Курсова робота Удосконалення механізму формування і використання доходів підприємств готельного господарства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи формування і використання доходів підприємств готельного господарства. 5

 

1.1. Види доходів підприємств готельного господарства. 5

 

1.2. Джерела утворення доходів. 9

 

1.3. Механізм формування і використання доходів. 13

 

Розділ 2. Аналіз формування і використання доходів. 17

 

2.1. Характеристика підприємства. 17

 

2.2. Аналіз показників доходності підприємства. 20

 

2.3. Аналіз показників використання доходів підприємства. 30

 

Розділ 3. Шляхи удосконалення формування та використання доходів підприємства  36

 

3.1. Напрямки збільшення доходів готелю за рахунок підвищення якості обслуговування. 36

 

3.2. Збільшення доходів готелю “Київ” від реалізації послуг. 39

 

Висновки. 43

 

Список використаних джерел. 47

 

Додатки. 49

Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств готельного господарства, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам готельного господарства для того, щоб вижити, необхідно правильно визначити свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання високих доходів.

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженість та різноманітністю мережі, якістю обслуговування  в готельному господарстві. Саме підприємства готельного господарства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

Основними якісними показниками, що відображають економічну ефективність підприємства готельного господарства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у виконанні розробленої програми економічного та соціального розвитку є отримані доходи, прибуток і рентабельність. В умовах ринкової економіки, з переходом готелів на самофінансування, будь-яке підприємство готельного господарства може існувати тільки за умови отримання доходів, прибуткової, рентабельної діяльності.

Саме тому тема курсової роботи “Удосконалення механізму формування і використання доходів підприємств готельного господарства” є досить актуальною.

Метою роботи є оцінка отриманих доходів підприємства готельного господарства.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— вивчення теоретичних основ формування і використання доходів підприємств готельного господарства;

— аналізу формування і використання доходів базового підприємства;

— пошуку шляхів удосконалення формування та використання доходів підприємства.

Предметом дослідження є закономірності формування та використання доходів підприємства.

Об»єктом дослідження є  доходи готелю “Київ”.

Теоретичні аспекти дослідження питання формування та використання доходів підприємств склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Бланк І. О., Коробов М.Я., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д., Балабанов І.Т., Забалдіна Ю.Б., Анипін В. М., Данильченко І. В., Ільдеменов С. В., Завлін  П.Н. та інших, закони України, фінансова звітність готелю “Київ”.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. В першому розділі розглядаються загальні основи формування та використання доходів підприємства підприємства в сучасних умовах. В другому розділі проводиться аналіз стану формування та використання доходів в готелі “Київ”. В третьому розділі розглядаються напрямки удосконалення формування та використання доходів підприємства.

 

 

 

 


Розділ 1. Теоретичні основи формування і використання доходів підприємств готельного господарства

1.1. Види доходів підприємств готельного господарства

 

Одним з найважливіших факторів, що визначає суму прибутку як кінцевого результату діяльності підприємства готельного господарства, є розмір доходу, що формується ним в процесі своєї діяльності. Сума отриманих доходів є фінансовою основою розвитку його операційної діяльності, що забезпечує вирішення наступних трьох важливих задач:

Основна частина операційних доходів підприємства є джерелом відшкодування усіх поточних витрат, пов’язаних зі здійсненням його операційної діяльності. Реалізація цієї задачі забезпечує самоокупність діяльності підприємства.

Частина доходів підприємства є джерелом виплат податкових платежів, пов’язаних зі здійсненням цієї діяльності. За рахунок цієї частини доходів забезпечується формування коштів державного та місцевих бюджетів,

експлуатації готелю відповідно 81,76% та 82,48% в 2002 та 2003 роках, ресторан – 10,11% та 10,14% та додаткові послуги – 3,26% та  4,7%. В 2003 році відбувся перерозподіл доходів в інфраструктурі готелю “Київ” головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 0,72% та доходів від додаткових послуг на 1,44%, доходів від ресторану на 0,03%. Відповідно зменшилася частка доходів від оренди офісів на 0,72%, оренди не житлових приміщень на 1,22% та оренди актового залу на 0,26%.


2.3. Аналіз показників використання доходів підприємства

 

Ефективність використання доходів готелю “Київ” визначається його рентабельністю.

Розглянемо рентабельність виробничої діяльності готельного підприємства (рентабельність поточних витрат) як відношення прибутку до суми витрат по реалізованих послугах. Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

Rз  = П / З  * 100%,

Розподіл прибутку  готелю “Київ” здійснювався за такими напрямками, як на виплату учасникам (12,5 тис. грн. в 2002 році, 24,5 тис. грн. в 2003 році), формування резервного фонду (7 тис. грн. в 2002 році, 10 тис. грн. в 2003 році), на розвиток виробництва (2,57 тис. грн. в 2002 році, 7,43 тис. грн. в 2003 році) та нерозподілений прибуток (5,1 тис. грн. в 2002 році, 8,7 тис. грн. в 2003 році).


Розділ 3. Шляхи удосконалення формування та використання доходів підприємства

 

3.1. Напрямки збільшення доходів готелю за рахунок підвищення якості обслуговування

 

Управління якістю обслуговування в готелю “Київ”має являти собою методи і діяльність стратегічного і оперативного характеру. До них слід віднести:управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у послугах, виробництві чи в системі якості й усунення цих невідповідностей, а також їх причин.

При проектуванні систем якості в готелі “Київ”управління якістю необхідно передбачати як обов»язковий принцип стосовно всіх елементів системи якості на всіх етапах петлі якості. Поліпшення якості — це постійна діяльність, спрямована на підвищення рівня послуг, якості їх надання, удосконалювання елементів виробництва і системи якості.

Постійне поліпшення якості обслуговування в готелі “Київ”повинно стати загальною частиною політики підприємства в області якості.

В умовах формування ринкових відносин, переходу підприємств на госпрозрахунок і виходу їх на міжнародний ринок якість послуг і витрати,

Висновки

 

Дохід — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов»язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зрос­тання капіталу за рахунок внесків вкладників).

Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов»язання, що зумовлює зростання влас­ного капіталу. Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції, до окремих елементів однієї або двох чи більше операцій в залежності від суті господарської операції.

До групи 1 «Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)» відноситься загальний дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість акцизного збору тощо). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

До групи 2 «Інші операційні доходи» відносяться суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

До  групи 3 «Інші фінансові доходи» відносяться дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових  інвестицій   (крім  доходів,   які   обліковуються  за методом участі в капіталі).

До групи 4 «Інші доходи» відноситься дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Фінансові витрати — це витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов»язані із залученням позикового капіталу.

До групи 5 «Надзвичайні доходи» відносяться відпо­відно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій (подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступ­ному звітному періоді). Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшу­ється податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих витрат. Зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

Формування та використання доходів звітного періоду підприємства готельного господарства поділяється на такі етапи:

1) визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг);

2) визначення валового прибутку (збитку);

3) визначення — прибутку (збитку) від операційної діяльності;

4) розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

5) визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

6) визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Готель «Київ» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського 26/1.

У готелі 384 затишних і комфортабельних двомісних, одномісних номерів, включаючи люкси. Усі вони оснащені зручними меблями з натурального дерева, виконані за спеціальними замовленнями. Готель може одночасно прийняти 644 гостей. Готель пропонує проживання в комфортабельних 384 одномісних, двомісних номерів і номерів класу люкс, а саме: 17 люксів, 194 одномісних, 173 двомісних.

У готелі «Київ» працюють ресторани і бари. Ресторани пропонують організацію обслуговування прийомів, банкетів, фуршетів, презентацій, весіль і інших торжеств та церемоній.

Доходи від надання послуг готелем “Київ” в 2003 році зросли на 1204,48 тис. грн. (132,17%). Це відбулося головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 1000,1 тис. грн. (134,22%) та ресторану на 122,4 тис. грн. (132,9%). Також зросли доходи від додаткових послуг на 68,78 тис. грн. (234,79%).

В структурі доходів готелю найбільшу частину займають доходи від експлуатації готелю відповідно 81,76% та 82,48% в 2002 та 2003 роках, ресторан – 10,11% та 10,14% та додаткові послуги – 3,26% та  4,7%. В 2003 році відбувся перерозподіл доходів в інфраструктурі готелю “Київ” головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 0,72% та доходів від додаткових послуг на 1,44%, доходів від ресторану на 0,03%. Відповідно зменшилася частка доходів від оренди офісів на 0,72%, оренди не житлових приміщень на 1,22% та оренди актового залу на 0,26%.

Розподіл прибутку  готелю “Київ” здійснювався за такими напрямками, як на виплату учасникам (12,5 тис. грн. в 2002 році, 24,5 тис. грн. в 2003 році), формування резервного фонду (7 тис. грн. в 2002 році, 10 тис. грн. в 2003 році), на розвиток виробництва (2,57 тис. грн. в 2002 році, 7,43 тис. грн. в 2003 році) та нерозподілений прибуток (5,1 тис. грн. в 2002 році, 8,7 тис. грн. в 2003 році).

Управління якістю обслуговування в готелю “Київ”має являти собою методи і діяльність стратегічного і оперативного характеру. До них слід віднести:управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у послугах, виробництві чи в системі якості й усунення цих невідповідностей, а також їх причин.

Вплив якості на отримані доходи підприємства може проявитися подвійно:

1) загальнийобсягприбуткуготелю “Київ”може збільшуватися (зменшуватися) за рахунок розширення (звуження) ринку збуту й обсягу реалізації при поліпшенні (погіршенні) якості туристичних послуг. Даний напрямок будемо називати екстенсивним шляхом підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок якості;

2) обсягприбутку може збільшуватися при зниженні собівартості послуги, отриманої за рахунок зменшення витрат, пов»язаних з якістю послуг. Цей напрямок будемо називати відповідно інтенсивним.

В 2004 році готель “Київ”за рахунок підвищення якості послуг та інших факторів планує отримати дохід від реалізації 3000 тис. грн.., чистого прибутку 100 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 3,33%.

В 2004 році прибуток зросте порівняно з 2003 на 49,4 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 8,3 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зросте на 21,1 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 30 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зросте на 50 тис. грн..


Список використаних джерел

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.
 3. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчаль­ний посібник — Київ: ЦУЛ, 2003. — 385 с.
 4. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент. 2-е изд. — М.: Фир­ма Гардарика, 1996. – 248 с.
 5. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.
 6. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.
 7. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 8. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.
 9. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.
 10. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 1994.— 224 с.
 11. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 12. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.
 13. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие.  – Мн.: ООО “Новое знание”, 2000. –216 с.
 14. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 15. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.
 16. Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.
 17. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 18. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.
 19. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2003 . – 348 с.
 20. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 21. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 22. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 23. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.
 24. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 25. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 26. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 27. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 28. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель “Київ” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 4 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1173,6 1040,5
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 11138,5 11139,0
  первісна вартість 0 31 13914,5 14084,0
  Знос 0 32 2776 2945
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70 373,3 395,4
  Усього за розділом 1. 0 80 12685,4 12574,9
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 215 218
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 53 48,1
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 29,8 15,8
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 190,9 416,4
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 47,1 67,0
  в іноземній валюті 240 19,8 55,3
  Інші оборотні активи 250 410,7 400,2
  Усього за розділом 2. 260 966,3 1220,8
  3. Витрати майбутніх періодів 270 16,2 9
  БАЛАНС 280 13667,9 13804,7
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11243 11243
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 179 719
  Інший додатковий капітал 330 38,4 70,0
  Резервний капітал 340 202,1 202,1
  Нерозподілений прибуток (непокритий   5,1 8,7
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 12202,5 12234,1
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410 640,4 620,0
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 640,4 620,0
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 356,0 278,0
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 356,0 278,0
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 260 235
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 140,1 244,6
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 22,7 68,0
  з оплати праці 580 46,0 125,0
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 1,2  
  Усього за розділом 4. 620 469,0 672,6
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 13667,9 13804,7
                                                       Керівник                     М.П.

 

 

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Київ» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2701,0 1163,30
  Податок на додану вартість 0 15 450,2 193,88
  Акцизний збір 0 20    
  Готельний збір 0 25 135,0 58,2
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2115,8 911,3
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1685,3 560,0
  Валовий:      
   прибуток 0 50 430,5 351,3
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 200,0 169,0
  Витрати на збут 0 80 60,0 46,0
  Інші операційні витрати 0 90 108,2 103,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 62,3 32,8
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 10,0 6,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 72,3 38,8
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 21,7 11,6
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 50,6 27,2
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 50,6 27,2
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

4 комментария на «Курсова робота Удосконалення механізму формування і використання доходів підприємств готельного господарства»

 1. Ліза говорит:

  як придбати цю роботу?

 2. Кристина говорит:

  Як придбати роботу? Дуже срочно!!!!

 3. Юля говорит:

  можна купити цю роботу?

 4. Юля говорит:

  Дуже потрібно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.