Курсова робота Аналіз витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Місце і роль аналізу в системі управління витратами підприємства. 5

 

2. Економічний зміст витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси  11

 

3. Огляд нормативно-правової бази і спеціальної літератури по темі дослідження  13

 

4. Організаційно-економічна характеристика базового  підприємства. 16

 

5. Організаційно-інформаційно модель аналізу витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси. 21

 

6. Загальний аналіз витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси  25

 

7. Аналіз впливу основних факторів на витрати підприємства на паливно-енергетичні ресурси. 29

 

8. Методика аналізу витрат на паливно-енергетичні ресурси в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. 31

 

9. Узагальнення результатів аналізу. 36

 

Висновки і пропозиції37

 

Список використаної літератури. 39

 

Додатки. 43

Вступ

 

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку напряму залежить від рівня витрат підприємства.

Для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління фінансовими результатами господарської діяльності та добиватися зменшення витрат.

Підприємство — незалежно від його правової форми — працює для того, щоб отримати прибуток. Для виготовлення кінцевої продукції, яку продадуть на ринку, воно ку­пує різні ресурси. Витрати виробництва є вартістю ре­сурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції підприємства. В економічній науці розрізняють економічні та бухгалтерські витрати. Першим видом витрат більше оперують економісти-теоретики, другим — бухгалтери.

Наявність витрат зумовлена тим, що ресурси є обмеженими та можуть використовуватися за різним призначенням. Застосування певних ресурсів для виробництва одного блага означає, що їх уже не можна вживати для виробництва іншого блага. Іншими словами, витрати передбачають відмову від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг.

Саме тому тема курсової роботи “Аналіз витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси” є досить актуальною.

Теоретичну основу дослідження питання аналізу витрат склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених.

Метою даної роботи  є оцінка аналізу витрат на паливно-енергетичні ресурси підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

Вступ

— розглянути місце і роль аналізу в системі управління витратами підприємства,

— вивчити економічний зміст витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси,

— зробити огляд нормативно-правової бази і спеціальної літератури по темі дослідження,

— розглянути організаційно-економічну характеристику базового підприємства,

— розглянути організаційно-інформаційну модель аналізу витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси,

— провести загальний аналіз витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси,

— провести аналіз впливу основних факторів на витрати підприємства на паливно-енергетичні ресурси,

— розглянути методику аналізу витрат на паливно-енергетичні ресурси в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Предметом дослідження є витрати на паливно-енергетичні ресурси базового підприємства.

Об’єктом дослідження було обрано підприємство ТОВ «Рамтех». В роботі використані дані його бухгалтерської звітності за 2002-2003 рр.

 

 

 

 


1. Місце і роль аналізу в системі управління витратами підприємства

 

Економічний аналіз витрат на ТОВ «Рамтех»  розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану

Рис. 4.2. Динаміка основних показників ТОВ «Рамтех»  за 2002-2003 рр.


5. Організаційно-інформаційно модель аналізу витрат підприємства на паливно-енергетичні ресурси

 

Розглянемо організаційно-інформаційну модель аналізу витрат на паливно-енергетичні ресурси ТОВ «Рамтех».

Побудова організаційно-інформаційної моделі є способом фор­малізації

..

1 Бензин та інші продукти переробки нафти 162,905 94,86 180,722 94,05 17,817 110,94 -0,81
2 Електроенергія 2,52 1,47 3,787 1,97 1,267 150,28 0,50
3 Теплова енергія 3,84 2,24 4,51 2,35 0,67 117,45 0,11
4
Вугілля
2,47 1,44 3,14 1,63 0,67 127,13 0,20
Разом витрат на паливно-енергетичні ресурси 171,735 100,00 192,159 100,00 20,424 111,89  

 

Як видно з табл. 6.2 витрати на паливно-енергетичні ресурси ТОВ “Рамтех” в 2003 році зросли на 20,424 (11,89%) порівняно з 2002 роком за рахунок збільшення товарообігу.


7. Аналіз впливу основних факторів на витрати підприємства на паливно-енергетичні ресурси

 

Усі явища і процеси господарської діяльності ТОВ «Рамтех»  знаходяться у взаємозв»язку, взаємозалежності й обумовленості. Одні з них безпосередньо зв»язані між собою, інші — побічно. Кожне явище можна розглядати як причину і як наслідок. Кожен результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. Ніж детальніше досліджується вплив факторів на величину результативного показника, тим точніше результати аналізу й оцінка якості роботи підприємств. Звідси важливим методологічним питанням в аналізі господарської діяльності є вивчення і вимір впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників. Без глибокого і усебічного вивчення факторів не можна зробити обґрунтовані висновки про результати діяльності, виявити резерви виробництва, обґрунтувати плани й управлінські рішення.

Висновки і пропозиції

 

Витрати палива и електроенергії, що використовуються на технологічні, енергетичні, рухомі та інші виробничі потреби підприємства. Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії, а також на трансформацію і передачу придбаної енергії до місця її споживання включаються до відповідних елементів витрат.

Підприємство ТОВ «Рамтех» було створене наприкінці 2001 року. Підприємство ТОВ «Рамтех» є юридичною особою, має самостійний баланс і є власником свого відокремленого майна, виконує права власника у відповідності із цілями своєї діяльності та призначенням майна, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи.

Основні показники діяльності ТОВ «Рамтех» зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2002 роком.

Результати аналізу свідчать про матеріаломісткий характер виробництва ТОВ «Рамтех»: частка матеріальних витрат у попередньому періоді 2002 р. становила 72,4 %, у звітному — 74,59 %. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 21,84 – 18,25 = 3,59 пун­кта перевищили темпи збільшення повної собівартості. Лише на десяту частину сукупні витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньо­му періоді — 11,87 %, у звітному — 10,48 %. Темпи збільшення витрат на оплату праці майже в чотири раза нижчі, ніж загальні темпи збільшення витрат (18,25:4,4). Високими темпами збільшувалась амортизація, що призвело до збільшення частки витрат засобів праці в сукупних витратах на 0,09%.

До витрат на паливно-енергетичні ресурси ТОВ «Рамтех» можна віднести витрати:

бензину та інших продуктів переробки нафти,

електроенергії;

теплової енергії;

вугілля.

Витрати на паливно-енергетичні ресурси ТОВ “Рамтех” в 2003 році зросли на 20,424 (11,89%) порівняно з 2002 роком за рахунок збільшення товарообігу.

Витрати на паливно-енергетичні ресурси в 2003 році зросли порівняно з 2002 на 17,817 тис. грн. за рахунок таких факторів:

обсягу використання витрат на паливно-енергетичні ресурси   на 103,1 тис. грн.;

структури витрат  на 57,13 тис. грн.;

зміни структури питомих витрат на паливно-енергетичні ресурси на 17,94 тис. грн.

Задача “Аналіз витрат на паливно-енергетичні ресурси” призначена для забезпечення проведення під­приємством автоматичного аналізу витрат на паливно-енергетичні ресурси.

Розв»язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

 


Список використаної літератури

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 3. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 4. Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 248 с.
 7. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.
 8. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансово-хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 342 с.
 9. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 10. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 298 с.
 11. Берзинь И.Э. Экономика фирмы. – М.: Институт международного права и экономики, 1997.  – 348с.
 12. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 13. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 1998.- 480 с.
 14. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.
 15. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998. – 492 с.
 16. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 17. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 18. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997.  – 482 с.
 19. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Ви­ща Ішс., 1997. -383с.
 20. Виханский О.С. Стратегическое управление — М.: Гароарика,1998.
 21. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.
 22. Вяткин В.Н., Хэмптон В.В., Казак А.Ю. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. – Екатеринбург: Издательский дом «ЯВА», 1998.
 23. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.
 24. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 25. Глущенко В.В. и др. Финансово-кредитный механизм в условиях развития хозрасчета / В.В. Глущенко, В.Г. Новиков, М.Я. Коро­бов. — X.: Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990. — 176 с.
 26. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. – СПб.: Специальная литература, 1995.
 27. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997.
 28. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 29. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.
 30. Грушко В.І., Пилипченко О.І. Фінансові ризики. Навчальний посібник. -К.: Знання: 1998. — 188 с.
 31. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 32. Добровенский В.С. Обеспечение доходности предприятия – Л: Научная мысль,1995.
 33. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 34. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 35. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.
 36. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 37. Ирвин Д. Финансовый контроль. – М.: Финансы и статистика, 1998.
 38. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 39. Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.
 40. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 41. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.
 42. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.
 43. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.
 44. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 45. Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.
 46. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
 47. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 48. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.
 49. Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995
 50. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 51. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.
 52. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. — №3.
 53. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 54. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М.. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 798 с.
 55. Методика інтегральної оцінки інвестаційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1998.-№7.
 56. Нестеренко А.Г. Прибыль и рентабельность на торговом предприятии. – М., 1995.
 57. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.
 58. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.
 59. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 60. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.
 61. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 62. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 63. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ­ный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.
 64. Рукина С.В. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебное пособие. — М.: Експертное бюро — М, 1997 — 176 с.
 65. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.
 66. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 67. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь и др. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 368 с.
 68. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 69. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 70. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 71. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.
 72. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.
 73. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. — М.: Финансы и статисти­ка, 1995. — 432 с.
 74. Финансы промышленности: Учебник / Д.С. Моляков и др. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 224 с.
 75. Финансы СССР. Учебник для вузов. Под ред. М.К. Шерменёва. — М.: «Финансы» 1977. — 360 с.


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ «Рамтех» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 4 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 20,8 16,6
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 411,3 1738,2
  первісна вартість 0 31 867,0 3757,6
  Знос 0 32 455,7 2019,4
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45 2,5 7,3
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 434,6 1762,1
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 192,3 305,4
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 6,6 10,5
  готова продукція 130 115,4 111,5
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 101,2 117,0
  первісна вартість 161 103,2 119,5
  резерв сумнівних боргів 162 2 2,5
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 12,0 9,0
  за виданими авансами 180 5,0 2,5
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 95,6 157,1
  Поточні фінансові інвестиції 220   30
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 51,0 29,6
  в іноземній валюті 240 6,2 14,5
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 585,2 787,2
  3. Витрати майбутніх періодів 270    
  БАЛАНС 280 1019,8 2549,3
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 13,9 13,9
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 739,2 2012,7
  Резервний капітал 340 3,5 3,5
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 7,3 331,6
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 763,8 2361,7
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430    
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450 28,0 13,6
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 28,0 13,6
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 40,0 30,0
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510 8,6 6,0
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 122,5 64,2
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 11,0 9,1
  з позабюджетних платежів 560 2,0 1,1
  зі страхування 570 2,8 2,0
  з оплати праці 580 14,2 13,8
  з учасниками 590 24,2 43,8
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 2,7 4,1
  Усього за розділом 4. 620 228,0 174,1
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 1019,8 2549,3
                                                       Керівник                     М.П.

 

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ «Рамтех» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3901,3 2900,0
  Податок на додану вартість 0 15 650,22 483,33
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3251,08 2416,67
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 2126,14 1916,53
  Валовий:      
   прибуток 0 50 1124,94 500,14
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 322,51 250,32
  Витрати на збут 0 80 160,11 81,14
  Інші операційні витрати 0 90 110,01 51,11
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 532,31 117,57
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 21,59 11,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 553,9 128,57
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 166,17 38,57
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 387,73 90,0
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 387,73 90,0
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 2027,95 1664,5
  Витрати на оплату праці 240 285,02 273,01
  Відрахування на соціальні заходи 250 105,45 101,01
  Амортизація 260 180,05 150,08
  Інші операційні витрати 270 120,3 110,5
  Разом 280 2718,77 2299,1
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.