Курсова робота Контроль фінансового стану підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Економічна сутність контролю фінансового стану підприємства. 5

 

2. Аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань контролю фінансового стану підприємства. 8

 

3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ком»юнікейшн Технолоджі»  12

 

4. Організаційно-інформаційна модель контролю фінансового стану підприємства  16

 

5. Організація і планування контролю фінансового стану підприємства. 22

 

6. Методика контролю і ревізії фінансового стану підприємства. 24

 

7. Особливості контролю і ревізії в умовах використання сучасних інформаційних технологій. 40

 

Висновки та пропозиції49

 

Список використаної літератури. 52

 

Додатки. 54


Вступ

Актуальність теми. Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької ді­яльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінан­сових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Проблемам контролю, аналізу та поліпшення фiнансового стану присвячено ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба видiлити працi Бланка I.О., Олексюка О.С., Ковальова В.В., Стоянової Є.С., Шеремета А.Д., Крейнiної М., Альтмана Е., Хелферта Е., Рiшара Ж. та iнших.

Фінансовий стан підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов»язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

 

Мета та задачi дослідження. Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дослідження є контроль фінансового стану підприємства, а також визначення основних напрямків його поліпшення.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі були та вирішені наступні завдання:

— висвітлити теоретичні аспекти контролю фінансового стану підприємства, а також визначення шляхів його поліпшення;

— провести контроль фінансового стану підприємства;

— визначити напрямки поліпшення контролю фінансового стану з використанням інформаційних технологій. 

Предмет дослiдження. Предметом дослiдження є фінансово-господарські відносини, що виникають в процесі діяльності підприємства.

Об’єкт дослiдження. Об’єктом дослiдження є показники фінансового стану підприємства ТОВ “Комюнікейшн Технолоджі”.


1. Економічна сутність контролю фінансового стану підприємства

 

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями [16, c. 147]. 

Контроль фінансового стану передбачає оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв»язків та взаємозв»язків між показниками.

Метою контролю фінансового стану клієнта є:

— визначення сутності та змісту ділової активності;

— виявлення зон можливих навмисних помилок у звітності;

— оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його функціонування у майбутньому;

— оцінка стану бізнесу.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі” зазнали негативних змін у звітному 2003 році порівняно з 2002 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути спрямована на покращення показників фінансово-господарської діяльності.

 


4. Організаційно-інформаційна модель контролю фінансового стану підприємства

 

Завданням інформаційного забезпечення контролю фінансового стану ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі” є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про фінансовий стан підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, ін­формаційне забезпечення є засобом комунікації перевіряючих з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Інформаційне забезпечення господарського механіз­му ускладнюється відповідно до зростання суспільного виробництва в умовах ринкових відносин та прискорен­ня науково-технічного прогресу. Передусім збільшуються обсяги економічної інформації про діяльність підпри­ємств, концернів, корпорацій, спільних підприємств, яка містить дані для дослідження контролем та ревізією. Зрос­тання обсягів інформації ускладнює організацію і ме­тодику проведення контролю та ревізії фінансово-господарсь­кої діяльності.

….

Це може забезпечуватися впровадженням нових комп»ютерних технологій обробки інформації та здійсненням контролю безпосеред­ньо з використанням потужних ПЕОМ.


Висновки та пропозиції

 

Контроль фінансового стану передбачає оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв»язків та взаємозв»язків між показниками.

Метою контролю фінансового стану клієнта є:

— визначення сутності та змісту ділової активності;

— виявлення зон можливих навмисних помилок у звітності;

— оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його функціонування у майбутньому;

— оцінка стану бізнесу.

Завданням інформаційного забезпечення контролю фінансового стану ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі” є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про фінансовий стан підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, ін­формаційне забезпечення є засобом комунікації перевіряючих з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

У теорії і практиці контрольно-ревізійної діяльності при перевірці фінансового стану є такі етапи:

— планування ревізії;

— підготовка до ревізії;

— складання завдання,

— організація роботи на місці (об»єкті) ревізії;

— документальна й фактична перевірка;

— систематизація матеріалів ревізії і складання акта, висновків і пропозицій;

— узгодження і обговорення наслідків ревізії на підприємстві;

— затвердження матеріалів ревізії;

— контроль за виконанням рішень, прийнятих за матеріалами ревізії.

При контролі фінансового стану було встановлено: частка оборотних активів зменшилась, але в абсолютному виразі їх величина зросла на  247 тис. грн. Якщо в 2002 році оборотні активи становили загалом  2789 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби  — 1880 тис. грн. (39,32%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 200 тис. грн. (4,18%), дебіторська заборгованість – 412 тис. грн. (8,62%); то в 2003 році оборотні активи складали 2789 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 2158 тис. грн. (27,18%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 206 тис. грн. (2,59%), дебіторська заборгованість – 355 тис. грн. (4,47%).  В структурі оборотних активів зросла частка матеріальних оборотних засобів на 278 тис. грн. та зменшилася дебіторська заборгованість на 57 тис. грн. Для ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі” в 2003 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм. Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68. Коефіцієнт обертання товарних запасів по підприємству в 2002 році найнижчий 98,22 дні. В 2002 році коефіцієнт обертання запасів зріс на 19,91 за рахунок збільшення запасів в більшій мірі ніж зросла виручка від реалізації. В результаті зменшення величини прибутку, за рахунок збільшення рівня витрат підприємства, в 2003 році порівняно з 2002 на 43,95 тис. грн. знизилася прибутковість реалізації на 0,0544 пункта, рівень прибутковості загальних активів зменшився в 2003 році порівняно з 2002 роком на 0,0133 пункти, також зменшилися показники прибутковості необоротних та оборотних активів відповідно на 0,0338 та 0,019 пунктів. Це свідчить про погіршення фінансового стану в ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі”.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище підприємства, що перевіряється.

 

Застосування комп»ютерних програм бухгалтерського обліку вимагає удосконалення методики контролю та розробки програм ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств. Для цього сучасна комп»ютерна техніка має великі можливості, за її допомогою насам­перед можна виконувати розрахунки та інші логічні кроки за три­валі періоди часу і без помилок.

Задача “Визначення показників для оцінки фінансового стану підприємства” призначена для забезпечення проведення під­приємством оцінки фінансового стану.

Розв»язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.


Список використаної літератури

 

1.           Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

2.           Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

3.           Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

4.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

5.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

6.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.27-30.

7.           Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

8.           Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі, —  Економіка, 1990р. — С.77-88.

9.           Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.

10.       Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.

11.       Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища шк.., 2002. – 326 с.

12.       Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 2002.-568 с.

13.       Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

14.       Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

15.       Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

16.       Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

17.       Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

18.       Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

19.       Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

20.       Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

21.       Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

22.       Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

1400

1450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

300

400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток В

Аналіз складу і структури активів ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі”

Показник

2001 рік

2002 рік

2003 рік

Відхилення 2002/2001

Відхилення 2003/2002

 

 

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

за питомою вагою, %

тис. грн.

%

за питомою вагою, %

1

Необоротні активи

2038,7

44,16

2239,15

46,83

5150,2

64,87

200,45

9,83

2,67

2911,05

130,01

18,04

2

Оборотні активи

2578

55,84

2542

53,17

2789

35,13

-36

-1,40

-2,67

247

9,72

-18,04

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Матеріальні оборотні  засоби

1974

42,76

1880

39,32

2158

27,18

-94

-4,76

-3,44

278

14,79

-12,14

2.2

Грошові   кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції

158

3,42

200

4,18

206

2,59

42

26,58

0,76

6

3,00

-1,59

2.3

Дебіторська заборгованість

386

8,36

412

8,62

355

4,47

26

6,74

0,26

-57

-13,83

-4,15

2.4

Витрати майбутніх періодів

60

1,30

50

1,05

70

0,88

-10

-16,67

-0,25

20

40,00

-0,16

3

Усього

4616,7

100,00

4781,15

100,00

7939,2

100

164,45

3,56

*

3138,1

65,63

*


Додаток Г

Аналіз прибутковості активів ТОВ “Ком’юнікейшн Технолоджі”

Показник

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Відхилення 2003/2002

абсолютне

відносне

1

Чистий прибуток, тис. грн.

54,29

111,15

67,2

-43,95

-39,54

2

 

Середня сума загальних активів, тис. грн.

4587,1

4653,1

6360,18

1707,08

36,69

3

 

Середня сума необоротних активів, тис. грн.

2247,1

2139,2

3694,68

1555,48

72,71

4

 

Середня сума оборотних активів, тис. грн.

2340

2513,9

2665,5

151,6

6,03

5

 

Прибутковість загальних активів (ряд 1 : ряд. 2)

0,0118

0,02389

0,01057

-0,0133

-55,77

6

 

Прибутковість необоротних активів (ряд 1 : ряд. 3)

0,0242

0,05196

0,01819

-0,0338

-64,99

7

 

Прибутковість оборо-тних активів (ряд. 1 : ряд. 4)

0,0232

0,04421

0,02521

-0,019

-42,98

8

 

Виручка від реалізації (без ПДВ, A3)

847,75

929,08

1030

100,92

10,86

9

 

Прибутковість реалізації (ряд. 1 : ряд. 8)

0,0640

0,11963

0,06524

-0,0544

-45,46

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.