Курсова робота Облік кредитних операцій

Зміст

Вступ. 3

 

1. Техніко-економічні засади здійснення кредитних операцій. 5

1.1. Економічна суть кредитних операцій. 5

1.2. Нормативно-правове забезпечення здійснення кредитних операцій. 11

 

2. Облік кредитних операцій. 17

2.1. Організація первинних документів обліку кредитних  перацій. 17

2.2. Синтетичний і аналітичний облік  на підприємстві22

2.3. Відображення в звітності кредитних операцій. 27

 

3. Шляхи вдосконалення обліку кредитних операцій. 29

 

Висновки. 32

 

Список використаних джерел. 34

 

Додатки. 36


 

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку на підприємстві, обліку кредитних операцій. 

У складі зовнішніх джерел залучення позикових коштів основна роль належить фінансовому і товарному кредитам, наданим торговому підприємству. Перший із них включає надання коштів  на певний строк під установлені відсотки (банківський кредит, податкової кредит, грошовий кредит інших суб»»єктів підприємницької діяльності і т.п.). Другий із них полягає в постачанні товарів торговому підприємству на умовах відстрочки платежу за них. У число інших зовнішніх джерел входять випуск облігацій підприємства; надані на безпроцентній основі засоби державних і недержавних програм і фондів і деякі інші.

Усе вище згадане підкреслює велику роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Саме тому тема курсової роботи “Облік кредитних операцій” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є розгляд стану обліку кредитних операцій на базовому підприємстві.

Теоретичну основу дослідження питання склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Грабова Н.Н., Завгородній В. П., Добровський В. Н та інших.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути економічну сутність призначення кредитних операцій;

— провести економіко-правовий аналіз нормативної бази;

 

— розглянути економіко-організаційну характеристику підприємства;

— зробити проектування первинної документації обліку кредитних операцій;

— розглянути облік кредитних операцій;

— провести удосконалення обліку кредитних операцій;

— за результатами роботи зробити відповідні висновки.

Предметом дослідження є операції з обліку кредитних операцій базового підприємства.

Об»»єктом дослідження є ТОВ “Асканія-Трейдінг”.

 


1. Техніко-економічні засади здійснення кредитних операцій

 

1.1. Економічна суть кредитних операцій

 

П(С)БО 11 «Зобов»»язання» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов»»язання (в тому числі кредитні операції) та її розкриття у фінансовій звітності [7, c. 8].

Зобов»»язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов»»язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку зобов»»язання поділяються на:

довгострокові;

поточні;

забезпечення;

непередбачені зобов»»язання.

За таких умов визначення суми витрат на позики, пов»»язаної з кваліфікованим активом, потребує спеціального аналізу.

У випадку коли діяльність підприємства фінансується за рахунок різних видів позикового капіталу і ці кошти використовуються для отримання кваліфікованого активу, сума витрат на позики, що підлягає капіталізації, визначається із застосу­ванням розрахункової норми капіталізації до витрат на цей актив. Нормою капіталізації є середньозважена величина витрат на всі непогашені позики підприємства протягом періоду.


2. Облік кредитних операцій

 

2.1. Організація первинних документів обліку кредитних операцій

 

Підставою для бухгалтерського обліку кредитних операцій на підприємстві ТОВ “Асканія-Трейдінг” є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій. Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення операції та   можуть   складатися   у  паперовій  формі  та/або  у  вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

Первинні документи як у паперовій  формі,  так  і  у  вигляді електронних   записів   (непаперовій   формі)  повинні  мати  такі обов»»язкові реквізити:

— назву документа (форми);

  дату  складання  документа;

— назву  підприємства  (банку),  від  імені  якого  складений документ;

— місце складання документа;

 — назву отримувача коштів;

 — зміст операції (підстави для її здійснення);

При веденні бухгалтерського обліку в системі 1С:Підприємство найчастіше використовуються можливості ведення аналітичного, кількісного і валютного обліку. У цьому випадку в список проводок форми операції додаються стовпчики для заповнення відповідних реквізитів бухгалтерських проводок: об»»єктів аналітичного обліку, кількості, виду валюти і суми у валюті. Для ведення багатовалютного та кількісного обліку інформацію об’єднують в довідники. Кожен запис довідника відповідає субконто – елементу аналітичного обліку. Довідники потрібні для правильної організації аналітичного обліку на тих рахунках, де це потрібно. 

 


Висновки

 

Підприємства у сучасних умовах господарювання система­тично залучають позикові кошти. З цією метою укладається кредитний договір між установою банку і підприємством, в якому визначаються об»»єкти кредитування, умови одержання та погашення позик включаючи плановий розмір кредиту, процентні ставки плати за кредит, умови та розміри їх підвищення та зниження, розмір власних обігових коштів, що використовуються підприємством на формування матеріальних запасів і виробничих витрат, зобов»»язання підприємства по заставі цінностей, що кредитуються, джерела погашення позики, терміни, на які вони надаються, та інші умови кредитування.

Облік кредитних операцій здійснюється на підставі П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Порядок обліку та розкриття інформації про витрати на позики встановлено МСБО 23 «Витрати на позики». Згідно з МСБО 23, витрати на позики (Borrowing Costs) — це витрати на сплату відсотків або інші витрати, пов»»язані із запозиченням коштів.

Для оформлення кредиту позичальник – підприємство має подати банку перелік первинних документів:

— клопотання на одержання кредиту та картку позичальника;

— повний пакет документів відповідно до вимог банку, включаючи документи стосовно забезпечення кредиту. Склад пакета документів, що подає позичальник, залежить від характеру кредитної операції і в кожному конкретному випадку визначається кредитним експертом;

— в разі необхідності додаткову інформацію для оцінки платоспроможності.

На підприємстві  ТОВ “Асканія-Трейдінг” ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків. За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик),  за дебетом – сума їх погашення. Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

У статті “Фінансові витрати” за П(С)БО3 показуються витрати на проценти від кредитних операцій. Задача “Облік кредитних операцій” призначена для забезпечення проведення під­приємством обліку короткострокових кредитів та інших зобов’язань на підприємстві.

При веденні бухгалтерського обліку в системі 1С:Підприємство найчастіше використовуються можливості ведення аналітичного, кількісного і валютного обліку. У цьому випадку в список проводок форми операції додаються стовпчики для заповнення відповідних реквізитів бухгалтерських проводок: об»»єктів аналітичного обліку, кількості, виду валюти і суми у валюті. Для ведення багатовалютного та кількісного обліку інформацію об’єднують в довідники. Кожен запис довідника відповідає субконто – елементу аналітичного обліку. Довідники потрібні для правильної організації аналітичного обліку на тих рахунках, де це потрібно. 


Список використаних джерел

 

1.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

2.     Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

3.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

4.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.27-30.

6.     Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20.

8.     25 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – К.:КНТ, 2002. – С47-49.

9.     Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник / Аудиторська палата України ; Спілка аудиторів України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України / Іван Ісакович Пилипенко (заг.ред.). — К. : ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2005. — 172с.

10.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

11.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

12.Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Житомирський держ. технологічний ун-т / Франц Францович Бутинець (ред.). — Житомир : Рута, 2004. — 448с..

13.Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник. Ф.Ф. Бутинець та інші.-Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

14.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

15.Вербило О. Ф., Бойко З. І., Кондрицька Т. П., Ярошинський В. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл. / Національний аграрний ун-т / О.Ф. Вербило (ред.). — К. : НАУ, 2004. — 424с.

16.             Голов Сергій Федорович, Костюченко Валентина Миколаївна. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посіб. — К. : Лібра, 2004. — 880с.

17.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

18.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

19.Грабова Н.М., Добровський  В.М. Бухгалтерський облік в торгівлі. – К.: А.С.К., — 2004. – 800 с

20.Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика. – Львів: Львівська політехніка, 2004.- 454 с.

21.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

22.Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учеб. пособие. – СПб.: “Бизнес-пресса”, 2001. – 336 с.

23.Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 

24.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

25.            Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

26.            Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

27.            Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

28.            Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Асканія-Трейдінг”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2005 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1066

1207

 

первісна вартість

0 31

1266

1408

 

Знос

0 32

200

201

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

1066

1207

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

25

28

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

8

8

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

13

33

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

103

106

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

63

158

 

Усього за розділом 2.

260

212

333

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

1278

1540

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

942

942

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

252

452

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

 

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

1194

1294

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

20

20

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

20

20

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

12

8

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

40

106

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

4

 

 

з оплати праці

580

8

12

 

з учасниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

64

126

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

1278

1540

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Асканія-Трейдінг”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2004 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

851,5

741,5

 

Податок на додану вартість

0 15

141,9

123,5

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

709,6

618

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

589,6

508

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

120

110

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

9,1

8,1

 

Адміністративні витрати

0 70

 

 

 

Витрати на збут

0 80

104

97

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

25,1

4,9

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

25,1

4,9

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

8,4

1,5

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

16,7

3,4

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

16,7

3,4

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 


Додаток В

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №14

м. Київ  

Комерційний банк “Укрсоцбанк”, далі «Банк», який є юридичною особою за законодавством України, в особі Начальника Го­ловного операційного управління банку Петрова Р.О., який діє на підставі довіреності, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського округу 2005 року та зареєстрованої за № 245145, з одного боку, та ТОВ “Асканія-Трейдінг”, далі «Позичальник», який є юридичною особою за законодавством України, в особі Рубенштейна О.Д., який діє на підставі статуту, з другого боку, уклали цей Договір про таке:

1. Терміни, що застосовуються в Договорі.

1.1. Банк — Комерційний банк “Укрсоцбанк”, суб»»єкт кредитних відносин, який надає Позичальнику кредит відповідно до умов цього Договору.

1.2. Позичальник ТОВ “Асканія-Трейдінг” — суб»»єкт кредитних відносин, який відповідно до умов цього Договору отримав кредит на умовах забезпеченості, повернення, платності, строковості та цільового характеру використання.

1.3. Кредит — позичковий капітал у грошовій формі, що передаєть­ся на умовах забезпеченості, повернення, платності, строковості та ці­льового характеру використання.

1.4. Відсотки за користування кредитом — плата, яка встановлюєть­ся Банком за користування кредитом, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором.

1.5. Відсотки за неправомірне користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування кредитом після настання строку його погашення, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором. При сплаті відсотків за неправо­мірне користування кредитом відсотки за користування кредитом не сплачуються.

1.6. Цільове використання кредиту — підтверджене відповідними документами використання кредиту на цілі, передбачені цим Дого­вором.

1.7. Забезпечення кредиту — спосіб страхування Банку від ризи­ку неповернення Позичальником кредиту та відсотків за користу­вання ним.

2. Предмет Договору.

2.1. Банк надає Позичальнику кредит шляхом відкриття кредит­ної лінії у сумі, яка не може перевищувати  50000 (п’ятдесят тисяч) гривень на умовах, передбачених цим Дого­вором.

2.2. Дата повернення кредиту —  25 грудня 2006 року.

2.3. Кредит надається із таким цільовим призначенням: покупка обладнання.

3. Умови кредитування.

3.1. Плата за кредит встановлюється у розмірі 20% (двадцяти) відсотків річних.

3.2. Кредит надається Банком Позичальнику шляхом оплати про­тягом дії цього Договору розрахункових документів (платіжних до­ручень) Позичальника безпосередньо з позичкового рахунку, відкри­того Банком, на рахунки контрагентів Позичальника у суворій від­повідності із цільовим призначенням кредиту. Після оплати Банком документів на суму, що вказана у п. 2.1 цього Договору, подальше кредитування в межах строку дії цього Договору може здійснюва­тися лише після погашення Позичальником частини та/або всієї су­ми наданого кредиту в обсязі, що не перевищує попередньо погаше­них сум.

3.3. Нарахування Банком відсотків починається з дати першої опла­ти розрахункових документів Позичальника з позичкового рахунку до дня повного погашення кредиту на суму щоденного залишку заборго­ваності за кредитом.

3.4. Відсотки за користування кредитом нараховуються Банком за період з останнього робочого дня попереднього місяця до пере­достаннього дня поточного місяця 01 числа наступного місяця та сплачуються Позичальником щомісячно протягом 5 (п»»яти) банків­ських днів з дати їх нарахування з їх поточного рахунку Позичаль­ника № 262064010001001 в Головному операційному управлінні банку України, МФО 321013 на рахунок № 26254401000140, відкри­тий Банком у Головному операційному управлінні банку України, МФО 321013.

3.5. У випадку порушення Позичальником строку погашення одержаного кредиту, встановленого п. 2.2 цього Договору, Позичальник надалі сплачує відсотки за неправомірне користування кредитом у розмірі 25 відсотків річних, порядок нарахування та сплати яких встанов­люється згідно з пп. 3.3, 3.4 цього Договору.

3.6. За наявності заборгованості по кредиту та відсотках за користування ним (у тому числі і відсотках за неправомірне користування кре­дитом), у першу чергу сплаті підлягають прострочені відсотки, а після повного їх погашення сплаті підлягає сума кредиту.

3.7. У випадку настання будь-якої із наступних умов (зміни поряд­ку кредитування, погіршення умов придбання кредитних ресурсів та/або підвищення їх вартості, збільшення розміру облікової та/або ломбардної ставки Національного банку України), Банк та Позичаль­ник вносять зміни до цього договору щодо відповідного збільшення розміру відсотків за користування кредитом. Зміни повинні бути вне­сені шляхом укладання додаткової угоди протягом 5 банківських днів з моменту направлення Банком повідомлення Позичальнику про не­обхідність таких змін (з урахуванням часу поштового обігу). За відсут­ності відповіді Позичальника або його незгоді із запропонованим розміром відсотків за користування кредитом цей Договір може бути розірваний за будь-чиєї ініціативи у порядку, передбаченому чинним законодавством України. При цьому Сторони погоджуються, що у ви­падку розірвання цього Договору за вказаних вище умов Позичальник зобов»»язується:

— повернути кредит, сплатити нараховані, але несплачені відсотки за користування кредитом, а також суму всіх штрафних санкцій, нарахо­ваних за порушення умов цього Договору;

— сплатити Банку суму коштів, яка дорівнює різниці між сумою відсотків, які повинні були нараховуватися відповідно до запропо­нованих Банком змін їхнього розміру, та сумою відсотків, нарахова­них згідно з їхнім розміром, який існував на момент направлення Банком повідомлення про зміну Договору. Ця різниця обраховуєть­ся за весь строк користування кредитом після відмови Позичаль­ника від внесення змін до цього Договору до дати його розірвання включно.

Після розірвання цього Договору кредит, відсотки за користу­вання ним, штрафні санкції та вказана вище сума різниці відсот­ків сплачуються Позичальником добровільно у 3-денний строк з моменту розірвання, а у разі незгоди Позичальника сплатити до­бровільно — стягуються Банком з Позичальника у судовому по­рядку.

3.8. Забезпеченням кредиту є заставам майна.

4. Права та обов»»язки Сторін.

4.1. Банк зобов»»язується:

4.1.1. Видати кредит у безготівковому порядку шляхом оплати роз­рахункових документів Позичальника.

4.1.2. Забезпечувати Позичальника консультативними послугами з усіх питань, що стосуються кредитного обслуговування.

4.2. Позичальник зобов»»язується:

4.2.1. Використати кредит за цільовим призначенням і погасити заборгованість по кредиту перед Банком до  2007 року шляхом її перерахування з поточного рахунку № 262064010001001 в Головному операційному управлінні банку України, МФО 321013, на позичковий рахунок № 26254401000140, відкритий Банком в Голов­ному операційному управлінні банку України, МФО 321013.

4.2.2. Своєчасно сплачувати відсотки за неправомірне користування кредитом на умовах та в порядку, передбачених цим Договором, а та­кож передбачені цим Договором штрафні санкції.

4.2.3. Надавати представникам Банку безумовно за першою вимо­гою інформацію про свою фінансово-господарську діяльність, а саме: бухгалтерську та статистичну звітність, баланси, розшифровки дебі­торської заборгованості, висновки аудиторів, книгу запису застав, бух­галтерські та інші документи, що підтверджують рух (списання, за­рахування) грошових коштів Позичальника за рахунками в інших кредитно-фінансових установах, у тому числі в іноземній валюті, а також договори, контракти, рахунки-фактури, що стосуються предме­та цього Договору, та документи, які підтверджують цільове викорис­тання кредиту.

4.2.4. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або сплати відсотків за неправомірне ко­ристування кредитом не надавати позик, не виступати гарантом та/або поручителем, а також не надавати комерційних кредитів (по­ставка/продаж з відстрочкою платежів), у тому числі оформлених векселями, своїм контрагентам, контрагентам, без попередньої згоди на це Банку.

4.2.5. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або відсотків за неправомірне корис­тування кредитом не розподіляти належне Позичальнику майно та/або грошові кошти між своїми засновниками (учасниками, акціо­нерами), не передавати в заставу належне йому майно, а також не продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати без­оплатно в тимчасове користування юридичним чи фізичним особам основні засоби, не змінювати організаційно-правовий статус підпри­ємства, не здійснювати реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) чи ліквідацію без письмової згоди на це Банку.

4.3. Банк має право:

4.3.1. Перевіряти цільове використання кредиту, стан ефективності використання техніко-економічного обгрунтування та схеми руху гро­шових коштів, які надані Позичальником при отриманні кредиту, стан бухгалтерського обліку та звітності Позичальника.

4.3.2. Відмовляти Позичальнику в оплаті наданих ним розрахунко­вих документів за рахунок кредитних коштів у випадку, якщо їх оплата суперечить цільовому призначенню кредиту.

4.3.3. Відмовляти Позичальнику у подальшому кредитуванні (в обсягах, попередньо погашених Позичальником) за настання будь-якої та/ або всіх подій, що суттєво погіршують стан кредитування:

4.3.4. Вимагати від Позичальника сплатити заборгованість за креди­том та/або відсотки за користування ним, та/або відсотки за неправомір­не користування кредитом, та/або суму штрафних санкцій, передбаче­них цим Договором у випадках, коли Позичальник не виконав у строк свої обов»»язки щодо повернення кредиту та/або інші обов»»язки щодо сплати грошових коштів, що передбачені цим Договором.

4.3.5. У встановленому чинним законодавством порядку достроково розірвати цей Договір при погіршенні фінансового стану Позичальника (наявність збиткової діяльності за даними балансу на останню звітну дату, зменшення надходжень коштів на поточний рахунок більш як на 50 % порівняно з попереднім місяцем та інше) та/або при порушенні умов цього Договору, зокрема у випадку нецільового використання кредиту, несвоєчасної сплати відсотків за користування ним протягом більш як трьох останніх місяців, письмово попередивши Позичальника про розірвання цього Договору за 10 днів до вчинення необхідних дій з розірвання.

У цьому випадку Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за користування ним та/або суми штрафних санкцій.

4.4. Позичальник має право:

4.4.1. Отримувати від Банку консультаційну допомогу з усіх питань кредитного обслуговування.

4.4.2. Повернути кредит та/або сплачувати відсотки за користування ним достроково.

5. Відповідальність Сторін.

5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов»»язань винна Сторона сплачує неустойки, передбачені цим До­говором.

5.2. За несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом (у тому числі і відсотків за неправомірне користування кредитом) Пози­чальник сплачує пеню, яка обчислюється від простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.

5.3. За використання кредиту не за цільовим призначенням Пози­чальник сплачує пеню, яка обчислюється від суми кредиту, використа­ної на цілі, не передбачені цим Договором, у розмірі подвійної обліко-

вої ставки Національного банку України, що діє у період, за який спла­чується пеня.

5.4. За невиконання прийнятих на себе зобов»»язань, передбачених пп. 4.2.4, 4.2.5 Позичальник сплачує штраф у розмірі 1000 грн.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання повноваж­ними представниками Сторін. Позичальник у 5-денний строк з да­ти підписання цього Договору зобов»»язаний надати Банку перший із розрахункових документів, указаних у п. 3.2 цього Договору, до сплати його з позичкового рахунку. У випадку ненадання Позичальником та­кого документа до оплати (відмови Позичальника від отримання креди­ту) протягом зазначеного строку Банк набуває права відмовитися від виконання зобов»»язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору, та порушити питання про його розірвання.

6.2. Цей Договір діє до повного повернення Позичальником кредиту та/або сплати ним відсотків за користування ним, та/або до виконання Позичальником будь-яких інших грошових зобов»»язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору.

6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.

6.4. Позичальник зобов»»язаний у триденний термін письмово пові­домляти Банк про зміну власної юридичної адреси.

6.5. Усі спори між Сторонами у разі недосягнення згоди шляхом пе­реговорів передаються на вирішення до арбітражного суду.

6.6. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один — для Банку, другий — для Пози­чальника.

Реквізити сторін.

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария на «Курсова робота Облік кредитних операцій»

  1. Владислав говорит:

    Можу я отримати цю курсову повністю

  2. Владислав говорит:

    Можу я отримати цю курсову повністю.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *