Курсова робота Роль менеджера в укріпленні позицій на світовому ринку

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи ролі менеджера на світовому ринку. 5

1.1. Сутність та принципи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 5

1.2.  Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності на   підприємстві 8

 

Розділ 2. Аналіз позицій підприємства на світовому ринку. 13

2.1. Техніко-економічна характеристика базового підприємства. 13

2.2. Аналіз експортних операцій ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД.. 15

 

Розділ 3. Шляхи підвищення ролі менеджера в укріпленні позицій ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” на світовому ринку. 22

 

Висновки. 30

 

Список використаних джерел. 33

 

Додатки. 35

Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Велике значення для забезпечення ефективності діяльності підприємства на світовому ринку займають багато факторів. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища. Важливе значення в укріпленні позицій на світовому ринку займає менеджер підприємства.

Саме тому тема курсової роботи “Роль менеджера в укріпленні позицій на світовому ринку” є досить актуальною.

Метою даної роботи є підвищення ролі менеджера в укріпленні позицій  підприємства на світовому ринку в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— визначити теоретичні основи ролі менеджера в управлінні підприємством на світовому ринку;

— провести аналіз фінансово-господарського діяльності підприємства;

— визначити ефективність експортних операцій підприємства;

— розглянути напрямки підвищення ролі менеджера в укріпленні позицій на світовому ринку,

— розглянути шляхи вдосконалення управління ефективністю експорту підприємства;

— узагальнити результати роботи.

Предметом дослідження є результати зовнішньоекономічної діяльності базового підприємства.

Об’єктом було обрано підприємство ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД . В роботі використані дані його фінансової звітності за 2002-2003 рр.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Бутинець Ф.Ф., Кириченко О.А.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д.,  Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

 


Розділ 1. Теоретичні основи ролі менеджера на світовому ринку

 

1.1. Сутність та принципи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

Зовнішньоекономічна діяльність пов»язана з проведенням різними господарськими суб»єктами ділових операцій на закордонних ринках. Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід підтвер­джує вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. І навпаки, згортання зовнішньоекономічної діяльності неминуче призводить до уповіль­нення соціально-економічного розвитку країни, виникнення склад­них проблем, які неможливо вирішити не лише в економіці, але і в інших сферах суспільного життя. Тому процес глобалізації та інтер­націоналізації господарського життя можна вважати

Як видно з табл. 2.1 основні економічні показники діяльності ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД в 2003 році значно покращились. В 2003 році були внесені зміни до установчих документів: статутний фонд збільшили на 55 тис. грн. В цьому ж році засновниками були внесені кошти на рахунок підприємства. Залучені кошти дали змогу збільшити обсяг товарної продукції на 110 тис. грн., що становить близько 109,09%. Особливо слід підкреслити зростання чистого прибутку на 17,9 тис. грн., що становить 124,03%. Це відбулось в першу чергу за рахунок повільнішого зростання собівартості реалізованої продукції на 116,88% та незначного зростання фонду оплати праці – на 101,71%. Але зростання середньомісячної заробітної плати також відбулось на 17,5 грн., що становить 103,59%, при цьому середньоспискова чисельність працівників зменшилась лише на одного чоловіка.

2.2. Аналіз експортних операцій ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД

 

Розглянемо дані про експорт підприємством ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД товарів (сухого молока та казеїну) за 2002 та 2003 роки (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Дані про експорт підприємством товарів за 2002-2003 роки

Товар

 

2002 рік 2003 рік
Кількість, тис. уп.

 

Ціна за од., грн.

 

Сума, тис. грн. Кількість, тис. уп.

 

Ціна за од., грн.

 

Сума, тис. грн.

Казеїн

1023 0,39 398,97 1865 0,31 578,15
Сухе молоко 690 0,29 200,1 525 0,29 152,25
Разом 1713 599,07 2390 730,4

 

За даними цієї таблиці визначаємо тенденцію розвитку експорту даної групи товарів за вартістю і структурою. Визначимо, як змінився обсяг експорту в незмінних цінах (фізичний обсяг) і як змінилися в середньому

Отже, в 2003 ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” отримало чистого прибутку за рахунок здійснення зовнішньоекономічних операцій 28,56 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно 3,86%. В 2003 році за рахунок збільшення виручки від реалізації на 17,86 тис. грн. та зменшення витрат вдалося отримати чистого прибутку 55,47 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 3,46% і становить 7,33%. В 2003 році прибуток зріс порівняно з 2002 на 26,91 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 1,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги товарів зріс на 3,46 тис. грн., за рахунок зменшення повної собівартості зріс на 11,24 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації товарів зріс на 11,11 тис. грн..


Розділ 3. Шляхи підвищення ролі менеджера в укріпленні позицій ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” на світовому ринку

 

Поведінка ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” на зовнішньому ринку значною мірою визначається внутрішніми її можливостями і перспективами розвитку при досягнутому рівні стратегічного управління. Ефективна модель сучасного менеджера на підприємстві ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” — це визначений тип особистості, що володіє багато в чому унікальною системою знань і умінь. Найважливішими факторами, що впливають на його ефективність, є умови роботи (наприклад, специфіка передкризового стану, протікання кризи і посткризової ситуації), а також особливості системи управління.

….

CF(E) = (90,909 + 82,645 + 75,131 + 68,301)/4 = 79,25 грн.

PP = 250 / 79,25 = 3,15 роки.

Проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Висновки

 

У сучасному світі чіткіше простежується тенденція до інтеграції в міжнародному економічному просторі. Доказом цього є тісна взаємозалежність виробництва і міжнародної торгівлі. Сьогодні більшість товарів надходить на ринок через зовнішню торгівлю або виготовляється з ви­користанням складників, що завозяться з-за кордону. Процес входження України в систему світогосподарських зв»язків багато в чому залежить від якості прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні ділові операції, як і внутрішні, є результатом визначених управлінських дій: прогнозуван­ня і планування, організації, мотивації, керівництва, контролю і т.д.

Менеджер це член організації, що здійснює управлінську діяльність. Це головна фігура організації. Однак не всі менеджери відіграють однакову роль на фірмі. Це зв»язано з тим, що організації відрізняються одна від однієї, і тому задачі і функції, що виконують менеджери, не ідентичні.

Практика показує, що одні керівники уміло ведуть людей за собою, успішно переборюючи виникаючі труднощі, інші ж у подібних умовах викликають лише недовіру з боку підлеглих і зазнають невдачі. Невміння переконати, мотивувати дії підлеглих і, нарешті, уплинути на людину так, щоб вона захотіла виконати рішення, прийняте менеджером, — свідчення того, що в такого лідера немає повного набору якостей, необхідних менеджеру.

Ефективне керівництво припускає здатність розділити своє бачення проблем з іншими, мотивувати їх для досягнення поставлених цілей, тобто керувати разом з людьми, а не керувати людьми. Люди хочуть, щоб їхній лідер був не тільки і не стільки професіоналом-технократом, орієнтованим винятково на процес виробництва, скільки керівником з «людським обличчям», що має відповідну соціально-психологічну підготовку. У його управлінській діяльності на першому плані повинна бути орієнтація на людину.

В 2002 ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” отримало чистого прибутку за рахунок здійснення експортних операцій 28,56 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно 3,86%. В 2003 році за рахунок збільшення виручки від реалізації на 17,86 тис. грн. та зменшення витрат вдалося отримати чистого прибутку 55,47 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 3,47% і становить 7,33%.

Тобто, в 2003 році прибуток зріс порівняно з 2002 на 26,91 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 1,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги товарів зріс на 3,46 тис. грн., за рахунок зменшення повної собівартості зріс на 11,24 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації товарів зріс на 11,11 тис. грн..

Ефективна модель сучасного менеджера на підприємстві ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” — це визначений тип особистості, що володіє багато в чому унікальною системою знань і умінь. Найважливішими факторами, що впливають на його ефективність, є умови роботи (наприклад, специфіка передкризового стану, протікання кризи і посткризової ситуації), а також особливості системи управління.

Узагальнюючи, можна виділити умови успішної реалізації ролей менеджера ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД”:

 1. Ролі повинні бути взаємозалежні і динамічні. менеджер ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” повинний розуміти, що рольова структура його діяльності недискретна: ролі невіддільні одна від іншої і кожна з ролей знаходиться в розвитку, часом переходячи одна в іншу.
 2. Рольова структура повинна будуватися на основі системного підходу. У будь-якій ситуації домінує визначена роль. Оптимальний її вибір спричиняє вибір відповідних сполучень (комплексу) ролей.

Таким чином, ефективність менеджера на ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” залежить не тільки від того, наскільки реальні особисті характеристики менеджера відповідають якостям, необхідним у певній ситуації, але і від того, наскільки удало він збалансує ситуативний комплекс ролей.

В 2004 році ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” за рахунок проведення заходів з підвищення ефективності експорту планує отримати виручку від реалізації експорту 1200 тис. грн.., чистого прибутку 150 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 12,5%.

ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” для підвищення ефективності експорту  та проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 250 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД”  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 100 тис. грн. щорічно. Оскільки NVP = 66,987 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-ХІІ від 16.04.91, зі змінами та доповненнями. // ВВР. – 1991. — №31. – С. 16.
 2. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2000.-448 с.
 3. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 4. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность — К.: Сирии, 2000. — 196 с.
 5. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. — Житомир: ПП Рута, 2001.-544 с.
 6. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. —532с.
 7. Василенко В.А., Мірошник І.Є. Ситуаційне й операційне управління в системі менеджменту: Навчальний посібник. — М.: МГІУ, 2002. – 345 с.
 8. Василенко В.О., Ткаченко T.I. Стратегічний менеджмент. На­вчальний посібник — Київ: ЦУЛ, 2002. — 356 с.
 9. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчаль­ний посібник — Київ: ЦУЛ, 2002. — 335 с.
 10. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент. 2-е изд. — М.: Фир­ма Гардарика, 1996. – 248 с.
 11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 823 с.
 12. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.
 13. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 408 с.
 14. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. Учебно-практическое пособие. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интэл-Синтез», 2000. — 544 с.
 15. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 16. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.
 17. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.
 18. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 19. Макеева Е. А. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: Курс лекций. – Одеса. Астропринт, 2001. – 196 с.
 20. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.
 21. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 22. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.
 23. Широков Л.А. Исследование систем управления. Том 1. Струк­турное и информационное моделирование систем управления. — МГИУ, 1999.— С. 123.
 24. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Научно-практическое пособие. — К.: Видавництво «Україна», 1994. – 345 с.

 

 


Додатки

 

Додаток А

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса
Баланс    
                                        на 1  січня           2004 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 11 16,5
первісна вартість 0 11 11 16,5
знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20 110 77
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 264 319
первісна вартість 0 31 286 363
знос 0 32 22 44
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45 55 66
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60 4,4
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 440 482,9
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 99 78,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 110 134,2
готова продукція 130 132 40,7
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 22 93,5
первісна вартість 161 22 93,5
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220 27,5 115,5
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 44,0 9,9
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 434,5 471,9
 1. Витрати майбутніх періодів
270 5,5 5,5
БАЛАНС 280 880 960,3
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного Звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 385 440
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 110 176
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 495 616
 1. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 5,5 3,3
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 11 13,2
Усього за розділом 2. 430 16,5 16,5
 1. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 104,5 60,5
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 44 44
Усього за розділом 3. 480 148,5 104,5
 1. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 77 99
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 97,2 81,5
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 14,3 14,3
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 7,3 6,5
з оплати праці 580 19,8 17,6
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом 4. 620 215,6 218,9
 1. Доходи майбутніх періодів
630 4,4 4,4
БАЛАНС 640 880 960,3
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток Б

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за       рік       2003 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1320 1210
Податок на додану вартість 0 15 220 201,6
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1100 1008,4
Собівартість реалізованої продукції 0 40 935 880
Валовий:
 прибуток 0 50 165 128,4
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 16,5 13,2
Адміністративні витрати 0 70 38,5 29,7
Витрати на збут 0 80 16,5 13,2
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 126,5 98,7
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110 3,3 4,4
Інші фінансові доходи 120 2,2 3,3
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 132 106,4
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 39,6 31,9
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 92,4 74,5
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 92,4 74,5
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    Період       період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 497,1 445,3
Витрати на оплату праці 240 327,3 321,8
Відрахування на соціальні заходи 250 123,8 121,7
Амортизація 260 22 16,5
Інші операційні витрати 270 19,8 17,6
Разом 280 990 922,9
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток В

 

Вантажовідправник ТОВ “Каскад-Продакшн ЛТД”                          ІНВОЙС № 97/063
Ліцензія EC № 000001
Вантажоотримувач: Technical Equipment Corp. Контракт № 276/Е від 26.04. 2003.

Покупець: Technical Equipment Corp.

 

P.O. Box 222

 

P.O. Box 222 Atlanta. GA 30305, USA

Місце навантаження м. Київ

Умови поставок СРТ Строк поставки травень 2003 р
Atlanta, GA 30305. USA
Транспорт авіа

Місце  розвантаження   Atlanta

 

Кінцевий пункт Atlanta
Найменування товару

 

Кількість місць Ціна, дол. США за од. Всього, дол. США

 

 1. Казеїн
100 10 1000
 1. Молоко сухе
200 8 1600
Разом 2600
Директор А. В, Астахов

Головний бухгалтер К.К. Костюк

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.