Курсова робота Облік формування використаного прибутку та аналіз прибутковості комерційного банку

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи формування прибутку комерційного банку  5

 

1.1. Сутність, необхідність та принципи управління прибутковістю.. 5

 

1.2. Доходи банків, їх склад і структура, джерела формування. 10

 

1.3. Класифікація витрат комерційного банку. 14

 

1.4. Показники оцінки прибутковості комерційного банку. 18

 

Розділ 2. Облік прибутку в АКБ “Укрсоцбанк”. 26

 

2.1. Організація обліку в комерційному банку щодо формування результатів діяльності26

 

2.2. Фінансовий облік результату діяльності комерційного банку. 33

 

Розділ 3. Аналіз прибутковості АКБ “Укрсоцбанк”. 45

 

3.1.Аналiз доходів та витрат банківської установи. 45

 

3.2. Аналіз фінансового результату та прибутковості АКБ “Укрсоцбанк”  56

 

Висновки. 66

 

Список використаних джерел. 69

 

Додатки. 72

Вступ

 

Для визначення надійності комерційного банку перш за все аналізують доходи банку, його видатки та прибуток, які являються основними показниками  результативності його фінансової діяльності. Банківський прибуток є одним з найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. Він формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків.

Основною метою управління ресурсами в комерційному банку є їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їхньої організації з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Управління активами та пасивами комерційного банку повинно: сприяти отриманню прибутку або створенню умов для його отримання в майбутньому; регулювати значення процентних ставок за депозитними та позиковими операціями та встановлювати їх на рівні, що забезпечує рентабельність банківських операцій та еластичність до витрат; забезпечувати взаємозв’язок  між депозитними операціями та операціями з видачі позик за строками та сумами; підтримувати ліквідність балансу; мінімізувати процентний ризик. В даний час важлива увага в банках приділяється теоретичним та методологічним основам управління активами та пасивами банку.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Саме тому тема курсової роботи “Облік формування використаного прибутку та аналіз прибутковості комерційного банку” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є розгляд економічного змісту, облік та аналіз прибутку комерційного банку.

Завданнями курсової роботи є розкриття теоретичних підходів до прибутковості комерційного банку; обліку формування прибутку; аналіз прибутковості.

Теоретичну основу дослідження питань прибутковості комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є стан обліку та аналізу прибутку та прибутковості  комерційного банку.

Об’єкт дослідження – АКБ “Укрсоцбанк”.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, фінансова звітність АКБ “Укрсоцбанк”.


Розділ 1. Теоретичні основи формування прибутку комерційного банку

 

1.1. Сутність, необхідність та принципи управління прибутковістю

 

Сучасний банк — це підприємство, що працює на засадах комерційного розрахунку з метою отримання максимально можливого прибутку. Суттєво важливо, щоб комерційні банки отримували достатній прибуток, необхідний для нарощення свого капіталу, що дозволить розширити обсяг та підвищувати якість банківських послуг.

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток [7, c. 37].

Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. У ньому зацікавлені всі учасники економічного процесу. Розмір банківського прибутку хвилює акціонерів, тому що є показником отриманого доходу на інвестований ними капітал. Вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні, оскільки збільшення резервів і власних коштів банку свідчить про його стабільність. Позичальники також зацікавлені в прибутках банку, адже таким чином зростають їх власні накопичення.

Банківський прибуток формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків. Він є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банку, базою підвищення добробуту банківських працівників.

Прибуток банку — це різниця між валовими доходами банку та витратами. Прибуток банку складають [24, c. 127]:

— прибуток від основної діяльності;

— валовий прибуток, до якого, крім прибутку від основної діяльності, входять небанківські операційні доходи і витрати, відрахування в резерви, непередбачені доходи і витрати;

Адміністративний (внутрішній)  контроль  дає  змогу   виявити ризики і вжити ефективних заходів щодо них. До системи адміністративного контролю належать такі елементи:

— організаційна структура банку;

— методи закріплення повноважень та обов»язків;

— методи   контролю,   що   застосовуються  керівництвом  для проведення моніторингу результатів  роботи,  включаючи  внутрішній аудит;

— принципи та практика у сфері трудових ресурсів;

— система бухгалтерського обліку;

— принципи бухгалтерського обліку та процедури контролю.

Таким чином, структура адміністративного контролю складається з організаційної схеми та всіх прийнятих керівництвом принципів і процедур.

 


2.2. Фінансовий облік результату діяльності комерційного банку

 

Бухгалтерія АКБ “Укрсоцбанк” забезпечує повну взаємодію між фінансовим та податковим обліком при визначенні фінансових результатів діяльності. Визначення сум податків і контроль за їх сплатою АКБ “Укрсоцбанк” здій­снює відповідно до норм чинного податкового законодавства України.

За основу беруть таке правило: фінансовий облік має дати реальне уявлення про фінансовий стан АКБ “Укрсоцбанку” та результати його діяльності незалежно від правил та вимог податкового зако­нодавства. Ясна річ, такий підхід зумовлює певну різницю у ви­значенні активів, зобов»язань, доходів та витрат банку, і як наслі­док — відмінність між обліковим (за даними фінансового обліку) та податковим прибутком.

Під час розрахунку суми процентів (за кредитними та депози­тними договорами) ураховується перший день і виключається останній день контракту. Дати початку та закінчення контракту визнаються за дати валютування.

….

КЧОД/ЗА(%) = 322697/1705932 * 100% = 18,92 %

Отже, АКБ “Укрсоцбанк” за 2003 рік покращив свою діяль­ність, що призвело до збільшення прибутку до оподаткування на 12919 тис. грн., або на 255,37%. Якщо за 2002 рік було отримано прибутку 5059 тис. грн., то за 2001 рік — 17978 тис. грн. Це пояснюється зменшенням збиткової ді­яльності по розміщенню коштів, збитки від якої в 2001 році склали 21320 тис. грн. порівняно з 27438 тис. грн. в 2000 р.; прибуток від комісії зріс на 6112 тис. грн.


Висновки

 

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток. Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. У ньому зацікавлені всі учасники економічного процесу. Прибуток банку — це різниця між валовими доходами банку та витратами.

Показники прибутковості складаються з систем абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники виражають ефект певної фінансової операції банку: доход, прибуток, податки і т.д. вони можуть бути джерелом інформації про прибутковість банку, але лише в тих випадках. Коли немає необхідності аналізувати взаємозв`язок та взаємозумовленість системи показників. Самі ж абсолютні показники в разі необхідності причинно-наслідкового, структурного, динамічного та інших видів аналізу використовують як вихідні дані для розрахунку відносних показників. Від їх точності, порівняності, достовірності й повноти залежить якість більш поглибленого аналізу.

Основним елементом поновлення капіталу АКБ “Укрсоцбанк” є прибуток, що визначається як сума отриманих доходів за відрахуванням витрат. Основна частина доходів формується за рахунок оплати бан­ківських послуг у вигляді процентів, комісій, інших платежів. Саме за рахунок доходів відшкодовуються витрати АКБ “Укрсоцбанк”.

Облік доходів і витрат у АКБ “Укрсоцбанк” є не тільки засо­бом відображення операцій, а й інструментом проведення аналізу його фінансового стану. Водночас облік доходів і витрат — основа організації управ­лінського обліку за центрами відповідальності.

Для обліку доходів використовують рахунки класу 6; вит­рат— класу 7. Дебіторська та кредиторська заборгованість за нарахованими доходами та витратами обліковується на рахунках класів 1—3.

Рахунки класів 6 і 7 (розділи, групи) за назвами максимально наближені до показників звіту про прибутки та збитки. На балан­сових рахунках 4-го порядку обліковуються цілком конкретні види доходів.

Бухгалтерія АКБ “Укрсоцбанк” забезпечує повну взаємодію між фінансовим та податковим обліком при визначенні фінансових результатів діяльності. Визначення сум податків і контроль за їх сплатою АКБ “Укрсоцбанк” здій­снює відповідно до норм чинного податкового законодавства України.

В 2003 році процентні доходи склали 64,2 % від усіх доходів, що на 2,2% менше, ніж в 2002 році. Також в 2003 році на 0,3 % зменшилася частка інших операційних доходів і склала 0,69 %. На другому мисці залишаються комісійні доходи, їх частка складає 31 % від загальної суми доходів. Порівняно з 2002 роком їх частка збільшилася на 2,2 %. За 2003 рік  в АКБ «Укрсоцбанк» збільшилася частка доходу від торговельних операцій і вона склала 4,11 %. Незначно у структурі доходів зменшився на 0,04 % прибуток від інвестиційних цінних паперів і склав відповідно 0,02 %.

У 2003 році порівняно з 2002 роком загальна сума витрат банку зросла на 45884 тис. грн., або на 12,02%, за рахунок збільшення банківських витрат на 723 тис. грн. і небанківських видатків на 93160 тис. грн. Постатейний аналіз витрат банку показав, що у 2003 році порівняно з минулим роком значно зросли процентні видатки на сплату податків (на 9966 тис. грн.), загально адміністративні витрати (на 37090 тис. грн.), на утримання персоналу (на 46104 тис. грн.) і т. д.

Прибуток банку в 2003 році зріс на 2160 тис. грн. (44,63%). Це відбулося за рахунок збільшення витрат на 45884 тис. грн. (12,02%) та збільшення доходів на 487043 тис. грн. (12,43%).

АКБ “Укрсоцбанк” за 2003 рік покращив свою діяль­ність, що призвело до збільшення прибутку на 12919 тис. грн., або на 255,37%. Якщо за 2002 рік було отримано прибутку 5059 тис. грн., то за 2003 рік — 17978 тис. грн. Це пояснюється зменшенням збиткової ді­яльності по розміщенню коштів, збитки від якої в 2003 році склали 21320 тис. грн. порівняно з 27438 тис. грн. в 2000 р.; прибуток від комісії зріс на 6112 тис. грн.

Результати аналізу прибутку показують, що прибуток від розміщення коштів за період, що аналізується, зменшився на 6118 тис. грн. Це відбу­лося, головним чином, через значне збільшення витрат, що спричинило зменшення прибутку на 40759,91 тис. грн., і через збільшення суми розміщених коштів прибуток збільшився на 5548,86 тис. грн. Однак зміна рівня процентної ставки сприяло збільшенню прибутку на 29093,05 тис. грн., і тому загальна сума прибутку зменшилася на 6118 тис. грн.

Прибутковість банку в 2003 році підвищилася порівняно з 2002 роком. Доход на активи зріс на 0,166 в 2003 році порівняно з 2002 роком. Доход на капітал зріс на 0,79 в 2003 році порівняно з 2002 роком.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Інструкція про порядок регулювання діяльності комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 14.04.98 № 141 (зі змінами і доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вин. 7. — С. 11.
 3. Положення про кредитування. Затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.95 № 246 (зі змінами і доповненнями) // Положенння про кредитування. — К.: Банк «Україна», 1998.
 4. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 (зі змінами і доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — № 9. — С. 54.
 5. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
 6. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 464 с.
 7. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 1998. — 576 с.
 8. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
 9. Болгарія І. Обов»язкові резервні вимоги для банків // Вісник НБУ. — 2000. — № 10. — С. 10.
 10. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 11. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Право. — 1999. — № 10. — С. 8.
 12. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 13.
 13. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі банку // Вісник НБУ. — 1999. — № 9. — С. 61.
 14. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 15. Гласюк В. Практичні аспекти визначення обсягу кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 15.
 16. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 17. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.
 18. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. — 402 с.
 19. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 55.
 20. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 149.
 21. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 9. — С. 23.
 22. Довгорук П. Методи оцінки кредитного ризику в банках // Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України. — 1996. — № 11—12. — С. 24.
 23. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2000. — № 5. — С. 20.
 24. Іванова Т, Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість // Вісник НБУ. — 1998. — № 12. — С. 40.
 25. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. — 2000. — .№ 3. — С. 34.
 26. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 27. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. — 215 с.
 28. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 45.
 29. Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту // Банківська справа. — 1998. — № 2. — С. 24.
 30. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 31. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 1. — С. 22.
 32. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. — 2000. — № 4. — С. 31.
 33. Примастка Л.0. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
 34. Примастка Л.0. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 27.
 35. Примастка Л.0. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
 36. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. — 1999. — № 5. — С. 37.
 37. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 26.
 38. Роуз 77.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995. — 743 с.
 39. Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. — 1997. — № 2. — С. 75.
 40. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. — 2000. — № 5. — С. 9.
 41. Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки // Банківська справа. — 1999. — № 3. — С. 37.
 42. Сусіденко В. Теоретико-методологічні аспекти визначення ефективності кредитної діяльності // Вісник КДЕУ. — 1998. — № 2. — С. 28.
 43. Телешова Л. Вибір методу визначення відсоткових доходів від кредитів // Економіст. — 2000. — № 7—8. — С. 31.
 44. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.
 45. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
 46. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 289 с.
 47. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. — 2000. — № 1. — С. 13.
 48. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. — 1998. — № 4. — С. 39.
 49. Экономический анализ деятельности банка: Учеб. пособ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 144 с.


Додатки

 

Додаток А

Звіт про прибутки та збитки АКБ “Укрсоцбанк” (тис.грн.)
Показники 2002 р 2003 р
Процентні доходи 256425 278967
Процентні видатки 104350 104418
Чистий процентний дохід 152075 174549
Непроцентні доходи 129235 155529
Комісійні: 111009 134677
Від торгових операцій: 14558 17862
Інші: 3668 2990
Усього доходів 281310 330078
Непроцентні видатки 179231 273046
Комісійні 6727 7382
Інші 172504 265664
Прибуток до оподаткування 5059 12919
Податок на прибуток 219 5919
Чистий прибуток 4840 7000

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.