Дипломна робота Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його покращення в ринкових умовах господарювання

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………………………………

   1.1 Фінансовий стан та його роль у ефективності господарської діяльності підприємства……………………………………………………………………………………………..

   1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств………..

   1.3. Особливості підходів до прогнозування фінансового стану підприємства

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП ВАТ ПТЕМ“ОБУХІВСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ”…………………………………………

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства……………………………..

       2.2. Аналiз основних технiко-економiчних показникiв

         2.3. Оцінка фінансового стану та загрози банкрутства підприємства на основі балансових моделей………………………………………………………………………………………

     2.4. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства…………………………….

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 3

3.1. Шляхи вдосконалення управління дебіторською заборгованістю.. 3

3.2. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок зменшення запасів на складах. 19

 

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ35

4.1. Організація робочого місця. 35

4.2. Первинні засоби пожежогасіння на підприємстві41

4.3. Аналіз санітарно-гігієнічних умов на підприємстві45

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ53

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 56

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

3.1. Шляхи вдосконалення управління дебіторською заборгованістю

 

Як видно з попереднього розділу, підприємство ДП ВАТ ПТЕМ «Обухівське МУ» потребує покращення фінансового стану.

З метою покращення фінансового стану ДП ВАТ ПТЕМ «Обухівське МУ» запропонуємо заходи з пошуку шляхів вдосконалення управління дебіторською заборгованістю.

Політика управління дебіторською заборгованістю є однією з складових управління оборотними активами підприємства та спрямована на оптимізацію розмірів, термінів погашення та підвищення якості дебіторської заборгованості.

— підвищення собівартості товарів та послуг;

— в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

— неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

— невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

— інфляційні процеси і податкова політика;

— значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

— низьке обертання оборотного капіталу.

На ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності від підприємницької діяльності:

— підвищення доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

— зниження собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

— підвищення рентабельності підприємства;

— проведення управлінських впливів на персонал   підприємства для досягнення підвищення ефективності;

— планування соціального розвитку колективу ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ”.

На ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” необхідно оптимізувати структуру капіталу за критерієм ефективності його використання. Як показник цієї ефективності приймається рівень рентабельності власного капіталу.

вимогам нормативних актів щодо безпеки виробництва ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” в 2007 році

DК = (10 – 5)/30*100 = 16,67%.

2. Скорочення чисельності працівників (?Ч), які працюють в умовах, що не відповідають вимогам санітарних норм, визначається таким чином:

                                                         (4.4)

де Ч1, Ч2 — чисельність працівників, що працюють в умовах, які не відповідають санітарним нормам відповідно до і після запро­вадження заходу, чол.;

Ч3 — річна середньооблікова чисельність працівників, чол.

Розрахуємо скорочення чисельності працівників, які працюють в умовах, що не відповідають вимогам санітарних норм ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” в 2007 році

DЧ = (13 – 6)/40*100 = 17,5%.

3. Збільшення кількості машин і механізмів ?? та виробничих приміщень DБ, що відповідають до вимогам нормативних актів:

                                                             (4.5)

де М1, М2 — кількість машин і механізмів, що не відповідають нормативним вимогам відповідно до і після запровадження заходу, шт.;

? — загальна кількість машин і механізмів, шт.;

Б1, Б2 — кількість виробничих приміщень, які не відповідають но­рмативним вимогам відповідно до і після запровадження заходу, шт..;

Б — загальна кількість виробничих приміщень, шт.

DМ = (5 – 2)/10*100 = 30%.

DБ = (2 – 1)/4*100 = 25%.

4. Зменшення коефіцієнта частоти травматизму:

                                                                   (4.6)

де ?1, ?2 — кількість випадків травматизму відповідно до і піс­ля запровадження заходу.

Для ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ”

DКч = (2 – 1)/40*100 = 2,5%.

  1. Зменшення коефіцієнта тяжкості ??? розраховується за формулою:

                                                                                 (4.7)      

де D1, D2 — кількість днів непрацездатності через травматизм відповідно до і після запровадження заходу.

Для ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ”

DКт = 2/10 – 1/6 = 0,033.

6. Зменшення коефіцієнта частоти професійної захворюваності через незадовільні умови праці:

                                                                  (4.8)      

де З1, З2 — кількість випадків професійних захворювань відпо­відно до і після запровадження заходу.

Для ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ”

DКз = (3 – 1)/40*100 = 5%.

7. Зменшення коефіцієнту тяжкості захворювання:

                                                                            (4.9)                                                    

де Dз1, Dз2 — кількість днів тимчасової непрацездатності через хвороби відповідно до і після запровадження заходу;

Nз1, Nз2 — кількість випадків захворювання відповідно до і піс­ля запровадження заходу.

8. Зменшення кількості випадків виходу на інвалідність внас­лідок травматизму чи професійної захворюваності:

                                                                           (4.10)

де Чі1, Чі2 — чисельність працівників, які стали інвалідами до і після запровадження заходу, чол.

Для ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ”

DЧі = (1 – 0)/40*100 = 2,5%.

9. Скорочення плинності кадрів через незадовільні умови праці:

                                                                        (4.11)      

де Чп1, Чп2 — кількість працівників, що звільнилися за власним бажанням через незадовільні умови праці відповідно до і після зап­ровадження заходу, осіб.

Для ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ”

DЧп = (15 – 5)/40*100 = 25%.

Показники ефективності заходів з покращання умов і охорони праці повинні використовуватися для економічного аналізу, оцінки, планування і контролю працеохоронної діяльності на підприємстві, у галузі.

Економічний аналіз стану охорони праці використовується з метою виявлення причин і факторів незадовільного стану безпеки виробництва, які найбільше впливають на результати діяльності підприємства та на визначення напрямів поліпшення працеохорон­ної діяльності.

Річна економія підприємства від поліпшення умов та безпеки праці складається з:

— економії коштів від зниження професійної захворюваності;

— економії коштів від зменшення випадків травматизму;

— економія коштів від зниження плинності кадрів;

— економія коштів від скорочення пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах.

Отже, можна зробити висновок, що в 2006 році умови праці в ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” незначно покращилися. На робочих місцях, що не відповідають вимогам санітарних норм, діють наступні умови: пил — клас умов праці шкідливий 4 ступінь (3.4), так як фактична величина складає 16 ГДК (32/2); шум – клас умов праці шкідливий 4 ступінь (3.4), так як фактична величина на 11 дБ перевищує допустиме значення (86 – 75); температура, освітлення та робоче місце — допустимі умови праці. На сьогодні на підприємстві ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” не досить повне забезпечення працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці, тому адміністрації підприємства слід звернути на це увагу.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Отже, з метою покращення фінансового стану ДП ВАТ ПТЕМ «Обухівське МУ» запропонуємо заходи з пошуку шляхів вдосконалення управління дебіторською заборгованістю.

Політика управління дебіторською заборгованістю на плановий період повинна охоплювати такі заходи: оптимізація обсягів дебіторської заборгованості; підвищення швидкості погашення дебіторської заборгованості; забезпечення якості дебіторської заборгованості; захист дебіторської заборгованості від знецінення.

З метою зниження дебіторської заборгованості, підприємству ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” потрібно проводити аналіз клієнтської бази та визначати надійність клієнтів.

На підприємстві ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” на кінець 2004-2006 років виникли значні виробничі запаси: 563 тис. грн., 430 тис. грн. та 633,1 тис. грн. відповідно по роках. Пропонується виробничі запаси реалізувати. Виробничі запаси можна реалізувати зі знижкою в 10%, а можна і за вартістю, яка зазначена в балансі,, так як підприємство ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” має виробничі запаси, які можуть бути придбані будівельними організаціями і можуть бути використані в будівництві.

В останні роки спостерігається зростання будівництва в Україні. В перспективі обсяги будівництва в Україні також будуть зростати, тому діяльність підприємств з продажу будівельних матеріалів буде зростати. ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” зможе реалізувати виробничі запаси. В 2007 році ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” зможе продати виробничих запасів, які не використовуються підприємством, вартістю 560 тис. грн. Якщо підприємство реалізує їх зі знижкою в 10%, то отримає 504 тис. грн.

На підприємстві ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” розмір товарних запасів має складати близько 73,1 тис. грн. при та плановій виручці від реалізації в 2007 році 13000 тис. грн.., це дасть змогу вилучити частину коштів, що знаходяться в виробничих запасах та зменшити термін оборотності виробничих запасів. Коефіцієнт обертання виробничих запасів по підприємству в 2007 році знизиться на 17,68 дні.

Для поліпшення платоспроможності та ліквідності ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” необхідно уникати таких факторів: невиконання планових завдань виробництва і реалізації товарів та послуг, порушення їх структури та асортименту, зниження якості; підвищення собівартості товарів та послуг; в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників; неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин; невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства; інфляційні процеси і податкова політика; значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси; низьке обертання оборотного капіталу.

На ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності від підприємницької діяльності: підвищення доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зниження собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); підвищення рентабельності підприємства; проведення управлінських впливів на персонал   підприємства для досягнення підвищення ефективності; планування соціального розвитку колективу ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ”. На ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” необхідно оптимізувати структуру капіталу за критерієм ефективності його використання.

Важливим елементом організації праці на підприємстві ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” є організація робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної і високоякіс­ної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімаль­ному нервовому напруженні працівника. Ергономічними аспектами проектування робочих місць, що оснащенні моніторами, зокрема, є: висота робочої поверхні, розміри простору для ніг, вимоги до розташування документів на робочому місці (наявність і розміри підставки для документів, можливість різного розміщення документів, відстань від очей користувача до екрана, документа, клавіатури і т.д.), характеристики робочого крісла, вимоги до поверхні робочого столу, регуліруємість елементів робочого місця. Головними елементами робочого місця працівника, який використовує в своїй діяльності комп’ютер, є стіл і крісло. Основним робочим положенням є положення сидячи.

Пожежна небезпека підприємства ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ”— можливість виникнення та (або) розвитку пожежі в будь-якій речовині, процесі, стані. На підприємстві ДП ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” є первинні засоби пожежегасіння. До первинних засобів пожежегасіння відносяться: вогнегасники, пожежний інвентар та пожежний інструмент.

Можна зробити висновок, що в 2006 році умови праці в ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” незначно покращилися. На робочих місцях, що не відповідають вимогам санітарних норм, діють наступні умови: пил — клас умов праці шкідливий 4 ступінь (3.4), так як фактична величина складає 16 ГДК (32/2); шум – клас умов праці шкідливий 4 ступінь (3.4), так як фактична величина на 11 дБ перевищує допустиме значення (86 – 75); температура, освітлення та робоче місце — допустимі умови праці. На сьогодні на підприємстві ВАТ ПТЕМ “Обухівське МУ” не досить повне забезпечення працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці, тому адміністрації підприємства слід звернути на це увагу.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Бедрій Я. I., Джигирей В. С, Кидасюк А. І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. —Львів, ПТВФ „Афіша», 2002.—258с.
  2. Бедрій Я. І., Геврик Є. О., Кіт І. Я., Мурін О. С., Єнкало В. М. Охорона праці: Навч. посіб. / Український держ. лісотехнічний ун-т; Львівський електротехнікум зв»язку / Євген Олександрович Геврик (ред.). — Л., 2000. — 280с.
  3. Буракова С. О. Довідник інженера з охорони праці / Подільський держ. аграрно-технічний ун- т. Інститут післядипломної освіти. Кафедра «Охорона праці». — Кам»янець-Подільський: Видавничо-поліграфічна фірма «АБЕТКА», 2005. — 112с.
  4. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 2.вид., випр. та доп. — К. : Ніка-Центр, 2005. — 294с.
  5. Гогіташвілі Г. Г. Охорона праці на підприємствах промисловості будівельних матеріалів: Навч. посібник. — К.: ІСДО, 1999. — 252 с.
  6. Д»яконов В. І. Охорона праці: Навч. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2006. — 154с.
  7. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. — Вид. 3-є, доп. — Львів: Афіша, 2001. — 350 с.
  8. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С, Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці/Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2000. — 352 с.
  9. Зацарний В. В., Сабарно Р. В. Охорона праці: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К.: Університет «Україна», 2006. — 303с.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.