Курсова робота Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 5

 

2. Теоретичні основи проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності підприємства. 11

 

2.1. Мета та інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства  11

 

2.2. Методика проведення аналізу господарської діяльності підприємства  15

 

3. Аналіз господарської діяльності ТОВ “Аква”. 17

 

3.1. Аналіз складу і структури активів та пасивів ТОВ “Аква”. 17

 

3.2. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ “Аква”. 17

 

Висновки. 17

 

Список використаних джерел. 17

 

Додатки. 17

Вступ

 

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своєї господарської діяльності, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками та отримувати прибуток.

Одними із елементів системи управління господарською діяльністю підприємства є економічний аналіз.

Фінансовий стан підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов»язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Саме тому тема курсової роботи “Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства” є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є вивчення господарького стану  базового підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

q       розглянути організаційно-економічну характеристику підприємства;

q       розглянути теоретичні основи проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності підприємства;

q       розглянути мету та інформаційну база аналізу фінансового стану підприємства;

q       розглянути методику проведення аналізу господарської діяльності підприємства;

q       провести економічний аналіз структури активів та пасивів підприємства;

q       провести аналіз фінансового стану підприємства;

q       узагальнити результати роботи, розробити пропозиції.

Предметом дослідження  є господарська діяльність базового підприємства.

Проблемам аналізу та поліпшення аналізу господарської діяльності присвячено ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба видiлити працi Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., та iнших.

Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література.

В якості базового підприємства було обрано підприємство ТОВ “Аква”. В роботі використані дані його звітності за 1998-2001 рр.


1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аква” створено з метою надання послуг, робіт, задоволення громадських потреб у його продукції, здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльностей та їх реалізації в 1996 році.

Основними напрямками діяльності товариства є: торгівля і послуги, виробничо-господарська діяльність, фінансово-економічна діяльність, рекламно-видавнича-діяльність, зовнішньоекономічна діяльність.

ТОВ “Аква” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Солом’янська, 2.

ТОВ «Аква» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та свого Статуту.

Коефіцієнт оберненості грошових коштів (КГК) показує швидкість обороту грошових коштів підприємств а та являє со­бою відношення виручки від реалізації до середньої за період ве­личини грошових коштів по балансу (ГК): КГК= ВР/ГК,                                                                        (2.8)

Середній термін обороту грошових коштів (три­валість періоду обороту в днях) (Тогк) характеризує середній термін їх обертання та розраховується як відношення календарно­го фонду часу за певний період (наприклад, за рік — 365 днів) до коефіцієнту оберненості грошових коштів (КГК) :

Тогк = 365 / КГК,                                                                     (2.9)


3. Аналіз господарської діяльності ТОВ “Аква”

 

3.1. Аналіз складу і структури активів та пасивів ТОВ “Аква”

 

 

Проаналізуємо склад і структуру активів підприємства ТОВ “Аква” за 1998 – 2001 роки.

Як видно з табл. 3.1. необоротні активи ТОВ “Аква” переважають над оборотними і складають відповідно в 1999 та 2000 роках 73,39% та 71,77% від загальної вартості активів. Серед оборотних активів підприємства переважають матеріальні оборотні засоби. Їх вартість у 1999 та 2000 роках становила 63,80% та 80,63% від загальної вартості оборотних активів. Загальна сума активів в 2000 році зменшилася порівняно з 1999 роком на 1471,8 тис. грн. (10,27%).

В 2000 році порівняно з 1999 в загальній структурі активів зросла частка оборотних активів на  1288,2 тис. грн. (1,62% за питомою вагою).

Серед оборотних активів в 2000 році значно зменшилася сума грошових коштів на 753,6 тис. грн. (19,73%  за питомою вагою).

В 2000 році порівняно з 1999 роком зросли матеріальні оборотні засоби та дебіторська заборгованість відповідно на 493,7 тис. грн. (20,28%) та 76,3 тис. грн. (12,56%).

В 2001 році   Тогк = 365/7,556 = 48,31 дні.

В 2000 порівняно з 1999 роком зменшилася тривалість одного обороту грошових коштів на 4,13 дні. Один оборот грошових коштів для ТОВ “Аква” в 2001 році склав 48,31 дні порівняно з 49,89 днів в 2000 році. Грошові кошти в 2001 році оберталися швидше ніж в 2000 році.

Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан ТОВ “Аква” в 2001 році покращився порівняно з минулими 1999 та 2000 роками.


Висновки

 

За результатами проведеної роботи можна зробити такі теоретичні та практичні висновки.

Основними напрямками діяльності ТОВ “Аква” є: торгівля і послуги, виробничо-господарська діяльність, фінансово-економічна діяльність, рекламно-видавнича-діяльність, зовнішньоекономічна діяльність.

На підприємстві ТОВ “Аква” працює 65 працівників. Відповідно до структури штатного розкладу ТОВ “Аква” до його складу входять такі структурні підрозділи:

— господарський (головний інженер, інженер, завгосп, прибиральниці, двірники, вантажники, охоронці);

— торговий ( заступник голови з питань організації торгівлі, менеджер з реклами, продавці);

— бухгалтерія (головний бухгалтер, працівники бухгалтерії, касир).

Обсяг товарообороту (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році виріс на 34,53% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 3901,3 тис. грн., що на 34,53% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1916,53 тис. грн. до 2126,14 тис. грн., у відсотках становить 10,94 %;

— адміністративних витрат з 250,32 тис. грн. до 322,51 тис. грн., що становить 28,84 %;

— витрати на збут з 81,14 тис. грн. до 160,11 тис. грн., що становить 97,33%.

Метою фінансово-економічного аналізу господарської діяльності підприємства є отримання невеликої кількості ключових (найбільш інформативних) параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами та кредиторами.

Інформаційною базою для господарської діяльності підприємства є дані:

— балансу (форма №1);

— звіту про фінансові результати (форма №2);

— звіту про рух грошових коштів (форма №3);

— звіту про власний капітал (форма №4);

— дані статистичної звітності та оперативні дані.

У цілому бухгалтерський баланс складається з активу і пасиву і свідчить про те, як певний час розподілено активи і пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залучено капіталу.

Ліквідність балансу — це ступінь покриття боргових зобов»язань підприємства його активами, строк перетворення яки в гроші відповідає строку погашення платіжних зобов»язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині боргових зобов»язань. Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки з кожної групи активів і пасивів.

Необоротні активи ТОВ “Аква” переважають над оборотними і складають відповідно в 2000 та 2001 роках 71,77% та 67,57% від загальної вартості активів. Серед оборотних активів підприємства переважають матеріальні оборотні засоби. Їх вартість у 2000 та 2001 роках становила 80,63% та 43,78% від загальної вартості оборотних активів. Загальна сума активів в 2001 році зросла порівняно з 2000 роком на 1025,9 тис. грн. (7,98%).

В 2001 році порівняно з 2000 в загальній структурі активів зросла частка оборотних активів на  872,9 тис. грн. (4,2% за питомою вагою).

Серед оборотних активів в 2001 році зросла сума грошових коштів на 993,4 тис. грн. (21,95%  за питомою вагою).

В 2001 році порівняно з 2000 роком зросла дебіторська заборгованість на 835,3 тис. грн. (122,14%) та зменшилися матеріальні оборотні засоби на 955,8 тис. грн. (32,65%).

За період з 1998 по 2001 рік питома вага необоротних активів зменшилася на 2,83%, а оборотних активів відповідно зросла на 2,83%.

В структурі пасивів ТОВ “Аква” переважає власний капітал. Його вартість на протязі 1998 – 2001 років зменшується. В 2000 році порівняно з 1999 вартість власного капіталу зменшилася на 107,2 тис. грн., а в 2001 порівняно з 2000 – на 489,6 тис. грн.

Продуктивність праці в 2001 році зросла на 11,66 тис. грн. тобто на  30,39 % відносно попереднього року.

Рентабельність поточних витрат зросла в 2001 році з 5,11 % до 19,58% на 14,47%. Рівень рентабельності реалізації зріс в 2001 році на 9,76% з 4,43% до 14,20%. Рентабельність основної діяльності зросла з 4,05% до 13,64% на 9,59%. Рентабельність підприємства зросла з 3,1% до 9,94% на 6,84%. Рентабельність оборотних активів зросла на 6,13% (8,61% – 2,48%). Рентабельність основного капіталу зросла на 2,09% з 0,7% до 2,79%.

Платіжна нестача коштів становить в 1999 – 2001 роках відповідно 1246,8 тис. грн., 775,8 тис. грн. та 1297,9 тис. грн. В 2001 році порівняно з 2000 відбулося збільшення грошових коштів з 19,6 тис. грн. до 1013 тис. грн., але найбільш строкові зобов’язання зросли в більшій мірі тому платіжна недостача зросла з 775,8 до 1297,9 тис. грн.

В 2000 році коефіцієнт абсолютної ліквідності ТОВ “Аква” знизився з 0,383 до 0,025 за рахунок збільшення негативних грошових потоків (видатків). В 2001 році коефіцієнт абсолютної ліквідності ТОВ “Аква” зріс з 0,025 до 0,438 за рахунок збільшення позитивних грошових потоків (надходжень) і знаходиться в межах допустимих норм. Для ТОВ “Аква” в 2001 коефіцієнт швидкої ліквідності знизився зріс вище допустимого значення 1 і становить 1,096.  Для ТОВ “Аква” в 2000 коефіцієнт покриття зріс з 1,888 до 4,565, а в 2001 знизився до 1,949 та знаходиться в межах допустимих норм.

Позитивно вплинув в 2001 році на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,378. За рахунок збільшення залишку грошових коштів з 19,6 до 1013 тис. грн. коефіцієнт покриття зріс на 0,43. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 2,994. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 2,616.

Коефіцієнт незалежності в 2001 році зменшився на 0,104 за рахунок збільшення поточних зобов’язань підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості в 2001 році зменшився на 0,104 за рахунок збільшення поточних зобов’язань підприємства.

Отже, за результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що стан господарської діяльності ТОВ “Аква” в 2001 році покращився порівняно з минулими 1998 — 2000 роками.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України “Про власність”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, С. 249.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 7. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 8. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 9. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.
 10.  Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 11. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.
 12. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
 13. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 14. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 15. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 16. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 17. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 18. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
 19.  Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 


Додатки

 

Додаток А
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ “Аква” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            2000 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10   100
  первісна вартість 0 11   100
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1500 1000
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 7630 9418,9
  первісна вартість 0 31 8000 9889,8
  Знос 0 32 370 470,9
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 9130 10518,9
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100    
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 2833,9 2433,9
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 506,6 607,6
  первісна вартість 161 506,6 607,6
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 499,1 773,2
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 3839,6 3814,7
  3. Витрати майбутніх періодів 270    
  БАЛАНС 280 12969,6 14333,6
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11000 11000
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340 950,6 1042,54
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 11,1 121,06
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 11961,7 12163,6
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 0 0
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 0 0
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 101 150
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 101 150
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 899 2006,1
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550    
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 2,2 3,9
  з оплати праці 580 5,7 10
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 906,9 2020
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 12969,6 14333,6
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Б
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ “Аква” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            2001 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 100 110
  первісна вартість 0 11 100 135
  Знос 0 12   25
  Незавершене будівництво 0 20 1000 1000
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 9418,9 8120,7
  первісна вартість 0 31 470,9 490,8
  Знос 0 32 9889,8 8611,5
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 10518,9 9230,7
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100    
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 2433,9 2927,6
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 607,6 653,9
  первісна вартість 161 607,6 653,9
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 773,2 19,6
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 3814,7 3601,1
  3. Витрати майбутніх періодів 270   30
  БАЛАНС 280 14333,6 12861,8
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11000 11000
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340 1042,54 966,4
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 121,06 90,0
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 12163,6 12056,4
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 0 8,6
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 0 8,6
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 150 10
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 150 10
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 2006,1 770,12
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550    
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 3,9 4,68
  з оплати праці 580 10 12
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2020 786,8
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 14333,6 12861,8
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток В

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ “Аква” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 120
  первісна вартість 0 11 135 175
  Знос 0 12 25 55
  Незавершене будівництво 0 20 1000 1000
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 8120,7 8263,7
  первісна вартість 0 31 490,8 500,8
  Знос 0 32 8611,5 8764,5
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 9230,7 9383,7
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100    
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 2927,6 1971,8
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 653,9 1519,2
  первісна вартість 161 653,9 1519,2
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 19,6 1013
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 3601,1 4504
  3. Витрати майбутніх періодів 270 30  
  БАЛАНС 280 12861,8 13887,7
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11000 11000
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340 966,4 179,07
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 90,0 387,73
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 12056,4 11566,8
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 8,6 12,2
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 8,6 12,2
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 10 10
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 10 10
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 770,12 2229,24
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550    
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 4,68 5,46
  з оплати праці 580 12 14
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 786,8 2248,7
  5. Доходи майбутніх періодів 630   50
  БАЛАНС 640 12861,8 13887,7
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Г

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ “Аква” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за   рік      1999 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2614,3 2432,1
  Податок на додану вартість 0 15 435,72 405,4
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2178,6 2026,8
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1633,9 1523,1
  Валовий:      
   прибуток 0 50 544,64 503,7
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 255,1 231,2
  Витрати на збут 0 80 74,5 69,1
  Інші операційні витрати 0 90 52,1 47,8
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 162,94 155,6
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 10,0 12,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 172,92 167,6
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 51,88 50,3
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 121,06 117,3
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 121,06 117,3
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

Додаток Д

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ “Аква” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2000 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2900,0 2614,3
  Податок на додану вартість 0 15 483,33 435,72
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2416,67 2178,6
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1916,53 1633,9
  Валовий:      
   прибуток 0 50 500,14 544,64
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 250,32 255,1
  Витрати на збут 0 80 81,14 74,5
  Інші операційні витрати 0 90 51,11 52,1
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 117,57 162,94
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 11,0 10,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 128,57 172,92
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 38,57 51,88
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 90,0 121,06
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 90,0 121,06
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

Додаток Е

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ “Аква” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2001 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3901,3 2900,0
  Податок на додану вартість 0 15 650,22 483,33
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3251,08 2416,67
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 2126,14 1916,53
  Валовий:      
   прибуток 0 50 1124,94 500,14
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 322,51 250,32
  Витрати на збут 0 80 160,11 81,14
  Інші операційні витрати 0 90 110,01 51,11
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 532,31 117,57
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 21,59 11,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 553,9 128,57
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 166,17 38,57
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 387,73 90,0
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 387,73 90,0
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.