Курсова робота Вдосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю підприємства  5

 

1.1. Сутність інвестиційної діяльності і фактори, що впливають на її розробку  5

 

1.2. Характеристика етапів побудови інвестиційної політики підприємства  9

 

2. Аналіз стану управління інвестиційною діяльністю готелю “Дружба”. 17

 

2.1. Аналіз обсягів та структури інвестицій підприємства готелю “Дружба”  17

 

2.2. Ефективність проведення інвестиційної діяльності в готелі “Дружба”  22

 

3. Шляхи вдосконалення управління інвестиційною діяльністю готелю “Дружба”  24

 

3.1. Вдосконалення інвестиційної політики готелю “Дружба”. 24

 

3.2. Вдосконалення методів оцінки ефективності інвестиційних проектів готелю “Дружба”. 28

 

Висновки. 36

 

Список використаних джерел. 40

 

Додатки. 42

Вступ

 

 

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, що забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і вартісне положення на ринку. В умовах ринкового трансформування економіки України питання розбудови підприємництва стоїть досить гостро. Розвиток національного ринку готельного господарства стає пріоритетним напрямком економічної політики на даному етапі.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики збільшення доходів у готелях.

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку  готельного господарства є підвищення ролі й удосконалювання кількості та якості вироблених та наданих послуг.

Підвищення якості  та розширення асортименту наданих готелем послуг можливе за рахунок проведення ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Саме тому тема курсової роботи “Вдосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану та вдосконалення управління інвестиційною діяльністю на базовому підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

вивчення сутності інвестиційної діяльності підприємства;

розгляд характеристики етапів побудови інвестиційної політики підприємства;

аналізу обсягів та структури інвестиційної діяльності готелю “Дружба”;

аналізу ефективності проведення інвестиційної діяльності в готелі “Дружба”;

пошук шляхів вдосконалення управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.

Предметом курсової роботи є звітні дані та фінансові результати діяльності базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  підприємство готель “Дружба”.

Теоретичну основу дослідження питання управління інвестиційною діяльністю підприємства готельного господарства склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, таких як:  Бланк І. О., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Чудновський О.Д., Шеремет А. Д., Щокін Г. В.  та інших, закони України, фінансова звітність готелю “Дружба”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


1. Теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю підприємства

 

1.1. Сутність інвестиційної діяльності і фактори, що впливають на її розробку

 

Інвестиції (капітальні вкладення) — це довгострокові вкладення коштів в активи підприємства. Вони відрізняються від поточних витрат тривалістю часу, протягом якого підприємство одержує економічний ефект (збільшення наданих послуг, продуктивності праці, прибутку і т.д.). Це платіж за великий капітальний елемент, після чого його неможливо швидко перепродати з прибутком, капітал заморожується на кілька років, дане капітальне вкладення буде приносити прибуток протягом декількох років, наприкінці періоду капітальний об»єкт буде мати деяку ліквідну вартість або не буде її мати зовсім.[1]

 

[1] Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С 327.

 

Згідно приведених даних, сума інвестицій на придбання основних засобів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням меблів готель “Дружба” купив їх менше. Таким чином на меблі було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн.


2.2. Ефективність проведення інвестиційної діяльності в готелі “Дружба”

 

Ефективність управління інвестиційною діяльністю готелю “Дружба” характеризується рівнем отриманого доходу від надання послуг, рівнем рентабельності діяльності підприємства. Основні показники фінансово-господарської діяльності готелю “Дружба” наведені в таблиці 2.4.

Проаналізувавши за табл. 2.4. основні показники готелю “Дружба” бачимо, що дохід від реалізації послуг даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2002 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2001 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованих послуг з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн., у відсотках становить 16,3 %;

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

приведена до суми інвестованих коштів (13400 грн.). Розмір цієї ставки складає 5,2%, що також являє собою внутрішню ставку прибутковості даного проекту. Зіставляючи показники внутрішньої ставки прибутковості, ми бачимо, що за проектом  “А” вона більш ніж удвічі вище, ніж за проектом “Б”, що свідчить про істотні переваги проекту “А” при його оцінці по цьому показнику.


Висновки

 

 

За результатами проведеної роботи можна зробити такі теоретичні та практичні висновки.

Інвестиції (капітальні вкладення) — це довгострокові вкладення коштів в активи підприємства. Вони відрізняються від поточних витрат тривалістю часу, протягом якого підприємство одержує економічний ефект (збільшення наданих послуг, продуктивності праці, прибутку  тощо). Для розвитку діяльності готелю “Дружба” на підприємстві здійснюється інвестиційна діяльність.

Проведений аналіз діяльності готелю “Дружба” свідчить про ступінь ефективності інвестиційної діяльності підприємства. В 2002 році план інвестування по готелю “Дружба” було перевиконано на 138,05 тис. грн. тобто на 4,6%. По будівельно-монтажних роботах план було виконано на 99%, а по придбанню основних засобів на 107,4. Велику питому вагу в загальній сумі капітальних вкладень готелю “Дружба” займають інвестиції на придбання основних засобів. Виконання плану придбання основних коштів залежить в основному від наявності в підприємства коштів фінансування на ці цілі. На аналізованому підприємстві готелі “Дружба” план придбання основних засобів перевиконаний на 148,05 тис. грн., або на 7,4 %. Сума інвестицій на придбання основних засобів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням меблів готель “Дружба” купив їх менше. Таким чином на меблі було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн.

Ефективність управління інвестиційною діяльністю готелю “Дружба” характеризується рівнем отриманого доходу від надання послуг, рівнем рентабельності діяльності підприємства. Дохід від реалізації послуг даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2002 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2001 році. Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства. Все це спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 96,6 тис. грн. до 31,0 тис. грн., у відсотках зменшення склало 67,9 %; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованих послуг) дорівнює 71,3 %. На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2002 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 65 тис. грн. В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році знизилась на 46 % і склала 5,4 %.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності готелю “Дружба” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2001 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів управління інвестиційною діяльністю по забезпеченню рентабельності підприємства.

В подальшому з метою підвищення ефективності проведення інвестиційної діяльності готелю “Дружба”, вона повинна бути підпорядкована довгостроковим цілям його розвитку і тому повинна здійснюватися відповідно до розробленої інвестиційної політики. Основною метою інвестиційної діяльності має бути забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємства. З урахуванням цієї мети має формуватися зміст інвестиційної політики підприємства.

Інвестиційна політика має являти собою частину загальноїфінансової стратегії готелю “Дружба”, що полягає у виборі і реалізації найбільш ефективних форм інвестицій з метою забезпечення високих темпів його розвитку і розширення економічного потенціалу господарської діяльності.

Розробка інвестиційної політики готелю “Дружба” має охоплювати наступні основні етапи:

формування окремих напрямків інвестиційної діяльності підприємства у відповідності зі стратегією його економічного і фінансового розвитку;

дослідження й облік умов зовнішнього інвестиційного середовища і кон»юнктури інвестиційного ринку;

пошук окремих об»єктів інвестування й оцінка їхньої відповідності напрямкам інвестиційної діяльності підприємств;

забезпечення високої ефективності інвестицій;

забезпечення мінімізації рівня ризиків, зв»язаних з інвестиційною діяльністю;

забезпечення ліквідності інвестицій;

визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів   оптимізація структури їхніх джерел;

формування й оцінка інвестиційного портфеля підприємства;

забезпечення шляхів прискорення реалізації інвестиційних програм. Намічені до реалізації інвестиційні програми повинні бути виконані якнайшвидше виходячи з наступних розумінь: насамперед, високі темпи реалізації кожної інвестиційної програми сприяють прискоренню економічного розвитку підприємства в цілому; крім того, чим швидше реалізується інвестиційна програма, тим швидше починає формуватися додатковий чистий грошовий потік у вигляді прибутку й амортизаційних відрахувань; прискорення реалізації інвестиційних програм скорочує терміни використання позикового капіталу (зокрема по тим реальним інвестиційним проектам, що фінансуються з залученням позикових засобів); нарешті, швидка реалізація інвестиційних програм сприяє зниженню рівня систематичного інвестиційного ризику, зв»язаногоз несприятливою зміною кон»юнктури інвестиційного ринку, погіршенням зовнішнього інвестиційного середовища.

Розглянемо базові принципи і методичні підходи, що доцільно використовувати в готелі “Дружба” при проведенні оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Основні з таких принципів полягають у наступному:

Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі зіставлення обсягу інвестиційних витрат, з одного боку, і сум і термінів повернення інвестованого капіталу, зіншого.

Оцінка обсягу інвестиційних витрат повинна охоплювати всю сукупність використовуваних ресурсів, зв»язаних з реалізацією проекту. У процесі оцінки повинні бути врахованівсі прямі і непрямі витрати коштів (власних і позикових), матеріальних і нематеріальних активів, трудових і інших видів ресурсів.

Оцінка повернення капіталу, що інвестується, повинна здійснюватися на основі показника „чистого грошового потоку».

В процесі оцінки суми інвестиційних витрат і чистого грошового потоку повинні бути обов»язково приведені до дійсної вартості.

Вибір дисконтної ставки в процесі приведення окремих показників до дійсної вартості повинний бути диференційований для різних інвестиційних проектів. У процесі такої диференціації повинні бути врахований рівень ризику, ліквідності й інші індивідуальні характеристики реального інвестиційного проекту.


Список використаних джерел

 

 1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 286 с.
 2. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.
 3. Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.
 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 1994.— 224 с.
 5. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.
 6. Глухое В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.
 7. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.
 8. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 9. Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.
 10. Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.
 11. Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.
 12. Короленок Г.А. и др. Успех на рынке: трансформация хозяйства и менеджмента. Мн., 1997.
 13. Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1999.— 176 с.
 14. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 15. Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.
 16. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.
 17. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. М., 1998. – 248 с.
 18. Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998. – 248 с.
 19. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.
 20. Румянцева З.П. Менеджмент организации. М., 1996. – 345 с.
 21. Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.
 22. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 23. Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

 

 


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Дружба» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 3 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 300 310
  первісна вартість 0 11 330 350
  Знос 0 12 30 40
  Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
  первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
  Знос 0 32 500 630
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
  інші фінансові інвестіції 0 45 20 10
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 400 450
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 10 60
  готова продукція 130 1320 1478
  товари 140    
  Векселі одержані 150 150 170
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 300 320
  первісна вартість 161 340 360
  резерв сумнівних боргів 162 40 40
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 7  
  за виданими авансами 180 35 12
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 3
  Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 70 201
  в іноземній валюті 240 120 5
  Інші оборотні активи 250 10  
  Усього за розділом 2. 260 2492 2719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
  БАЛАНС 280 4781,15 739,2
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3600 3600
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 200 200
  Інший додатковий капітал 330   2859
  Резервний капітал 340 50 70
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 111,5 67,2
  Неоплачений капітал 360 30 10
  Вилучений капітал 370 20 10
  Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 10 6
  Інші забеспечення 410 2  
  Цільове фінансування 420 10  
  Усього за розділом 2. 430 22 6
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 200 250
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460   50
  Інші довгострокові зобов,язання 470 20  
  Усього за розділом 3. 480 220 300
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 120 190
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510 20 20
  Векселі видані 520 60 130
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 250 225
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 50 110
  з бюджетом 550 10 20
  з позабюджетних платежів 560 3 4
  зі страхування 570 7 3
  з оплати праці 580 18 10
  з участниками 590 30 35
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 10  
  Усього за розділом 4. 620 578 747
  5. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
  БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                       Керівник                     М.П.

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Дружба» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2002 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
  Податок на додану вартість 0 15 144,2 130,0
  Готельний збір 0 20 61,8 55,8
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,1
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
  Валовий:      
   прибуток 0 50 400 387,98
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 249 207,6
  Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
  Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 31 96,68
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 65 62,1
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 96 158,78
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 67,2 111,15
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 67,2 111,15
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Курсова робота Вдосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства»

 1. Наталія говорит:

  Як заказати роботу??

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.