Курсова робота Аналіз витрат діяльності підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

1.Місце та роль економічного аналізу в системі управління витратами ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі». 5

 

2. Економічний зміст валових витрат підприємства. 11

 

3. Огляд нормативно-правового забезпечення та спеціальної літератури з питань аналізу витрат. 15

 

4. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі»  18

 

5. Організаційно-інформативна модель аналізу валових витрат. 23

 

6. Загальний  аналіз  валових витрат ТОВ  «Коммунікейшн Технолоджі»  27

 

7. Факторний аналіз валових витрат. 29

 

8. Аналіз витрат за видами. 31

 

9. Методика аналізу валових витрат в умовах застосування комп»»ютерних технологій. 34

 

Висновки та пропозиції36

 

Список використаних джерел. 39

 

Додатки. 43

Вступ

 

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку напряму залежить від рівня витрат підприємства.

Для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління фінансовими результатами господарської діяльності та добиватися зменшення витрат.

Підприємство — незалежно від його правової форми — працює для того, щоб отримати прибуток. Для виготовлення кінцевої продукції, яку продадуть на ринку, воно ку­пує різні ресурси. Витрати виробництва є вартістю ре­сурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції підприємства. В економічній науці розрізняють економічні та бухгалтерські витрати. Першим видом витрат більше оперують економісти-теоретики, другим — бухгалтери.

Наявність витрат зумовлена тим, що ресурси є обмеженими та можуть використовуватися за різним призначенням. Застосування певних ресурсів для виробництва одного блага означає, що їх уже не можна вживати для виробництва іншого блага. Іншими словами, витрати передбачають відмову від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг.

Саме тому тема курсової роботи “Аналіз господарської діяльності” є досить актуальною.

Теоретичну основу дослідження питання аналізу витрат склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених.

Метою даної роботи  є оцінка аналізу витрат діяльності підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути місце, та роль економічного аналізу в системі        управління витратами ТОВ » Коммунікейшн Технолоджі»,

— розкрити економічний зміст валових витрат підприємства,

— зробити огляд нормативно-правового забезпечення та спеціальної літератури з питань аналізу витрат,

— розглянути організаційно-економічну характеристику ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі»,

— зробити організаційно-інформативну модель аналізу валових витрат,

— провести загальний  аналіз  валових витрат ТОВ  «Коммунікейшн Технолоджі»,

— провести факторний аналіз валових витрат,

— провести аналіз витрат за видами,

— розглянути методику аналізу валових витрат в умовах застосування комп»»ютерних технологій.

Предметом дослідження є валові витрати базового підприємства.

Об’єктом дослідження було обрано підприємство ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі». В роботі використані дані його бухгалтерської звітності за 2002-2003 рр.

 

 

 

 

1.Місце та роль економічного аналізу в системі управління витратами ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі»

 

Економічний аналіз витрат на ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі»  розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності підприємства.

Аналіз (від грец. analisis — розкладання, розчленування) — метод наукового дослідження, який полягає в уявному або реаль­ному розчленуванні цілого на складові та виділенні окремих сто­рін, властивостей, зв»»язків. Таке розчленування дає змогу з»»ясувати внутрішню суть і природу процесу, який вивчається, його залеж­ність від факторів формування.

— собівартості реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1916,53 тис. грн. до 2126,14 тис. грн., що у відсотках становить 10,94 %;

— адміністративних витрат з 250,32 тис. грн. до 322,51 тис. грн., що становить 28,84 %;

— витрати на збут з 81,14 тис. грн. до 160,11 тис. грн., що становить 97,33%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, зросли з 51,11 тис. грн. до 110,01 тис. грн.

Але все це не спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності. Він зріс з 117,57 тис. грн. до 532,31 тис. грн., у відсотках це склало 352,78 % ; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) в 2003 році дорівнює 13,64 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2003 році позитивний вплив мала сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 21,59 тис. грн.

2718,77/3901,3 = 0,6969 грн. = 69,69 коп.

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції зменшились на 12,1% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення со­бівартості відповідно на 34,53% та 18,25 %.


7. Факторний аналіз валових витрат

 

Усі явища і процеси господарської діяльності ТОВ  «Коммунікейшн Технолоджі» знаходяться у взаємозв»»язку, взаємозалежності й обумовленості. Одні з них безпосередньо зв»»язані між собою, інші — побічно. Кожне явище можна розглядати як причину і як наслідок.

Кожен результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів, чим детальніше досліджується вплив факторів на величину результативного показника, тим точніше результати аналізу й оцінка якості роботи підприємств. Звідси важливим методологічним питанням в аналізі господарської діяльності є вивчення і вимір впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників. Без глибокого і усебічного вивчення факторів не можна зробити обґрунтовані висновки про результати діяльності, виявити резерви виробництва, обґрунтувати плани й управлінські рішення.

Рис. 9.1. Схема інформаційних зв»»язків задачі МВ 1596

 

 

Висновки та пропозиції

 

 

Економічний аналіз витрат на ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі»  розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності підприємства.

Економічні витрати, або альтернативна вартість, будь-якого ресурсу у виробництві певного блага є вартістю його найкращого альтернативного застосування.

Витрати утворюються в процесі фор­мування та використання ресурсів для досягнення певної мети. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвестиційні та поточні (операційні) витрати, пов»»язані з безпосереднім вико­нанням підприємством своєї основної функції — ви­готовлення продукції (надання послуг).

П(С)БО 16 “Витрати” визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати операційної діяльності підприємства та її розкриття в фінансовій звітності. Витрати операційної діяльності групуються за  такими економічними елементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі» працює на ринку передових інформаційних технологій та комп’ютерних систем.

Підприємство здійснює:

— консалтингові послуги по створенню і підтримці інформаційних систем;

— монтаж, тестування, настроювання і підтримка структурованих кабельних систем (Atcatel Cable System).  На початковому етапі фахівці підприємства розробляють ескізний проект кабельної системи замовника для оцінки вартості інформаційної системи. Вартість «чистового» проектування входить у вартість устаткування і робіт з монтажу і тестування кабельної системи Замовника;

— постачання апаратних засобів ведучих світових виробників 3Com, Cisco, Zyxel, Tainet, ADC (Pair Gain), Intel, Nortel, HP, Rad, Eicon;

— зборка, настроювання і тестування робочих станцій і серверів будь-якої конфігурації під замовлення. Підприємство здійснює зборку робочих станцій і серверів, орієнтованих на роботу із сучасними мережними додатками. Робочі станції, що поставляються, і сервери мають оптимальне співвідношення «ціна — продуктивність — надійність» і повною мірою відповідають вимогам проектованого корпоративного стандарту інформаційної системи Замовника.

— постачання програмного забезпечення ведучих світових вендоров Microsoft, Novell, SCO, Citrix, Oracle, Computer Associated, ABBYY, Лабораторія Касперского, PROMPT;

— створення інформаційних баз даних під конкретну бізнес-логіку.

На ТОВ  «Коммунікейшн Технолоджі» проводиться загальний аналіз динаміки витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції. Валові витрати за попередній період 2002 року становлять 2299,1 тис. грн.., за звітний 2003 рік — 2718,77 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням матеріальних витрат: сукупні витрати збільшились на 18,25 %, а матеріальні — на 21,84 %.

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції зменшились на 12,1% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення со­бівартості відповідно на 34,53% та 18,25 %.

В 2003 році порівняно з 2002 за рахунок збільшення випуску продукції сума витрат зросла на 15 тис. грн.  За рахунок зміни структури випуску продукції сума витрат також зросла на 101,3 тис. грн. Це свідчить про те, що в загальному випуску продукції збільшилася частка затратомісткої продукції. Через підвищення рівня питомих змінних витрат перевитрата витрат на виробництво продукції склала 220,3. Постійні витрати зросли в порівнянні з 2002 роком на 83,07, що також послужило однієї з причин збільшення загальної суми витрат.

Частка матеріальних витрат у попередньому періоді 2002 р. становила 72,4 %, у звітному — 74,59 %. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 3,59 пун­кта перевищили темпи збільшення повної собівартості. Лише на десяту частину сукупні витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньо­му періоді — 11,87 %, у звітному — 10,48 %. Темпи збільшення витрат на оплату праці майже в чотири раза нижчі, ніж загальні темпи збільшення витрат (18,25:4,4). Високими темпами збільшувалась амортизація, що призвело до збільшення частки витрат засобів праці в сукупних витратах на 0,09%.

Задача “Аналіз валових витрат” призначена для забезпечення проведення під­приємством автоматичного аналізу витрат.

Розв»»язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.


Список використаних джерел

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 3. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 248 с.
 7. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.
 8. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансово-хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 342 с.
 9. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 10. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 298 с.
 11. Берзинь И.Э. Экономика фирмы. – М.: Институт международного права и экономики, 1997.  – 348с.
 12. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 13. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 1998.- 480 с.
 14. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.
 15. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998. – 492 с.
 16. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 17. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 18. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997.  – 482 с.
 19. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Ви­ща Ішс., 1997. -383с.
 20. Виханский О.С. Стратегическое управление — М.: Гароарика,1998.
 21. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.
 22. Вяткин В.Н., Хэмптон В.В., Казак А.Ю. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. – Екатеринбург: Издательский дом «ЯВА», 1998.
 23. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.
 24. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 25. Глущенко В.В. и др. Финансово-кредитный механизм в условиях развития хозрасчета / В.В. Глущенко, В.Г. Новиков, М.Я. Коро­бов. — X.: Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990. — 176 с.
 26. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. – СПб.: Специальная литература, 1995.
 27. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997.
 28. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 29. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.
 30. Грушко В.І., Пилипченко О.І. Фінансові ризики. Навчальний посібник. -К.: Знання: 1998. — 188 с.
 31. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 32. Добровенский В.С. Обеспечение доходности предприятия – Л: Научная мысль,1995.
 33. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 34. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 35. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.
 36. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 37. Ирвин Д. Финансовый контроль. – М.: Финансы и статистика, 1998.
 38. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 39. Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.
 40. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 41. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.
 42. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.
 43. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.
 44. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 45. Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.
 46. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
 47. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 48. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.
 49. Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995
 50. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 51. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.
 52. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. — №3.
 53. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 54. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М.. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 798 с.
 55. Методика інтегральної оцінки інвестаційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1998.-№7.
 56. Нестеренко А.Г. Прибыль и рентабельность на торговом предприятии. – М., 1995.
 57. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.
 58. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.
 59. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 60. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.
 61. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 62. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 63. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ­ный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.
 64. Рукина С.В. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебное пособие. — М.: Експертное бюро — М, 1997 — 176 с.
 65. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.
 66. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 67. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь и др. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 368 с.
 68. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 69. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 70. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 71. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.
 72. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.
 73. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. — М.: Финансы и статисти­ка, 1995. — 432 с.
 74. Финансы промышленности: Учебник / Д.С. Моляков и др. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 224 с.
 75. Финансы СССР. Учебник для вузов. Под ред. М.К. Шерменёва. — М.: «Финансы» 1977. — 360 с.


Додатки

Додаток А

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 1  січня            200 4 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10
первісна вартість 0 11
Знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20 20,8 16,6
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 411,3 1738,2
первісна вартість 0 31 867,0 3757,6
Знос 0 32 455,7 2019,4
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45 2,5 7,3
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 434,6 1762,1
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 192,3 305,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 6,6 10,5
готова продукція 130 115,4 111,5
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 101,2 117,0
первісна вартість 161 103,2 119,5
резерв сумнівних боргів 162 2 2,5
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 12,0 9,0
за виданими авансами 180 5,0 2,5
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 95,6 157,1
Поточні фінансові інвестиції 220 30
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 51,0 29,6
в іноземній валюті 240 6,2 14,5
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 585,2 787,2
3. Витрати майбутніх періодів 270    
БАЛАНС 280 1019,8 2549,3
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 13,9 13,9
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 739,2 2012,7
Резервний капітал 340 3,5 3,5
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 7,3 331,6
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 763,8 2361,7
2. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430    
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450 28,0 13,6
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом 3. 480 28,0 13,6
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 40,0 30,0
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510 8,6 6,0
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 122,5 64,2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 11,0 9,1
з позабюджетних платежів 560 2,0 1,1
зі страхування 570 2,8 2,0
з оплати праці 580 14,2 13,8
з учасниками 590 24,2 43,8
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 2,7 4,1
Усього за розділом 4. 620 228,0 174,1
5. Доходи майбутніх періодів 630    
БАЛАНС 640 1019,8 2549,3
                                                     Керівник                     М.П.

 

Додаток Б

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ТОВ «Коммунікейшн Технолоджі» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2003 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3901,3 2900,0
Податок на додану вартість 0 15 650,22 483,33
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3251,08 2416,67
Собівартість реалізованої продукції 0 40 2126,14 1916,53
Валовий:
 прибуток 0 50 1124,94 500,14
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60
Адміністративні витрати 0 70 322,51 250,32
Витрати на збут 0 80 160,11 81,14
Інші операційні витрати 0 90 110,01 51,11
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 532,31 117,57
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 21,59 11,0
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 553,9 128,57
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 166,17 38,57
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 387,73 90,0
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 387,73 90,0
збиток 225
2. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2027,95 1664,5
Витрати на оплату праці 240 285,02 273,01
Відрахування на соціальні заходи 250 105,45 101,01
Амортизація 260 180,05 150,08
Інші операційні витрати 270 120,3 110,5
Разом 280 2718,77 2299,1
3. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.