Дипломна робота Внутрішній аудит безготівкових розрахунків в комерційному банку за дорученням клієнтів

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади внутрішнього аудиту безготівкових операцій в комерційному банку. 6

1.1. Сутність та принципи безготівкових операцій в комерційному банку  6

1.2. Основні форми безготівкових розрахунків в банку. 12

1.3. Роль внутрішнього аудиту банку в системі управління безготівковими розрахунками. 34

 

Розділ  2.  Організація  та  інформаційне  забезпечення  внутрішнього  аудиту в КБ “Трансбанк». 39

2.1. Характеристика служби внутрішнього аудиту в КБ “Трансбанк»  39

2.2. Оцінка системи внутрішнього контролю банка за безготівковими розрахунками. 47

2.3. Документальне    оформлення    та    документообіг    безготівкових операцій в банку. 52

2.4. Облік як основа інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту безготівкових розрахунків. 62

 

Розділ 3. Методика проведення внутрішнього аудиту безготівкових розрахунків в КБ „Трансбанк». 78

3.1. Етапи  проведення внутрішньої перевірки безготівкових розрахунків банку  78

3.2. Програма внутрішнього аудиту безготівкових операцій банку. 83

3.3. Технологія проведення внутрішнього аудиту безготівкових операцій на основі розробленої програми. 87

3.4. Внутрішній аналіз безготівкових операцій в КБ „Трансбанк». 97

 

Висновки та пропозиції104

 

Список використаної літератури. 107

 

Додатки. 111

Вступ

 

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають розрахункові операції.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій.

Велика роль відводиться обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом в справі визначення і використання доходів та витрат банку по розрахункових операціях, підвищення ефективності виробництва. Він сприяє економному використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації труда, нової техніки і технології виробництва, попередженню зайвих витрат і т. д.

Значну частину серед операцій комерційного банку займають безготівкові розрахункові операції.

Тема аудиту безготівкових розрахунків погано висвітлена в сучасній літературі.

Саме тому тема курсової роботи “Внутрішній аудит безготівкових розрахунків в комерційному банку за дорученням клієнтів” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою курсової роботи є розгляд та аналіз системи аудиту безготівкових операцій в комерційному банку.

Завданнями курсової  роботи є розкриття характеристики внутрішнього аудиту; розгляд організації обліку  розрахункових операцій; розгляд організації планування аудиту розрахункових операцій банку; розкриття методики аудиту розрахункових операцій.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є безготівкові розрахунки базового комерційного банку.

Робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглядається теоретичні аспекти розрахункових операцій комерційного банку. В другому розділі розглянуто організацію та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту розрахункових операцій в КБ “Трансбанк”. В третьому розділі розглянуто методику внутрішнього аудиту розрахункових операцій в КБ “Трансбанк”.

Об’єкт дослідження — акціонерний комерційний банк «Трансбанк». Це універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг. Банк зареєстрований НБУ 31.01.94 р. у формі акціонерного товариства відкритого типу. На сьогодні Банк має розширену ліцензію на проведення всіх банківських операцій. Банк має всі ліцензії і дозволи для роботи з цінними паперами. Реалізація стратегії розвитку АКБ «Трансбанк» знайшла відображення в росту капіталу банку, статутного фонду. За останні три роки банк збільшив свій статутний фонд у 5,4 рази. З початку діяльності банку було проведено вісім емісій акцій. Дев»ята емісія дозволить збільшити статутний фонд  до 60 млн. грн.

 

 


Розділ 1. Теоретичні засади внутрішнього аудиту безготівкових операцій в комерційному банку

 

1.1. Сутність та принципи безготівкових операцій в комерційному банку

 

Безготівкові розрахунки в комерційних банках здійснюються за умови, що  оплата проводиться  без використання готівкових грошей. Плат­ник і одержувач коштів використовують поточні рахун­ки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.

Ця операція дуже зручна для клієнтів. Вони можуть здій­снювати платежі на великі відстані без ризику втрати.

Механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообіг визначає Інструкція Національного банку України “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.

….

Як уже зазначалося, відстрочений податок на прибуток облі­ковується за активним рахунком № 3521. Проте не виключається ситуація, коли відстрочений податок необхідно обліковувати за пасивним рахунком. Саме цьому слугує рахунок №3621 (П), за кредитом якого в кореспонденції за рахунком № 7900 «Податок на прибуток» проводяться суми відстроченого податку на прибуток, які відносяться до звітного року, а за дебетом — суми подат­ку на прибуток у період розрахунків за ним.

Порядок обчислення та сплати до бюджету податку на прибу­ток регулюється законодавчими та іншими нормативними доку­ментами. По суті за рахунком № 3521 виконуються проведення в разі, якщо нарахована сума податку на прибуток за податковим обліком перевищує суму за фінансовим обліком. Тоді за рахун­ком № 3621 відображається ситуація, за якою сума нарахованого податку на прибуток у фінансовому обліку перевищує суму за податковим обліком.

Розглянемо записи щодо обліку податку на прибуток в КБ “Трансбанк”:

Сплата суми податку на прибуток авансом:

Д-т 3520 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

К-т Кореспондентський рахунок.

Наприклад,       Д-т             К-т             Сума

35205000       12005000    1000-00

Нарахування податку на прибуток:

Д-т 7900 Податок на прибуток

К-т 3620 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток.

Наприклад,       Д-т             К-т             Сума

79008002   36205001        100-00

Сплата податку на прибуток:

Д-т 3620

К-т Кореспондентський рахунок

або К-т 3520 (у разі сплати податку авансом).

Наприклад,       Д-т             К-т             Сума

36205001     35207001     200-00

Збільшення податку на прибуток (у разі, коли сума податку за фінансовим обліком перевищує нараховану суму за податко­вим обліком):

Д-т 7900 Податок на прибуток

К-т 3621 Відстрочений податок на прибуток.

Наприклад,       Д-т             К-т             Сума

79005024       36217001      50-00

Зменшення податку на прибуток (у разі перевищення суми нарахованого податку в податковому обліку над сумою, отрима­ною у фінансовому обліку):

Д-т 3521 Відстрочений податок на прибуток

К-т 7900 Податок на прибуток.

Наприклад,       Д-т             К-т             Сума

35219024     79005024       40-00

У період розрахунків за відстроченим податком на прибуток:

Д-т 3621              або            Д-т 7900

К-т 3620                                К-т 3521.

Наприклад,       Д-т             К-т             Сума

79005024     35210001      70-00

В аналітичному обліку КБ “Трансбанк” веде окремі субрахунки до рахун­ку № 7900 в розрізі сплаченого та відстроченого податку на при­буток.

Про обліку безготівкових операцій свідчать файли звітності 01 “Дані про залишки на рахунках” та 02 “Дані про обороти та залишки на рахунках”. В цих звітних формах на певних рахунках відображаються залишки та обороти безготівкових розрахунків як в самому банку, так і між банками.

Отже, бухгалтерський облік безготівкових операцій становить основу для проведення внутрішнього аудиту.

 

 


Розділ 3. Методика проведення внутрішнього аудиту безготівкових розрахунків в КБ „Трансбанк»

 

3.1. Етапи  проведення внутрішньої перевірки безготівкових розрахунків банку

 

У посиленні ролі економічних методів управління народним господарством важливе місце займають безготівкові розрахунки, які складають біль­шу половину грошового обороту країни. Ефективна організація безготівко­вих розрахунків пов»язана з прискоренням обороту обігових коштів.

Прискорення обігу визначається факторами, які мають відношення як до виробництва, постачання, збуту, так і до організації безготівкових розрахунків. Тому важливе значення в КБ “Трансбанк” має швидке і правильне оформлення пла­тіжних документів, удосконалення системи безготівкових розрахунків, до­тримання платіжної дисципліни. Організація безготівкових розрахунків повинна сприяти нормальному обігу коштів, забезпечувати безперервний хід реалізації продукції.

Законодавством передбачено проведення щорічного обов’язкового аудиту фінансової та господарської діяльності комерційних банків. Обов’язковий аудит обмежується підтвердженням балансу та фінансової звітності за звітний рік. Замовником аудиту є КБ “Трансбанк”, він же оплачує вартість аудиторських послуг.

Розрахункові операції КБ “Трансбанк” підлягають аудиту на предмет їх своєчасності та достовірності розрахунків з заробітної плати з робітниками, оплати поставленої продукції, виконаних робіт та послуг, інших боргових зобов’язань. Безготівкові розрахунки ділять на міжбанківські, обслуговуючі відносини між банками, та міжгосподарські – між клієнтами банку.

….

Рис. 3.7. Динаміка отримання прибутку КБ “Трансбанк” в 2002-2003 роках

Висновки та пропозиції

 

Безготівкові розрахунки в комерційних банках здійснюються за умови, що  оплата проводиться  без використання готівкових грошей. Плат­ник і одержувач коштів використовують поточні рахун­ки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.

Ця операція дуже зручна для клієнтів. Вони можуть здій­снювати платежі на великі відстані без ризику втрати.

Необхідність проведення аудиту безготівкових рахунків обумовлюється потребою корис­тувачів інформації про реальний фінансовий стан комерційного банку. Користувачами цієї інформації можуть бути:

— уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади;

— власники, засновники господарюючого суб»єкта;

— інші юридичні та фізичні особи, які мають матеріальну зацікав­леність у результатах господарсько-фінансової діяльності суб»єкта господарювання (кредитори, інвестори, постачальники та інші особи).

Треба також зазначити, що користувачі цієї інформації мають право згідно із ст. 9 Закону України «Про аудиторську діяльність» «виступати замовниками на проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг, визначати обсяги та напрями аудиторських перевірок у межах повноважень, наданих законодавством, установ­чими документами або окремими договорами».

Внутрішній аудит в КБ “Трансбанк» здійснюється на підставі Положення, яке розробляється кожним банком самостійно з урахуванням вимог Національного банку України та специфіки діяльності самого банку.

Положення про службу внутрішнього аудиту затверджується Правлінням банку КБ “Трансбанк» та погоджується з Радою банку.

Служба внутрішнього аудиту банку — це самостійний структурний підрозділ комерційного банку, який створюється за рішенням вищого органу банку і, як правило, підпорядковується безпосередньо Раді банку.

Важливе місце в роботі КБ “Трансбанк” займає адміністративний контроль розрахункових операцій. На головного бухгалтера, який безпосередньо підпорядковується керівникові банку, покладено контроль за достовірністю проведення розрахункових операцій. Контролюючу функцію виконують операціоністи.

Відповідальність за правильність заповнення всіх реквізитів розрахункового документа, зокрема номерів рахунків і кодів банків, суми податку на додану вартість і кодів бюджетної класифі­кації, несе клієнт, представник якого подав документ до банку.

Чіткій перевірці (аудиту) в КБ “Трансбанк” повинні підлягати безготівкові розрахунки і особливо законність їх здійснення.

Виходячи з цього, основними завданнями перевірок та аудиту безготів­кових розрахунків є:

— відповідність обліку операцій комерційного банку за безготівко­вими розрахунками;

— своєчасність та достовірність відображення операцій за безготівковими розрахунками в бухгалтерському обліку;

— перевірка поточних розрахунків клієнтів КБ “Трансбанк”;

— контроль за законністю операцій щодо розрахункових документів;

— перевірка безготівкових розрахунків у формі платіжних доручень;

— перевірка безготівкових розрахунків платіжними вимогами без акцепту та безспірне списання (стягнення) коштів;

— перевірка безготівкових розрахунків у формі акредитивів, чеків, дорожніх чеків;

— перевірка розрахунків векселями;

— перевірка розрахункових операцій за допомогою банківських платіжних карток;

— оцінка стану контролю за безготівковими розрахунками;

— організаційна роль та відповідальність спеціалістів банку.

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторами головного банку МТБ на підставі Договору № 149 від 01.04.2003 була проведена аудиторська перевірка безготівкових операцій КБ “Трансбанк” за період з 01.04.2002 по 31.03.2002 р.  За результатами аудиту було складено висновок.

В 2003 році збільшилося розмір коштів, що використовувалися  в безготівкових операціях з на 81,5 млн. грн. (18,58%). Розрахунки чеками збільшилися на 4,2 млн. грн. (17,14%). Розрахунки акредитивами  зросли з 113,2 млн. грн. в 2002 році до 147,1 млн. грн. тобто на 29,95%. Розрахунки векселями та платіжними дорученнями відбулося збільшення коштів відповідно на 8,6 млн. грн. (13,48%) та 34,8 млн. грн. (14,68%).

Процес внутрішнього аудиту безготівкових розрахунків в КБ “Трансбанк” повинен  передбачати такі етапи:

1) планування контрольно-аудиторської роботи;

2) підготовка до проведення внутрішнього аудиту безготівкових операцій;

3) організаційно-дослідна стадія процесу внутрішнього аудиту;

4) оформлення матеріалів проведення аудиту;

5) реалізація матеріалів аудиту;

6) контроль за виконанням рішень, прийнятих за матеріалами проведення аудиту;

7) облік проведення аудиту і звітність про аудиторську діяльність.

В подальшому при перевірці безготівкових розрахунків доцільно дотримуватися такої програми:

— перевірка поточних розрахунків клієнтів банку;

— перевірка безготівкових розрахунків у форм і платіжних доручень;

— перевірка безготівкових розрахунків у формі акредитивів;

— перевірка розрахунків векселями;

— організація перевірки операцій з банківськими платіжними картками.

 


Список використаної літератури

 

 1. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 за № 135.//Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №54. — С. 10-31.
 2. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 5. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 6. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 7. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 8. Аудит і аудиторська діяльність. Навч. посібник. — К.: Урожай, 1996. – 217 с.
 9. Аудит. Практ. пособие / Под ред. А. П. Кузминского. — К.:  Учетинформ. — 1996. – 358 с.
 10. Аудит. Учебник для вузов / В. И. Подольский. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 291 с.
 11. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 12. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 13. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 14. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 15. Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.
 16. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. — М.: Инф-издат-Дом «Филин», 1996. – 369 с.
 17. Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. — Донецк: ДИЭХП, 2000. — 180 с.
 18. Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.
 19. Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.
 20. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підруч. — К.: Вища школа, 1999. — 574 с.
 21. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. — К.: Вища школа, Знання, 1999. – 398 с.
 22. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.
 23. Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.
 24. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний   ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. — 100 с.
 25. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.
 26. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 27. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 28. Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.
 29. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.
 30. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.
 31. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
 32. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
 33. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 34. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
 35. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 1997р.- С.300-367.
 36. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.
 37. Інвентаризація згідно П(С)БО. Дебет-Кредит. № 47, 50, 52. 2000 р.
 38. Кармайкл Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М. Аудит; ЮНИТИ, 1995. –  421 с.
 39. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 40. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.
 41. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 42. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.
 43. Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.
 44. Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62 с.
 45. Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.
 46. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 47. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 48. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 49. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 50. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 51. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.
 52. Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.
 53. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.
 54. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 55. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.
 56. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.
 57. Суйц В.П. Аудит / Практическое пособие для аудиторов — М.: АНКИЛ, 1994. – 149 с.

 


Додатки

Додаток А

Баланс комерційного банку “Трансбанк”

 

Форма 1-КБ

 

Балансові рахунки

 

1001 А Банкноти та монета в касі

 

1 094,59
1011 А Дорожні та інші чеки в касі

 

43,00
1101 А Банківські метали в банку

 

890,00
1200 А Кореспондентський рахунок в НБУ

 

8412,98
1500

 

А

 

Кореспондентські рахунки в інших банках

 

3 843,33

 

1510

 

А

 

Депозити овернайт в інших банках

 

745,80

 

1523

 

А

 

Інші короткострокові кредити іншим банкам

 

2 500,00

 

1524

 

А

 

Довгострокові кредити іншим банкам

 

2 000,00

 

1526

 

А

 

Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам

 

1 000,00

 

1527

 

А

 

Прострочена заборгованість за кредитами, які надані ін­шим банкам

 

245,80

 

1528

 

А

 

Нараховані проценти за кредитами іншим банкам

 

208,34

 

1590

 

А

 

Резерв під заборгованість інших банків

 

 

Усього активів по класу 1 20 983,84
2020

 

А

 

Рахунки СГД за врахованими векселями

 

 

2028

 

А

 

Нараховані доходи за врахованими векселями СГД

 

 

2062

 

А

 

Інші короткострокові кредити в поточну діяльність СГД 15238,40

 

2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність СГД 8 143,20
2066

 

А

 

Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в по­точну діяльність СГД 14568.10

 

2067

 

А

 

Прострочена заборгованість за іншими кредитами в по­точну діяльність СГД 3 458,00

 

2068

 

А

 

Нараховані проценти за іншими кредитами в поточну діяльність 611,68

 

2075

 

А

 

Фінансовий лізинг

 

1 000,00

 

2078

 

А

 

Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність 30,00

 

2096

 

А

 

Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність 3 795,30

 

2202

 

А

 

Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 8 752.60

 

2205

 

А

 

Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 2 587,20

 

2206

 

А

 

Пролонгована заборгованість за кредитами на поточні потреби 9 890,20

 

2207

 

А

 

Прострочена заборгованість за кредитами на поточні по­треби 2 702.23

 

2208

 

А

 

Нараховані проценти за кредитами на поточні потреби

 

292,12

 

2290

 

А

 

Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби 1 298,90

 

2400

 

А

 

Резерв під заборгованість за наданими клієнтам кредитами

 

2809

 

А

 

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнта­ми банку

 

Усього активів по класу 2 72 367,93
3105

 

А

 

Інші акції в портфелі банку на продаж

 

873,80

 

3190

 

А

 

Резерв під знецінення ЦП в портфелі банку на продаж

 

 

3210

 

А

 

Боргові ЦП центральних органів держуправління в порт­фелі банку на інвестиції 1 734,60

 

3290

 

А

 

Резерв під знецінення ЦП на інвестиції

 

 

3218

 

А

 

Нараховані проценти за борговими цінними паперами на інвестиції 75,17

 

3402

 

А

 

Господарські матеріали у підзвітних осіб

 

6 000,00

 

3410

 

А

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі

 

532,90

 

3500

 

А

 

Витрати майбутніх періодів

 

100,00

 

3590

 

А

 

Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською за­боргованістю банку

 

3519

 

А

 

Інша дебіторська заборгованість за господарськими опе­раціями банку 123.90

 

3530

 

А

 

Несплачений статутний фонд

 

5 000,00

 

3550

 

А

 

Аванси працівникам на витрати з відрядження

 

75,00

 

3800

 

АП

 

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських ме­талів

 

3801

 

АП

 

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан­ківських металів

 

Усього активів по класу 3 14 515,37
4109

 

А

 

Вкладення в інші асоційовані компанії

 

239,00

 

4209

 

А

 

Вкладення в інші дочірні компанії

 

675,40

 

4300

 

А

 

Нематеріальні активи

 

1 299,00

 

4309

 

А

 

Зношення нематеріальних активів

 

64,95

 

4400

 

А

 

Операційні основні засоби

 

16000,00

 

Усього активів по класу 4 18148,45
Активи — усього

 

126015,59

 

1317

 

П

 

Інші короткострокові кредити, що отримані від НБУ

 

1 200,00

 

1318

 

П

 

Нараховані проценти за короткостроковими кредитами від НБУ 10533,78

 

1600

 

П

 

Кореспондентські рахунки інших банків

 

 

 

1608

 

П

 

Нараховані проценти за коштами до запитання інших банків

 

1612

 

П

 

Короткострокові депозити інших банків

 

 

1615

 

П

 

Довгострокові депозити інших банків

 

3 398,90

 

1618

 

П

 

Нараховані проценти за строковими депозитами інших банків

 

Усього зобов»язань по класу 1 15 132,68
2600

 

П

 

Поточні рахунки суб»єктів господарської діяльності

 

27043,14

 

2602 П Кошти в розрахунках СГД
2608 П Нараховані проценти за коштами до запитання СГД
2610

 

П

 

Короткострокові депозити суб»єктів господарської діяль­ності 6235,10

 

2615

 

П

 

Довгострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 4 235,90

 

2618

 

П

 

Нараховані проценти за строковими коштами СГД

 

 

2620

 

П

 

Поточні рахунки фізичних осіб

 

17813,45

 

2628

 

П

 

Нараховані проценти за коштами до запитання фізичних осіб

 

2630

 

П

 

Короткострокові депозити фізичних осіб

 

4 184,20

 

2635

 

П

 

Довгострокові депозити фізичних осіб

 

2 076,94

 

2638

 

П

 

Нараховані проценти за строковими коштами фізичних осіб

 

Усього зобов»язань по класу 2 61 588,73
3320

 

П

 

Депозитні сертифікати, емітовані банком

 

1 000.00

 

3328

 

П

 

Нараховані витрати за ощадними сертифікатами власно­го боргу, емітованими банком

 

3600

 

П

 

Доходи майбутніх періодів

 

278.66

 

3619

 

П

 

Інша кредиторська заборгованість за господарською дія­льністю банку 562,10

 

3620

 

П

 

Кредиторська заборгованість за податками та платежами 358,68

 

3631

 

П

 

Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивіденди

 

3652

 

П

 

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

 

3659

 

П

 

Інші нарахування працівникам банку

 

210,90

 

3660

 

П

 

Субординований борг банку

 

1 500,00

 

3668

 

П

 

Нараховані проценти за субординованим боргом

 

 

Усього зобов»язань по класу 3 3 910,34
Зобов»язання — усього 80 631,75
5000

 

П

 

Сплачений зареєстрований статутний капітал банку

 

40 000,00

 

5001

 

П

 

Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

 

5 000,00

 

5020 П Загальні резерви

 

243,39
5021

 

П

 

Резервні фонди

 

 

5900

 

АП

 

Результат поточного року

 

140,45

 

Капітал — усього 45 383,84

 

Пасиви — усього

 

126 015,59

 

6012

 

П

 

Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках

 

6013

 

П

 

Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках

 

6016

 

П

 

Процентні доходи за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами банкам 100,00

 

6017

 

П

 

Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам 108,34

 

6022

 

П

 

Процентні доходи за врахованими векселями СГД

 

 

6026

 

П

 

Процентні доходи за іншими кредитами в поточну діяль­ність СГД 611,68

 

6027

 

П

 

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність СГД 30,00

 

6042

 

П

 

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби фізич­них осіб 292,12

 

6053

 

П

 

Процентні доходи за ЦП в портфелі банку на інвестиції 75.17

 

6118

 

П

 

Комісійні доходи по забалансовими операціями з клієнтами

 

6203

 

АП

 

Результат від торгівлі ЦП на продаж

 

 

6204

 

АП

 

Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами

 

6300

 

П

 

Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями

 

 

Доходи — усього

 

1217,31

 

7003

 

А

 

Процентні витрати за короткостроковими кредитами від НБУ 54,00

 

7012

 

А

 

Процентні  витрати  за короткостроковими депозитами інших банків

 

7013

 

А

 

Процентні витрати за довгостроковими депозитами

Інших банків

67,98

 

7021

 

А

 

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від СГД 91.78

 

7041

 

А

 

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб 44,94

 

7052

 

А

 

Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком 50,00

 

7096

 

А

 

Процентні витрати за субординованим боргом

 

50,00

 

7400

 

А

 

Основна і додаткова заробітна плата

 

416,32

 

7401

 

А

 

Внески на державне соціальне страхування

 

 

7402

 

А

 

Інші обов»язкові нарахування на заробітну плату

 

41,64

 

7422

 

А

 

Орендні платежі

 

200,00

 

7701

 

А

 

Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

 

 

7702

 

А

 

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

 

7900

 

А

 

Податок на прибуток

 

60.20

 

Витрати — усього

 

1076,86

 

Результати діяльності

 

140,45

 

Позабалансові рахунки
9020 А Гарантії, що надані клієнтам
9920   Контррахунок гарантій, що надані клієнтам
За позабалансовими рахунками — усього

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.