Курсова робота Системний підхід до управління підприємством

Зміст

 

Вступ. 3

 

 1. Поняття системного підходу до управління підприємством.. 5

 

 1. Система показників, що характеризують ефективність управління підприємством 10

 

 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 13

 

 1. Аналіз ефективності управління підприємством.. 18

 

 1. Вдосконалення системного підходу в управлінні ефективністю діяльності підприємства. 23

 

Висновки та пропозиції 35

 

Список використаних джерел. 39

 

Додатки. 41

Вступ

 

 

З переходом до ринку усе більшого значення набуває комерційна діяльність торговельного підприємства. Вона є неодмінною умовою його ефективної роботи і розвитку. Комерційну діяльність торговельного підприємства варто розглядати в ув»язуванні з зовнішнім середовищем, що охоплює широкий спектр економічних і соціальних питань. Вона повинна базуватися на національній моделі формування ринку, економічних факторах і ринкових відносинах, що складаються. Інакше кажучи, комерційна діяльність визначається реаліями економіки перехідного періоду.

Уміння грамотно, а головне, ефективно торгувати — це тонке мистецтво, у якому покладатися лише на невеликий практичний досвід, здоровий глузд і інтуїцію зараз уже недостатньо. Процес насичення споживчого ринку товарами і зростання конкуренції зажадають від тих, хто недавно влився в цей бізнес і хоче надовго в ньому залишитися, глибоких і всебічних знань його основ у розрізі різних аспектів торгової діяльності.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики комерційної діяльності підприємств торгівлі. Саме тому тема курсової роботи “Системний підхід до управління підприємством” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка системного підходу до управління торговельного підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— вивчення принципів і функцій системного підходу до управління  підприємством;

— вивчення економіко-організаційної характеристики підприємства,

— аналізу ефективності використання системного підходу до управління  підприємством;

— пошуку шляхів удосконалення системного підходу до управління  підприємством.

Предметом дослідження є системний підхід до управління  на торговельному підприємстві.

Об»єктом дослідження є торговельне підприємство ТОВ “РУПЕАН”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.


1. Поняття системного підходу до управління підприємством

 

Етап формування системних підходів у менеджменті розпочався з розглядом орга­нізації як системи, діяльність якої постійно залежить від різноманітних обставин, що змінюються. В основі системного підходу — використання теорії систем, яка у менеджменті сформульована наприкінці 50-х років XX ст.

Система — сукупність взаємопов»язаних та взаємодіючих елемен­тів, яка має на меті досягнення певних цілей і ґрунтується на прин­ципах самоорганізації, синергії і розвитку.

Усі організації (об»єкти управління) є системами, які складаються з таких елементів: структура, завдання, технологія, люди, цілі, ресурси. За способом організації системи бувають закритими (мають фіксовані жорсткі умови, не залежать від навколишнього середовища) і від­критими (взаємодіють із зовнішнім середовищем). Усі організації є відкритими системами.

— виявлення операціональних, тактичних і стра­тегічних субсистем.

Обмеження: відсутність спеціальних методик для певних функцій чи обов»язків менеджерів.


2. Система показників, що характеризують ефективність управління підприємством

 

Аналізуючи систему показників ефективності у вітчизняній науці і практиці, можна виділити наступні групи [29, c. 98]:

 1. Узагальнюючі показники ефективності;
 2. Показники ефективності живої праці (трудових ресурсів);
 3. Показники ефективності використання основних фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень;

 


4. Аналіз ефективності управління підприємством

 

На ТОВ “РУПЕАН” ефективність управління визначають поквартально на основі балансу та звіту про фінансові результати. На підприємстві не проводиться визначення ефективності управління прибутком за окремими товарними групами.

Ефективність управління прибутком на ТОВ “РУПЕАН” можна характеризувати рентабельністю реалізації товарів в 2005 році (табл. 4.1).

Як видно з табл. 4.1 в першому та другому кварталах 2005 підприємство ТОВ “РУПЕАН” отримало чистого прибутку відповідно 1,0 та 8,7 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно 0,184% та 1,62%. В третьому кварталі чистий прибуток зріс порівняно з другим на 1,2 тис. грн. та склав 9,9 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації в третьому кварталі зросла на 0,267% та склала 1,886%, тобто на 524,8 тис. грн. виручки від реалізації підприємство отримало 9,9 тис. грн. чистого прибутку. В четвертому кварталі за рахунок збільшення виручки від реалізації на 45,8 тис. грн. вдалося отримати чистого прибутку 23,9 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 2,302% і становить 4,189%.

Для удосконалення діяльності комерційної служби підприємству ТОВ “РУПЕАН” можна запропонувати проведення рекламної компанії. Робота повинна містити такі етапи:

1) провести вивчення ринку збуту продукції;

2) створення баз даних клієнтів, їх потреб, бажань;

3) створення баз даних конкурентів. Систематизування інформації по конкурентам: обсяг реалізації товарів, нові товари, поява в пресі, прайс-листи, види продукції, і т.д.

4) скласти так званий «портрет споживача» — опис всіх груп клієнтів ТОВ “РУПЕАН” з врахуванням форми власності, що купують, частоти купівлі продукції підприємства.

 


Висновки та пропозиції

 

 

Система — сукупність взаємопов»язаних та взаємодіючих елемен­тів, яка має на меті досягнення певних цілей і ґрунтується на прин­ципах самоорганізації, синергії і розвитку.

Усі організації (об»єкти управління) є системами, які складаються з таких елементів: структура, завдання, технологія, люди, цілі, ресурси. За способом організації системи бувають закритими (мають фіксовані жорсткі умови, не залежать від навколишнього середовища) і від­критими (взаємодіють із зовнішнім середовищем). Усі організації є відкритими системами.

Системний підхід — це принцип дослідження, за якого розгля­дають систему загалом, а не окремі її підсистеми. Його завдання — оптимізація системи в цілому, а не підвищення ефективності її скла­дових підсистем.

Засто­сування теорії систем до менеджменту істотно по­легшує керівникам завдання бачити організацію в єдності її складових, у взаємозв»язку і взаємоза­лежності із зовнішнім середовищем. Системний менеджмент не є концепцією, яка складається з певних положень, а являє собою спосіб мислення стосовно до організації та управління.

Аналізуючи систему показників ефективності у вітчизняній науці і практиці, можна виділити наступні групи:

 1. Узагальнюючі показники ефективності;
 2. Показники ефективності живої праці (трудових ресурсів);
 3. Показники ефективності використання основних фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень;
 4. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів;
 5. Показники економічної ефективності нової техніки (відображення економічної ефективності нової техніки в планових і звітних показниках).

Система показників ефективності доповнюється іншими характеристиками в залежності від цілей, ступеня деталізації і глибини аналізу. В акціонерних товариствах додатково контролюється прибутковість (прибутковість) акцій, що відбиває інтереси акціонерів і майбутніх інвесторів. При аналізі поточної і стратегічної ефективності використовуються показники, що відбивають внутрішню структуру ресурсів і дають додаткову інформацію про ефективність підприємства. Найбільш розповсюдженою є теза, що організація повинна працювати таким чином, щоб забезпечити максимальний доход, що асоціюється з рентабельною роботою, зростанням прибутку і зниженням витрат. Вихідна посилка такого підходу: будь-яка фірма існує для того, щоб максимізувати прибуток (мова йде про прибуток з позиції не разового, але довгострокового її одержання), але тому що на практиці досягти такого максимуму неможливо, застосовується поняття «нормального» прибутку, тобто прибутку, що влаштовує власників бізнесу. Іншим напрямком діяльності фірми лежить потяг до нарощування обсягів виробництва і збуту послуг.

Торговельне підприємство ТОВ “РУПЕАН” займається оптовим та роздрібним продажем хладогентів (фреонів) на ринку України. На підприємстві працює 15 чоловік.

Валовий прибуток підприємства від реалізації протягом 2005 року зростав. В 2 кварталі він зріс на 1,8 тис. грн. (1,39%) порівняно з 1 кварталом, в 3 на 4,4 тис. грн. (3,34%) порівняно з 2 та в 4 на 28,2 тис. грн. (20,72) порівняно з 3. Зростання валового прибутку від реалізації пояснюється збільшенням різниці між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції, тобто збільшенням протягом 2005 року торгової націнки.

Адміністративні витрати та значні витрати на збут негативно вплинули на формування прибутку від реалізації ТОВ “РУПЕАН”. Так в 1 кварталі прибуток від реалізації склав 1,5 тис. грн. В 2 кварталі він зріс на 10,8 тис. грн. порівняно з першим за рахунок зменшення витрат реалізованої продукції. В 3 кварталі прибуток від реалізації зріс на 2,4 тис. грн. порівняно з другим кварталом 2005 року, а в четвертому кварталі прибуток від реалізації зріс на 18,9 тис. грн. порівняно з третім. За 2005 рік підприємство отримало 62,1 тис. грн. прибутку від реалізації, в тому числі 33,6 тис. грн. в четвертому кварталі.

На підприємстві ТОВ “РУПЕАН” протягом 2005 року були відсутні інші операційні доходи,   прибуток від участі в капіталі та інші фінансові доходи. Тобто прибуток від звичайної діяльності підприємства був рівний прибутку від операційної діяльності.

Чистий прибуток ТОВ “РУПЕАН” (прибуток від звичайної діяльності – податок на прибуток) в першому кварталі 2005 року склав 1 тис. грн. На протязі року чистий прибуток зростав і за 4 квартал склав 23,9 тис. грн. В 2 кварталі чистий прибуток зріс порівняно з першим на 7,7 тис. грн., в 3 на 1,2 тис. грн. порівняно з 2 кварталом та в 4 кварталі на 14 тис. грн. порівняно з третім.

На ТОВ “РУПЕАН” ефективність управління визначають поквартально на основі балансу та звіту про фінансові результати. На підприємстві не проводиться визначення ефективності управління прибутком за окремими товарними групами.

Станом на кінець 2005 року на підприємстві ТОВ “РУПЕАН”  зросла прибутковість, порівняно з прибутковістю на протязі 2005 року. В першому та другому кварталах 2005 підприємство ТОВ “РУПЕАН” отримало чистого прибутку відповідно 1,0 та 8,7 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно 0,184% та 1,62%. В третьому кварталі чистий прибуток зріс порівняно з другим на 1,2 тис. грн. та склав 9,9 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації в третьому кварталі зросла на 0,267% та склала 1,886%, тобто на 524,8 тис. грн. виручки від реалізації підприємство отримало 9,9 тис. грн. чистого прибутку. В четвертому кварталі за рахунок збільшення виручки від реалізації на 45,8 тис. грн. вдалося отримати чистого прибутку 23,9 тис. грн.

Значення системного підходу на ТОВ “РУПЕАН” має полягати в тім, що менеджери можуть простіше погоджувати свою конкретну роботу з роботою організації в цілому, якщо вони розуміють систему і свою роль у ній. Це особливо важливо для директора, тому що системний підхід стимулює його підтримувати необхідну рівновага між потребами окремих підрозділів і цілями всієї організації. Він змушує його думати про потоки інформації, що проходять через усю систему, а також акцентує увагу на важливості комунікацій. Системний підхід має допомогти встановити причини прийняття неефективних рішень, він же надає кошти і технічні прийоми для поліпшення планування і контролю.

Структура асортименту в ТОВ “РУПЕАН”  повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів:

— наявність платоспроможного попиту на товар;

— кон’юнктура споживчого ринку;

— наявність пропозиції даного товару з боку виробників.

Для формування асортименту ТОВ “РУПЕАН” необхідно займатися вивченням попиту товари, необхідно проводити опитування споживачів. Особлива роль у торгівлі ТОВ “РУПЕАН” належить організації продажу й обслуговування покупців. Від рівня обслуговування покупців багато в чому залежить ефективність торгівлі.


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2004 року № 436-IV.
 2. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.
 3. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский ин­ститут менеджмента и бизнеса, 1997.– 408 с.
 4. Брэддик У. Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 2004:- 344 с.
 5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 2001.— 224 с.
 6. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 408 с.
 7. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 8. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 1994.— 224 с.
 9. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 10. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 12. Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.
 13. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 14. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.
 15. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 16. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
 17. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.
 18. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.
 19. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348с.
 20. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 21. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.
 22. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 23. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 24. Теорія систем і системний аналіз. Н.Б. Чорней, Р.К. Чорней. К.: МАУП, 2006. – 256 с.
 25. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.
 26. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 27. Чечетов М., Мендрул О. — Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. — №4. – С. 10-19.
 28. Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428с.
 29. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 30. Шук Р. Как стать профессиональным коммерсантом / Пер. с англ. — СПб.: Питер пресс, 1999. – 468с.


Додатки

Додаток А

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ “РУПЕАН” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса
Баланс    
                                        на 1 липня 2005 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 85 110
первісна вартість 0 11 85 110
знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20 800 1100
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 2760 2640
первісна вартість 0 31 2860 2860
знос 0 32 100 220
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45 550
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 3645 4400
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 1670 3410
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 180 220
первісна вартість 161 180 220
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220 241 275
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 341 440
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 2432 4345
 1. Витрати майбутніх періодів
270 20 55
БАЛАНС 280 6097 8800
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3850 3850
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 100 1100
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 3950 4950
 1. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 40 55
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 80 110
Усього за розділом 2. 430 120 165
 1. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 500 1045
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 440
Усього за розділом 3. 480 500 1485
 1. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 300 770
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 1000 1045
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 100 143
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 97 198
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом 4. 620 1497 2156
 1. Доходи майбутніх періодів
630 30 44
БАЛАНС 640 6097 8800
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 


Додаток Б

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ “РУПЕАН” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса
Баланс    
                                        на 1  жовтня 2005 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 110 165
первісна вартість 0 11 110 165
знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20 1100 770
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 2640 3190
первісна вартість 0 31 2860 3630
знос 0 32 220 440
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45 550 660
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60 44
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 4400 4829
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 3410 2530
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 220 935
первісна вартість 161 220 935
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220 275 1155
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 440 99
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 4345 4719
 1. Витрати майбутніх періодів
270 55 55
БАЛАНС 280 8800 9603
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3850 4400
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 1100 1760
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 4950 6160
 1. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 55 33
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 110 132
Усього за розділом 2. 430 165 165
 1. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 1045 605
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 440 440
Усього за розділом 3. 480 1485 1045
 1. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 770 990
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 1045 880
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 143 143
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 198 176
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом 4. 620 2156 2189
 1. Доходи майбутніх періодів
630 44 44
БАЛАНС 640 8800 9603
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток В

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ “РУПЕАН” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса
Баланс    
                                        на 1  січня    2006 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 120 110
первісна вартість 0 11 150 150
знос 0 12 30 40
Незавершене будівництво 0 20 1400 1000
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 2700 2650
первісна вартість 0 31 2800 2800
знос 0 32 100 150
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45 400 500
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 4720 4260
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 3300 3300
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 300 260
первісна вартість 161 300 260
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220 200 400
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 321 657
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 3821 4617
 1. Витрати майбутніх періодів
270 29 33
БАЛАНС 280 8570 8910
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 4050 4050
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 120 500
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 4170 4550
 1. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 30 60
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 120
Усього за розділом 2. 430 30 180
 1. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 500 770
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 440
Усього за розділом 3. 480 500 1210
 1. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 1390 1477
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 2100 1224
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 200 117
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 150 114
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом 4. 620 3840 2932
 1. Доходи майбутніх періодів
630 30 38
БАЛАНС 640 8570 8910
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток Г

Підприємство ТОВ “РУПЕАН”    
  Звіт  
про фінансові результати за 2005 рік
 1. Фінансові результати
тис. грн.
                    Стаття Код І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал
рядка
1 2 3 4 5 6
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 652,2 644,52 629,76 684,72
Податок на додану вартість 0 15 108,7 107,42 104,96 114,12
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 543,5 537,1 524,8 570,6
Собівартість реалізованої продукції 0 40 413,6 405,4 388,7 406,3
Валовий:
 прибуток 0 50 129,9 131,7 136,1 164,3
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 1,5 12,3 14,7 33,6
Адміністративні витрати 0 70 10,3 15,1 14,3 22,7
Витрати на збут 0 80 119,6 102,8 107,1 108
Інші операційні витрати 0 90 542 524,8 510,1 537
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 1,5 12,3 14,7 33,6
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 1,5 12,3 14,7 33,6
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0,5 3,6 4,8 9,7
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 1 8,7 9,9 23,9
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 1 8,7 9,9 23,9
збиток 225

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.