Курсова робота Контроль діяльності підприємства сфери товарного обігу ТОВ «Порив”

Зміст

Вступ. 3

1. Місце і роль контролю діяльності в сфері товарного обігу в системі управління торговельним підприємством.. 6

2. Економічна сутність товарного обігу торговельного підприємства. 10

3. Огляд нормативно-правової бази спеціальної та періодичної літератури з питань діяльності підприємства в сфері товарного обігу. 17

4. Організаційна економічна характеристика базового підприємства ТОВ «Порив»  20

5. Планування та організація контролю діяльності підприємства в сфері товарного обігу. 23

6. Методика контролю сфери товарного обігу підприємств роздрібної торгівлі29

7. Особливості контролю діяльності підприємства в сфері товарного обігу  40

8. Узагальнення результатів контролю діяльності підприємства в сфері товарного обігу в умовах новітніх інформаційних технологій. 46

Висновки і пропозиції50

Список використаної літератури. 53

Додатки. 55


Вступ

 

Підсумком господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства є фінансовий результат – прибуток або збиток.

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку залежить від росту обсягу реалізації, від зниження собівартості та якості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

Однак, для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління фінансовими результатами господарської діяльності.

Одними із елементів системи управління фінансовими результатами підприємства є економічний аналіз і аудит.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Саме тому тема курсової роботи “Контроль діяльності підприємства сфери товарного обігу ТОВ «Порив” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є аналіз стану проведення аудиту доходів, витрат та фінансових результатів підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити місце і роль контролю діяльності в сфері товарного обігу в системі управління торгівельним підприємством,

— розглянути економічну сутність товарного обігу торговельного  підприємства,

— провести планування та організацію контролю діяльності підприємства в сфері товарного обігу,

— розглянути методику контролю сфери товарного обігу підприємств роздрібної торгівлі,

— дослідити особливості контролю діяльності підприємства в сфері товарного обігу,

— провести узагальнення результатів контролю діяльності підприємства в сфері товарногообігу в умовах новітніх інформаційних технологій;

— за результатами роботи зробити висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є доходи, витрати та результати діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є ТОВ “Порив”.

Теоретичну основу дослідження питання аудиту склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності ТОВ “Порив” за 2002-2004 рр.

 

 

 

 1. Місце і роль контролю діяльності в сфері товарного обігу в системі управління торговельним підприємством

 

Контроль як функція соціального управління — це си­стема спостереження і перевірки процесу функціонуван­ня відповідного об»єкта з метою встановлення відхилен­ня його від заданих параметрів.

Як функція соціального управління контроль об»єк­тивно необхідний. Він спрямовує процес управління за встановленими ідеальними моделями, коригуючи поведін­ку підконтрольного об»єкта.

Суть контролю полягає в тому, що суб»єкт управлін­ня здійснює облік і перевірку того, як об»єкт управління виконує його настанови. Основною метою цієї функції є блокування відхилень діяльності суб»єкта управління від заданої управлінської програми, а в разі виявлення аномалій — приведення керованої системи в стійке по­ложення за допомогою всіх соціальних регуляторів [15].

Соціальне управління і контроль — явища, тісно по­в»язані одне з одним. Як відносно самостійні вони, взаємо­діючи, утворюють стійку систему. В процесі соціального управління контроль є зв»язуючим елементом між управ­лінськими циклами. Процес управління складається із таких функціонально-логічних стадій: управлінського рі­шення; контролю і перевірки виконання; оцінки резуль­татів. Отже, контроль є необхідною самостійною функцією управління.

….

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Порив” зазнали позитивних змін у звітному 2004 році порівняно з 2003 роком.


5. Планування та організація контролю діяльності підприємства в сфері товарного обігу

 

Планування контрольно-ревізійної роботи здійснюєть­ся відповідно до законів України про підприємства, про державну контрольно-ревізійну службу та інших норма­тивних актів про контроль, якими передбачено, що комплексні ревізії фінансово-господарської діяльності прово­дяться за ініціативою власника.

Контрольно-ревізійну роботу планують власники, ви­ходячи із встановленої законодавством періодичності ре­візій.

Залежно від інтервалу проведення контрольно-ревізій­ної роботи розрізняють перспективні та поточні плани.

Процедури, які виконуються аудитором для управління прикладними програмами, можуть включати:

а) управління послідовністю подачі тесту там, де це стосується обробки декількох циклів;

б) виконання тесту спочатку на малій кількості даних, а потім запуск програми з повним набором даних;

г) підтвердження того, що для обробки даних використовувалася ефективна версія ПЗА;

д) забезпечення використання ПЗА для обробки даних у відповідний термін і в контрольних точках, які мають суттєвий розмір.


Висновки і пропозиції

 

Суть контролю полягає в тому, що суб»єкт управлін­ня здійснює облік і перевірку того, як об»єкт управління виконує його настанови. Основною метою цієї функції є блокування відхилень діяльності суб»єкта управління від заданої управлінської програми, а в разі виявлення аномалій — приведення керованої системи в стійке по­ложення за допомогою всіх соціальних регуляторів.

Соціальне управління і контроль — явища, тісно по­в»язані одне з одним. Як відносно самостійні вони, взаємо­діючи, утворюють стійку систему. В процесі соціального управління контроль є зв»язуючим елементом між управ­лінськими циклами. Процес управління складається із таких функціонально-логічних стадій: управлінського рі­шення; контролю і перевірки виконання; оцінки резуль­татів. Отже, контроль є необхідною самостійною функцією управління.

Роздрібний   товарооборот  за своїм складом не є однорідним, до його складу входить сума продажу товарів населенню через роздрібну торговельну мережу та підприємства громадського харчування, а також продаж товарів підприємствам, закладам та організаціям. Найбільша частина роздрібного товарообороту безпосередньо пов’язана з індивідуальним споживанням та купівельними фондами населення. 

В  динаміці  роздрібного  товарообороту  знаходять  відображення   систематичне зростання виробництва, з  одного  боку, та безперервний підйом, добробут культури  населення – з іншого. Він також має великий вплив на кількісні та якісні показники роботи торговельних підприємств та організацій. Від обсягу та структури товарообороту залежать такі показники, як доход, прибуток, рентабельність, сума та рівень витрат обертання, фонд оплати труда, чисельність оперативного персоналу та  фінансове становище підприємства загалом.

Планування контрольно-ревізійної роботи здійснюєть­ся відповідно до законів України про підприємства, про державну контрольно-ревізійну службу та інших норма­тивних актів про контроль, якими передбачено, що комплексні ревізії фінансово-господарської діяльності прово­дяться за ініціативою власника.

Контрольно-ревізійну роботу планують власники, ви­ходячи із встановленої законодавством періодичності ре­візій.

Перевіркою бухгалтерського обліку роздрібної торгівлі необхідно встановити порядок розподілу торговельної націнки між реалізова­ним товаром та залишком товару на кінець періоду. Для того, щоб визначити купівельну вартість цих товарів і дохід від їх реалізації, наприкінці місяця підприємства торгівлі повинні визначати та спису­вати суми торговельної націнки, що належать до вартості реалізова­них товарів.

Підприємства торгівлі, що мають запаси товарів, які переходять на наступний період, щомісяця розраховуються обсяги витрат обігу на залишок товарів на кінець місяця і на реалізовані у звітному періоді за статтями витрат обігу, що мають безпосереднє відношення до залишку товарів на кінець місяця.

1. Сума витрат обігу, що відноситься до залишку нереалізованих на кінець місяця товарів, визначається як добуток суми вартості нереалізованих товарів і середнього відсотка витрат на перевезення, зберігання, підсортування, обробку, пакування, передпродажну підго­товку товарів, на сплату відсотків за користування кредитами.

2. Середній відсоток витрат обігу визначається відношенням суми витрат обігу на залишок товарів на початок місяця і витрат на перевезення, зберігання, підсортування, обробку, пакування, передпро­дажну підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами за звітний місяць до суми вартості реалізованих у звітному місяці товарів і залишку їх на кінець звітного місяця.

У процесі перевірки торговельних підприємств слід також врахо­вувати зміни у нарахуванні податку на прибуток, які відбулися після введення в дію нового Закону України «Про оподаткування прибут­ку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР. Згідно з цим доку­ментом об»єктом оподаткування є прибуток, який визначається шля­хом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань. У свою чергу, валовим доходом вважається загальний обсяг реалізації товарів. До введення цього закону оподатковуваний оборот податком на прибуток визначався як валовий дохід, у вигляді різниці між продажною та купівельною вартістю реалізованого това­ру, зменшеною на податок на додану вартість і витрати обігу.

Перевіряючи відображення в обліку результатів інвентаризації товарів на торговельних підприємствах, треба звернути увагу на те, що до 01.07.97 р. підприємства мали право створювати резерв на покриття втрат товару від природного убутку, за рахунок витрат обігу.

Покращення проведення контролю та аудиту операційної діяльності ТОВ “Порив” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю. Програмне забезпечення аналізу (ПЗА) складається з комп»ютерних програм, які використовуються аудитором як частина процедур перевірки, котрі обробляють дані контрольних тестів системи обліку об»єкта аудиту. ПЗК може являти собою пакет програм, або окремі програми і утиліти. Незалежно від джерела виникнення ПЗА, аудитор повинен довести можливість їх використання для проведення перевірки оплати праці. ПЗА може бути підготовлене безпосередньо аудитором, написане залученим до цієї роботи програмістом. Програми можуть використовуватися як високоефективний інструмент для підрахунку. До програм можна вносити зміни відповідно до вимог, які виникають з особливостей обліку клієнта. При плануванні аналізу та аудиту оплати праці необхідно розглянути можливість комбінування ручного аналізу даних з обробкою на комп’ютері. Утиліти використовуються для того, щоб виконати загальні функції обробки даних, сортування, створення і виводу файлів на друк.

 


Список використаної літератури

 

1.           Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і ревізія. – 1999, №6. – С.9-14.

2.           Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і ревізія — 1997. — №6. — С.16.

3.           Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і ревізія – 2000. — №1. — С.14-65.

4.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і ревізія — 1999. — №6.- С.17-20.

5.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і ревізія — 1999. — №6. — С.21-26.

6.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і ревізія — 1999. — №6. — С.27-30.

7.           Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

8.           Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі, —  Економіка, 1990р. — С.77-88.

9.           Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.

10.       Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.

11.       Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і ревізіяу: Підручник. – К.: Вища шк.., 2002. – 326 с.

12.       Білуха М.Т. Курс ревізіяу. — К.: Знання, 2002.-568 с.

13.       Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

14.       Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і ревізія в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

15.       Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

16.       Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

17.       Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

18.       Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

19.       Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

20.       Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

21.       Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

22.       Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

 

ПБЕ

 

 

 

 

Организация

BOSCH

 

 

 

Вид СУММ

EA

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

Підприємство ТОВ «Порив»

за ЄДРПОУ

14347262

Територія

за КОАТУУ

30269

Орган державного управління

за СПОДУ

50

Галузь

 

за ЗКГНГ

722

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

41.43.1

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

 

 

 

 

 

Адреса м.Київ, вул.Глибочицька,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

 

 

                   

на 1 січня 2005 р.

 

 

 

Форма №1

 

 

 

 

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

010

190

167

 

первісна вартість

011

397

457

 

знос

012

208

291

Незавершене будівництво

020

14

14

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

030

4913

5613

 

первісна вартість

031

6632

8182

 

знос

032

1719

2569

Довгтрокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в        капіталі інших підприїмств

040

0

0

 

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

333

339

Відстрочені податкові активи

060

941

941

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

6390

7074

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

383

2282

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

 

незавершене виробництво

120

0

0

 

готова продукція

130

0

0

 

товари

140

12337

19229

Векселі одержані

150

0

803

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

19135

23136

 

первісна вартість

161

19390

23391

 

резерв сумнівних боргів

162

255

255

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

43

55

 

за виданими авансами

180

1859

2015

 

з нарахованих доходів

190

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

200

4227

1155

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

963

1626

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

в національній валюті

230

777

28

 

в іноземній валюті

240

43

332

Інші оборотні активи

250

2269

4151

Усього за розділом II

260

42037

54812

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Баланс

 

280

48427

61886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

3

12879

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

356

356

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-9479

-3886

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

-9121

9348

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

996

0

Інші забезпечення

410

1077

101

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

2073

101

ІІІ. Довгострокові зобов»язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов»язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов»язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов»язання

470

1952

2397

Усього за розділом III

480

1952

2397

IV. Поточні зобов»язання

Короткострокові кредити банків

500

4930

4840

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

879

1103

Поточні зобов»язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

1191

3887

 

з бюджетом

550

1170

285

 

з позабюджетних платежів

560

0

0

 

зі страхування

570

0

0

 

з оплати праці

580

0

0

 

з учасниками

590

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

600

45184

39678

Іінші поточні зобов»язання

610

168

247

Усього за розділом IV

620

53522

50040

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

 

640

48427

61886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток Б

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

Підприємство: ТОВ «Порив»

за ЄДРПОУ

 

14347262

Територія                                           м.Київ

за КОАТУУ

 

30269

Орган державного управління

за КФВ

 

50

Форма власності                           

за СПОДУ

 

06414

Галузь                                               

за ЗКГНГ

 

722

Вид економічної діяльності         

за КВЕД

 

51.43.1

Одиниця виміру:                              тис. грн.

Контрольна сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

за 2004 рік

 

 

Форма №2

 

 

 

 

Код за ДКУД

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

120783

106115

Податок на додану вартість

015

19361

17198

Акцизний збір

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

101421

88917

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

73536

66643

Валовий:

 

 

 

           прибуток

050

27885

22274

           збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

980

-2846

Адміністративні витрати

070

4841

4014

Витрати на збут

080

14939

13192

Інші операційні витрати

090

1187

758

Фінансові результати від  операційної діяльності:

 

 

 

           прибуток

100

7897

1464

           збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

8

15

Інші доходи

130

59

13

Фінансові витрати

140

453

476

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

85

18

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

            прибуток

170

7425

998

            збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1832

439

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

            прибуток

190

5593

560

            збиток

195

0

0

Надзвичайні:

 

 

 

            прибуток

200

0

0

            збиток

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

 

 

 

            прибуток

220

5593

560

            збиток

225

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

722

224

Витрати на оплату праці

240

4292

5101

Відрахування на соціальні заходи

250

683

553

Амортизація

260

988

487

Інші операційні витрати

270

14265

11599

Разом

280

20950

17964

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

                    Керівник

 

 

 

                    Головний бухгалтер

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Курсова робота Контроль діяльності підприємства сфери товарного обігу ТОВ «Порив”»

  1. Анастасия говорит:

    Можно ли скачать эту работу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *