Курсова робота Розробка інвестиційної політики підприємства

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади розробки інвестиційної політики підприємств          9

 

1.1. Сутність інвестиційної політики і фактори, що впливають на її розробку     9

 

1.2. Характеристика етапів побудови інвестиційної політики………… 13

 

1.3. Показники оцінки інвестиційної політики……………………………….. 19

 

Розділ 2. Оцінка інвестиційної політики підприємства………………….. 25

 

2.1. Аналіз обсягів та структури інвестицій підприємства………………. 25

 

2.2. Джерела фінансування інвестиційних проектів

ВАТ “Дружба”………………………………………………………………………………… 30

 

Розділ 3. Розробка інвестиційної політики ВАТ “Дружба”…………….. 32

 

3.1. Вибір форм інвестиційної діяльності та оцінка ефективності їх реалізації    32

 

3.2. Обґрунтування необхідних ресурсів для здійснення необхідних проектів      37

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 40

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 43

 

Додатки


Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично планувати свою діяльність, розробляти інвестиційну діяльність підприємства для покращення діяльності підприємства.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики розробки інвестиційної політики підприємства.

Теоретичну основу дослідження питання розробки інвестиційної політики підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Грабова Н.Н., Добровский В.Н., Лахтіонова Л. А., Тян Р. Б., Львов Ю.А., Шеремета А. Д.  та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням курсової роботи є розгляд проблеми  розробки інвестиційної політики підприємства.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— узагальнення теорії та практики досвіду в області розробки інвестиційної політики підприємства;

— виявлення основ розробки інвестиційної політики підприємства в умовах формування ринкової економіки України;

— розробка інвестиційної політики підприємства.

Предметом   дослідження є розробки інвестиційної політики підприємства в умовах формування ринкової економіки.

Об»єктом дослідження є  ВАТ “Дружба”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Структурно курсова робота поділена на три розділи. В першому розділі розглядаються теоретичні моменти розробки інвестиційної політики підприємства.

Другий та третій розділи присвячені оцінці інвестиційної політики та розробці інвестиційної політики підприємства  – ВАТ “Дружба”.

ВАТ “Дружба” підприємство, що займається виготовленням та реалізацією харчових продуктів, що виготовляються з молока.

Підприємство було створене в січні 1996 року і за цей довгий (як за мірками нашої країни) проміжок часу вже має сформовану мережу покупців і певний імідж.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства “Дружба” наведені в таблиці 1.

Проаналізувавши за табл. 1. основні показники ВАТ “Дружба” бачимо, що обсяг товарообороту (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн., у відсотках становить 16,3 %;

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

Розділ 1. Теоретичні засади розробки інвестиційної політики підприємств

 

1.1. Сутність інвестиційної політики і фактори, що впливають на її розробку

 

Інвестиції (капітальні вкладення) — це довгострокові вкладення коштів в активи підприємства. Вони відрізняються від поточних витрат тривалістю часу, протягом якого підприємство одержує економічний ефект (збільшення випуску продукції, продуктивності праці, прибутку і т.д.). Це платіж за великий капітальний елемент, після чого його неможливо швидко перепродати з прибутком, капітал заморожується на кілька років, дане капітальне вкладення буде приносити прибуток протягом декількох років, наприкінці періоду капітальний об»єкт буде мати деяку ліквідну вартість або не буде її мати зовсім.[1]

По своїй природі інвестиції поділяються на виробничі, комерційні, фінансові, соціальні, інтелектуальні і т.д.[1] Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С 327.

 

Постаудит виконує три базових функції:

покращує якість існуючих інвестиційних рішень;

поліпшує якість майбутніх інвестиційних рішень;

 знаходить причини для ініціювання ді­яльності по внесенню коректив у вже існуючі проекти.


1.3. Показники оцінки інвестиційної політики

 

 

Ідея будь-якого вкладення капіталу повинна обґрунтовуватися розрахунками ключового завдання: якою мірою майбутні доходи покривають нинішні (поточні) витрати? На це запитання мусить відповісти кожний інвестор — від приватної особи до держави.

Виходячи з цього, теоретичні основи інвестиційного аналізу складають систему методів і показників обчислення ефектив­ності (привабливості) інвестування.

Світовий досвід накопичив значну кількість методів і прийо­мів інвестиційного аналізу, які починають поширюватись і у нас.

Найвідоміші методи можна поділити на три групи:

1) методи оцінки ефективності інвестицій за допомогою співвідношення грошових надходжень (позитивних потоків) з витрата­ми (негативними потоками). Ці методи на сьогодні є традиційними;

2) методи оцінки ефективності інвестицій за бухгалтерською звітністю;

3) методи оцінки ефективності інвестицій, які ґрунтуються на теорії часової вартості грошей.

На будь-якій стадії життєвого циклу інвестицій значення до­мінуючих змінних можуть суттєво відхилятися від передбачених у проекті. Більше того, можуть виникати нові змінні, які мати­муть домінуючий характер. Тому для інвестора набуває першо­рядного значення аналіз імовірності здійснення проекту.


Розділ 2. Оцінка інвестиційної політики підприємства

 

2.1. Аналіз обсягів та структури інвестицій підприємства

 

 

Розглянемо динаміку зміни обсягів інвестицій ВАТ “Дружба” за останні роки з 1997 по 2001. Дані занесемо в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка інвестицій  ВАТ “Дружба”

Згідно приведених даних, сума інвестицій на придбання основних коштів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням виробничого обладнання ВАТ “Дружба” купила його менше. Таким чином на виробниче обладнання було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн.


2.2. Джерела фінансування інвестиційних проектів ВАТ “Дружба”

 

 

Успішне виконання плану капітальних вкладень ВАТ “Дружба” багато в чому залежить від забезпеченості їх джерелами фінансування. Одночасно з вивченням виконання плану капітальних вкладень потрібно проаналізувати і виконання плану по їхньому фінансуванню.

Фінансування інвестиційних проектів ВАТ “Дружба” може здійснюватися за рахунок прибутку підприємства, амортизаційних відрахувань, виторгу від реалізації основних засобів, кредитів банку, бюджетних асигнувань, резервного фонду підприємства, лізингу і т.д. У зв»язку з переходом до ринкової економіки частка власних джерел і кредитів банка зростає, а бюджетне фінансування скорочується. Велике значення для розширення господарської самостійності державних підприємств має дане їм право використовувати на фінансування планових заходів усі вільні фінансові ресурси, незалежно від джерел їхнього утворення і призначення.

3. Розрахувати поточну вартість для кожного з джерел капіта­лу, «очищену» від податків.

4. Розрахувати середньозважену вартість капіталу шляхом мно­ження вартості для кожного з джерел капіталу, «очищеної» від податків, на відповідне значення питомої ваги і подальшим скла­данням отриманих результатів.


Висновки та пропозиції

 

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Інвестиції (капітальні вкладення) — це довгострокові вкладення коштів в активи підприємства. Вони відрізняються від поточних витрат тривалістю часу, протягом якого підприємство одержує економічний ефект (збільшення випуску продукції, продуктивності праці, прибутку і т.д.). Це платіж за великий капітальний елемент, після чого його неможливо швидко перепродати з прибутком, капітал заморожується на кілька років, дане капітальне вкладення буде приносити прибуток протягом декількох років, наприкінці періоду капітальний об»єкт буде мати деяку ліквідну вартість або не буде її мати зовсім.

Процес інвестування може бути поділений на чотири основні етапи:

генерація проекту.

оцінка проекту.

затвердження проекту.

реалізація проекту.

Існує така усталена класифікація інвестиційних пропозицій:

1) заміщення;

2) скорочення витрат;

3) розширення або покращення;      

4) нові продукти;

5) стратегія;

6) статутна діяльність і благодійність.

Будь-яке вкладення капіталу повинне обґрунтовуватися розрахунками ключового завдання: якою мірою майбутні доходи покривають нинішні (поточні) витрати? На це запитання мусить відповісти кожний інвестор — від приватної особи до держави.

Виходячи з цього, теоретичні основи інвестиційного аналізу складають систему методів і показників обчислення ефектив­ності (привабливості) інвестування.

Найвідоміші методи можна поділити на три групи:

1) методи оцінки ефективності інвестицій за допомогою співвідношення грошових надходжень (позитивних потоків) з витрата­ми (негативними потоками). Ці методи на сьогодні є традиційними;

2) методи оцінки ефективності інвестицій за бухгалтерською звітністю;

3) методи оцінки ефективності інвестицій, які ґрунтуються на теорії часової вартості грошей.

В 2001 році порівняно з 2000 обсяг інвестицій ВАТ “Дружба” зріс на 42,43%. За останні пять років діяльності  ВАТ “Дружба” обсяг інвестицій зріс на 463,15%.

План інвестування ВАТ “Дружба” в 2001 році було перевиконано на 138,05 тис. грн. тобто на 4,6%.

По будівельно-монтажних роботах план було виконано на 99%, а по придбанню основних засобів на 107,4%.

Сума інвестицій на придбання основних коштів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням виробничого обладнання ВАТ “Дружба” купила його менше. Таким чином на виробниче обладнання було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн.

Відносно більш дешевим джерелом фінансування інвестицій ВАТ “Дружба” є реінвестований прибуток у порівнянні з кредитами банку, але вона обмежена в розмірах. Кредити банку теоретично не обмежені, але їхня ціна може істотно зростати зі збільшенням частки позикового капіталу, як плати за зростаючий ризик.

ВАТ “Дружба” в 2002 році планує придбати технологічну лінію вартістю 500 тис. грн.. Необхідно придбати лінію іноземну, тому що для лінії вітчизняної  ДВК = 600/500 х 100 % = 120 %,  а для лінії іноземної  ДВК = 750/500 х 100% = 150 %.

Керівництво ВАТ “Дружба” віддає перевагу більш високим грошовим доходам у перші роки. Тому воно може вибрати лінію вітчизняну, незважаючи на її низьку норму прибутку. Бажаючи повернути прибуток в найближчий час. Також придбати лінію вітчизняну може спонукати нестабільна ситуація в економіці країни. ВАТ “Дружба” буде старатися повернути швидше вкладені кошти та й банки (та інші інвестори) не бажають надавати кредити на довгий термін більше 2-3 років.

 


Список використаних джерел

 

 

1.                  Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 286 с.

2.                 Бове К. Л., Арене У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. — Тольятти: Изд. дом «Довгань», 1995. – 314 с.

3.                 Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

4.                 Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.- 348 с.

5.                 Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

6.                 Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.

7.                 Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998. – 248 с.

8.                 Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

9.                 Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ «Дружба»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

1300

1400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

739,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

200

200

 

Інший додатковий капітал

330

 

2859

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,5

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

20

10

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ «Дружба»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Курсова робота Розробка інвестиційної політики підприємства»

  1. Иван говорит:

    Скиньте работу на мой имейл, пожалуйста.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.