Курсова робота Облік витрат на придбання виробничих запасів і методика визначення їх фактичної собівартості

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретична частина. 6

1.1. Класифікація запасів. 6

1.2. Собівартість: її склад та види. 12

1.3. Оцінка та визначення собівартості виробничих запасів. 14

 

Розділ 2. Облік витрат на придбання виробничих запасів і методика визначення їх фактичної собівартості на                                           ТОВ “Текстиль-Контакт”  21

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 21

2.2. Документування операцій з обліку витрат по придбанню виробничих запасів на ТОВ “Текстиль-Контакт”. 23

2.3. Облік витрат на придбання запасів та визначення їх фактичної собівартості28

 

Розділ 3. Вдосконалення  управлінського обліку. 39

3.1. Вдосконалення політики оцінки запасів. 39

3.2. Вдосконалення управлінського обліку з використанням   ПЕОМ42

 

Висновки. 46

 

Список використаних джерел. 48

 

Додатки. 50


Вступ

 

   Ринкова орієнтація економіки України потребує інтенсивної роботи з удосконалення управління собівартістю. Проте з багатьох питань обліку витрат виробництва, і зокрема з класифікації методів обліку й калькулювання, на основі яких облікується собівартість, єдиної думки не досягнуто, не роз­роблено загальновизнаної, науково обґрунтованої класифікації методів. Це призвело до того, що названі методи групуються по-різному.

Доцільно говорити не про методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, а про управлінський облік витрат на придбання виробничих запасів (включаючи методику розподілу накладних витрат) і методи калькулювання собівартості. Причому управлінський облік витрат на придбання виробничих запасів розглядається в прямій залежності від калькулювання со­бівартості продукції і виконує підпорядковану роль, а калькулювання відіграє основну роль і має самостійне значення. Відокремлення методів управлінського обліку витрат від методів калькулювання, що забезпечують загальну планомірну систему облікового процесу, випливає як з економічної сутності планування та обліку виробничих витрат, так і з практичної потреби в цілому. А наявність безпосередньо­го взаємозв»язку і взаємозалежності між ними забезпечує можливість відне­сення витрат, які непрямо розподіляються, на об»єкти управлінського обліку і об»єкти каль­куляції. Адже рівень достовірності будь-якого калькуляційного розрахунку собівартості одиниці продукції безпосередньо залежить від достовірності обліку затрат на окремого його носія. Організація такого носія, в свою чергу, пов»язана з організацією технологічного процесу і, як результат, із порядком калькулювання собівартості продукції. При цьому техніка калькулювання со­бівартості продукції, що визначається як відношення виявлених затрат на кількість виготовленої продукції, є загальною для більшості застосовуваних сьогодні методів обліку витрат на придбання виробничих запасів.

Тісний зв»язок етапів процесу управлінського обліку витрат на придбання виробничих запасів і калькулювання собівартості продукції зумовлює їхню взаємозалежність і вплив. Ця за­лежність проявляється в тому, що, виходячи з характеру виробництва, орга­нізаційної структури підприємства й номенклатури виробленої продукції, найраціональніший вибір об»єктів обліку виробничих витрат здійснюється в поєднанні з вибором об»єктів калькулювання і калькуляційних одиниць. Це дає змогу при виготовленні одного виробу відносити на його собівартість усі витрати прямим шляхом, а при виготовленні кількох виробів — тільки ту час­тину витрат, яка безпосередньо пов»язана з виробництвом певних виробів, а решту розподіляти тим чи іншим умовним способом.

Важливе значення для управління витратами та підрахунку собівартості продукції має також чітке визначення об»єктів обліку витрат на стадії вико­ристання ресурсів і об»єктів калькулювання собівартості продукції та вста­новлення правильного співвідношення між ними.

На управлінський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Саме тому тема курсової роботи “Облік витрат на придбання виробничих запасів і методика визначення їх фактичної собівартості” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є дослідження проведення управлінського обліку витрат по придбанню виробничих запасів та визначення їх собівартості на підприємстві в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити економічну сутність запасів;

— розкрити методи оцінки вартості запасів;

— розглянути документування операцій з обліку затрат по придбанню запасів на підприємстві;

— розглянути управлінський облік затрат на придбання запасів на підприємстві;

— за результатами роботи зробити висновки та пропозиції, щодо вдосконалення управлінського обліку.

Предметом дослідження є витрати по придбанню виробничих запасів базового підприємства.

Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ “Текстиль-Контакт”. Підприємство здійснює пошив жіночого та чоловічого одягу. ТОВ “Текстиль-Контакт” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Серафімовича, 53.

 

 


Розділ 1. Теоретична частина

 

1.1. Класифікація запасів

 

Для здійснення господарської діяльності підприємств різних форм власності і галузей економіки використовують цілий ряд ресурсів:

трудових, матеріальних, фінансових тощо, які діють в тісному взаємозв»язку, адже без достатньої кількості фінансових ресурсів неможливий вплив трудових ресурсів на матеріальні, що в кінцевому результаті дає новий продукт розвитку господарюючого суб»єкта.

Засоби виробництва охоплюють засоби праці, які беруть участь у виготовленні продукції і переносять свою вартість частинами на новостворений продукт, а також предмети праці, що є елементами виробництва, піддаються обробці в процесі виробництва і повністю переносять свою вартість на новостворений продукт. Представимо склад матеріальних ресурсів та сфери їх використання за допомогою рис. 1.1.

….

Як видно з табл. 2.1 основні економічні показники діяльності ТОВ “Текстиль-Контакт” в 2003 році значно покращились. В 2003 році були внесені зміни до установчих документів: статутний фонд збільшили на 55 тис. грн. В цьому ж році засновниками були внесені кошти на рахунок підприємства. Залучені кошти дали змогу збільшити обсяг товарної продукції на 110 тис. грн., що становить близько 109,09%. Особливо слід підкреслити зростання чистого прибутку на 17,9 тис. грн., що становить 124,03%. Це відбулось в першу чергу за рахунок повільнішого зростання собівартості реалізованої продукції на 116,88% та незначного зростання фонду оплати праці – на 101,71%. Але зростання середньомісячної заробітної плати також відбулось на 17,5 грн., що становить 103,59%, при цьому середньоспискова чисельність працівників зменшилась лише на одного чоловіка.


2.2. Документування операцій з обліку витрат по придбанню виробничих запасів на ТОВ “Текстиль-Контакт”

 

Постачання ТОВ “Текстиль-Контакт” ма­теріальними цінностями являє собою єдність двох процесів:

а) транспортування і доставку на підприємство замовлених і закуплених матеріальних цінностей на підставі відповідної первинної документації;

б) оформлення заборгованості й оплати постачальникам одержаних від них матеріальних цінностей.

Підприємство-покупець зобов»язане проконтролювати достав­ку вантажу, організувати його приймання і вивантаження, відповідне зберігання на складі або в інших місцях. Відпові­дальність за доставку вантажу та його зберігання в дорозі несе організація, що перевозить вантаж на підставі належно оформлених транспортних документів.

Покупець приймає вантаж за кількістю і якістю на своєму складі. Можливе також одержання вантажу самовивозом, коли представник покупця одержує вантаж на складі постачальника за довіреністю, вивозить його своїм транспортом. Відповідальність покупця за одержані матеріальні цінності виникає з моменту підписання його представником товарних документів на одержання вантажу.

Придбання матеріальних цінностей в натурі завершується після їх надходження і оприбуткування на склад покупця.

….

Отже, розв»язання задачі автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.


Висновки

 

Запаси — це активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У склад­ських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Управлінський облік має забез­печити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. Одним з важливих завдань управлінського обліку є калькулювання собівартості продукції.

Метод оцінки запасів при їх вибутті є елементом облікової політики підприємства і не підлягає змінам без вагомих підстав. При виборі методу оцінки вибуття запасів підприємство виходить з інтересів користувачів.

При продажу, відпуску запасів у виробництво та іншому вибутті оцінка здійснюється за такими методами:

1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

2) середньозваженої собівартості;

3) собівартості перших за часом надходжень запасів (FIFO);

4) собівартості останніх за часом надходжень запасів (LIFO);

5) нормативних витрат;

6) ціни продажу.

Постачання ТОВ “Текстиль-Контакт” ма­теріальними цінностями являє собою єдність двох процесів: транспортування і доставку на підприємство замовлених і закуплених матеріальних цінностей на підставі відповідної первинної документації; оформлення заборгованості й оплати постачальникам одержаних від них матеріальних цінностей.

Основні економічні показники діяльності ТОВ “Текстиль-Контакт” в 2003 році значно покращились. В 2003 році були внесені зміни до установчих документів: статутний фонд збільшили на 55 тис. грн. В цьому ж році засновниками були внесені кошти на рахунок підприємства. Залучені кошти дали змогу збільшити обсяг товарної продукції на 110 тис. грн., що становить близько 109,09%. Особливо слід підкреслити зростання чистого прибутку на 17,9 тис. грн., що становить 124,03%. Це відбулось в першу чергу за рахунок повільнішого зростання собівартості реалізованої продукції на 116,88% та незначного зростання фонду оплати праці – на 101,71%. Але зростання середньомісячної заробітної плати також відбулось на 17,5 грн., що становить 103,59%, при цьому середньоспискова чисельність працівників зменшилась лише на одного чоловіка.

Для обліку затрат на придбання матеріальних цінностей на ТОВ “Текстиль-Контракт” використовують синтетичні інвентарні субрахунки рахунка №20 «Запаси». До статті калькуляції «Сировина і матеріали» на ТОВ “Текстиль-Контакт” включається вартість: сировини і матеріалів, що входять до складу виготовлюваної продукції, створюючи її основу, або є необхідним компонентом для виготовлення продукції (робіт, послуг); купованих матеріалів, що використовуються у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу і пакування продукції.

На підприємстві потрібно вибирати найбільш економний спосіб оцінки запасів.

Розв»язання задачі “Облік витрат на придбання виробничих запасів і методика визначення їх фактичної собівартості” автоматизованим способом забезпечить підприємству можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Список використаних джерел

 

1.       Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.// ВВР. – 1999. — №8. – Ст. 85.

2.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений наказом Міністерства фінансів України №205 від 28.04.2001р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №5. -С.29-30.

3.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

4.       Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 690 с.

5.       Бородкин О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. — 2001. — № 2.

6.       Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 185.

7.       Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2004. – 704 с.

8.       Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

9.       Ивашкевич В.Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости продук­ции. — М.: Финансы, 1974.

10.   Ивашкевич В.Б. Управленческий учет в информационной системе предприя­тия // Бухгалтерский учет. — 1999. — № 4.

11.   Карпова I. С. Впровадження управлінського обліку за центрами відповідальності в комерційному банку. — К.: МІМ-Київ, 2001.

12.   Кохалевич З.В. Аналіз і використання облікової інформації для управління запасами підприємства. К.: МІМ-Київ, 1999.

13.   Моссаковсъкий В. Види обліку в сучасних умовах та їх обгрунтування // Бух­галтерський облік і аудит. — 2002. — № 6.

14.   Нападовська Л. Управлінський облік. Дніпропетровськ, 2000.

15.   Палий В.Ф., Палий В.В. Управленческий учет — новое прочтение внутрихо­зяйственного расчета // Бухгалтерский учет. — 2000. — № 17.

16.   Пушкарь М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Тернопіль: Економічна думка, 1999.

17.   Соколов Я.В. Управленческий учет: миф или реальность? // Бухгалтерский учет. — 2000. — № 18.

18.   Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

19.   Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2000. № 70. – С.4

20.   Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

21.   Хом»як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2000. — 442 с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “Текстиль-Контакт”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня           2004 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

11

16,5

 

первісна вартість

0 11

11

16,5

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

110

77

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

264

319

 

первісна вартість

0 31

286

363

 

знос

0 32

22

44

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

55

66

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

4,4

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

440

482,9

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

99

78,1

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

110

134,2

 

готова продукція

130

132

40,7

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

22

93,5

 

первісна вартість

161

22

93,5

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

27,5

115,5

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

44,0

9,9

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

434,5

471,9

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

5,5

5,5

 

БАЛАНС

280

880

960,3

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

Звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

385

440

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

110

176

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

495

616

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

5,5

3,3

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

11

13,2

 

Усього за розділом 2.

430

16,5

16,5

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

104,5

60,5

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

44

44

 

Усього за розділом 3.

480

148,5

104,5

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

77

99

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

97,2

81,5

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

14,3

14,3

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

7,3

6,5

 

з оплати праці

580

19,8

17,6

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

215,6

218,9

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

4,4

4,4

 

БАЛАНС

640

880

960,3

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “Текстиль-Контакт”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1320

1210

 

Податок на додану вартість

0 15

220

201,6

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1100

1008,4

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

935

880

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

165

128,4

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

16,5

13,2

 

Адміністративні витрати

0 70

38,5

29,7

 

Витрати на збут

0 80

16,5

13,2

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

126,5

98,7

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

3,3

4,4

 

Інші фінансові доходи

120

2,2

3,3

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

132

106,4

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

39,6

31,9

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

92,4

74,5

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

92,4

74,5

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   Період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

497,1

445,3

 

Витрати на оплату праці

240

327,3

321,8

 

Відрахування на соціальні заходи

250

123,8

121,7

 

Амортизація

260

22

16,5

 

Інші операційні витрати

270

19,8

17,6

 

Разом

280

990

922,9

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

   Керівник                                    

 

 

 

 

   Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №16

 

 

0410001

 

 

 

 

 

 

 

від 12 вересня 2003р.

 

Одержано банком

 

«____»________________200__р

Платник  ТОВ “Текстиль-Контакт”

 

Код

27252370

 

 

 

 

 

Банк платника

 

код банку

 

ДЕБЕТ рах.№

СУМА

Солом»янська філія АКБ «Укрсоцбанк»

 

 

 

у м. Київ

322078

 

26002015027920

 

2880,00

Одержувач  ТОВ “Тканини”

Код

24262621

 

 

 

КРЕДИТ рах.№

 

 

 

26002015027920

Банк одержувача

 

код банку

АКБ “Форум”

 

 

 

у м. Києві

322147

 

 

Сума (словами)

 

 

 

 

 

Дві тисячі вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення платежу

Попередня оплата тканину згідно рахунку №214 від 11.09.2002 р. ПДВ 480 грн. 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено банком

 

«____»________________200__р

 

Підпис банку

М.П.

Підпис     ________________

 

________________

 

 

 


Додаток Г

Постачальник

ТОВ «Тканини»

 

 

 

 

 

 

 

тел. 

 

 

 

 

 

 

 

Одержувач

ТОВ «Текстиль-Контакт»

 

 

 

 

Платник

он же

 

 

 

 

 

 

 

Замовлення

 

 

 

 

 

 

Валюта

Гривня

Умова:

Передплата

 

 

 

Курс

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладна на прихід № -000000001

від 12 Сентября 2003 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

Од.

Кiл-ть

Цiна вал

Сума вал

Сума грн

 

1

Тканина костюмна

м

120,000

20,00

2400,00

2880,000

 

 

 

 

 

 

 

Всего :

2400,00

2880,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом у гривнях:

Две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вiдвантажив:

 

 

 

 

Отримав:

 

 

 

 


Додаток Д

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.