформацію і банери. Велику ефективність має розміщення інформації на спеціалізованих туристичних ресурсах мережі Інтернет. Вони являють собою довідники по країнах, курортам, погоді, мають розкладу транспорту, деякі мають бази по пропозиціях турфірм та готелів, розповіді мандрівників і іншу корисну інформацію. Ці ресурси збирають набагато більшу кількість людей, що цікавляться туризмом, чим персональні сайти туристичних фірм та підприємств готельного господарства. Тому, розміщаючи інформацію тут, підприємство готельного господарства вже має справу з потенційними туристами.


1.3. Функціональне місце комплексної системи автоматизації у діяльності підприємства готельного господарства

 

 

В сучасних готелях комплексна система автоматизації займає все більш важливе місце. Це головним чином корпоративна система управління, що включає в себе кілька інтегрованих модулів, призначених для автоматизації процесів, що відбуваються в готелі. Ці модулі можуть бути використані окремо або в комбінації для створення повного інформаційного пакету для готельного бізнесу. Уніфікований підхід до управління інформацією надає готельному бізнесові комплексне рішення, при якому вся фінансова, виробнича й управлінська інформація поєднана.

Вона без перешкод перетікає з одного модуля в інший і забезпечує всім користувачам одночасний доступ до системи за допомогою загального візуального робочого середовища. Це дозволяє користувачам будь-якого рангу (у залежності від прав доступу) оперативно одержувати різного роду інформацію.

Розділ 2. Дослідження комплексної системи автоматизації діяльності  в готельному комплексі “Турист”, м. Київ

2.1. Стан комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексі “Турист”

 

Готельний комплекс “Турист” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Окіпної Раїси, 2. У мальовничому куточку Києва на лівому березі Дніпра, неподалік від улюблених місць відпочинку киян та гостей столиці України, впритул до станції метро «Лівобережна» розмістилася сучасна елегантна 27-поверхова споруда найбільшого в Києві тризіркового готельного комплексу «Турист».

Готельний комплекс “Турист” надає такі послуги:

— по-домашньому комфортні номери з усіма зручностями (телефон, 40 каналів супутникового телебачення, холодильник, ванна кімната) — за помірними цінами;

— ресторан готелю з широким асортиментом страв, спиртних напоїв та «живою» музикою на 400 осіб одночасно. Тут створені всі умови для проведення дружніх зустрічей, презентацій, фуршетів, банкетів, ювілеїв, весілля;

— комфортні конференц-зал на 300 місць та бізнес-центр на 30 місць для проведення конференцій, семінарів, з`їздів, переговорів, шоу-програм та прес-конференцій, обладнані необхідною презентаційною технікою;

— інтернет-центр;

— бізнес-послуги: копіювання, факс, комп`ютер, інтернет, e-mail;

— дві автостоянки на 250 місць з цілодобовою охороною;

— банкомат та пункт обміну валют (цілодобово);

— сауна з басейном, фінською паровою та масажним кабінетом;

— замовлення автотранспорту готелю;

— перукарня;

— стоматологічний кабінет;

— захоплюючі вечірні розваги: нічний клуб, казино, англійський пивний бар, стрип-бар, японський та італійський ресторани.

В 2004 році в готельному комплексі “Турист” проводилися заходи з інноваційної діяльності з підвищення рівня гостинності, але вони виявилися не ефективними. Основні показники фінансово-господарської діяльності готельного комплексу  “Турист” наведені в табл. 2.1.

Обсяг наданих готелем «Турист» послуг змінюється з кожним роком. Останніми роками усе більше уваги приділяється дозвіллю. Для цього споруджуються нові установи і додаткові приміщення, такі, як сауна чи солярій. Обсяг надання послуг готелем «Турист» можна значно збільшити за рахунок залучення нових відвідувачів. Для цього є всі умови, залишається добре зарекомендувати себе за кордоном. Іноземному туристові необхідно показати (рекламні заходи), що Україна (у нашому випадку Київ) — чудове місце для проведення відпочинку. Рівень послуг готелю «Турист» дуже високий. Клієнт завжди задоволений, і це в готельній справі — головне.

 

 


2.2. Дослідження рівня використання комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексі “Турист”

 

В готелі “Турист” використовується комплексна система автоматизації “Галактика”. Основні задачі, розв’язувані корпоративною системою “Галактика”:

— управління виробництвом — дозволяє автоматизувати технічну підготовку виробництва, техніко-економічне планування на підприємствах різних галузей промисловості, таких як: машинобудування і приладобудування; легка, харчова, хімічна, гірничорудна промисловість; чорна і кольорова металургія,

— управління фінансами — забезпечує рішення задач фінансового менеджменту, надає набір засобів для керування бюджетом, ведення платіжного календаря і фінансового аналізу,

— бухгалтерський облік — функціонально повна система ведення бухгалтерського обліку на підприємствах будь-якої форми власності і видів діяльності. Єдиний інформаційний простір системи забезпечує автоматичне відображення в бухгалтерському контурі всіх господарських операцій. Механізм типових господарських операцій — універсальний засіб для формування проводок,

— логістика — охоплює різноманітні задачі, зв’язані з організацією і керуванням виробничою і комерційною діяльністю підприємства.
Контур керування взаєминами з клієнтами (CRM-рішення) — орієнтований на співробітників відділів збуту, технічної підтримки, маркетингу, що безпосередньо взаємодіють із клієнтами, відповідальні за реєстрацію контактів із клієнтами, продажів, угод і договорів на гарантійне й абонентське обслуговування,

— управління персоналом — призначений для автоматизованого обліку кадрів і виконання обчислювальних процедур, зв’язаних з оплатою праці персоналу підприємств.

Отже, проведені інноваційні зміни протягом 2004 року не призвели до підвищення ефективності діяльності готелю “Турист”. Тому в подальшому потрібно вдосконалювати комплексну систему автоматизації з метою покращення показників діяльності підприємства.

 


Розділ 3. Пропозиції по удосконаленню комплексної системи автоматизації діяльності готельного комплексу “Турист”

3.1. Напрямки удосконалення комплексної системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства

 

При проведені діяльності з комплексної автоматизації в готельному комплексі “Турист”  особлива увага повинна приділятися підвищенню рівня гостинності. Без відчуття, що про неї піклуються, людина, що переступила поріг туристичного підприємства, є скоріше споживачем, ніж гостем, скоріше прохачем, чим постійним покупцем, скоріше неживим предметом, чим людиною. Гостинність як добрі особисті відносини персоналу до клієнтів, часто забувається і стає втраченим мистецтвом. Пояснення цьому шукають чи у поводженні службовців, чи в ігноруванні потреб клієнтів, чи в більшій зацікавленості керівників туристичних підприємств в збільшенні прибутку.

Зовнішня очевидність такої омани веде до скорочення контактів клієнтів з обслуговуючим персоналом. Стратегія здавалася проста: якщо гість скаржиться на відсутність люб’язності з боку службовців, потрібно скоротити контакти гостей з обслуговуючим персоналом — так почалася ера самообслуговування, викликана до життя тенденцією заміни службовців машинами. Завдяки новим технологіям, що почали використовуватися в готельному комплексі “Турист” з’явилася можливість нагодувати тисячі людей, у лічені хвилини зробити бронювання в готелі і т.п. Захопленість технологічними нововведеннями приводить до переконання, що всі контакти між клієнтами і персоналом можна звести в мінімуму й у такий спосіб вирішити проблему ввічливості і гостинності.

Враховуючи високий динамізм сучасних економічних процесів,  що   відбуваються в країні, управління періодом обороту капіталу повинно враховувати усі існуючі фактори та їх зміни, відповідно чого провадити коригування прийнятих рішень. Напрямки оптимізації тривалості обороту капіталу будуть різними для різних підприємств і у різні періоди часу.

Саме для дотримання цієї умови необхідно враховувати також інший принцип забезпечення оптимізації періоду обороту капіталу  — розробка альтернативних напрямків дій. При наявності в готелі “Турист” декількох варіантів управлінських рішень вибір конкретного можна здійснити при введенні відповідної системи критеріїв, яка використовується в якості обмежувального фактору. При зміні критеріїв відповідним чином змінюються напрямком дій управлінців.

 


Висновки та пропозиції

 

Питання комплексної автоматизації процесів бронювання, розрахунків з гостями і господарської діяльності стають усе більш актуальними для українських готелів. Ринок малих і середніх готелів росте, і тому назріла гостра необхідність у професійній, зручній і функціональній системі автоматизації і управління готельним господарством.

Інформаційні технології — термін, застосовуваний для позначення найсучасніших удосконалень у способах і механізмах, що використовуються для збору, обробки, аналізу, збереження, поширення і застосування інформації. Ще десять років тому інформаційні технології і готельне господарство здавалися несумісними партнерами. А сьогодні два цих поняття тісно взаємозалежні між собою.

Уперше поняття «Комп’ютерна Система Бронювання» (КСБ) з’явилося в Європі і США в 60-х роках. В ті роки цивільна авіація знаходилася на етапі активного розвитку. «Телефонна» технологія бронювання місць туристичними агентами і «паперова» технологія управління заповнюваністю рейсів авіакомпаніями перестали справлятися з обслуговуванням зростаючого пасажиропотікоку, що і привело до необхідності автоматизації подібного роду діяльності.

Комплексні системи автоматизації діяльності підприємства готельного господарства будуються на основі комп’ютерної техніки. Комп’ютери без наповнення, без спеціалізованих програм, що автоматизують діяльність підприємства готельного господарства, залишаться лише друкарськими машинками, щоправда, досить дорогими.  Розглянемо функціональне призначення програмного продукту, що використовується підприємством готельного господарства. Під офісними програмами на сьогоднішній день розуміються як Excel-таблиці, пристосовані для введення заявок і підрахунку оплати проживання, так і складні комплексні системи, що дозволяють автоматизувати й оптимізувати бізнес-процеси готелю. Придбання програм такого рівня не зводиться до простої покупки комп’ютерної системи – це насамперед серйозна робота з впровадження нової, передової технології.

В сучасних готелях комплексна система автоматизації займає все більш важливе місце. Це головним чином корпоративна система управління, що включає в себе кілька інтегрованих модулів, призначених для автоматизації процесів, що відбуваються в готелі. Ці модулі можуть бути використані окремо або в комбінації для створення повного інформаційного пакету для готельного бізнесу. Уніфікований підхід до управління інформацією надає готельному бізнесові комплексне рішення, при якому вся фінансова, виробнича й управлінська інформація поєднана.

Вона без перешкод перетікає з одного модуля в інший і забезпечує всім користувачам одночасний доступ до системи за допомогою загального візуального робочого середовища. Це дозволяє користувачам будь-якого рангу (у залежності від прав доступу) оперативно одержувати різного роду інформацію.

Готельний комплекс “Турист” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Окіпної Раїси, 2. У мальовничому куточку Києва на лівому березі Дніпра, неподалік від улюблених місць відпочинку киян та гостей столиці України, впритул до станції метро «Лівобережна» розмістилася сучасна елегантна 27-поверхова споруда найбільшого в Києві тризіркового готельного комплексу «Турист».

Готельний комплекс “Турист” надає такі послуги:

— по-домашньому комфортні номери з усіма зручностями (телефон, 40 каналів супутникового телебачення, холодильник, ванна кімната) — за помірними цінами;

— ресторан готелю з широким асортиментом страв, спиртних напоїв та «живою» музикою на 400 осіб одночасно. Тут створені всі умови для проведення дружніх зустрічей, презентацій, фуршетів, банкетів, ювілеїв, весілля;

— комфортні конференц-зал на 300 місць та бізнес-центр на 30 місць для проведення конференцій, семінарів, з`їздів, переговорів, шоу-програм та прес-конференцій, обладнані необхідною презентаційною технікою;

— інтернет-центр;

— бізнес-послуги: копіювання, факс, комп`ютер, інтернет, e-mail;

— дві автостоянки на 250 місць з цілодобовою охороною;

— банкомат та пункт обміну валют (цілодобово);

— сауна з басейном, фінською паровою та масажним кабінетом;

— замовлення автотранспорту готелю;

— перукарня;

— стоматологічний кабінет;

— захоплюючі вечірні розваги: нічний клуб, казино, англійський пивний бар, стрип-бар, японський та італійський ресторани.

В 2004 році порівняно з 2003 кількість обслужених туристів зменшилася на 1369 чоловік. При цьому пропускна спроможність зменшилася на 2170 ліжко днів, що призвело до зменшення коефіцієнта завантаження на 1,63% та збільшення тривалості простоїв.

Підприємство готельний комплекс “Турист” є юридичною особою, має самостійний баланс і є власником свого відокремленого майна, виконує права власника у відповідності із цілями своєї діяльності та призначенням майна, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи.

В готелі “Турист” використовується комплексна система автоматизації “Галактика”. Основні задачі, розв’язувані корпоративною системою «Галактика»:

— управління виробництвом — дозволяє автоматизувати технічну підготовку виробництва, техніко-економічне планування на підприємствах різних галузей промисловості, таких як: машинобудування і приладобудування; легка, харчова, хімічна, гірничорудна промисловість; чорна і кольорова металургія,

— управління фінансами — забезпечує рішення задач фінансового менеджменту, надає набір засобів для керування бюджетом, ведення платіжного календаря і фінансового аналізу,

— бухгалтерський облік — функціонально повна система ведення бухгалтерського обліку на підприємствах будь-якої форми власності і видів діяльності. Єдиний інформаційний простір системи забезпечує автоматичне відображення в бухгалтерському контурі всіх господарських операцій. Механізм типових господарських операцій — універсальний засіб для формування проводок,

— логістика — охоплює різноманітні задачі, зв’язані з організацією і керуванням виробничою і комерційною діяльністю підприємства.
Контур керування взаєминами з клієнтами (CRM-рішення) — орієнтований на співробітників відділів збуту, технічної підтримки, маркетингу, що безпосередньо взаємодіють із клієнтами, відповідальні за реєстрацію контактів із клієнтами, продажів, угод і договорів на гарантійне й абонентське обслуговування,

— управління персоналом — призначений для автоматизованого обліку кадрів і виконання обчислювальних процедур, зв’язаних з оплатою праці персоналу підприємств.

Протягом 2003-2004 років в готельному комплексі “Турист” проводилася інноваційна діяльність з розвитку комплексної системи автоматизації. В готельному комплексі протягом цього періоду було введено ряд нових послуг та обновлено існуючі послуги.

Що стосується послуг проживання, то в готельному комплексі була проведена робота з покращення умов проживання шляхом переобладнання частини номерів в номери “Люкс”. Це дало змогу  в 2004 році підвищити вартість проживання та отримати доходу від реалізації цих послуг на 23 тис. грн. (5,41%).

В 2004 році порівняно з 2003 зріс обсяг реалізації нових послуг обслуговування, до складу яких входить використання нових технологій в ресторанному господарстві, використання сучасної техніки в прибиранні кімнат, при пранні та в хімчистці. Дохід від нових послуг з обслуговування проживаючих зріс на 51 тис. грн. (9,73%).

В 2003-2004 роках в готельному комплексі “Турист” було розширено транспортні послуги. Готелем було придбано сучасні автобуси, що дало змогу організовувати для проживаючих цікаві екскурсії по м. Києву та Україні.

Розвиток нових транспортних послуг в 2004 році дав змогу реалізувати на 100  тис. грн. (10,56%) послуг більше ніж в 2003 році.

Також готельний комплекс “Турист” має значні нововведення в галузі зв’язку. В готелі встановлено сучасні телефони-автомати для міжміського та міжнародного телефонного зв’язку,  також є можливість зателефонувати прямо з номера. В готельному комплексі “Турист” створено нові послуги з роботи в мережі Інтернет. В 2004 році порівняно з 2003 роком  обсяг реалізації нових послуг зв’язку зріс на 108 тис. грн.. (29,27%). Загалом в 2004 році порівняно з 2003 роком обсяг реалізації нових послуг зріс на  282 тис. грн. (12,45%).

При проведені комплексної автоматизації діяльності в готельному комплексі “Турист”  особлива увага повинна приділятися підвищенню рівня гостинності. Без відчуття, що про неї піклуються, людина, що переступила поріг туристичного підприємства, є скоріше споживачем, ніж гостем, скоріше прохачем, чим постійним покупцем, скоріше неживим предметом, чим людиною. Гостинність як добрі особисті відносини персоналу до клієнтів, часто забувається і стає втраченим мистецтвом. Пояснення цьому шукають чи у поводженні службовців, чи в ігноруванні потреб клієнтів, чи в більшій зацікавленості керівників туристичних підприємств в збільшенні прибутку.

Зовнішня очевидність такої омани веде до скорочення контактів клієнтів з обслуговуючим персоналом. Стратегія здавалася проста: якщо гість скаржиться на відсутність люб’язності з боку службовців, потрібно скоротити контакти гостей з обслуговуючим персоналом — так почалася ера самообслуговування, викликана до життя тенденцією заміни службовців машинами. Завдяки новим технологіям, що почали використовуватися в готельному комплексі “Турист” з’явилася можливість нагодувати тисячі людей, у лічені хвилини зробити бронювання в готелі і т.п. Захопленість технологічними нововведеннями приводить до переконання, що всі контакти між клієнтами і персоналом можна звести в мінімуму й у такий спосіб вирішити проблему ввічливості і гостинності.

Однак клієнти не приймають цю тенденцію, і є багато доказів того, що індустрія туризму переглядає свої позиції в цьому питанні. В готельному комплексі “Турист” потрібно відроджувати гостинність.

Також в готельному комплексі “Турист” в 2005 році планується проведення автоматизації в галузі зв’язку. В 2005 році планується забезпечити всі номери “Люкс” виділеним каналом зв’язку для надання проживаючим послуг Інтернету.  Великі комунікативні можливості для підприємства і менеджменту відкриваються за умов приєднання готельного комплексу “Турист” до системи Internet — самої великої глобальної інформаційної мережі у світі. З допомогою Internet можна: приймати та від­правляти пошту; приймати участь у телеконференціях; обмінюватися файлами; вести одночасно розмову з декіль­кома сотнями людей, не відходячи від комп’ютера; здійсню­вати пошук різної інформації; працювати у Word Wide Web; використовувати обчислювальні потужності суперкомп’ю­терів та ін.

За допомогою Internet можна проводити рекламування підприємства та його послуг. Рекламування — це процес поширення інформації з метою просування ідей,  послуг готельного комплексу “Турист”.

Важливим етапом в розвитку готельного комплексу “Турист” є приймання замовлень на обслуговування клієнтів за допомогою мережі Інтернет. За допомогою бронювання номерів через систему Інтернет з’являється можливість залучення ділових клієнтів з різних країн світу.

З метою вдосконалення комплексної системи автоматизації в готельному комплексі “Турист” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». Продукт розроблений на підставі «Методичних указівок по проведенню аналізу фінансового стану підприємства» і призначений для проведення фінансового аналізу і планування фінансового стану по наступним напрямках:

 • оцінка динаміки складу і структури активів, їх стану і руху,
 • оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталів, їхнього стану і руху
 • аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства, оцінка зміни її рівня,
 • аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу.

Конфігурація дозволяє в рамках однієї інформаційної бази проводити фінансовий аналіз будь-якої кількості підприємств, за довільний період часу. По кожному аналізованому підприємству може бути сформована довільна кількість «проектів».

Система дозволяє аналізувати фінансовий стан підприємства необмеженого числа підприємств і складати необмежену кількість фінансово-оперативних планів розвитку на кожне зареєстроване в системі підприємство.
«Моніторинг бізнесу» дозволяє підвищити ефективність прийнятих управлінських рішень.

Керівництво готельного комплексу “Турист” буде мати повний контроль за тим що відбувається з операційним циклом, задавати напрямки розвитку організації, аналізувати наявне фінансове положення, приймати управлінські рішення на основі повної і достовірної інформації. Могутні аналітичні звіти надають керівнику  інформацію про всі сторони діяльності підприємства і всіх об’єктів обліку.

Планова служба одержить цінний інструмент автоматизації рутинних задач, можливість формувати гнучкі звіти про поточний стан підприємства,  а також інструмент складання великої кількості фінансово-оперативних планів розвитку підприємства як на найближчий так і на майбутнє.
Керівництво готельного комплексу “Турист” буде впевнене в тім, що в будь-який момент зможуть швидко одержати необхідну їм оперативну інформацію про стан підприємства і вносити зміни в плани його розвитку, аналізувати і контролювати процес їхнього виконання.

Список показників для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства готельного комплексу “Турист” згрупований по їхньому економічному змісті. Угруповання здійснене для зручності пошуку потрібного показника користувачем і при бажанні можуть бути змінені самим же користувачем.

У системі представлена наступна структура показників:

 • показники аналітичного балансу
 • економічні коефіцієнти
 • показники рентабельності
 • показники звіту про прибутки і збитки.

Розглянемо проект розвитку готельного комплексу “Турист” на 2005 році. В 2004 році порівняно з 2003 дохід від реалізації послуг від нововведень зріс на 112,45%. На основі цього можна планувати дохід від реалізації нових послуг в 2005 році, припустивши що він зросте на 113%. Отже, в 2005 році можна прогнозувати інноваційний розвиток готельного комплексу “Турист” на 13% порівняно з минулим роком.

В 2005 році прибуток від реалізації нових послуг готельного комплексу “Турист” зросте порівняно з 2004 роком на 40 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 8 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 22 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 88 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 105 тис. грн.

На підприємстві проводиться аналіз умов отримання кредиту. Було розглянуто чотири банки “Аваль”, АКБ “Укрсоцбанк”,  АКБ “Надра”,  АКБ “Форум”. Відсоткові ставки плати за кредит в банках  “Аваль”, АКБ “Укрсоцбанк”,  АКБ “Надра” становлять відповідно 11%, 11,5% та 10,5%. Банк АКБ “Форум” надає кредит під 10% річних.

Отже, найбільш доцільно брати кредит в АКБ “Форум”. Кредит надається на умові застави майна.

Проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

Завершальною фазою планування в готельному комплексі “Турист” є прийнят­тя управлінських рішень в умовах, коли реаль­не виконання планів не відповідає бажаному ста­ну. Прийняття рішень — це основа діяльності організації. Від якості розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень залежить ефективність використання людських, матеріаль­них, фінансових, енергетичних та інформаційних ресурсів конкретної організації. За результатами рішень відбувається процес порівняння, аналізу та оцінки запланованих показників і досягнутих результатів.

В 2005 році готельний комплекс “Турист” планує організувати туристичні екскурсії.  Можливий обсяг реалізації важко передбачити і він може змінюватися залежності від ціни екскурсії. Передбачається, що при ціні реалізації 17 грн. обсяг реалізації складе 7500-10000 місць протягом року. Якщо знизити ціну до 15 грн., реалізація складе 12000-18000 місць протягом року.

В готельному комплексі “Турист” існують дві основні форми прийняття рішень: групова та індивідуальна. Прийнято вважати, що групове ухвалення рішень виправдовує себе у ситуаціях, які виника­ють під час розв’язання складних, істотних про­блем, так званих ситуаціях з багатьма невідомими. Вирішуючи прості, несуттєві, шаблонні пробле­ми процедурного характеру, застосовують, як пра­вило, індивідуальні рішення.

Список використаних джерел

 1. Господарський кодекс України, від 16. 01. 2003 року № 436-IV.
 2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 № 435-IV.
 3. Автоматизированные системы обработки экономической информации: Учебник/ В. С. Рожнов, О. М. Островский, В. Б. Либерман, Г. Н. Козлова; Под ред. Профессора  В.С. Рожнова.—М:.Финансы и статистика, 1986.–255 с.
 4. Амстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг Загальний курс, 5-те видання – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.
 5. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 6. Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.
 7. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 9. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.

10. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. — 418с.

11. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рі­шень. Навчальний посібник — Киів: ЦУЛ, 2002. — 420 с.

12. Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.

13. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.

14. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. – М.: «Издательство ПРИОР», 1999.

15. Дубій О. 12 уроків з 1:Сбухгалтерії. – Львів: БаК, 2002. – 232 с.

16. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.

17. Ильдеменов С. В. управление нововведенями. /Под ред. В.Н. Войтоловского, А. М. Лайкова. — ЛФЭИ, Л., 1991. – 347 с.

18. Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

19. Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С. Д.Ильенко­вой— М..ЮНИТИ, 2001. — 327 с.

20. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. проф. В. В. Дика. — М.: Финансы и статистика, 1996.- 248 с.

21. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие.  – Мн.: ООО “Новое знание”, 2000. –216 с.

22. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.

23. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

24. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

25. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: Учебное пособие.2-е изд. Доп. — М.: Издательство РДЛ, 2001. — 352 с.

26. Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.

27. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

28. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2001. — 446 с.

29. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П, Орленко Н. С. Інфор­маційні системи і технології в маркетингу: Навчальний посіб­ник. — К.: КНЕУ, 2001. – 345 с.

30. Плотникова А Гостиничные АСУ – дань моде или необходимость? // Туризм: Практика. Проблемы. Перспективы, — 2002. — №7.

31. Родигин Л.А., «Информационные технологии в гостиничном и туристическом менеджменте». Учебное пособие. М.:, Российская международная академия туризма, 1997. – 241 с.

32. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 258 с.

33. Соловьев Б.А., Толстовка Л.А. Менеджмент гостеприимства/ Справ наочно-методическое пособие.  – М.: РМАТ, 1997. – 281 с.

34. Сухоруков АЛ. Економіка та організація інноваційної діяльності. К.: інститут муніципального менеджменту та бізнесу. 2001. — 184с.

35. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.

36. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. — СПб.: Питер, 2002. — 400 с.

37. www.reksoft.ru Предложение по комплексной автоматизации гостиницы

 


Додатки

Додаток А

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

Коди

Дата

(рік, місяць, число)

Підприємство  Готель «Турист»

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь

за

ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс

 

 

                                        на 1  січня     200 5 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Код

На початок

На кінець

Актив

рядка

звітного

звітного

періоду

періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

0 10

4

8

первісна вартість

0 11

5

10

Знос

0 12

1

2

Незавершене будівництво

0 20

11

18

Основні засоби:

залишкова вартість

0 30

1462

1284

первісна вартість

0 31

2932

2974

Знос

0 32

1470

1690

Довгострокові фінансові інвестиції :

які обліковуються за методом участі

в капіталі інших підприємств

0 40

інші фінансові інвестиції

0 45

50

Довгострокова дебіторська заборго-

ваність

0 50

Відстрочені податкові активи

0 60

Інші необоротні активи

0 70

Усього за розділом 1.

0 80

1477

1360

2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

35

41

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

287

271

готова продукція

130

63

72

товари

140

928

1112

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

247

290

первісна вартість

161

247

290

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розра-

хунками:

з бюджетом

170

1

2

за виданими авансами

180

3

3

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.