Дипломна робота Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, їх аналіз і контроль на підприємстві хлібопекарної промисловості

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні та методичні обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. 5

 

1.1. Огляд нормативної бази, вітчизняної та зарубіжної практики з обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. 5

 

1.2. Теоретичні та методологічні основи обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. 12

 

Розділ 2. Бухгалтерський та податковий облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. 33

 

2.1. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства за 2000-2001 рр.33

 

2.2. Облікова політика та організація обліку на підприємстві38

 

2.3. Особливості організації обліку і формування фінансової звітності розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. 60

 

Розділ 3. Економічний аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами  65

 

3.1. Методологічні основи економічного аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. 65

 

3.2. Економічний аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами  71

 

Розділ 4. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. 75

 

Висновки. 83

 

Список використаних джерел. 86

 

Додатки. 89

 

 


Вступ

 

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням його коштів та джерел їх утворення. Фінансовий стан підприємства — це забезпеченість власними обіговими коштами, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан та динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність коштів, платоспроможність та інші підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства, що дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Отримання доходів – виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) – свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними функціональними характеристиками та властивостями.

Під час своєї діяльності підприємство проводить розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами. Розмір цих відрахувань залежить від результатів діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства.

У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.

На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку доходів, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.

Саме тому тема дипломної роботи “Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, їх аналіз і контроль на підприємстві хлібопекарної промисловості” є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є аналіз стану проведення обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити теоретичні та методичні основи бухгалтерського та податкового обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами;

— розглянути нормативну базу;

— вивчити методичні і теоретичні умови обліку;

— розглянути техніко-економічну характеристику виробничо-господарської діяльності підприємства за 2000-2001 рр.;

  вивчити організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;

— розглянути теоретичні основи аналізу і практичний аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами;

— провести аналіз фінансового стану підприємства;

— розглянути питання комп’ютеризації бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами;

— за результатами проведеної роботи зробити висновки.

Предметом дослідження  є фінансові результати від господарської діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження обрано дочірнє підприємство АТ “Київ хліб” Київський хлібзавод №6. В роботі використані дані його бухгалтерської та податкової звітності за 2000-2001 рр.

Розділ 1. Теоретичні та методичні обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

1.1. Огляд нормативної бази, вітчизняної та зарубіжної практики з обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку та аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами на підприємстві.

….

У терміни, визначені законом для місячного звітного періо­ду, на який припадає виплата (протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця), до податкового органу за місцем проживання громадянина направляють­ся відомості про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку за формою № 2. Додатково нараховані за остаточним розрахунком суми при­буткового податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня отримання повідомлення податкового органу, а зайво спла­чені суми прибуткового податку підлягають поверненню платни­ку податку не пізніше одного місяця після проведення остаточ­ного перерахунку чи зараховуються в рахунок майбутніх платежів за його заявою.


Розділ 2. Бухгалтерський та податковий облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

2.1. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства за 2000-2001 рр.

Київський хлібокомбінат №6, що є структурною одиницею АТ «Київхлiб».

Шляхом вмілого поєднання традиційних рецептів та сучасних технологій підприємство виробляє продукцію широкого асортименту та високої якості.

Рис. 3.5. V блок. Методичні прийоми узагальнення і реалізації розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

 

 


3.2. Економічний аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

Проведемо аналіз розрахунків ДП АТ “Київхліб” Київський хлібокомбінат №6 з бюджетом та позабюджетними фондами за 2000-2001 роки.

Проаналізуємо розрахунок з бюджетом за нарахованими та сплаченими ПДВ та податком з прибутку.

Таблиця 3.1

Розрахунки з бюджетом ДП АТ “Київхліб” Київський хлібокомбінат №6

 

Показник

Період

Відхилення

2000 р.

2001 р.

абсолютне

відносне

1

Податок на додану вартість

403,26

440

36,74

9,11

2

 

Податок на прибуток

 

63,8

79,2

15,4

24,14

Висновки

До розрахунків з бюджетом на ДП АТ “Київ хліб” Київський хлібокомбінат №6 відносяться: розрахунки з податку на прибуток, розрахунки з податку на додану вартість, податок на землю, податок на транспорт, прибутковий податок з громадян, комунальний податок тощо. Розрахунки з позабюджетними фондами включають розрахунки за пенсійним забезпеченням, розрахунки за соціальним страхуванням, розрахунки за страхуванням на випадок безробіття.

У бухгалтерському обліку всі розрахунки з бюдже­том (за рахунок прибутку, по податках з робітників і службовців та інших платежах) відображають на рахунку № 64 «Розрахунки за податками й платежами». На кредиті цього рахунка нараховують суми платежів до бюджету (податкові зобов»язання), а на дебеті належні до відшкоду­вання бюджету податки, їх сплата, списання тощо. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство має перерахувати до бюджету. Дебетове сальдо за рахунком № 64 означає переплату бюджету (податковий кредит), тобто надлишково перерахова­ну суму до бюджету, яку необхідно зарахувати в рахунок чергових платежів або повернути підприємству.

Збір до Пен­сійного фонду (як у частині нарахувань, так і в частині утримань) сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці (у разі здійснення виплат готівкою). У разі недостатньої кількості видача коштів на виплату заробітної плати і перерахування зборів до Пенсійного фонду України здійсню­ються в пропорційних сумах.

На протязі 2000-2001 років показники діяльності ДП АТ “Київхліб” Київський хлібокомбінат №6 зазнали позитивних змін. Чиста виручка від реалізації зросла в 2001 році порівняно з минулим на 183,26 тис. грн. (9,09%). За цей час собівартість реалізованої продукції зросла на 110 тис. грн. (6,25%). Це призвело до збільшення валового прибутку від реалізації на 73,26 тис. грн. (28,53%). Негативно вплинуло зростання рівня адміністративних витрат на  17,6 тис. грн. (29,63%) та витрат на збут 6,6 тис. грн. (25%). В результаті чого загальна собівартість реалізованої продукції зросла на 134,2 тис. грн. (7,27%).

Інші операційні доходи підприємства в 2001 році зросли на 6,6 тис. грн. Прибуток від операційної діяльності зріс на 55,66 тис. грн. (25,21%).

В 2001 році відбулося зменшення доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів відповідно на 2,2 тис. грн. (25%) та 2,2 тис. грн. (33,33%).

Чистий прибуток ДП АТ “Київхліб” Київський хлібокомбінат №6 в 2001 році зріс на 35,86 тис. грн. (24,08%) порівняно з минулим роком.

Прийнята організацією ДП АТ “Київхліб” Київський хлібокомбінат №6 облікова політика затверджується наказом чи розпорядженням особи, відповідальної за організацію і стан бухгалтерського обліку.

Організація   бухгалтерського   обліку  на ДП АТ “Київхліб” Київський хлібокомбінат №6 вимагає визначення підприємством його облікової політики у зв»язку з тим, що бухгалтерський облік окремих господарських операцій встановлюється самим підприємством, тому підпри­ємству необхідно визначитись із:

1) нарахуванням норми зносу нематеріальних активів:

— при нарахуванні зносу нематеріальних активів враховують термін служби не більше 20 років або термін діяльності підприємства, якщо строк корисної дії нематеріального активу не визначено;

2) застосуванням прискореної чи звичайної амортизації основних засобів:

— знос (амортизація) основних засобів нараховується за встановленими нормами відповідно до трьох груп класифікації основних засобів та з використанням прискореної амортизації основних засобів, що належать до групи 3 (п. 8.6, пп. 8.6.1 і 8.6.2 Закону України № 283/97-ВР);

3) відображенням в обліку за фактичною собівартістю сировини, матеріалів, готової продукції; товарів за продажними (роздрібними) цінами; матеріальних ресурсів — за ціною можливої реалізації з виділенням на окремий рахунок транс­портно-заготівельних витрат чи без виділення.

Сума податку на додану вартість в 2001 році зросла порівняно з 2000 на 36,74 тис. грн. (9,11%), за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції на ДП АТ “Київхліб” Київський хлібокомбінат №6. Податок на прибуток також зріс на 15,4 тис. грн. (24,14%) за рахунок збільшення рівня фінансового результату до оподаткування.

Відрахування до Пенсійного фонду зросли в 2001 році на 7,2 тис. грн. (3,3%). Відрахування до фонду соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності зменшилися на 1,4 тис. грн. (7,73%) за рахунок зміни законодавства з сплати до фонду.

Відрахування до фонду зайнятості зросли на 2,5 тис. грн. (12,56%). В 2001 році на підприємстві з’явилися сплати до фонду страхування від нещасних випадків на 8,3 тис. грн.

Також в 2001 році на підприємстві сума комунального податку зросла на 0,3 тис. грн. (8,57%), сума податку на землю зросла на 0,3 тис. грн. (14,29%), сума податку на транспорт – 1,5 тис. грн. (34,88%).

Розглянуті в даній роботі інформаційні системи досить економічно ефективні. Вони дають змогу прискорити час розрахунків та використовувати на цих операціях по одному спеціалісту, де раніше було багато працівників, що проводили розрахунки.

 В подальшому в бухгалтерській діяльності необхідно впроваджувати інформаційні технології на базі інформаційних систем, щоб повністю автоматизувати всі бухгалтерські процеси і об’єднати  їх в єдину бухгалтерську інформаційну систему, що повинна забезпечувати виконання всіх функцій та вимог бухгалтерського обліку.

 

 


Список використаних джерел

 

1.     Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

2.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

3.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

4.     Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

5.     Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2001 р.).

6.     Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

7.     Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.

8.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

9.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

11.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

13.Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

14.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

15.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

16.Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. — Донецк: ДИЭХП, 2000. — 180 с.

17.Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

18.Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

19.Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 690 с.

20.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  І перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

21.Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.

22.Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний   ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. — 100 с.

23.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

24.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

25.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

26.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

27.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

28.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

29.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

30.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

31.Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

32.Кармайкл Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М. Аудит; ЮНИТИ, 1995. –  421 с.

33.Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

34.Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.

35.Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62с.

36.Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.

37.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

38.Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.

39.Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

40.Сівак О., Осейко Н. Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп’ютера — К.: РВО “Поліграфкнига”, 1993. – 320 с.

41.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

42.Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2000. № 70. – С.4

43.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

44.Хом»як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2000. — 442 с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

ПідприємствоКиївський хлібокомбінат 6

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня           200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

22

33

 

первісна вартість

0 11

22

33

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

220

154

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

528

638

 

первісна вартість

0 31

572

726

 

знос

0 32

44

88

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

110

132

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

8,8

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

880

965,8

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

198

156,2

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

220

268,4

 

готова продукція

130

264

81,4

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

34

172

 

первісна вартість

161

34

172

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

10

15

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

55

231

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

88

19,8

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

869

943,8

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

11

11

 

БАЛАНС

280

1760

1920,6

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

770

880

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

220

352

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

990

1232

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

11

6,6

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

22

26,4

 

Усього за розділом 2.

430

33

33

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

209

121

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

88

88

 

Усього за розділом 3.

480

297

209

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

154

198

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

209

176

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

28,6

28,6

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

з оплати праці

580

39,6

35,2

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

431,2

437,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

8,8

8,8

 

БАЛАНС

640

1760

1920,6

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство Київський хлібокомбінат 6

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

2640

2420

 

Податок на додану вартість

0 15

440

403,26

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

2200

2016,74

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1870

1760

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

330

256,74

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

33

26,4

 

Адміністративні витрати

0 70

77

59,4

 

Витрати на збут

0 80

33

26,4

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

253

197,34

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

6,6

8,8

 

Інші фінансові доходи

120

4,4

6,6

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

264

212,74

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

79,2

63,8

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

184,8

148,94

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

184,8

148,94

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

990

886,6

 

Витрати на оплату праці

240

654,5

643,5

 

Відрахування на соціальні заходи

250

251,9

247,5

 

Амортизація

260

44

33

 

Інші операційні витрати

270

39,6

35,2

 

Разом

280

1980

1845,8

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

8800

7700

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

21

19,34

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

5,6

5,42

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток В

Р/р ____________________________                           Додаток до

                                                                                         розпорядження                     

Код____________________________                          Київської міської

                                                                                         державної

Тел_____________________________                         адміністрації

09.04.96 №531

В державну

податкову адміністрацію                                                              Одержано

по _________________________________                   “___” ________200_     

                       (назва району м.Києва)

 

РОЗРАХУНОК

суми комунального податку

за _____вересень 2002 року____

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Київський хлібокомбінат 6

(назва підприємства, установи, організації)

 

№ з/п

Показники

Сума

1

Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу, чол

192

2

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходу одного працівника на місяць, грн.

17

3

Фонд оплати праці працюючих за звітний період, обчислений, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу (п.1 х п.2), грн.

3264

4

Ставка комунального податку (% від місячного фонду оплати праці, обчисленого, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу)

10

5

Сума комунального податку, що підлягає нарахуванню за звітний період (п.3 х п.4), грн.

326,4

6

Нараховано комунальний податок за попередній період, грн.

7

Підлягає донарахуванню, грн.

 

Дата відправлення розрахунку“10” жовтня 2002р.

М.П.

Керівник підприємства ___________________________

Головний бухгалтер ______________________________


Додаток Г

Відмітка про одержання:

(вхідний №, дата, штамп ДПА)

Затверджено

наказом ДПА України від 30.05.97 № 166

(в редакції наказу ДПА України

23.10.98  № 499)

Зареєстровано

в Мінюсті України 10.11.98 р. за № 715/3155

 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

 

01

Звітний (податковий) період

Вересень 2002 року

 

 

(місяць, квартал)

02

Платник

Київський хлібокомбінат 6

 

 

(назва — для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи)

 

— юридична особа

1

2

0

3

4

7

1

8

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО

 

 

 

 

 

03

Індивідуальний податковий номер

1

2

0

3

4

6

1

1

3

8

1

7

 

562004

 

 

 

 

(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)

04

Адреса, телефон платника

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в

 

 

(район, місто)

 

— ознака бюджетного відшкодування                                                         

відмітка робиться платником при заповненні рядків 24-27 цієї декларації

грн.

 

Колонка A

Колонка Б

з/п

I. Податкові зобов»язання

Обсяги продажу без урахув.ПДВ

Сума

ПДВ

1

Операції, що оподатковуються за ставкою 20% (включаючи транзитні послуги згідно з абзацом третім пункту 6.2.4, надання послуг згідно з останнім абзацом пункту 6.2.2 та абзацом другим пункту 6.2.4 статті 6 Закону), крім операцій із ввезення імпортних товарів, податок на додану вартість за які сплачується митним органам при розмитненні

39200

7840

 

— з них товарообмінні (бартерні) операції

 

 

2

Операції, що оподатковуються за ставкою 0%

х

х

 

а) експортні операції

4000

0

 

— з них товарообмінні (бартерні) операції

 

0

 

б) інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

3

Операції, що не є об»єктом оподаткування (п.3.2 ст.3 Закону)

20800

х

4

Операції, які звільнені від оподаткування (ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

х

5

Загальний обсяг продажу

(Сума значень з 1-го по 4-й рядки колонки A)

64000

х

 

— з них товарообмінні (бартерні) операції

 

х

6

Обсяг товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п.11.5 ст.11 Закону)

 

 

 

Термін погашення податкового векселя (вказати дату, додати перелік)

7

Роботи (послуги), отримані від нерезидента (останній абзац п.4.3 ст.4 Закону), та готова продукція, виготовлена з давальницької сировини нерезидента, що реалізується на території України (п. 4.4 ст. 4 Закону)

8

Коригування на основі попередніх звітних періодів (— чи +)

У разі заповнення цієї графи є обов’язковим подання додатка 2 до декларації

 

 (— чи +)

9

Всього податкових зобов’язань

(Сума значень рядків (1+6+7+8(— чи +) колонки Б)

Х

7840

 

 

Колонка A

Колонка Б

з/п

 

II. Податковий кредит

Обсяги придбання без урахування ПДВ

Дозволений податковий кредит

10

Придбані з податком на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації:

х

Х

a) для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню

45140

9028

б) для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)

4000

Х

11

Придбані без податку на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації:

Х

х

a) для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню

х

б) для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)

600

х

12

Імпортовані товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації (для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, включаючи й операції, що оподатковуються за нульовою ставкою):

Х

х

a) ПДВ, сплачений митним органам

б) податкові векселі, погашені в попередньому звітному періоді або в поточному звітному періоді за умови дострокової їх оплати, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді

Х

в) звільнені від ПДВ (пп.5.1, 5.3 та 5.5 ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)

х

г) роботи (послуги), отримані від нерезидента

13

Імпортовані товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації [(для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)]:

Х

х

a) ПДВ, сплачений митним органам

х

б) звільнені від ПДВ (пп.5.1, 5.3 та 5.5 ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)

х

в) роботи (послуги), отримані від нерезидента

х

14

Придбані з податком на додану вартість товари (роботи, послуги), вартість яких не включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які не підлягають амортизації:

Х

х

а) на митній території України

х

б) ввезені (переслані) із-за меж митної території України

х

в) роботи (послуги), отримані від нерезидента

х

15

Придбані без податку на додану вартість (вітчизняні та імпортні) товари (роботи, послуги), вартість яких не включається

до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які не підлягають амортизації:

Х

х

а) на митній території України

х

б) ввезені (переслані) із-за меж митної території України

х

в) роботи (послуги), отримані від нерезидента

16

Коригування перенарахованого (—) та недонарахованого (+) податкового кредиту за попередній звітний період.

У разі заповнення цієї графи є обов’язковим подання додатка 2 до декларації

 

Х

 

(— чи +)

17

Всього податкового кредиту

(Сума значень рядків (10a+12a+12б+12в+16(— чи +) колонки Б)

 

Х

 

9028

 

III. Розрахунки з бюджетом за звітний період

Колонка A

Колонка Б

18

Чиста сума зобов»язань з ПДВ у поточному звітному періоді

(відняти значення рядка 17 від 9-го):

Х

Х

а) позитивне значення (+)

0

б) від’ємне значення  (—)

0

1188

19

Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України (п. 11.5 ст. 11 Закону):

х

Х

а) до зменшення    (—):

суми податку на додану вартість, які не підлягають оплаті в поточному звітному періоді (термін оплати векселя не настав)

(податкові векселі, видані за поточний звітний період (рядок 6 декларації))

0

б) до збільшення   (+):

суми податку на додану вартість, які підлягають оплаті або оплачені в поточному звітному періоді (термін оплати векселя настав або вексель оплачено достроково в поточному звітному періоді)

(податкові векселі, які оплачені в поточному звітному періоді, незалежно від того, в якому звітному періоді їх видано)

0

+

20

Сума ПДВ, яка підлягає сплаті в поточному звітному періоді (позитивне значення суми рядків 18 і 19) без авансових відшкодувань

 

0

21

Сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню у поточному звітному періоді (від’ємне значення суми рядків 18 і 19) без авансових відшкодувань

0

1188

22

Авансові відшкодування за поточний звітний період

(рядок заповнюється згідно з даними додатка 1 до декларації, який подавався за перший або за два перших місяці звітного кварталу)

0

23

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника:

х

Х

а)  нараховано —

сума рядків (20+22) або позитивне значення різниці рядків (22—21)

0

б)*  зменшено —

від’ємне значення різниці рядків (22—21)

0

1188

* Якщо платником здійснювалися операції, оподатковувані за нульовою ставкою, і одночасно визначена сума ПДВ до відшкодування (заповнено рядки 2 та 23б декларації), рядки 25—27 не заповнюються, а розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в додатку 3 до податкової декларації

24**

Відповідно до окремого рішення Уряду від __________ №_____ отримано в звітному періоді через галузеве міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади фінансування в рахунок централізованого повернення з Державного бюджету відшкодувань податку на додану вартість

** Відшкодуванню підлягає позитивна різниця рядків 23б і 24

Відмітка платника про порядок здійснення відшкодування (позитивна різниця рядків 23б і 24):

Прошу залишок суми податку після погашення заборгованості з ПДВ та зарахування в рахунок погашення податкових зобов’язань трьох наступних звітних періодів відшкодувати в такій

пропорції (вказати відсоток відшкодування):

%

25

— зарахування в рахунок платежів (повне чи часткове):

70

а) з податку на додану вартість

б) інших платежів (вказати рахунок бюджетної класифікації _________________)

26

— перерахування на рахунок в установі банку

30

27

— видача казначейського чека

Дата подання декларації

 

Наведена інформація є вірною.

 

Директор 

 

(підпис)

(прізвище)

 

 

 

Бухгалтер

М.П.

 

(підпис)

(прізвище)

 

 

 

Платник ПДВ

(для фізичної особи платника податку)

(підпис)

(прізвище)

 

 

 

ІV. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 (заповнюється податковим органом)

1. Проведено в особовому рахунку платника згідно з поданою декларацією:

 

— до нарахування (рядок 23а)

(сума)

(підпис і посада відповідальної особи)

— до зменшення (рядок 23б)

 

(сума)

(підпис і посада відповідальної особи)

 

 

 

2. Відмітка про стан розрахунків з податку на додану вартість після проведення декларації в особовому рахунку:

 

— недоїмка

 

 

 

(сума)

(підпис і посада відповідальної особи)

 

— переплата

 

 

 

(сума)

(підпис і посада відповідальної особи)

 

 

Дата проведення в особовому рахунку

 

 

 

 

 

3. Відмітка про проведення попередньої перевірки:

 

(короткий зміст результатів перевірки)

 

 

 

 

 

Довідка про попередню перевірку податкової декларації з податку на додану вартість № _____ від _________

Дата проведення попередньої перевірки

(підпис і посада відповідальної особи)

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.