Дипломна робота Аналіз ефективності фінансових ресурсів туристичного підприємства

Зміст

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах. 6

 

1.1. Теоретичні аспекти структуризації фінансових ресурсів підприємства  6

 

1.2. Джерела формування фінансових ресурсів. 17

 

1.3. Класифікація та порядок розрахунку основних показників ефективності фінансових ресурсів. 23

 

Розділ 2. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів готелю “Славутич”. 31

 

2.1. Організаційно-економічна оцінка діяльності готелю “Славутич”  31

 

2.2. Аналіз структури фінансових ресурсів та джерел їх формування. 35

 

2.3. Аналіз ефективності фінансових ресурсів готелю «Славутич». 46

 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення ефективності фінансових ресурсів в господарської діяльності готелю “Славутич”. 57

 

3.1. Пропозиції по вдосконаленню використання фінансових ресурсів готелю “Славутич”. 57

 

3.2. Напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів готелю “Славутич”. 70

 

Висновки. 76

Список використаних джерел. 81

 

Додатки. 84


Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств готельного господарства, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам готельного господарства для того, щоб вижити, необхідно правильно визначити свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Україна, володіючи численними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, зможе досягти значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Якщо в розвинених країнах ця галузь діяльності перетворилась на індустрію туризму, то Україна робить лише перші кроки в цьому напрямі.

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженість та різноманітністю мережі, якістю обслуговування  в готельному господарстві. Саме підприємства готельного господарства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

Основними якісними показниками, що відображають економічну ефективність підприємства готельного господарства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у виконанні розробленої програми економічного та соціального розвитку є прибуток і рентабельність. В умовах ринкової економіки, з переходом готелів на самофінансування, будь-яке підприємство готельного господарства може існувати тільки за умови прибуткової, рентабельної діяльності. Готельне підприємство своїми грошовими ресурсами має забезпечити всю свою експлуатаційну діяльність, розвиток і технічні вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальне та матеріальне заохочення працівників.

Фінансовий стан підприємства визначається розміщенням і використанням його коштів. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Управління розміщенням та використанням фінансових ресурсів підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній цілі.

Ефективно розміщені фінансові ресурси підприємства є найважливішим симптомом його „фінансового здоров’я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому. Ефективні форми управління фінансовими ресурсами дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток.

Основною метою управління фінансовими ресурсами на підприємстві готельного господарства є їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

В літературі питання ефективності використання фінансових ресурсів  готельного господарства висвітлено не в повній мірі. Саме тому тема дипломної роботи “Аналіз ефективності фінансових ресурсів туристичного підприємства” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є оцінка управління розміщенням та використанням фінансових ресурсів в готелі “Славутич”.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— дослідження теоретичних аспектів структуризації фінансових ресурсів підприємства;

— визначення джерел фіормування фінансових ресурсів;

— дослідження розміщення та використання фінансових ресурсів в готелі “Славутич”;

— аналізу ефективності управління фінансовими ресурсами готелю “Славутич”;

— здійснення пошуку резервів підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами.

Предметом дослідження є закономірності розміщення та використання фінансових ресурсів.

Об’єктом дослідження є  фінансові ресурси готелю “Славутич”.

Теоретичну основу дослідження питання ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Бланк І. О., Коробов М.Я., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д., Балабанов І.Т., Забалдіна Ю.Б., Анипін В. М., Данильченко І. В., Ільдеменов С. В., Завлін  П.Н. та інших, закони України, фінансова звітність готелю “Славутич”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. В першому розділі розглядаються загальні основи розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах. В другому розділі проводиться аналіз стану розміщення та використання фінансових ресурсів в готелі “Славутич”. В третьому розділі розглядаються напрямки підвищення ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства.

Робота містить 80 сторінок, 16 таблиць, 6 рисунків та список літератури з 49 джерел.


Розділ 1. Теоретичні основи розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

 

1.1. Теоретичні аспекти структуризації фінансових ресурсів підприємства

 

З переходом на ринкові основи господарювання надзвичайно зростає не тільки роль керівників підприємств, членів правлінь акціонерних компаній, але і фінансових служб, що грали  другорядну роль в умовах застосування адміністративно-командних методів управління. Пошук фінансових джерел розвитку  підприємства, напрямків найбільш ефективного інвестування фінансових ресурсів, операції з цінними паперами й інші  питання фінансового менеджменту стають основними для фінансових служб підприємств в умовах ринкової економіки. Суть фінансового менеджменту полягає в такій організації керування фінансами з боку відповідних служб, що дозволяє залучати додаткові фінансові ресурси на самих  вигідних умовах, інвестувати їх з найбільшим ефектом, здійснювати прибуткові операції на фінансовому ринку, купуючи і перепродуючи цінні папери. Досягнення успіху в області фінансового менеджменту багато в чому залежить від такого поводження працівників  фінансових служб, при якому головними стають ініціатива,  пошук нетрадиційних рішень, масштабність операцій і оправданий ризик, ділова хватка.

Матеріальним носієм фінансових відносин на підприємстві виступають фінансові ресурси. І це виділяє фінанси із сукупності економічних категорій. Фінанси як сукупність еко­номічних відносин знаходять своє конкретне вираження у фінан­сових ресурсах, переважаючою формою руху яких є фонди.

….

Досить суттєвою характеристикою стійкості фінансового стану є коефіцієнт маневреності, який показує яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати даними коштами. Високе значення коефіцієнту маневреності позитивно характеризує фінансовий стан. Іноді в спеціальній літературі як приклад оптимальної величини коефіцієнта рекомендується його значення 0,5. Аналіз динаміки коефіцієнтів автономії та маневреності за декілька звітних періодів дозволяє виявити тенденцію зміни фінансової стійкості підприємства.

Та кількість фінансових показників, що пропонується в літературі, є надмірною. Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному ви­падку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства. Для повної характеристики фінансового стану і тенденцій його зміни достатньо порівняно невеликої їх кількості. Важливо лише, щоб кожен з цих показників відображав суттєві сторони фінансового стану підприємства та їх відповідність вищевикладеним вимогам.


Розділ 2. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів готелю “Славутич”

 

2.1. Організаційно-економічна оцінка діяльності готелю “Славутич”

Відкрите акціонерне товариство готель “Славутич” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ентузіастів, 1. Розташований на лівому березі Дніпра. З вікон готелю “Славутич” відкривається чудова панорама Дніпра і правого берега. Готель знаходиться в шістнадцятиповерховій будівлі у формі розкритої книги. Має 533 номери, серед яких є одномісні, двомісні і люкс. До послуг гостей ресторан, бар, більярд, автостоянка.

Основні показники фінансово-господарської діяльності готелю “Славутич” наведені в табл. 2.1.

Проаналізувавши за табл. 2.1. основні показники готелю “Славутич”  бачимо, що обсяг виручки від реалізації даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило зростання величини валового доходу. Так, у 2003 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2002 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованих послуг зросла  з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн., що у відсотках становить 16,3 %;

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

— витрати на збут з 83,2 тис. грн. до 119,9 тис. грн., що становить 44,1%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, скоротилися з 0,5 тис. грн. до 0,3 тис. грн.

Але все це спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 96,6 тис. грн. до 31,0 тис. грн., у відсотках зменшення склало 67,9 %; показник рентабельності реалізації послуг дорівнює 71,3 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2003 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 65 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 96 тис. грн., що майже на 39,5 % менше, ніж у 2001 році (158,7 тис. грн.).

В зв’язку з цим рентабельність підприємства у звітному році знизилась на 46 % і склала 5,4 %.

….

Отже, зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан готелю “Славутич”.

Результати аналізу складу і структури власного капіталу  готелю “Славутич” свідчать про позитивні  зміни на підприємстві.


Розділ 3. Шляхи вдосконалення ефективності фінансових ресурсів в господарської діяльності готелю “Славутич”

 

3.1. Пропозиції по вдосконаленню використання фінансових ресурсів готелю “Славутич”

 

Оцінка діяльності готелю “Славутич” повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й упредметненої праці на його досягнення.

Результати аналізу економічної діяльності можна використати як базу для вироблення планових рішень наступного розвитку. При оцінці діяльності готелю “Славутич” варто враховувати не  тільки економічні, але і соціальні результати. Їхньою особливістю є те, що вони, як правило, не піддаються  кількісному виміру.

Вимір економічної ефективності підприємства вимагає її якісної і кількісної оцінки, тобто визначення критерію і показників ефективності суспільного виробництва.  Правильно обраний критерій повинен найбільше повно виражати сутність економічної ефективності і бути єдиним для всіх ланок виробництва.

Оцінюючи критерій ефективності готелю “Славутич” особливу увагу варто приділяти  недопущенню приросту прибутку  тільки за рахунок росту обсягів рентабельних послуг, довільного збільшення цін на послуги без відповідного  підвищення якості і т.п., але  її приросту за рахунок кращої роботи, росту обсягу додаткових послуг і зниження собівартості.

Кількісна визначеність єдиного критерію виражається в узагальнюючих показниках ефективності виробництва послуг і функціонально зв’язаних з ними локальних показниках використання різних видів ресурсів.

В готелі “Славутич” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу:

— підвищення доходів (виручки) від реалізації послуг;

— зниження собівартості реалізованих послуг;

— підвищення рентабельності підприємства;

— проведення управлінських впливів на персонал   підприємства для досягнення підвищення ефективності;

— планування соціального розвитку колективу готелю “Славутич”.

….

Висновки

 

Фінансові ресурси підприємств, переважаючою формою виявлення яких є фонди грошових коштів, мають наступні харак­терні ознаки:

— фінансові ресурси як у статичному плані, так і під час руху завжди виражають відношення власності, тобто вони нале­жать або державі, або підприємствам, або приватному сектору економіки, або населенню;

— фінансові ресурси завжди мають певне джерело ство­рення і певне цільове призначення;

— формування й використання фінансових ресурсів завжди має свою правову сторону і регламентується законодав­чими та нормативними актами.

Фінансові ресурси підприємства — це грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань,  здійснення витрат по розширеному відтворенню й економічному стимулюванню працюючих. Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних і прирівняних  до них засобів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку і надходження коштів від фінансово-банківської системи в порядку  перерозподілу.

Джерелами створення фінансових ресурсів підприємств є внески засновників, прибуток, амортизаційні відрахування, цільове надходження, кредити всіх форм, кредиторська заборго­ваність підприємства.

Значні фінансові ресурси, особливо по знову створюваним і реконструйованих підприємствах; можуть бути мобілізовані  на фінансовому ринку. Формами їхньої мобілізації є: продаж акцій, облігацій і інших видів цінних паперів, що випускаються даним підприємством, кредитні інвестиції.

Успіх управління фінансовими ресурсами прямо залежить від структури капіталу підприємства. Структура капіталу може сприяти чи перешкоджати зусиллям компанії по збільшенню її активів. Вона також прямо впливає на норму прибутку, оскільки компоненти прибутку з фіксованим відсотком, виплачувані по боргових зобов’язаннях, не залежать від прогнозованого рівня активності компанії. Якщо фірма має високу частку боргових виплат, можливі утруднення з пошуком додаткових капіталів.

Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства поділяють на зовнішні і внутрішні.

У складі внутрішніх джерела формування власних фінансових ресурсів основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (вона формує переважну частину усіх власних його фінансових ресурсів). Значну роль у складі внутрішніх джерел відіграють також амортизаційні відрахування (особливо на підприємствах з високою вартістю власних основних засобів і нематеріальних активів). У число інших внутрішніх джерел входять сума дооцінки основних засобів, нематеріальних активів, запасів матеріальних цінностей, а також деякі інші джерела, що не грають помітної ролі у формуванні власних фінансових ресурсів.

Розміщення засобів підприємства має велике значення у фі­нансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладені в основні та оборотні засоби, скільки їх знаходиться у сфері виробництва послуг і в сфері обігу, в грошовій та матеріальній формі, значною мірою залежать результати вироб­ничо-фінансової діяльності підпри­ємства.

В готелі “Славутич” значно зросли необоротні активи на 2911,1 тис. грн. (в 2002 році їх було 2239,2 тис. грн., що становило 47,33%, в 2003 році їх кількість була уже 2911,1 тис. грн., що становить 65,45%), що привело до збільшення частки необоротних активів за питомою  вагою на 18,12%. Збільшення відбулося за рахунок придбання основних засобів і нематеріальних активів. Частка оборотних активів відповідно зменшилась, але фактично вони зросли на  227 тис. грн. Якщо в 2002 році оборотні активи становили загалом 2492 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби  — 1881тис. грн. (75,44%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 200 тис. грн. (8,03%), дебіторська заборгованість – 412 тис. грн. (16,53%); то в 2003 році  оборотні активи складали 2719 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 2158 тис. грн. (79,37%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 206 тис. грн. (7,58%), дебіторська заборгованість – 355 тис. грн. (13,06%).  Зросла частка матеріальних оборотних засобів на 278 тис. грн. та зменшилася дебіторська заборгованість на 57 тис. грн. Структура активів в 2003 році покращилася.

В фінансових ресурсах готелю “Славутич” переважає власний капітал. В 2003 році власний капітал готелю “Славутич” зріс на  2865,05 тис. грн., на 73,25%. Загальний капітал підприємства зріс на 66,05% (3158,05 тис. грн.). В 2003 році масова частка власного капіталу зросла.

Коефіцієнт фінансового ризику зменшився з 22,24% до 17,16%  за рахунок збільшення частки власного капіталу готелю “Славутич”,

коефіцієнт фінансової незалежності на початок року склав 81,8%, на кінець року – 85,35%, тобто зріс на 3,55%;

коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився на 3,55% з 18,2% до 14,65%;

коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 22,24% до 17,16% на 5,08%.

Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан готелю “Славутич”, що склався на кінець 2003 року.

В структурі балансу переважають важко реалізовані активи (в 2002 році вони склали 2239,15 тис. грн., що складає 46,83% всіх активів, а в 2003 році їх вартість дорівнювала 5150,2 тис. грн., що склало 64,87%). Повільно реалізовані активи  — на другому місці (в 2002 році їх вартість становила 1780 тис. грн., що складає 37,23%, в 2003 році вартість була 2058 тис. грн., що склало 39,96%). Найбільш ліквідні активи та швидко реалізовані активи знаходяться на останніх місцях. Так, в 2002 році швидко реалізовані  активи становили 11,96% (572 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 3,97% (190 тис. грн.), в 2003 році швидко реалізовані  активи становили 6,61% (525 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 2,59% (206 тис. грн.).

В 2003 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,29 до 0,24 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства і знаходиться в межах допустимих норм.

Для готелю “Славутич” в 2003 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.

В готелі “Славутич” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу:

— підвищення доходів (виручки) від реалізації послуг;

— зниження собівартості реалізованих послуг;

— підвищення рентабельності підприємства;

— проведення управлінських впливів на персонал   підприємства для досягнення підвищення ефективності;

— планування соціального розвитку колективу готелю “Славутич”.

При плануванні діяльності підприємства  повинна  існувати взаємно узгодженість короткострокових завдань управління з довгостроковою метою. Інколи підвищення швидкості обертання активів у довготривалій перспективі майбутнього потребує тимчасового підвищення періоду обертання капіталу. Тобто проблема відповідності стратегії і тактики є актуальною як для загальної політики розвитку підприємства, так і для окремих її напрямів і оптимізації  тривалості обороту капіталу зокрема.

Враховуючи високий динамізм сучасних економічних процесів,  що   відбуваються в країні, управління періодом обороту капіталу повинно враховувати усі існуючі фактори та їх зміни, відповідно чого провадити коригування прийнятих рішень. Напрямки оптимізації тривалості обороту капіталу будуть різними для різних підприємств і у різні періоди часу.

Саме для дотримання цієї умови необхідно враховувати також інший принцип забезпечення оптимізації періоду обороту капіталу  — розробка альтернативних напрямків дій. При наявності в готелі “Славутич” декількох варіантів управлінських рішень вибір конкретного можна здійснити при введенні відповідної системи критеріїв, яка використовується в якості обмежувального фактору. При зміні критеріїв відповідним чином змінюються напрямком дій управлінців.

В 2004 році підприємство планує за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг на 155 тис. грн. отримати чистого прибутку 115,5 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації повинна зрости на 3,2% і становити 9,7%.

В 2004 році прибуток від реалізації послуг готелю “Славутич” зросте порівняно з 2003 роком на 48,3 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 10,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 12,2 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 90,3 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 116,3 тис. грн..

Готель “Славутич” для проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 250 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, готель “Славутич”  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 100 тис. грн. щорічно. Оскільки NVP = 66,987 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України “Про власність”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, С. 249.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 5. Армстронг М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руково­дителем. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. – 184 с.
 6. Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продуктов и процессов. — Мн.: «Экоперспектива», 1999. — 237 с.
 7. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.
 8. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

10. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчаль­ний посібник — Київ: ЦУЛ, 2003. — 385 с.

11. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент. 2-е изд. — М.: Фир­ма Гардарика, 1996. – 248 с.

 1. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.

13. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.

14. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.

 1. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.
 2. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 3. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 4. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.
 5. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.
 6. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.

21. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 1994.— 224 с.

 1. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 2. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

24. Инновационный менеджмент: Курс лекций/ Под.ред. В.Н. Архангельского.- М., 1999. – 348 с.

25. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие.  – Мн.: ООО “Новое знание”, 2000. –216 с.

26. Квартальнов Стратегический менеджмент в туризме.

27. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.

28. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

29. Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.

 1. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 2. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.

32. Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.

33. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.

 1. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству від 27 червня 1997 р.//Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1997.-№12.

35. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.

 1. 36.  Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 2. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.
 3. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 4. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 5. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 6. Слав’юк О. П. Фінанси підприємств. Підручник. К.:КНЕУ, 2002-456с.
 7. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 8. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

44. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.

 1. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 2. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.
 3. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 4. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
 5. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.


Додатки

 

Додаток А

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

Коди

Дата

(рік, місяць, число)

Підприємство готель “Славутич”

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь

за

ЗКГНГ

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Код

На початок

На кінець

Актив

рядка

звітного

звітного

періоду

періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

0 10

300

310

первісна вартість

0 11

330

350

Знос

0 12

30

40

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

Основні засоби:

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

Знос

0 32

500

630

Довгострокові фінансові інвестиції :

які обліковуються за методом участі

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

інші фінансові інвестиції

0 45

20

10

Довгострокова дебіторська заборго-

ваність

0 50

Відстрочені податкові активи

0 60

Інші необоротні активи

0 70

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.