Дипломна робота Вихід підприємства з кризи

План

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи антикризового менеджменту    7

1.1.  Сутність кризи та кризових ситуацій. Механізм їх розвитку………. 7

1.2. Вплив зовнішнього та внутрішньою середовища на формування кризи підприємства………………………………………………………………………………….. 14

1.3. Антикризове управління: сутність та значення………………………… 23

Розділ 2. Аналіз ситуації та ідентифікація типу кризових явищ на ЗАТ “Арт”      30

2.1. Загальна характеристика підприємства «Арт» та оцінка техніко-економічного стану підприємства…………………………………………………………………………. 30

2.2. Аналіз середовища функціонування підприємства…………………… 42

Розділ 3. Виведення ЗАТ «Арт» з фінансової кризи та кризи збуту…. 60

3.1. Обґрунтування загального змісту та послідовності заходів по виведенню ЗАТ «Арт» з кризи…………………………………………………………………………………… 60

3.2. Заходи щодо виведення підприємства з кризи збуту……………….. 67

3.3. Шляхи впровадження необхідних заходів для виведення ЗАТ «Арт» з фінансової кризи…………………………………………………………………………….. 79

3.3.1. Складання та розрахунок моделі оптимізації виробничої програми підприємства………………………………………………………………………………….. 80

3.3.2. Загальна характеристика проекту злиття ЗАТ «Арт» та ЗАТ «Полімер»        86

Висновки………………………………………………………………………………………… 93

Вступ

 

Термін «антикризове управління» виник порівняно недавно. Вважається, що причина його появи полягає в реформуванні української економіки і поступовому входженні України в зону кризового розвитку. Зовсім не очікували, що результатом реформ стане криза, але багато хто сьогодні розуміє, що з кризи економіку здатний вивести тільки новий тип управління. Таке управління й одержало назву «антикризового».

Суть його викликає великі дискусії. Криза, якою б глибокою вона не була, усе-таки коли-небудь пройде. Історія економічного розвитку багатьох країн це підтверджує.

За ринкових умов господарювання дуже важливого значення набуває економічна безпека всіх суб»єктів підприємницької та інших видів діяльності. Економічна безпека підприємства це такий стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефек­тивне їхнє використання для стабільного функціону­вання та динамічного науково-технічного й соціаль­ного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об»єктивно наявним для кож­ного суб»єкта господарювання завданням забезпечен­ня стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності.

Рівень економічної безпе­ки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спро­можні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

В умовах системної кризи в Україні майже 80 відсот­ків підприємств є збитковими або працюють на межі збитковості. Одним із шляхів виживання і подальшого розвитку таких підприємств, як свідчить світовий досвід, є їх реформування і реструктуризація.

Для інших підприємств, які працюють більш-менш ефективно, антикризова політика також є актуальним питан­ням, тому що дозволяє шляхом комплексного реформу­вання всіх сторін своєї діяльності постійно і гнучко пристосовуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища і забезпечувати високу конкурентоспромож­ність його продукції на вітчизняному і світових ринках.

Головна мета антикризового управління підприємством полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функ­ціонування і високий потенціал розвитку в майбутньому.

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично аналізувати конкурентне середовище, досліджувати діяльність конкурентів та здійснювати діагностику конкурентоспроможності підприємства.

При напи­санні дипломної роботи використано кращий світовий і вітчизняний досвід антикризової політики, чинне законодавство України, найнові­шу вітчизняну та зарубіжну економічну літературу. Зокрема використані праці таких авторів як Аскінадзе Д., Афонін А. С., Батенко Л. П.,             Бондарчук Р., Борисов В., Глазов М., Катков В. М., Козляківська О. І., Кузнецов А., Нестерчук В. П., Нільсен К., Терещенко О. О., Тютюнник А. та інших.

Разом з тим важливі аспекти формування і розвитку теоретичної і практичної бази для забезпечення антикризової політики підприємств в умовах становлення ринкових відносин не дістали ще необхідного розвитку.

Вимагають подальших досліджень питання створення ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства, виявлення особливостей впливу ринкового середовища на діяльність.

В існуючих нечисленних підручниках і навчальних посібниках по антикризовому управлінню реалізуються різні підходи до концепції антикризового управління. Або воно розглядається як проблема винятково макроекономічного масштабу і зовсім упускається з виду, що кризи виникають в окремій організації і не завжди залежать від загальної економічної обстановки; або розглядаються тільки економічні аспекти кризи й залишаються осторонь соціальні, політичні, психологічні, організаційні, управлінські, природні й інші.

В даній дипломній роботі розпочата спроба розглянути антикризову політику у всьому комплексі її проблем, пов»язаних з державою, економікою, виробництвом, організацією, людиною. При цьому приймаються до уваги не тільки можливі масштаби кризи, але і її різні форми, зміст, причини і наслідки. Виходячи з цього, необхідно зазначити, що тема даної дипломної роботи набуває в наш час неабиякої актуальності та значущості.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою дипломної роботи є розгляд існуючих моделей виходу підприємств з кризи та визначення можливостей і доцільності їх застосування для конкретного підприємства в умовах сучасної економічної ситуації в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:

— узагальнення теорії та практики в області антикризового управління підприємством;

— аналіз забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства, його висо­кої конкурентоспроможності;

— аналіз досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством (організацією);

— дослідження мінімізації руйнівного впливу результатів виробничо-госпо­дарської діяльності на стан навколишнього середовища;

— аналіз якісної правової захищеності усіх аспектів діяльності підприємства та забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної тає­мниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечен­ня роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації;

— узагальнення ефективної організації безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів;

— дослідження шляхів виведення підприємства з кризи.

Предметом дослідження є механізм антикризового управління підприємством в умовах формування ринкової економіки.

Об»єктом дослідження є закрите акціонерне товариство “Арт”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області антикризової політики. У роботі використані звіти про світовий розвиток, статистичні дані про економічний розвиток України, звітні дані підприємства. В процесі дослідження використані метод опитувань, традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням ПЕОМ.

Методологічною основою ро­боти є діалектичний метод пізнання. Методику дослідження склали методи: аналізу та узагальнень, вибіркового дослідження, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, раціональний, статистичний, історичний.


Розділ 1. Теоретико-методологічні основи антикризового менеджменту

 

1.1.   Сутність кризи та кризових ситуацій. Механізм їх розвитку

 

Взагалі кризові явища відрізняються по глибині прояву та ступеню впливу на підприємство, починаючи від збоїв у їх діяльності та закінчуючикерованою системною кризою, що переростає по мірі розвитку у банкрутство (див. рис. 1.1). Оскільки темою роботи є антикризове управління, почнемо з того, що з»ясуємо, що таке криза взагалі, її види. Базовим моментом в розпізнаванні симптомів кризи є уявлення про нормальну ситуацію. Тільки знаючи параметри нормальної ситуації ми можемо визначити, на скільки вона змінилась і у якому напрямку. Кризові явища:

1) без правильного впливу – переходять від менш “небезпечних” ( збоїв або кризових ситуацій)  до  кризи, а далі до катастрофи, банкрутства;

2) взаємодіють одне з одним: криза збуту викликає фінансову кризу, а вона в свою чергу – кризу постачань, яка переростає в виробничу кризу і так далі.

На підприємстві майже не займаються управлінням фінансовими активами та пасивами. З аналізу фінансового стану підприємства випливає, що ЗАТ «Арт» знаходиться у затяжній фінансовій кризі. Після розрахунків коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності можна більш ретельно визначити можливі заходи щодо зміни ситуації на підприємстві. Щоб визначити причини її виникнення та можливі заходи для виходу з кризи проаналізуємо діяльність ЗАТ «Арт» детальніше.

 

 

 

 

 

 

 


2.2. Аналіз середовища функціонування підприємства

 

 

Основною підсистемою на кожному підприємстві є його операційна система , яку треба дослідити та визначити її вплив на кризові явища на підприємстві, об’єкті аналізу. Роботи, необхідні для безпосереднього виготовлення продукції здійснюються в двох цехах площею: один 200 м2 і другий 220 м2. (Проблема: постійно відчувається нестача вільних виробничих площ, для зберігання інгредієнтів перед безпосереднім використанням).

Продукція виготовляється на 4 видах обладнання. А2-ШФЗ-формовочно-відсадна машина, за допомогою якої виробляються підошви.

Лінія по виробництву підошов АПКОО ТСПУУ 2153499001-95.

За даними технолога за 1999 рік обладнання в середньому використовувалось на 17,81 % від можливих і 35,6 % від запланованих. Собівартість продукції залежить від обсягу випуску взуттєвої продукції за місяць, розподіляються витрати пропорційно питомій вазі виробленої продукції, тому собівартість постійно змінюється.

Так як приміщення спеціально не пристосоване до виробництва взуттєвої продукції, воно потребує певних переробок: налагодження вентиляції, прокладення додаткової електропроводки, відокремлення кабінетів для технологів і т. д. А встановлення додаткового обладнання використало площі, що залишались вільними. Тому зараз стоїть проблема розширення приміщень. Але оренда додаткових площ негативно вплине на

в) були запропоновані заходи по виведенню підприємства «Арт» з кризи, пов»язаної зі збутом продукції: зменшення ціни продукції;  зменшення витрат на виробництво продукції;  поповнення асортименту продукції;  проведення рекламної компанії для заохочування споживачів;

г) була представлена програма, яка передбачає злиття двох українських підприємств, які працюють в одній галузі на різних етапах взуттєвого виробництва, з   організацією відкритого акціонерного товариства, одним з головних учасників якого стане іноземна фірма, бажаюча вийти на український ринок. В результаті такої реорганізації українські підприємства отримають допоміжні кошти, які будуть направлені на покращення та оновлення виробничої бази, поповнення оборотних коштів;

д) проведено обґрунтування власності нового акціонерного товариства з урахуванням того, що два українських підприємства знаходяться в скрутному фінансовому становищі; був розроблений план формування статутного капіталу;

ж) в разі здійснення реалізації запропонованого проекту злиття будуть отримані наступні результати:

1) збереження та ріст вартості виробничих підприємств;

2) збереження та поява нових робочих місць;

3) втілення нових технологій на Україні та пропозиція взуттєвої продукції на високому якісному рівні за невисокими цінами.


Висновки

 

Антикризове управління як тип управління, здатного передбачати і випереджати кризи, пом»якшувати їхній плин, усувати негативні наслідки і перетворювати їх у позитивні зміни, є найважливішим чинником сучасного розвитку економіки. Антикризове управління — не сумна необхідність виправлення накопичених помилок або гірка розплата за них, це об»єктивна потреба управління, орієнтованого на розвиток, своєчасне реформування економіки, аналіз майбутнього в сьогоденні, оцінка взаємодії природи і діяльності людини.

Сучасне антикризове управління в Україні крім усього іншого має потребу в менеджерах, що мають спеціальну підготовку і визначений набір особистісних якостей. Сьогодні такі фахівці називаються арбітражними управлінцями. Вони готуються для роботи в екстремальних умовах кризи, банкрутства і санації підприємств. Підготовка таких фахівців вимагає нових підходів у технології й організації навчального процесу. Необхідні знання в області економіки, права, психології, природничих наук, а також освоєння прийомів поведінки в екстремальних ситуаціях. Це стосується необхідності антикризового управління на підприємствах взагалі.

З результатів аналізу діяльності ЗАТ «Арт» можна зробити висновок, що на підприємстві спостерігається фінансова криза та криза.

Результати дипломної роботи дають змогу зробити висновки теоретичного, методичного і науково-практичного спрямування, основними з яких є такі:

1. На сьогодні далеко не всі вітчизняні підприємства готові до ведення конкурентної боротьби. Навіть маючи конкурентоспроможну продукцію, деякі підприємства не можуть реалізувати цю перевагу через відсутність практики використання всього комплексу засобів конкурентної боротьби: цінової політики, ефективних методів стимулювання, створення позитивного іміджу тощо. За таких умов підприємствам необхідно правильно оцінити ринкове середовище та власні можливості щодо забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності.

Проведений   аналіз   основних   методичних   підходів   до   оцінки кризового становища ЗАТ “Арт” показав, що воно здійснюється в основному з точки зору характеристики окремих сторін діяльності підприємства, майже не торкаючись комплексної кількісної оцінки. Недостатня увага приділяється вивченню причин кризових явищ, зосереджуючи увагу на наслідках.

2. В рамках дипломної роботи визначені роль і місце факторів, що впливають на становище ЗАТ “Арт” в сучасних умовах. Розроблений і представлений алгоритм та методичний підхід до оцінки ступеню кризового  становища. Запропоновані у даному підході групи показників найбільш повно відображують їх вплив на діяльність, забезпечують комплексність оцінки і дозволяють виявити причини та тип кризових явищ на підприємстві.

Результати практичних розрахунків по ЗАТ “Арт” показують можливість і доцільність використання даного методичного підходу в сучасних умовах господарювання.

3. Ефективне управління підприємством в період становлення ринкових відносин неможливе без передбачення майбутнього, без прогнозування перспективи його розвитку.

Автором запропоновано до впровадження  удосконалену технологію формування та реалізації антикризової підсистеми управління. Антикризовою підсистемою управління ЗАТ «Арт» може бути  ревізійна комісія з елементами антикризового управління, на яку мають бути покладені певні обов’зки з контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ЗАТ «Арт», дотримання ним статуту товариства та нормативних документів, а також і прийняття рішень по виведенню товариства з  кризи, визначення перспектив збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції і її збуту, одержання високих фінансових результатів діяльності.

4. Для підтримання стану беззбитковості діяльності ЗАТ “Арт” необхідно використовувати методику, яка відповідає сформульованим вимогам та здійснюється у послідовності, визначеній на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі внутрішньофірмового планування:

— зменшення ціни продукції;

— зменшення витрат на виробництво продукції;

— поповнення асортименту продукції;

— проведення рекламної компанії для заохочування споживачів

5. Для скорочення збитків ЗАТ “Арт” були розроблені заходи по вдосконаленню управління такими сторонами діяльності підприємства, як реалізація продукції; витрати обертання; склад та оборотність його операційних активів; продуктивність праці персоналу; операційні ризики, пов’язані з діяльністю підприємства.

6. Для узагальнення висновків щодо стану господарської діяльності ЗАТ “Арт” був проведений SWOTаналіз. На основі цього аналізу можна зробити висновок, що підприємство має достатньо сильних сторін та можливостей їх використання і надалі для ефективної діяльності. Для подолання слабих місць та загроз підприємства слід перш за все активізувати маркетингову діяльність, підвищити ефективність виробництва, знизити витратоємність і поліпшити управління персоналом.

7. Для більш поглибленого аналізу ефективності здійснення заходів були розраховані показники, що характеризують фінансовий стан ЗАТ “Арт”.

Розрахунки показали, що заходи ЗАТ “Арт” позитивно впливають на діяльність підприємства і збільшують ефективність його функціонування.

8. ЗАТ “Арт” слід більш уважно зупинитися на методі цінового регулюван­ня попиту і пропозиції. Показано, що вивчення конкурентних можливостей власного підприємства і продукції, яку воно реалізує необхідно впроваджувати в двох аспектах: визначення умовних характеристик прогнозованої потреби в про­дукції конкретного виду і оцінки можливостей задоволення цієї по­треби підприємством; визначення величини затрат, які будуть зв»язані з придбанням або виробництвом продукції.

Ліквідація неплатоспроможності ЗАТ «Арт» досягається за рахунок зменшення внутрішніх та зовнішніх зобов»язань, а також за рахунок збільшення об»єму грошових ресурсів. Відновлення фінансової стабільності буде досягнуто у разі, коли рівень генерування власних фінансових ресурсів буде не менше рівня споживання фінансових ресурсів в процесі розвитку.

Для досягнення фінансової рівноваги необхідно збільшити чистий прибуток за рахунок проведення ефективної цінової політики, застосувати систему знижок і методів просування продукції на ринок, здійснити дивідендну політику, адекватну кризовому розвитку підприємства, з ціллю збільшення чистого прибутку, націлене на виробничий розвиток, реалізувати зношене та невикористане обладнання, застосувати необхідні основні та оборотні кошти на умовах спільної діяльності, об»єднання капіталу.

10. В роботі розглянуто шлях виведення ЗАТ «Арт» з фінансової кризи та кризи збуту — це злиття двох схожих по сфері діяльності підприємств: ЗАТ «Арт» та ЗАТ «Полімер», що може позбавити ЗАТ «Арт» від багатьох проблем, які виникли в процесі його розвитку. Злиття закритого акціонерного товариства «Арт» з закритим акціонерним товариством «Полімер» та утворення на базі двох організацій відкритого акціонерного товариства за участю іноземного капіталу німецької фірми «Аlіех», яка являється великим взуттєвим підприємством в західній Германії і яка виявляє інтерес до інвестування на Україні.

 

Додаток 1

Аналітичний баланс за 2000 рік

Активи

 

 

Ё

1998 1999 2000
на початок року на кінець року на початок року на кінець року на початок року на кінець

 

року

Поточні активи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Грошові кошти 11998 5 0 6100 6100 1100
2. Дебітори 12504 9498 9500 67800 67800 76900
3. Запаси та затрати 66416 3064 3000 45300 45300 46300
4. Інші активи 0 0 0 0 0 0
Всього по розділу 90918 12567 12500 119300 119300 124300

Основні засоби та інші позаоборотні активи

1. Основні кошти та інші капітальні вкладня 0 77297 77300 82900 82900 44500
2. Довгострокові фінансові вкладення 0 0 0 0 0 0
3. Інші необхідні активи 0 0 0 0 0 0
Всього по розділу 2 0 77297 77300 82900 82900 44500
БАЛАНС 90000 89964 89800 202200 202200 168800

 

Пасив

Позичковий капітал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поточні зобов»язання 0 13018 13000 0 0 0
2. Кредиторська заборгованість 86667 85713 72500 153300 153300 117300
3. Довготермінові зобов»язання 0 0 0 29300 29300 29300
Всього до розділу 1 86667 98731 85500 182600 182600 146600

 

Власний капітал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фонди власника 4251 19501 4300 3700 3600 22200
2. Нерозподілений прибуток 0 0 0 15900 15900 0
3. Інші власні кошти 0 0 0 0 0 0
Всього по розділу 2 4251 19501 4300 19600 19500 22200
БАЛАНС 90918 90063 89800 202200 202200 168800

 

 

Додаток 2

 

Прогноз реалізації продукції на 2001 рік

 

Додаток 3

Календарний план розробки продукції з функціональними додатками

Необхідно зробити Виконавець Час на виконання роботи Строки виконання роботи
Інформації: досвід виробництва взуттєвої продукції з функціонально-лікувальними інгредієнтами. технолог, зам. Директора по виробництву 14 днів 25.04.02-14.05.02
Аналіз зібраної Інформації Директор, усі замісники, технолог 3 дні 14.05.02-17.05.02
Пошук спеціаліста технолог, директор, 14 днів 1.05.02-14.05.02
Вибір матеріалів директор, технолог, спеціаліст 1 день 18.05.02
Вибір необхідного технологічного процесу за наявних особливостей технолог та спеціаліст 7 днів 18.05.02-25.05.02
Обробка рецептури спеціаліст, технолог 10 днів 18.05.02-28.05.02
Надання планової Звітності продукції бухгалтер 1 день 29.05.02
Купівля необхідних матеріалів пробної партії зам. директора по збуту, технолог 7 днів 28.05.02-06.06.02
Обробка та впровадження заходів реалізації Реклама директор, зам. Директора по збуту 1.05.02-31.08.02  
Сертифікація нової продукції директор, технолог, спеціаліст 14 днів 29.05.02-15.05.02  
Пошук споживачів, виробництво та реалізація продукції директор, зам директора по збуту постійно 01.05.02…  
Контроль за роботою виробництва директор, технолог, спеціаліст  

 

01.01.02  

 

 

Додаток 4

Календарний план злиття

 

 

Заходи

 

Термін виконання

Проведення зборів акціонерів ЗАТ «Арт» з метою прийняття рішення про злиття підприємств Травень 2002 року
Реорганізація ЗАТ «Арт» Червень 2002 року
Оформлення документів про створення нового підприємства Червень-серпень 2002 року
Розподіл акцій нового підприємства Липень-серпень 2002 року
Скликання засновницьких зборів акціонерного товариства Серпень 2002 року
Придбання обладнання Серпень 2002 року
Пуско-налагоджувальні роботи на підприємстві Серпень-вересень  2002 року
Початок випуску продукції Жовтень 2002 року

 

 

Додаток 5

Калькуляція стартових витрат при злитті ЗАТ «Арт» та ЗАТ «Полімер»

 

Затрати стартового періоду тис. грн.  
Заробітна платня робітників на період реєстрації 60  
Податки з заробітної платні 28  
Фіксовані податки (на землю, комунальні) за період 2  
Утримання двох вантажних автомобілів 1  
Командировочні затрати з розрахунку 10 днів в місяць (добові та проживання по нормі, проїзд) 0,5  
Представницькі затрати 2  
Телефонні переговори 1  
Витрати на перепідготовку кадрів 10  
Інші загальногосподарські витрати 34  
Всього 138,5

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.