Курсова робота Підвищення доходів підрозділів громадського харчування у готельних комплексах

Зміст

 

Вступ…… ………………………………………………………………..3

 

Розділ 1. Теоретичні основи отримання доходів підрозділів громадського харчування у готельних комплексах………………………………….. 5

 

1.1. Отримання доходів головна мета діяльності готельного підприємства………………………………………………………………………………………….. 5

 

1.2. Планування доходу підрозділів громадського харчування у готельних комплексах………………………………………………………………………. 10

 

Розділ 2. Аналіз отримання доходів підрозділу громадського харчування готелю ТОВ “Ніка”……………………………………………………………………… 13

 

2.1. Економічна характеристика ТОВ “Центр відпочинку “Ніка”     13

 

2.2. Аналіз динаміки та виконання плану отримання доходів підрозділів громадського харчування готелю

ТОВ “Ніка”………………………………………………………………………. 19

 

2.3. Аналіз асортименту отриманих доходів готелю ТО “Ніка” та ритмічності отримання доходів підрозділів громадського харчування………………………………………………………………………………………… 25

 

Розділ 3. Шляхи підвищення доходів підрозділів громадського харчування ТОВ “Ніка”………………………………………………………………………………. 29

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 34

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 37

 

Додатки

Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам готельного господарства для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично планувати обсяг реалізації послуг та підвищувати рівень доходів.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики збільшення доходів підрозділів громадського харчування у готельних комплексах.

Теоретичну основу дослідження питання підвищення доходів підрозділів громадського харчування у готельних комплексах склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Чудновського А. Д., Грабова Н.Н., Добровский В.Н., Лахтіонова Л. А., Тян Р. Б., Львов Ю.А., Шеремета А. Д.  та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням курсової роботи є розгляд проблеми підвищення доходів підрозділів громадського харчування у готельних комплексах.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

узагальнення теорії та практики досвіду в області планування доходів підприємства;

виявлення основ підвищення доходів підрозділів громадського харчування у готельних комплексах в умовах формування ринкової економіки України;

виявлення шляхів підвищення доходів підрозділів громадського харчування та виявлення резервів збільшення реалізації послуг підприємств готельного господарства на основі маркетингу.

Предметом   курсової роботи  є аналіз та планування підвищення доходів підрозділів громадського харчування у готельних комплексах в умовах формування ринкової економіки.

Об»єктом дослідження є  ТОВ “Центр відпочинку “Ніка”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Структурно курсова робота поділена на три розділи.

В першому розділі розглядаються теоретичні моменти отримання  доходів підрозділів громадського харчування у готельному комплексі.

Другий розділ присвячений більш глибокому аналізу складових частин і елементів виконання плану з обсягу отримання доходів в підрозділах громадського харчування  готелю ТОВ “Центру відпочинку “Ніка”.

Третій розділ присвячений шляхам збільшення доходів підрозділів громадського харчування готелю ТОВ “Центру відпочинку “Ніка”.


Розділ 1. Теоретичні основи отримання доходів підрозділів громадського харчування у готельних комплексах

 

1.1. Отримання доходів головна мета діяльності готельного підприємства

 

Готельне господарство є матеріально-технічною базою розвитку туризму, характеризується концентрацією обслуговуючих сервісних служб. Завдяки організації готельного бізнесу забезпечується поповнення грошових надходжень країни, що приймає зарубіжних гостей. Це призводить до

Як видно з табл. 2.5 план отримання доходів підрозділами громадського харчування на 1,52 тис. грн. тобто на 5,42%. Стосовно груп продукції то план було перевиконано по продукції власного виробництва на 23,2%. По продукції чужого виробництва план було не довиконано на 4,44%.

Недовиконання плану з сталося по причині втрати ринку збуту та погіршення покупної спроможності покупців.

 


2.3. Аналіз асортименту отриманих доходів готелю ТО “Ніка” та ритмічності отримання доходів підрозділів громадського харчування

 

Проведемо аналіз виконання плану отримання доходів по асортименту продукції.

Таблиця 2.6

Виконання плану по асортименту
Продукція План отримання доходів ПГХ, тис. грн. Факт отримання доходів ПГХ, тис. грн. % виконання плану Об’єм доходів, зарахований у виконання плану по асортименту, тис. грн.
Власного виробництва 10 12,32 123,20 10
Чужого виробництва 18 17,2 95,56 17,2
Разом 28 29,52 105,43 27,2

По підприємству план отримання доходів підрозділів громадського харчування було виконано на 105,43%. План по асортименту доходів підрозділів громадського харчування було виконано на 27,2 / 28 * 100% = 97,14%.

листуються з покупцями, зміст яких потім публікують, видають і поширюють проекти, каталоги, прово­дять виставки-продажі, конференції покупців тощо.


Висновки та пропозиції

 

 

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Готельне господарство є матеріально-технічною базою розвитку туризму, характеризується концентрацією обслуговуючих сервісних служб. Завдяки організації готельного бізнесу забезпечується поповнення грошових надходжень країни, що приймає зарубіжних гостей. Це призводить до перерозподілу доходів на користь виробників продукту гостинності. Крім того, підприємства готельного господарства мають широкі можливості для диверсифікації, позитивно впливають на розвиток міжнародної торгівлі та комерційного співробітництва, спроможні виступати центрами конгресної діяльності.

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) показник форми №2 звіту бухгалтерського обліку це надання платних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємствам. Економічні відносини, що пов»язані з обміном грошових коштів на послуги та товари що надаються готельним підприємством, відображають економічну сутність виручки від реалізації послуг.

Велике значення в плануванні діяльності підприємства готельного господарства є планування доходу від реалізації послуг підрозділів громадського харчування у готельних комплексах, що складають значну частину від загального об’єму послуг. План реалізації послуг підрозділів громадського харчування складається  виходячи з:

— попиту на послуги громадського харчування;

— можливості реалізації послуг громадського харчування відповідно до потенціалу підприємства готельного господарства.

Дохід (виручка від реалізації послуг) ТОВ “Центр відпочинку “Ніка”  у звітному році зріс на 20,59% в порівнянні з минулим. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 246 тис. грн., що на 20,59% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилася і величина податку на додану вартість.

Негативним є збільшення величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— матеріальні затрати з 60,1 тис. грн. до 67,3 тис. грн., у відсотках становить 11,98 %;

— витрати на оплату праці з 35 тис. грн. до 42,7 тис. грн., що становить 22 %;

— амортизація з 10 тис. грн. до 11 тис. грн., що становить 10 %;

— інші операційні витрати з 33,4 тис. грн. 42,1 тис. грн., тобто на 26,5%.

Все це спричинило збільшення чистого прибутку підприємства з 6,8 тис. грн. до 23,9 тис. грн.; показник рентабельності підприємства зріс з 3,33% до 9,72%.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності готелю ТОВ “Центр відпочинку “Ніка” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства готельного господарства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень, що дадуть змогу підвищити рівень отримання доходів.

За період з 1997 по 2001 рік доходи підрозділів громадського харчування зросли з  15,2 тис. грн. до 29,52 тис. грн. тобто на 94,21%. За останній рік обсяг доходів від громадського харчування зріс на 19,51% порівняно з минулим роком. Загальний дохід в 2001 році зріс на 20,59% порівняно з 2000 роком.

План отримання доходів підрозділами громадського харчування на 1,52 тис. грн. тобто на 5,42%. Стосовно груп продукції то план було перевиконано по продукції власного виробництва на 23,2%. По продукції чужого виробництва план було не довиконано на 4,44%.

По підприємству план отримання доходів підрозділів громадського харчування було виконано на 105,43%. План по асортименту доходів підрозділів громадського харчування було виконано на 97,14%.

При умові щоквартальної реалізації додаткових послуг в сумі 9,45 тис. грн. за рік підприємство могло б реалізувати на 9,8 тис. грн. більше товарів ніж заплановано.

Найбільший вплив на отримання доходів здійснює наявність платоспроможного попиту на товар, і це зрозуміло, тому що доходи приносить той товар, що продається, а не той, що лежить на полицях. Саме швидкість процесу реалізації визначає доцільність виробництва наступної партії даного товару.

Необхідно уникати надлишків запасів продукції або їх недостатніх обсягів, що  можуть виникати результаті:

наявності помилок в розрахунках планової потреби продукції;

перевитрачання продукції (в зв’язку з продажем великої партії товару), значного відхилення фактичних витрат від планових;

значного відхилення фактично випуску їх обсягувідрозрахункового (планового, договірного);

недотримання постачальниками, у випадках невиконання, договірних зобов»язань (порушення термінів, зниження якості тощо).

 

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.//Уряд.Кур’єр, 1996, 28 червня.
 2. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою Верховної Ради №888-12 від 27.03.91р. із змінами.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р. №87.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 29.11.99р. №290.
 5. Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі, —  Економіка, 1990р. — С.77-88.
 6. Балабанов И.Г., Балабанов А.И. Экономика туризма. Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 136с.
 7. Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.
 8. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 9. Бланк І.А. Торговий менеджмент,- К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-С.269-279.
 10. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.
 11. Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.
 12. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів. — Мн.: Вышэйшая школа, 1995.-С.141-146.
 13. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 14. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.
 15. Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.
 16. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 17. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 

Додаток 1

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»єкта малого підприємництва

 

 

   

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

   

|     | 01

 

 

Підприємство  ТОВ “Центр відпочинку “Ніка”

 

за ЄДРПОУ

 

 

 

Територія

 

за КОАТУУ

 

Форма власності

 

за КФВ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Середньооблікова чисельність

 

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса    вул. Довженка, 16

 

   

 

 

 1.  Баланс на ______1 січня________ 2002 р.
 

Форма N 1-м

 

Код за ДКУД

 

1801006

 

 

 

Актив

 

Код

рядка

 

На початок звітного року

 

На кінець звітного періоду

 

1

 

2

 

3

 

4

 

I. Необоротні активи

     
 

Незавершене будівництво

 

020

   
 

Основні засоби:

     
 

залишкова вартість

 

030

 

165,1

 

187,1

 

первісна вартість

 

031

 

200,1

 

220,1

 

знос

 

032

 

35,0

 

33,0

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

040

   
 

Інші необоротні активи

 

070

   
 

Усього за розділом I

 

080

 

165,1

 

187,1

 

II. Оборотні активи

     
 

Виробничі запаси

 

100

 

1,1

 

1,3

 

Готова продукція

 

130

 

32,0

 

32,4

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     
 

чиста реалізаційна вартість

 

160

   
 

первісна вартість

 

161

   
 

резерв сумнівних боргів

 

162

   
 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

170

   
 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

210

   
 

Поточні фінансові інвестиції

 

220

   
 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     
 

в національній валюті

 

230

 

1,8

 

2,3

 

в іноземній валюті

 

240

   
 

Інші оборотні активи

 

250

   
 

Усього за розділом II

 

260

 

34,9

 

36,0

 

III. Витрати майбутніх періодів

 

270

 

0

 

4,3

 

Баланс

 

280

 

200,0

 

227,4

 

 

 

 

 

Пасив

 

Код рядка

 

На початок звітного року

 

На кінець звітного періоду

 

1

 

2

 

3

 

4

 

I. Власний капітал

     
 

Статутний капітал

 

300

 

188,5

 

188,5

 

Додатковий капітал

 

320

   
 

Резервний капітал

 

340

   
 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

350

   
 

Неоплачений капітал

 

360

 

(             )

 

(             )

 

Усього за розділом I

 

380

 

188,5

 

188,5

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

 

430

   
 

III. Довгострокові зобов»язання

 

480

   
 

IV. Поточні зобов»язання

     
 

Короткострокові кредити банків

 

500

   
 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

 

510

   
 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

530

 

5,0

 

5,3

 

Поточні зобов»язання за розрахунками:

     
 

з бюджетом

 

550

 

3,1

 

14,7

 

зі страхування

 

570

 

0,9

 

2,5

 

з оплати праці

 

580

 

2,5

 

3,4

 

Інші поточні зобов»язання

 

610

   

13,0

 

Усього за розділом IV

 

620

 

11,5

 

38,9

 

V. Доходи майбутніх періодів

 

630

   
 

Баланс

 

640

 

200,0

 

227,4

 

 

 

 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101)

 

 

 

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2001 р.

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД

 

 

 

1801007

 

 

 

Стаття

 

Код рядка

 

За звітний період

 

За аналогічний період попереднього року

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

010

 

246

 

204

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

 

020

 

(  41  )

 

(   34   )

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020)

 

030

 

205

 

170

 

Інші операційні доходи

 

040

   
 

Інші звичайні доходи

 

050

   
 

Надзвичайні доходи

 

060

   
 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

 

070

 

205

 

170

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

 

080

   
 

Матеріальні затрати

 

090

 

(   67,3  )

 

(  60,1  )

 

Витрати на оплату праці

 

100

 

(   42,7  )

 

(   35,0  )

 

Відрахування на соціальні заходи

 

110

 

(   16,4  )

 

(  13,1 )

 

Амортизація

 

120

 

(  11,0 )

 

(  10,0 )

 

Інші операційні витрати

 

130

 

(  33,4  )

 

(  42,1 )

 

у тому числі

 

131

 

(          )

 

(          )

   

140

 

(          )

 

(          )

 

Інші звичайні витрати

 

150

 

(          )

 

(          )

 

Надзвичайні витрати

 

160

 

(          )

 

(          )

 

Податок на прибуток

 

170

 

(   10,3  )

 

(  2,9  )

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)

 

180

 

(  181,1   )

 

(   163,2    )

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180)

 

190

 

23,9

 

6,8

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.