Курсова робота Створення та механізм управління акціонерним товариством

Зміст

 

Вступ. 3

 

 1. Акціонерне товариство, як об’єкт управління. 5

 

 1. Характеристика організаційної структури універмагу “Дарниця”. 12

 

 1. Методи управління ВАТ “Дарниця”. 17

 

 1. Прийняття управлінських рішень. 23

 

 1. Вдосконалення механізму управління. 35

 

Висновки та пропозиції 45

 

Список використаних джерел. 48

 

Додатки. 50

Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та здійснювати ефективне управління.

Функціонування вітчизняних торговельних під­приємств в умовах ринкової економіки зумовлює необхідність адаптованого управління, планування товарного асортименту, який відповідає пот­ребам населення та водночас сприяє прибутковості виробників. У зв’язку з цим доцільним стає використання теоретичних концепцій та практичного інструментарію маркетингу, значною складовою якого є товарна політика. Ство­рення продукту та його розвиток здійснюються підприємствами на основі інноваційної діяльності. Ефективність останньої залежить від використання нау­ково-обгрунтованих підходів до впровадження інновацій. Підґрунтям нарощу­вання інноваційного потенціалу торговельних підприємств України є вирі­шення спектру завдань, визначених державною програмою розвитку та рефор­мування підприємництва.

Механізм управління підприємства має важливе значення в зміцнені його фінансового стану.

В умовах ринку торговельні підприємства встановлюють принципово нові відносини з партнерами, діють властиві ринковій економіці регулятори, виробляються комерційні принципи, спрямовані на цілеспрямовану купівлю-продаж товарів.

Саме тому тема роботи “Створення та механізм управління акціонерним товариством” є досить актуальною.

Метою даної роботи є оцінка стану управління на торгівельному підприємстві в сучасних економічних умовах.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути акціонерне товариство, як об’єкт управління,

— надати характеристику організаційної структури універмагу “Дарниця”,

— розглянути методи управління ВАТ “Дарниця”,

— дослідити прийняття управлінських рішень на підприємстві,

— запропонувати напрямки вдосконалення механізму управління.

Предметом дослідження є механізм управління базового підприємства, що є об’єктом роботи.

Об»єктом  дослідження є ВАТ “Дарниця”.

Теоретичну основу дослідження питання управління торговельного підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Аванесов Ю.А., Бланк І.О., Гребнєв О.І., Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Панкратов Ф.Г., Половцева Ф.П. та інших.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 


1. Акціонерне товариство, як об’єкт управління

 

Управління, яке (в широкому розумінні) є діяльністю, спрямо­ваною на координацію роботи інших людей (трудових колективів), також є складною системою. Диференціація та координація управ­лінської праці, формування рівнів управління здійснюються за допомогою вертикального поділу праці.

Підприємства різняться між собою за розмірами, сферами діяльності, технологічними процесами тощо. Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління — об»єктивно зумовлені загальні напрями або сфери діяльності, сукупність яких забезпечує ефек­тивне кооперування спільної праці [10, c. 64].

За 2003 р. всього одержано доход (без ПДВ) в сумі 17567,919 тис.грн. або 28,75 % до т/об проти 14928,924 тис.грн. або 25,54 % до т/об одержаного в минулому 2002 році, проти запланованого доходу 16746000 тис.грн. або 28,38 % до т/об. Проти минулого року ріст доходу становив 117,7 %.

При запланованих витратах 10809,9 тис.грн. або 18,32 % до т/об фактичні витрати за 2003 р. становили 10792,645 тис.грн. або 17,66 % до т/об. Чистий прибуток за 2003 р становив 4322,5 тис.грн. проти 3198,4 тис.грн. в минулому 2002 році.

 


3. Методи управління ВАТ “Дарниця”

 

Ріст вимог до реалізації товарів викликає адекватні вимоги до методів управління закупівлею товарів. Неодмінною умовою організації закупівельної діяльності в магазині ВАТ “Дарниця” є вивчення ринку закупівель. Для оцінки реальних і потенційних можливостей постачальників можна використовувати наступні критерії:

— характер діяльності і можливості постачальника;

— конкурентне положення постачальника на ринку товарів;

— процедура і порядок виконання комерційних угод;

— імовірність забезпечення необхідних номенклатури й обсягу продукції;

— умови, що гарантують якість товару, що купується;

5. Вдосконалення механізму управління

 

Формування ефективного роздрібного товарообороту є досить складним творчим процесом, що вимагає високої кваліфікації виконавців. Насамперед, формування цієї політики базується на прогнозуванні окремих умов діяльності торгового підприємства, у першу чергу, кон»юнктури споживчого ринку в цілому й обраному його сегменті, що є досить трудомістким процесом. Складність цього процесу полягає й у тім, що при формуванні асортименту йде великий пошук і оцінка альтернативних варіантів стратегічних управлінських рішень, що найбільш повно відповідають місії торгового підприємства ВАТ “Дарниця” і задачам його розвитку. Визначена складність формування товарної політики полягає також у тім, що вона не є незмінною, а вимагає періодичного коректування з урахуванням мінливих умов зовнішнього середовища і виникаючих нових можливостей розвитку торгового підприємства.

Для формування сприятливої громадської думки про магазин ВАТ “Дарниця” та його товари велика увага має приділятися такому засобу інтенсифікації збуту, як «громадський зв»язок» («зв»язок з публікою»). Півникам магазину ВАТ “Дарниця” потрібно проводити бесі­ди, давати інтерв»ю, листуватися з покупцями, зміст листів потім публікують, видають і поширюють проекти, каталоги, прово­дять виставки-продажі, конференції покупців тощо.


Висновки та пропозиції

 

Управління, яке є діяльністю, спрямо­ваною на координацію роботи інших людей (трудових колективів), також є складною системою. Диференціація та координація управ­лінської праці, формування рівнів управління здійснюються за допомогою вертикального поділу праці.

Підприємства різняться між собою за розмірами, сферами діяльності, технологічними процесами тощо. Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління — об»єктивно зумовлені загальні напрями або сфери діяльності, сукупність яких забезпечує ефек­тивне кооперування спільної праці.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства.

Практична реалізація функцій управління акціонерним  товариством здійснюється за допомогою системи методів уп­равління. Привести в дію організовану систему, щоб одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструмен-1ти погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти заведено називати методами управління. Методи управління — це способи впливу на окремих праців­ників і трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей акціонерного товариства.

Відкрите акціонерне товариство “Дарниця” засноване відповідно до Наказу Управління комунального майна Київської міської державної адміністрації від 12 січня 1994 року № 17 шляхом перетворення державного комунального підприємства Універмаг “Дарниця” у відкрите акціонерне товариство.

Ріст вимог до реалізації товарів викликає адекватні вимоги до методів управління закупівлею товарів. Неодмінною умовою організації закупівельної діяльності в магазині ВАТ “Дарниця” є вивчення ринку закупівель.

В 2003 році було укладено з постачальниками на 9 договорів (7,03%) більше ніж в 2002 році. Відсоток виконання догорів в 2003 році зріс з 94,53% до 97,08%, тобто на 2,55% порівняно з 2002 роком. Що свідчить про покращення стану постачання товарів на ВАТ “Дарниця” в 2003 році.

Частина товарів, що надходять безпосередньо від виробників зростає. Так, якщо в 2002 році від виробників надійшло 45,69 тис. грн. товарів (відповідно від оптових постачальників – 65,8 тис. грн.), то в 2003 році від виробників надійшло товарів на 55,2 тис. грн., а від оптових постачальників – 68,4 тис. грн. Саме зміна структури закупок товарів дала змогу переглянути ціни на товари і знизити їх, що в кінцевому результаті дало змогу підняти загальний товарообіг за рахунок збільшення кількості проданих товарів.

Товарооборот ВАТ “Дарниця” в 2003 році зріс на 22,2%. Найбільше зростання відбулося за рахунок таких груп товарів, як тканини, взуття, меблі, годинники, електротовари, інші непродовольчі товари відповідно на 85,6%, 36,4%, 50,2%, 121,0%, 46,3%, 304,9%. А за такими групами товарів, як мило, галантерея,  господарські товари відбулося зменшення товарообороту відповідно на 11,7%, 9%, 4,7%.

Ввиручка від реалізації товарів зросла загалом по підприємству на 23,15%. Найбільше зростання відбулося по таких товарних групах як тканини 93,79%, взуття 51,26%, меблі 50,27%, годинники 143,95%, електротовари 74,73%, інші непродовольчі товари 305,89% порівняно з попереднім 2002 роком.

Задача “Управління роздрібним товарооборотом торговельного підприємства” призначена для забезпечення проведення торгівельним підприємством ВАТ “Дарниця” обліку обсягу проданих товарів на підприємстві.

Розв»язання задачі автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Управління на підприємстві ВАТ “Дарниця” повинно здійснюватися за наступними основними етапами:

— Визначення загального періоду формування стратегії.

— Дослідження факторів зовнішнього середовища і ступеня їхнього впливу на діяльність торговельного підприємства ВАТ “Дарниця”.

— Оцінка сильних і слабких сторін діяльності торговельного підприємства ВАТ “Дарниця”.

— Вибір визначальної стратегічної моделі розвитку ВАТ “Дарниця” з урахуванням стадії його життєвого циклу.

— Формування системи стратегічних цілей з обліком обраної визначальної моделі розвитку.

— Конкретизація цільових показників стимулювання товарообороту за періодами реалізації.

— Формування товарної політики  за окремими найбільш важливими напрямками діяльності.

— Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей стимулювання товарообороту.

— Оцінка розробленої товарної політики.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і росту роздрібного товарообороту ВАТ “Дарниця” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту товарів у його магазині.

Для ВАТ “Дарниця” можна запропонувати заходи по вдосконаленню стимулювання роздрібного товарообороту на основі маркетингових досліджень ринкового середовища.


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV, діє з 1 січня 2004 року.
 2. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Затверджено наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389.
 3. Аванесов Ю. А., Васькин Е. В., Клочко А. Н. Основы коммерции: Учебник. — М.: ТОО «Люкс-Арт», 1999. – 328 c.
 4. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 5. Баскин Л.И., Яковлев О.Т. Резервы ускорения оборота запасов. – М.:Инфра-М, 1999. – 55 с.
 6. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 7. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский ин­ститут менеджмента и бизнеса, 1997.– 408 с.
 8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 9. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.
 10. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 11. Ващекин Н. П. О системе маркетинговой информации // Марке­тинг, 1999. № 1. С. 27-34.
 12. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.
 13. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,2001-272с.
 14. Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпінь: Акад. ДПС, 2001-145с.
 15. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 16. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.
 17. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997. – 314с.
 18. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 19. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 20. Завьялов П. С. Конкуренция — неотъемлемое свойство развитого рынка//Маркетинг. 1997. № 5. С. 3-14.
 21. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.
 22. Исследование рынка потребительских товаров: Практический мар­кетинг. Вып. 5. — М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 2000. – 348с.
 23. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 24. Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.
 25. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.
 26. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 27. Коммерчески-посредническая деятельность на товарном рын­ке. — Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1999. – 294с.
 28. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.
 29. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.
 30. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 31. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
 32. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.
 33. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.
 34. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348с.
 35. Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1997. – 382с.
 36. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.
 37. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 38. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 39. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.
 40. Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами. – М.; Экономика, 1998. – 271 с.


Додатки

Додаток А

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ “Дарниця” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса
Баланс    
                                        на 1  січня           2004  року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 110 165
первісна вартість 0 11 110 165
знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20 1100 770
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 2640 3190
первісна вартість 0 31 2860 3630
знос 0 32 220 440
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестіції 0 45 550 660
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60 44
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 4400 4829
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 990 781
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 1100 1342
готова продукція 130
товари 140 1320 407
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 220 935
первісна вартість 161 220 935
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220 275 1155
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 440 99
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 4345 4719
 1. Витрати майбутніх періодів
270 55 55
БАЛАНС 280 8800 9603
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3850 4400
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 1100 1760
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 4950 6160
 1. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 55 33
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 110 132
Усього за розділом 2. 430 165 165
 1. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 1045 605
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 440 440
Усього за розділом 3. 480 1485 1045
 1. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 770 990
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 1045 880
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 143 143
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 198 176
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом 4. 620 2156 2189
 1. Доходи майбутніх періодів
630 44 44
БАЛАНС 640 8800 9603
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток Б

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ВАТ “Дарниця” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за       рік       2003 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 61983,5 50722,3
Податок на додану вартість 0 15 10330,6 8453,7
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 51652,9 42268,6
Собівартість реалізованої продукції 0 40 38318,6 31440,6
Валовий:
 прибуток 0 50 13334,3 10828,0
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 759,9 1066,8
Адміністративні витрати 0 70 3521,3 3001,2
Витрати на збут 0 80 6144,0 4789,6
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 4428,9 4104,0
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 4428,9 4104,0
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1328,7 1231,2
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 3100,2 2872,8
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 3100,2 2872,8
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка період період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка період період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Курсова робота Створення та механізм управління акціонерним товариством»

 1. Юлія говорит:

  Как приобрести готовую Курсовую робота Створення та механізм управління акціонерним товариством

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.