Курсова робота Утримання з заробітної плати та їх облік

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Економічна сутність утримань з заробітної плати. 5

 

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури  11

 

3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства  15

 

4. Організація обліку утримань з заробітної плати на підприємстві ТОВ «Сігма»  19

 

5. Шляхи удосконалення обліку утримань з заробітної плати з використанням комп’ютерної техніки. 26

 

Висновки. 31

 

Список використаних джерел. 33

 

Додатки. 35


Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності товарів і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва.

Заробітна плата займає одне з центральних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Загальнообов»язкове державне  соціальне  страхування — це система  прав,  обов»язків  і  гарантій,  яка  передбачає  надання соціального захисту,  що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової  або  тимчасової  втрати працездатності,  втрати годувальника,  безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом,  громадянами,  а також бюджетних та  інших  джерел, передбачених законом.

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства. У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.

На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за обліком праці та її оплати підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи “Утримання з заробітної плати та їх облік” в сучасних умовах господарювання. 

Теоретичну основу дослідження питання обліку на підприємстві склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці вчених, таких як: Бутинець Ф. Ф.,  Грабова Н.Н., Завгородній В. П., Ткаченко Н. М. та інші.

Метою курсової роботи є розгляд питань організації обліку утримань з заробітної плати на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити економічну сутність утримань з заробітної плати,

— провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури,

— розглянути організацію обліку утримань з заробітної плати на підприємстві,

— розглянути шляхи удосконалення обліку утримань з заробітної плати на підприємстві.

Предметом дослідження є утримання з заробітної плати на базовому підприємстві.

Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ “Сігма”.

 

 


1. Економічна сутність утримань з заробітної плати

 

 

Заробітна плата — це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для робото­давців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприєм­ства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають  основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо вклю­чають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Заробітна плата — це винагорода,  обчислена,  як  правило,  у грошовому виразі,   яку   за   трудовим  договором  власник  або уповноважений ним орган  виплачує  працівникові  за  виконану  ним роботу [2, c. 2].

….

Функції бухгалтерської служби підприємства виражаються через посадові інструкції працівників бухгалтерії.

Відповідальність бухгалтерської служби підприємства випливає з обов»язків працівників бухгалтерії, що визначається керівником підприємства за узгодженням із усіма службами.


4. Організація обліку утримань з заробітної плати на підприємстві ТОВ «Сігма»

 

Бухгалтерський облік утримань з заробітної плати на ТОВ “Сігма” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

 Об»єктами бухгалтерського обліку є майно підприємства ТОВ “Сігма”, його зобов»язання і господарські операції стосовно утримань з заробітної плати, здійснювані в процесі діяльності.

Основними задачами бухгалтерського обліку є:

— формування повної і достовірної інформації про діяльність підприємства ТОВ “Сігма” і його майнове положення, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

….

Використання 1С: Бухгалтерії  на підприємстві ТОВ “Сігма” дає змогу за розрахованою заробітною платою формувати платіжну відомість для виплати заробітної плати. 1С: Бухгалтерія дозволяє формувати вихідні документи з обліку заробітної плати.

 

Висновки

 

Отже, із заробітної плати працівників можуть здійснюватись тільки дозволені законом утримання: оподатковуваний дохід з фізич­них осіб, внески до Пенсійного фонду, внески до Фонду соціаль­ного страхування по тимчасовій втраті працездатності та до Фонду соціального страхування на випадок безробіття в розмірах, передбачених законодавством.

Крім утримання оподатковуваного доходу з фізичних осіб і утримань в соціальні фонди, із заробітку працівників можуть здійснюватися інші утримання: профспілкових внесків, за вико­навчими документами (аліменти тощо), у відшкодування вар­тості втрат від нестачі і псування матеріальних цінностей з винуватців таких втрат (за рішенням керівника підприємства) та ін.

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку утримань з заробітної праці.

Бухгалтерія ТОВ «Сігма» складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтера-касира. Головний бухгалтер установлює службові обов»язки для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику.

Бухгалтерський облік утримань з заробітної плати на ТОВ “Сігма” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

Аналітичний облік розрахунків з робітниками та службовцями по оплаті праці ведеться в картках — особових рахунках (ф. № П-54), у яких міститься інформація про нараховану заробітну плату, утримання, виплатах. Ця інформація в наступному використовується для розрахунку середньої заробітної плати (при нарахуванні відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності й ін.), а також при представленні різного роду довідок.

Нарахування збору ТОВ “Сігма” до Пенсійного фонду у регістрах бухгалтерського обліку відображається таким записом:

Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою» — Кт 651 «Розра­хунки за пенсійним забезпеченням» — на загальну суму утрима­ного збору. Збір до Пен­сійного фонду (в частині утримань) ТОВ “Сігма” сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці (у разі здійснення виплат готівкою). У разі недостатньої кількості видача коштів на виплату заробітної плати і перерахування зборів до Пенсійного фонду України здійсню­ються в пропорційних сумах. Для бухгалтерського обліку утримань до Фонду страхування у зв»язку з тимчасовою втра­тою працездатності згідно з Пла­ном рахунків використовується рахунок 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням». Для бухгалтерського обліку внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття Планом рахунків передбачено субрахунок 653 «Розрахунки за соціаль­ним страхуванням на випадок безробіття».

Задача “Утримання із заробітної плати працюючих за видами” призначена для забезпечення проведення під­приємством ТОВ „Сігма” обліку утримань та внесків з ЗП на підприємстві. Використання 1С: Бухгалтерії  на підприємстві ТОВ “Сігма” дає змогу за розрахованою заробітною платою формувати платіжну відомість для виплати заробітної плати. 1С: Бухгалтерія дозволяє формувати вихідні документи з обліку заробітної плати. Розв»язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

 


Список використаних джерел

 

1.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

2.     Про оплату праці. Закон України від 24.03.95 р. №108/9, зі змінами і доповненнями // ВВР. – 1995. — №4. – С. 2-22.

3.     Закон України «Про загальнообов»язкове державне соціальне стра­хування у зв»язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням» від 18.01.2003 р. № 2240-111 — Закон № 2240.// ВВР. – 2003. — №2. – С. 14-28.

4.     Закон України «Про загальнообов»язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття» від 02.03.2004 р. № 1533-111.// ВВР. – 2004. — №4. – С. 3-10.

5.     Закон України «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV зі змінами і доповненнями.// ВВР. – 1999. — №10. – С. 7-15.

6.     Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2004. — №1. — С.14-65.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

8.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

9.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

10.Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов»язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 р. №4-6.// ВВР. – 1999. — №7. – С. 10-15.

11.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. — 608 с.

12.Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навч. посіб. / Галина Остапівна Партин (уклад.). — Л. : Магнолія плюс, 2006. — 264с.

13.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2004. — 768 с.

14.Вербило О. Ф., Бойко З. І., Кондрицька Т. П., Ярошинський В. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл. / Національний аграрний ун-т / О.Ф. Вербило (ред.). — К. : НАУ, 2004. — 424с.

15.Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г. А. Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. закл., напрям «Економіка і підприємництво», спец. «Облік і аудит» / Сергій Федорович Голов (ред.). — К.: Лібра, 2005. — 976с.

16.Голов Сергій Федорович, Костюченко Валентина Миколаївна. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посіб. — К. : Лібра, 2004. — 880с.

17.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2005. — 416 с.

18.Грабова Н.М., Добровський  В.М. Бухгалтерський облік в торгівлі. – К.: А.С.К., — 2004. – 800 с

19.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2004.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – 624 с.

20.Івата В. В., Ткаченко С. А., Шевчук С. В. Фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова / В.Д. Пантелєєв (ред.). — Миколаїв : НУК, 2006. — 100с.

21.Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учеб. пособие. – СПб.: “Бизнес-пресса”, 2003. – 336 с.

22.Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 260 с. 

23.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2003. — 368 с.

24.Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2004. — 578с.

25.Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 258с.

26.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2004. — 784 с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Сігма”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2008 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

100

110

 

первісна вартість

0 11

100

135

 

Знос

0 12

 

25

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

9418,9

8120,7

 

первісна вартість

0 31

470,9

490,8

 

Знос

0 32

9889,8

8611,5

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

10518,9

9230,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

2433,9

2927,6

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

607,6

653,9

 

первісна вартість

161

607,6

653,9

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

773,2

19,6

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3814,7

3601,1

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

30

 

БАЛАНС

280

14333,6

12861,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

1042,54

966,4

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

121,06

90,0

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12163,6

12056,4

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

0

8,6

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

8,6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

150

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

150

10

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2006,1

770,12

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

3,9

4,68

 

з оплати праці

580

10

12

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2020

786,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

14333,6

12861,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Сігма”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2007 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

18946,8

17053,0

 

Податок на додану вартість

0 15

(2885,2)

(2480,6)

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

(95,9)

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

15965,7

14572,4

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

(10193,1)

(9883,3)

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

5772,6

4689,1

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

2868,5

2874,2

 

Адміністративні витрати

0 70

(2573,1)

(1354,3)

 

Витрати на збут

0 80

(3869,2)

(2604,2)

 

Інші операційні витрати

0 90

(2927,6)

(2855,1)

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

 

749,7

 

збиток

105

(728,8)

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

0,2

 

Інші доходи

130

32,3

2,4

 

Фінансові витрати

140

(291,8)

(140,6)

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

(312,4)

(361,0)

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

 

250,7

 

збиток

175

(1300,8)

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

185,6

(154,1)

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

 

96,7

 

збиток

195

(1115,2)

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

60,6

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

(18,2)

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

 

139,1

 

збиток

225

(1115,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

17722,6

7065,9

 

Витрати на оплату праці

240

1762,4

1863,9

 

Відрахування на соціальні заходи

250

629,1

608,7

 

Амортизація

260

398,3

263,8

 

Інші операційні витрати

270

2927,6

4276,7

 

Разом

280

23440,0

14079,0

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Курсова робота Утримання з заробітної плати та їх облік»

  1. Санёк говорит:

    Хорошая работа

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.