Курсова робота Залучення кредитних ресурсів

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи залучення кредитних ресурсів. 5

 

1.1. Основи кредитування діяльності підприємств. 5

 

1.2. Основи управління залучення залученням кредитних     ресурсів. 11

 

Розділ 2. Дослідження залучення кредитних ресурсів підприємством.. 18

 

2.1. Аналіз складу та структури залучених кредитних ресурсів підприємства  18

 

2.2. Оцінка ефективності залучення кредитних ресурсів. 28

 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення залучення кредитних ресурсів підприємства  35

 

Висновки та пропозиції54

 

Список використаних джерел. 57

 

Додатки. 59

Вступ

 

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Задачі корінного поліпшення функціонування кредитного механізму висувають на перший план необхідність використання економічних методів управління кредитом. Це дозволить запобігти невиправдані з погляду грошового обігу і народного господарства кредитні вкладення, їхні структурні зрушення, забезпечити своєчасне і повне повернення позичок.

Актуальність теми роботи обумовлена тим, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його при­бутку багато в чому залежать від забезпечення ресурсами, в тому числі кредитними. Ура­ховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Метою роботи є теоретичне обгрунтування залучення кредитних ресурсів як важливого джерела фінансових ресурсів підприємства та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності залучення ним банківського кредиту.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі потрібно вирішити наступні завдання:

— визначити роль кредитування у забезпеченні фінансових ресурсів підприємства;

— провести аналіз кредитних ресурсів в складі фінансових ресурсів підприємства;

— розглянути шляхи вдосконалення залучення кредитних ресурсів підприємства.

Предметом дослідження єзалучені кредитні ресурси як джерело формування фінансових ресурсів підприємства.

Об’єктом дослідження є залучені кредитні ресурси підприємства «Продсервіс», що входять до складу фінансових ресурсів.

Інформаційне забезпечення роботи: закони України, нормативні акти, роботи вітчизняних авторів, методологія оцінки кредитоспроможності вітчизняних та закордонних підприємств, а також звітні та оперативні дані підприємства «Продсервіс».

Наукова новизна. В сучасній економічній літературі тема даного дослідження не розкрита в повній мірі, тому дане дослідження вносить новизну в питання банківського кредиту як джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

Методидослідження.Впроцесідослідженнявикористанітрадиційніспособитазасобиекономічногоаналізу (табличного, порівняння, групування, графічний). ОбробкаматеріалівздійснюваласязвикористаннямПЕОМ, зокрема Microsoft Exel.

Структура роботи: робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

 

Розділ 1. Теоретичні основи залучення кредитних ресурсів

 

1.1. Основи кредитування діяльності підприємств

 

Фінансові ресурси підприємства — це грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов»язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню й економічному стимулюванню працюючих. Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них засобів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку і надходження коштів від фінансово-банківської системи в порядку перерозподілу.

Структура фінансових ресурсів розглядається в тісному зв»язку з вартісною структурою продукції, що виробляється підприємством:

—   за джерелами створення;

—   за напрямками використання.

Завдяки такому розгляду стає можливим визначити рівень використання фінансових ресурсів підприємств у розпо­дільчих процесах; дати характеристику ефективності функціону­вання фінансового механізму; прослідкувати рух кожної складо­вої частини фінансових ресурсів.

…..

дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, а також удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб.

Отже, кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу передачі тимчасово вільних коштів на умовах їх повернення та сплати ціни за користування. Кредит є однією з основних форм руху позичкового капіталу. Надзвичайно важливою роль кредиту є у забезпеченні науково-технічного прогресу та обслуговуванні інноваційного процесу. Кредит є важливим джерелом фінансування капітальних вкладень.

Розділ 2. Дослідження залучення кредитних ресурсів підприємством 

 

2.1. Аналіз складу та структури залучених кредитних ресурсів підприємства

 

ПП “Продсервіс” підприємство, що займається роздрібною торгівлею продовольчими та супутніми товарами.

В ПП “Продсервіс” комерційною роботою займаються працівники торгового відділу на чолі з заступником голови з питань торгівлі. Вони вивчають потребу магазину в певних групах товарів, заключають договори з постачальниками продукції, в разі закінчення терміну дії договору поновлюють договір, якщо умови співпраці задовольняють ПП “Продсервіс”, в іншому випадку шукають постачальників на кращих умовах.

Працівники служб, що займаються комерційною діяльністю, проводять маркетингові дослідження ринку товарів.

Працівники торгового відділу займаються визначенням потреб споживачів в задоволенні певним товаром або послугою, корисного ефекту, який може отримати споживач від товару, який пропонує підприємство; життєвого циклу товару; особливостей властивостей, що відрізняють товар підприємства від товару, що пропонує конкурент; а якщо таких немає, то чим зацікавити клієнта.

….

Рис. 2.5. Динаміка коефіцієнтів ліквідності ПП “Продсервіс” за 2002-2004 роки

Як видно з рис. 2.5 коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2002-2004 років знижується, що негативно впливає на рівень кредитоспроможності підприємства та погіршує процес залучення кредитних ресурсів.  

 

 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення залучення кредитних ресурсів підприємства

 

 

Ефективна фінансова діяльність ПП “Продсервіс” неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяггосподарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

У процесі розвитку ПП “Продсервіс” в міру погашення його фінансових зобов»язань виникає потреба в залученні нових позикових коштів.

Політика залучення банківського кредиту ПП “Продсервіс” являє собою частину загальної політики залучення позикових коштів, що конкретизує умови залучення, використання й обслуговування банківського кредиту.

Розробка політики залучення банківського кредиту на ПП “Продсервіс” здійснюється по наступним основних етапах:

1. Визначення цілей використання залученого банківського кредиту.

2. Оцінка власної кредитоспроможності.

3. Вибір необхідних видів залучених банківських кредитів.

4. Вивчення та оцінка умов здійснення банківського кредитування в розрізі видів кредитів.

….

Як видно з табл. 3.12 найбільший коефіцієнт фінансової рентабельності спостерігається у випадку агресивного підходу 11,67%, так як у цьому випадку прибуток зменшується за рахунок сплати відсотків в меншій мірі ніж зменшується власний капітал підприємства.

Висновки та пропозиції

 

Торговельне підприємство, що використовує позиковий капітал, має більш високий потенціал свого развитку і можливості приросту рентабельності власного капіталу, однак знижує свою фінансову стійкість. Джерела залучення позикових засобів торгового підприємства також підрозділяються на зовнішні і внутрішні.

У складі зовнішніх джерел залучення позикових засобів основна роль належить фінансовому і товарному кредитам, наданим торговому підприємству. У складі внутрішніх джерел залучення позикових засобів головне місце займає на підприємстві приріст так званих «стійких пасивів». Цей приріст позикових засобів складається з приросту заборгованості по оплаті праці (якщо передбачене збільшення фонду оплати праці в плановому періоді); приросту заборгованості по розрахунках з бюджетом (якщо в зв»язку з намічуваним ростомобсягугосподарської діяльності планується збільшення суми податкових платежів); приросту заборгованості по страхуванню (якщо в плановому періоді зростає вартість майна торгового підприємства, що підлягає обов»язковому страхуванню) і деяких інших видів внутрішньої заборгованості підприємства.

В структурі пасивів ПП “Продсервіс” велику частку займає власний капітал. Він зріс на протязі 2004 року на 24,4% за рахунок збільшення кількості акцій акціонерного товариства.

Вартість позикових коштів ПП “Продсервіс” до складу яких входять кредити банку зменшилася, що свідчить про підвищення незалежності підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт фінансової незалежності зріс на протязі 2002-2004 років на 13,08% в тому числі в 2004 році на 7,9% за рахунок збільшення частки власного капіталу в фінансових ресурсах підприємства;коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився за два роки на 13,08% в тому числі в 2003 році на 7,9% за рахунок зменшення частки позикового капіталу в фінансових ресурсах підприємства;коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився на 39,93%.

В 2004 році довгострокові зобов’язання знизилися з 1485 тис. грн.  до 1045 тис. грн., що призвело до зниження питомої ваги на 8,22%. Питома вага короткострокових кредитів банків зросла в 2004 році на 8,75% з 20% до 28,75% за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків на 220 тис. грн.. В 2004 році підприємство повернуло частину довгострокових кредитів, при цьому залучило більше короткострокових.

Також важливе місце в структурі позикових коштів ПП “Продсервіс” займає   кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги. В 2004 році вона знизилася завдяки прискоренню розрахунків з постачальниками.

Ефективна фінансова діяльність ПП “Продсервіс” неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяггосподарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

У процесі розвитку ПП “Продсервіс” в міру погашення його фінансових зобов»язань виникає потреба в залученні нових позикових коштів.

Розробка політики залучення банківського кредиту на ПП “Продсервіс” здійснюється по наступним основних етапах:

1. Визначення цілей використання залученого банківського кредиту.

2. Оцінка власної кредитоспроможності.

3. Вибір необхідних видів залучених банківських кредитів.

4. Вивчення та оцінка умов здійснення банківського кредитування в розрізі видів кредитів.

В 2005 році ПП “Продсервіс” за проведення заходів з підвищення прибутковості забезпечить зростання чистого прибутку на 676 тис. грн. (73,16%). При цьому рентабельність реалізації зросте на 3,67%.

В 2004 році позичальник ПП “Продсервіс” відносився до класу «Б». В 2005 році за рахунок підвищення показників ділової активності, ліквідності та прибутковості  ПП “Продсервіс” можна віднести до класу «А» — фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну су­му кредиту та процентів по ній у встановлені строки.

Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства ПП “Продсервіс”. Як видно з розрахунків значення індексу Альтмана більше 3, а це значить що ймовірність банкрутства ПП “Продсервіс” дуже низька, що свідчить про достатню кредитоспроможність підприємства.

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2002, — № 5-6. — С. 30.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 4. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.
 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2002. — 528 с.
 6. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 482 с.
 7. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 8. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997.
 9. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 10. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 11. Грушко В.І., Пилипченко О.І. Фінансові ризики. Навчальний посібник. -К.: Знання: 1998. — 188 с.
 12. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 13. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2002- 405с.
 14. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 15. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 16. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2002. С 40-42.
 17. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 18. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.
 19. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 20. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
 21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 22. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.
 23. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002.- 387 с.
 24. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.
 25. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 26. Мазаракі А.А., Ушкова Н.М., Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 364 с.
 27. Нестеренко А.Г. Прибыль и рентабельность на торговом предприятии. – М., 1995.
 28. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.
 29. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.
 30. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2002- 456с.
 31. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 668 с.
 32. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 314с.
 33. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2002. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 34. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 35. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.
 36. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / A.M. Поддєрьогін та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 294 с.
 37. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. -Ж.:ЖІТІ, 2002. — 432с.
 38.  http://www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.

 

 

Додатки

 

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ПП “Продсервіс” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                        на 1 січня           2004 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 110
  первісна вартість 0 11 110 110
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1000 1100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2650 2640
  первісна вартість 0 31 2800 2860
  знос 0 32 150 220
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 500 550
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4260 4400
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 800 990
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1200 1100
  готова продукція 130 1300 1320
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 260 220
  первісна вартість 161 260 220
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 400 275
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 657 440
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4617 4345
  3. Витрати майбутніх періодів 270 33 55
  БАЛАНС 280 8910 8800
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 3850
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 700 1100
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4550 4950
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 60 55
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420 120 110
  Усього за розділом 2. 430 180 165
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 770 1045
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1210 1485
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 1477 770
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1224 1045
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 117 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 114 198
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2932 2156
  5. Доходи майбутніх періодів 630 38 44
  БАЛАНС 640 8910 8800
         
  М.П.            
                                                      Керівник                                          
                                 Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Б

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ПП “Продсервіс” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                  про фінансові результати  
                                                                       за      рік      2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
                     Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 12100 9680
  Податок на додану вартість 0 15 2016,3 1613
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 10083,7 8067
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 8800 7040
  Валовий:      
  прибуток 0 50 1283,7 1027
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 132 105,6
  Адміністративні витрати 0 70 297 267,6
  Витрати на збут 0 80 132 105,6
  Інші операційні витрати 0 90    
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 986,7 759,4
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110 44 35,2
  Інші фінансові доходи 120 33 26,4
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 1063,7 831
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 319 249,3
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 744,7 581,7
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 744,7 581,7
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 4433 3546,4
  Витрати на оплату праці 240 3217,5 2574
  Відрахування на соціальні заходи 250 1237,5 990
  Амортизація 260 165 132
  Інші операційні витрати 270 176 140,8
  Разом 280 9229 7383,2
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                          
                                 Головний бухгалтер      

 

 

Додаток В

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ПП “Продсервіс” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                         на 1 січня           2005 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 165
  первісна вартість 0 11 110 165
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1100 770
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2640 3190
  первісна вартість 0 31 2860 3630
  знос 0 32 220 440
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 550 660
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60   44
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4400 4829
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 990 781
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1100 1342
  готова продукція 130 1320 407
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 220 935
  первісна вартість 161 220 935
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 275 1155
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 440 99
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4345 4719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 55 55
  БАЛАНС 280 8800 9603
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 4400
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 1100 1760
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4950 6160
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 55 33
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420 110 132
  Усього за розділом 2. 430 165 165
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 1045 605
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1485 1045
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 770 990
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1045 880
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 143 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 198 176
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2156 2189
  5. Доходи майбутніх періодів 630 44 44
  БАЛАНС 640 8800 9603
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                          
                                 Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Г

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ПП “Продсервіс” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за      рік      2004 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
                     Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 13200 12100
  Податок на додану вартість 0 15 2200 2016,3
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 11000 10083,7
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 9350 8800
  Валовий:      
  прибуток 0 50 1650 1283,7
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 165 132
  Адміністративні витрати 0 70 385 297
  Витрати на збут 0 80 165 132
  Інші операційні витрати 0 90    
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 1265 986,7
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110 33 44
  Інші фінансові доходи 120 22 33
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 1320 1063,7
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 396 319
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 924 744,7
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 924 744,7
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 4950 4433
  Витрати на оплату праці 240 3272,5 3217,5
  Відрахування на соціальні заходи 250 1259,5 1237,5
  Амортизація 260 220 165
  Інші операційні витрати 270 198 176
  Разом 280 9900 9229
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                          
                                 Головний бухгалтер      

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.